22.09.2000 | 12:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Poipis priorit a opatření programu SAPARD

Přinášíme podrobnější popis jednotlivých priorit a s nimi souvisejících opatření, z nichž je nutno vycházet při konstrukci projektů, které se budu ucházet o financování z programu SAPARD.

Z krátkodobého hlediska je cílem:
Přispět k souladu zemědělské produkce s požadavky EU na welfare zvířat, zlepšit hygienické standardy.
Zlepšit úroveň skladování a expedice, zlepšit kvalitu produkce a zvýšit příjem prvovýrobců.
Zmírnit znečištění způsobené nebo vyvolané nitráty ze zemědělských zdrojů a zabránit další-mu znečišťování vod tohoto druhu. Vybudováním chybějících skladovacích kapacit pro skla-dování statkových hnojiv v ČR lze tento cíl splnit.
Dlouhodobým záměrem je podpořit konkurenceschopnost zemědělských produktů na domá-cích i zahraničních trzích, přispět k využívání produktů domácího původu, ovlivnit příznivě postavení zemědělské prvovýroby ve společnosti.
Popis a rozsah opatření
Investice zaměřené na rekonstrukci a modernizaci zemědělských podniků tak, aby plně odpo-vídaly standardům EU na chov hospodářských zvířat, zejména prasnic a skotu, na rekonstruk-ci skladovacích kapacit ovoce a zeleniny pro zemědělskou prvovýrobu včetně expediční pří-pravy, a výstavba a rekonstrukce zařízení pro skladování kejdy. Rekonstrukce skladovacích kapacit se týká těch, které jsou určeny pro tyto druhy ovoce: jablka, hrušky, meruňky, třešně, broskve, švestky, bobuloviny, a pro tyto druhy zeleniny: cibule, česnek, rajčata, květák, bro-kolice, listová zelenina, okurky, chřest, kořenová zelenina, košťálová (stonková) zelenina.
Základní kritéria
Podniky musí v době rozhodnutí o podpoře plnit základní požadavky na životní prostředí a hygienu.
Musí být prokázána životaschopnost podniků po ukončení předpokládané investice.
Mohou být podporovány pouze projekty, které nezvyšují produkci s nezajištěným odbytem.
Veškeré stáje musí být v souladu s platnými normami na welfare zvířat.
Skladovací kapacity musí být ve vlastnictví prvovýrobců nebo sdružení prvovýrobců.
Zeměpisné vymezení projektů
Projekty zaměřené na přebudování technologií chovu tak, aby odpovídaly požadavkům EU na welfare, rekonstrukci skladovacích kapacit na produkty rostlinného původu (zejména zeleninu a ovoce) a jejich vybavení lze předkládat v rámci celé České republiky.
U projektů zaměřených na budování jímek na kejdu budou mít přednost podniky vyskytující se zejména v tzv. zranitelných oblastech, dále v chráněných krajinných oblastech a pásmech hygienické ochrany vod. Zranitelné oblasti jsou území, z nichž jsou odvodňovány vody zne-čištěné nebo ohrožené dusičnany ze zemědělských zdrojů. Jejich hrubé vymezení bude do-končeno koncem roku 2000 (nepředpokládá se, že by byly stanoveny na území celého státu). Současné podklady určují poměrně široké rozmezí procentického zastoupení zranitelných oblastí od 24 do 50 % z celkové výměry půdy. Přesné stanovení zranitelných oblastí podle dikce Směrnice Rady 91/676/EEC se předpokládá koncem roku 2002, detailní vymezení na hranici katastru či produkčního bloku pak do konce roku 2004.
Výdaje nemohou obsahovat
 zakoupení pozemků,
 úhradu nákupu na leasing,
 zakoupení použitých strojů a zařízení,
 investice do skladovacích kapacit pro komodity podléhající státní intervenci,
 investice do skladovacích kapacit pro komodity dovezené a určené k dalšímu prodeji do třetích zemí (země, které nejsou členskou zemí EU, ČR nebo další kandidátskou zemí)

Příjemci podpory
Podnikatel v zemědělské prvovýrobě, příjem ze zemědělské produkce musí dosáhnout mini-málně během roku předcházejícího podání žádosti alespoň 50 % celkových příjmů podnika-tele.
Specifická kritéria pro posouzení
 Zavádění acquis - legislativy EU a ČR pro welfare - Směrnice Rady 91/676/EEC.
 Udržená nebo nová pracovní místa.
 Mladí farmáři (pod 40 let).
 Zvýšený podíl produktů s vyšší přidanou hodnotou.
 Žadatel je členem asociace výrobců.
 Zvyšuje se podíl výrobků s vyšší jakostí.
Klasifikace podpory
Jde o projekty vytvářející výnosy (podpora do 50 % celkových nákladů, z toho 75 % z prostředků EU a 25 % z národního rozpočtu).
Minimální/ maximální předpokládané náklady na realizaci jednoho projektu
8 333 euro/300 000 Kč až 1 388 889 euro/50 miliónů Kč.
Maximální výše příspěvku
694 444 euro/25 miliónů Kč.
Odpovědnost za realizaci
Za realizaci tohoto opatření bude odpovědná SAPARD Agentura, Těšnov 17, 117 05 Praha 1.
Posuzování dopadů
Pro celkové vyhodnocení výše zmíněného opatření jsou navrženy následující indikátory:
 počet modernizovaných ustájovacích míst odpovídajících standardům EU, celková plocha rekonstruovaných stájí (m2 ),
 počet nově vybudovaných skladovacích kapacit odpovídajících požadavkům EU na hygi-enu a ochranu životního prostředí a jejich skladovací kapacita (t),
 počet vybudovaných skladovacích kapacit na vedlejší produkty chovů zvířat a jejich skla-dovací kapacita (m3),
 snížení ztrát při skladování (%),
 úspora výrobních nákladů (euro, Kč),
 objem investic (euro, Kč),
 počet zapojených zemědělských podniků,
 počet udržených pracovních míst,
 omezení znečištění odpadní vody dusičnany (mg/m3),
 délka toků, u nichž se prosadila ochrana proti znečištění kejdou (km).
Regulační opatření
Zákon č. 240/1991 Sb., o šlechtění a plemenitbě.
Prováděcí vyhláška č.326/19992 Sb.
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 245/1996 Sb., k provedení § 5 odst. 3) zákona č. 246/1992 Sb.
Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech.
Vyhláška č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech ve znění pozdějších úprav.
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů.
Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
Zákon č. 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných pří-pravcích a substrátech a o agrotechnickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).
Vyhláška č. 274/1998 Sb. o skladování a způsobu používání hnojiv.
Rozhodnutí Rady o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (78/923/EEC).
Rozhodnutí Rady o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely – novelizace (92/583/EEC).
Rozhodnutí Rady o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely – novelizace (98/58/EC).
Směrnice Rady stanovující minimální standardy pro ochranu prasat (91/630/EEC).
Směrnice Rady stanovující minimální standardy pro ochranu telat (91/629/EEC).
Směrnice Rady 91/676/EEC, k ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů.
Nařízení Rady č. 1804/99/EEC, doplňující nařízení (EHS) č. 2092/91 o organické výrobě ze-mědělských výrobků a údajích odkazujících na takové zemědělské výrobky a potraviny pro zařazení živočišné výroby.
Směrnice Rady 96/61 (integrovaná prevence a kontrola znečištění).
Směrnice Rady 85/337 (v posledním znění Směrnice Rady 97/11) o posuzování dopadu plánů a projektů na životní prostředí.
Opatření 1.2 Zlepšení zpracování a marketingu zemědělských produktů a produktů z ryb
Cíle
Hlavním cílem podpory tohoto opatření je zvýšení konkurenceschopnosti českého zeměděl-ství a potravinářského průmyslu a naplňování acquis. V rámci opatření budou podporovány investice umožňující přímou návaznost dalších státních podpor (Podpora vzniku a činnosti odbytových organizací výrobců v prvních třech letech činnosti a Podpora činnosti odbytových organizací – zaměřené na podporu odbytu zemědělských komodit a efektivní marketingovou strategii, Investice – garance bankovních úvěrů a dotace na uhrazení části úroků, další formy přímé i nepřímé podpory exportu) a to tak, aby přednostně byla podpora směřována na:
 zřizování a modernizaci technologií s vyšším stupněm zpracování produktů, vedoucí k naplňování standardů EU a adaptaci na acquis, posílení konkurenceschopnosti a celkové stabilitě podniku a umožňující posílení odbytu,
 zřizování a modernizaci technologií na výrobu krajových a ekologických výrobků.
Naplnění těchto cílů povede k posílení tržních pozic příjemců podpory, ke zlepšení nakládání s odpady, zvýšení odbytových možností, ke zlepšení kvality a bezpečnosti výrobků a podpo-rou regionálních aktivit i ke zlepšení zaměstnanosti.
Popis a rozsah opatření
Finanční prostředky budou využity na tyto činnosti:
zřizování a modernizaci technologií,
 v mlékárenském odvětví,
 v masném odvětví,
 zpracování ryb,
 pro výrobu a zpracování regionálních produktů.
Základní kritéria
Veškeré investice musí vyhovovat standardům EU, zvláštní přednost bude dána investicím přinášejícím vytvoření nových pracovních míst a zdrojů příjmů.
Mezi základní kritéria pro výběr projektů patří:
 Projekty v potravinářském (zpracovatelském) průmyslu se musí vztahovat na zpracování zemědělských výrobků, zejména masa, mléka a ryb a musí přispívat ke zvýšení konkuren-ceschopnosti. Musí být prokázána životaschopnost podniků po ukončení předpokládané investice.
 Předkladatel projektu zaměřeného na zpracování produktů ekologického zemědělství musí být registrován u KEZ, o.p.s. Chrudim (akreditovaná organizace, pověřená ministerstvem zemědělství certifikací podniků ekologických producentů, zpracovatelů a obchodníků).
 Informační systém musí přispívat ke zlepšení situace v prvovýrobě a zajistit zvýšení in-formovanosti mezi výrobci a zpracovateli (včetně spolehlivých informací o cenách).
 Podniky musí v době rozhodnutí o podpoře plnit základní požadavky na životní prostředí a hygienu.
 Pokud byly minimální požadavky (spojené s acquis) ohledně životního prostředí, hygieny a welfare zvířat nově zavedeny v době, kdy už je žádost podána, bude rozhodnutí o udělení podpory podmíněno splněním těchto nových požadavků ke konci realizace inves-tice.
 Investice musí vést ke zlepšení situace v produkční sféře zemědělství a rybářství. Musí být zajištěn adekvátní podíl prvovýrobců na zisku.
 Přednost bude dávána podnikům, jejichž podpora bude mít kladný vliv na hospodaření dalších podnikatelských subjektů.
Dále je třeba doložit:
 Doklad o zajištění financování projektu.
 Provedená předběžná inspekce kompetentním orgánem (hygienická, veterinární kontrola).
 Naplnění základních hygienických, environmentálních a welfare standardů.
 Odbytová studie.
 Podnikatelský plán, dokladující ekonomickou životaschopnost investice a její návratnost
Nebudou podporovány projekty vedoucí ke zvyšování produkce bez zajištění odbytu
Zeměpisné vymezení projektů
Projekty mohou být předkládány v celé České republice. U projektů zaměřených na výrobu, zpracování a odbyt regionálních produktů budou preferovány takové projekty, jež se budou dotýkat oblastí s vyšší mírou nezaměstnanosti a přispějí k rozvoji agroturistiky a dalších na-vazujících podnikatelských aktivit.
Výdaje nemohou obsahovat
 investice na úrovni maloobchodu,
 investice do zpracování a marketingu produktů ze třetích zemí (ne EU, ČR a kandidátské země),
 provozní náklady,
 nákup genetického materiálu, rostlin a zvířat,
 nákup použitých strojů a zařízení,
 nákup strojů a technologií na leasing,
 nákup pozemků
 náklady na poradenství a školení, výzkum, průzkum trhu, propagaci
Příjemci podpory
U všech projektů mohou být příjemci podpory fyzické i právnické osoby (podniky se státní účastí pod 25 %), podnikající v zemědělské prvovýrobě či v potravinářském průmyslu. Pro podopatření „Podpora regionálních produktů“ budou upřednostňovány subjekty podnikající v zemědělské prvovýrobě případně jejich sdružení.
Specifická kritéria pro posouzení
 zavádění acquis – legislativy EU a ČR,
 nárůst podílu výrobků se zvýšenou přidanou hodnotou,
 nárůst podílu výrobků vyšší jakosti,
 udržená nebo nová pracovní místa,
 členství v odbytových organizacích či sdružení výrobců,
 dobrovolná certifikace a atesty kvality u specifických produktů (s důrazem na bio-produkty),
 kompatibilita, množství položek, provázanost mezi primárními producenty a zpracovateli (pro IS).
Klasifikace podpory
Jde o projekty vytvářející výnosy (podpora do 50 % celkových nákladů, z toho 75 % z prostředků EU a 25 % z národního rozpočtu).
Minimální/ maximální předpokládané náklady na realizaci jednoho projektu
300 000 Kč až 20 miliónů Kč. V odůvodněných případech může být zpracován projekt s náklady nižšími než 300 000 Kč.
Maximální výše příspěvku
10 miliónů Kč.
Odpovědnost za realizaci
Za realizaci tohoto opatření bude odpovědná SAPARD Agentura, Těšnov 17, 117 05 Praha 1.
Posuzování dopadů
K vyhodnocování dosažených výsledků jsou navrhovány následující indikátory:
 množství potravinářských podniků vybavených novou technologií,
 množství nově založených potravinářských podniků produkujících regionální a ekologické výrobky,
 množství vytvořených informačních systémů,
 množství inovovaných produktů,
 množství domácích výrobků vyhovujících standardům EU,
 očekávaný objem investic (Kč, euro),
 množství podpořených subjektů,
 množství nově vytvořených či udržených pracovních míst,
 počet subjektů naplňujících standardy EU v oblasti životního prostředí.
Regulační opatření
Vyjmenované zákony a vyhlášky jsou z větší části kompatibilní s odpovídající legislativou EU, přičemž probíhá proces celkového přiblížení české legislativy v potravinářském průmyslu k acquis communautaire. K legislativě vztahující se k marketingu, značení výrobků, hygie-nickým a bezpečnostním podmínkám atd jsou potřebné doplňky k zákonům připravovány.
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů a novela tohoto zákona č. 306/2000 Sb. a všechny prováděcí vyhlášky a jejich novely, které s těmito zákony souvisejí.
Opatření 1.3 Zlepšování struktur pro kontrolu kvality, pro kvalitu potravin a ochranu
spotřebitele
Cíle
Krátkodobým cílem je usnadnit zavádění standardů kvality EU v ČR. Dlouhodobým cílem je přispět k posílení potravinářských produktů na domácích i zahraničních trzích, uplatnit vý-sledky klasifikace jatečných zvířat v plemenářské práci.
Popis a rozsah opatření
Jednotná klasifikace jatečně opracovaných těl SEUROP, zavedení systémů kontroly a řízení jakosti a hygieny potravin, zavedení standardů EU, včetně certifikovaných systémů HACCP.
Investice budou zaměřeny na projekty na zavádění aparativní klasifikace jatečných prasat. Předkladatelé mohou požadovat podporu na zakoupení přístroje na hodnocení podílu libové svaloviny v jatečném těle prasat, potřebného počítačového vybavení (hardware i software), přístroje pro sledování dalších jakostních ukazatelů (pH masa, vaznost vody, barva masa) a dále na vybrané projekty zvyšující jakost produktů a úroveň hygieny zpracování produktů živočišného původu (mléka, masa) s cílem dosáhnout zařazení na seznamy závodů pro export do EU. V rámci systému HACCP bude podpořeno pořízení měřicích, kontrolních a signali-začních zařízení pro systémy HACCP, jež splní požadavky na certifikaci.
Základní kritéria
Podpora může být přiznána podnikům dodržujícím požadované hygienické parametry.
Jde o:
 Podniky zaměřené na porážku a zpracování prasat s kapacitou nad 200 kusů týdně z ročního průměru. Podnik uplatňuje, případně se současně zavazuje zavést kromě apara-tivní klasifikace i sledování základních kvalitativních ukazatelů, například pH masa, vaz-nost vody, barva masa.
 Podniky zpracovávající mléko a maso, mající nebo usilující o statut exportéra do zemí EU v kategorii B1 – C2*, které usilují o naplnění nebo již naplňují Směrnici 89/397/EEC o úřední kontrole potravin a zavádějí certifikovaný systém kontrolních bodů.
(Na vysvětlenou: podniky jsou zařazeny do těchto kategorií:
A1 - provoz vyhovuje bez závad – je na seznamu pro vývoz do EU,
A2 - provoz vyhovuje bez závad – vyváží do ostatních zemí,
A3 -provoz vyhovuje bez závad – neexportuje,
B1 - provoz vyhovuje s menšími nedostatky. Je na seznamu pro export do EU (v současné době nejsou potvrzovány atesty do EU – tzn. vývoz je pro tyto nedostatky pozastaven),
B2 - provoz vyhovuje s menšími nedostatky – vyváží do ostatních zemí, (vývoz je povolen, jen pokud jsou splněny podmínky uvedené ve veterinárním osvědčení, jinak je pozastaven), B3 - provoz vyhovuje s menšími nedostatky – nevyváží.
C1 - provoz nevyhovuje – závady jsou v krátké době odstranitelné, C2 -provoz nevyhovuje – dlouhodobě, k odstranění nedostatků je zpracován investiční záměr nebo projektová doku-mentace, C3 - závod nevyhovuje, provozovatel nemá zájem o odstranění nedostatků, provoz je bez další perspektivy, končí.)
Zeměpisné vymezení projektů
Projekty mohou být předkládány na území celé ČR.
Výdaje nemohou obsahovat
 nákup použitých technologií,
Příjemci podpory
Zpracovatelské podniky, především menší a střední kategorie. Musí být prokázána života-schopnost podniků po ukončení předpokládané investice. Příjemci pomoci musí prokázat pat-řičné vzdělání a znalosti. Před zahájením projektu se musí uskutečnit kontrola kompetentním orgánem hygienického/veterinárního dozoru. Vybrané projekty musí odpovídat strategii pro zvyšování úrovně sektoru produkce mléka a masa z hlediska standardů EU.
Specifická kritéria pro hodnocení
 zavádění acquis,
 počet udržených pracovních míst,
 zda je naplňována Směrnice 89/397,
 zda jsou na produkci uzavřeny odběratelské smlouvy,
Klasifikace podpory
Jde o projekty vytvářející výnosy (podpora do 50 % celkových nákladů, z toho 75 % z prostředků EU a 25 % z národního rozpočtu).

Maximální předpokládané náklady na realizaci jednoho projektu
20 miliónů Kč.
Odpovědnost za realizaci
Za realizaci tohoto opatření bude odpovědná SAPARD Agentura, Těšnov 17, 117 05 Praha 1.

Posuzování dopadů
Pro celkové vyhodnocení výše zmíněného opatření jsou navrženy následující indikátory:
 počet podniků vybavených přístroji k měření podílu libové svaloviny v jatečných půlkách,
 podíl zpracovatelských podniků vybavených měřicími, kontrolními a signalizačními zaří-zeními pro systém HACCP, které dosáhly kategorie A1 nebo A2.
 počet podniků zařazených do vyšší kategorie,
 počet podniků uplatňujících systém klasifikace SEUROP a jejich podíl na všech zpraco-vatelských podnicích,
 objem investic (euro, Kč),
 počet zahrnutých zpracovatelských podniků,
 počet prvovýrobců, jichž se opatření bude týkat,
 počet pracovníků vyškolených v systémech SEUROP a HACCP,
 snížený podíl odpadů (%).
Regulační opatření
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a jeho novela zákon č. 306/2000 Sb.
Vyhláška č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby.
Směrnice 93/43/EEC o hygieně potravin, která odvolává na zavedení takových postupů a opatření, která jsou nutná pro to, aby konečná potravina byla jakostně a zdravotně nezávadná.
Směrnice o úřední kontrole potravin č. 89/397/EEC. Tato směrnice určuje obecné principy, které mají zabránit ohrožení veřejného zdraví, ochranu spotřebitele a jeho ekonomických zájmů včetně opatření zajišťujících jeho informovanost.
Nařízení Komise (EEC) č. 2967/85 z 24. října 1985, stanovující prováděcí předpisy pro apli-kaci rozsahu Společenství na klasifikaci jatečně opracovaných těl prasat.
Nařízení Komise (EEC) č. 3220/84 z 13. listopadu 1984, určující rozsah třídění jatečně opra-covaných těl prasat ve Společenství.
Nařízení Komise (EEC) č. 2930/81 ze dne 12. října 1981, které schvaluje doplňující ustano-vení pro aplikaci klasifikační stupnice Společenství pro třídění jatečně opracovaných těl do-spělého skotu.
Nařízení Komise (EEC) č. 1208/81 ze dne 28. dubna 1981, které stanovuje klasifikační stup-nici pro třídění jatečně opracovaných těl dospělého skotu.
Nařízení Komise (EEC) č. 1481/86 ze dne 15. května 1986.
Nařízení Komise (EEC) č. 3679/87 ze dne 9. prosince 1987, doplněné nařízeními ze dne 25.2.1988.
č. 507/88 z 9. ledna 1991 a č. 54/91, č. 956/91 z 18.4.1991, č. 1681/91 z 17.6.1991 a č. 2617/97 z 16. prosince 1997.
Opatření 1.4 Meliorace a pozemkové úpravy
Cíle
Realizace tohoto opatření je nezbytná pro dosahování následujících cílů:
 Dokončení transformace vlastnických vztahů.
 Operativní prokazování vlastnických práv k pozemkům.
 Vytvoření podmínek pro zavedení plateb na hektar.
 Optimální organizace půdního fondu.
 Omezení prozatímního užívání pozemků a umožnění hospodaření na vlastní půdě.
 Umožnění investic do půdy.
 Vytvoření podmínek pro trh s půdou.
 Zajištění přístupu k pozemkům.
Popis a rozsah opatření
Finanční prostředky budou využity na realizaci pozemkových úprav podle zákona č. 284/1991 Sb., jejíž součástí je vyměřování pozemků, nové mapování v digitální formě, výstavba a re-konstrukce cest, budování prvků ÚSES, nutných protierozních opatření a vodohospodářských staveb. Předmětem podpory bude také vyměřování pozemků včetně geometrických plánů podle článku 21, zákona 229/1991 Sb. o úpravách vlastnických vztahů k půdě a zemědělské-mu majetku.
Základní kritéria
 Obnova operátu katastru nemovitostí a vytyčování pozemků na základě schváleného ná-vrhu pozemkových úprav.
 Při realizaci prvků ÚSES musí být použity k výsadbě autochtonní dřeviny.
 Z programu SAPARD budou financovány pouze prvky ÚSES lokálního charakteru, u kterých výše nákladů na realizaci jednoho prvku převýší 100 000 Kč.
Zeměpisné vymezení projektů
Projekty mohou být předkládány v rámci celé ČR. Přednostně budou realizovány projekty v katastrálních územích, ve kterých budou z programu SAPARD financovány projekty ven-kovských mikroregionů a v oblastech s nedokončeným zcelovacím a přídělovým řízením.
Výdaje nemohou obsahovat
 odměny za práci (architektů, projektantů) a ostatní náklady spojené s přípravou projektů pozemkových úprav,
 výdaje za nákup pozemků.
Příjemci podpory
Opatření bude realizováno pro potřeby vlastníků půdy, obcí a sdružení obcí, avšak příjemcem pomoci budou okresní pozemkové úřady, aby bylo zajištěno správné provedení projektů.
Specifická kritéria pro posouzení
 Umístění projektu v mikroregionu vybraném pro realizaci projektu venkovských mikrore-gionů programu SAPARD.
 Umístění projektu v oblasti s nedokončeným zcelovacím a přídělovým řízením.
 Návaznost na dokončené pozemkové úpravy v sousedních katastrálních územích.
 Projekt je zaměřen na budování a rekonstrukci přístupových cest k pozemkům.
 Multifunkční řešení projektu.
 Součástí projektu je realizace prvků ÚSES .
Klasifikace podpory
Jde o projekty nevytvářející výnosy (podpora do 100 % celkových nákladů, z toho do 75 %
z prostředků EU a 25 % z národního rozpočtu ČR).
Minimální/maximální předpokládané náklady na realizaci jednoho projektu
8 333 euro/300 000 Kč až 1 388 889 euro/50 milionů Kč.
Maximální výše příspěvku
1 388 889 euro/50 milionů Kč.
Odpovědnost za realizaci
Za realizaci tohoto opatření bude odpovědná SAPARD Agentura, Těšnov 17, 117 05 Praha 1.
Posuzování dopadů
K vyhodnocování dosažených výsledků jsou navrhovány následující indikátory:
 počet pozemků v řešeném území,
 počet pozemků na jednoho vlastníka,
 počet nově vyměřených pozemků vlastníků,
 počet vyměřených pozemků pro společná zařízení (přístupové cesty apod.),
 délka postavených a rekonstruovaných cest (km),
 počet pozemků s nově vybudovaným přístupem,
 počet realizovaných prvků ÚSES,
 plocha vybudovaných ÚSES (ha),
 počet zapojených katastrálních území,
 počet farem s racionalizovaným vlastnictvím půdy,
 odhadovaný objem finančních prostředků (euro),
 finanční investice na katastr (euro),
 délka racionalizované cestní sítě,
 koeficient ekologické stability v řešeném území,
 plocha půdy se sníženým rizikem eroze (ha),
 plocha půdy se zvýšenou biodiverzitou (ha).
Regulační opatření
Zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění.
Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majet-ku, v platném znění.
Vyhláška č. 427/1991 Sb., kterou se stanoví náležitosti návrhu pozemkových úprav a pravidla posuzování přiměřenosti kvality a výměry, v platném znění.
Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, v platném znění.
Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, v platném znění.
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění.
Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, v platném znění.
Vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, v platném znění.
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, v platném znění.
Zákon č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy, v platném znění.
Směrnice Rady č. 92/43, o ochraně přírodních stanovišť zvířat a rostlin.
Směrnice rady č. 79/409 EEC, o ochraně ptactva.
2. Priorita - Trvale udržitelný rozvoj venkovských oblastí
Opatření 2.1 Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury
Cíle
Hlavním cílem tohoto opatření, stejně jako opatření 2.2, je zlepšováním podmínek pro život na vesnici přispět ke snižování vylidňování venkova.
Podpora investic v rámci tohoto opatření přispěje k dosažení následujících cílů:
 Zlepšení technických podmínek pro rozvoj bydlení na vesnici.
 Vytvoření a zlepšení technických podmínek pro rozvoj malého a středního podnikání.
 Stabilizace a rozvoj pracovních příležitostí.
 Ochrana životního prostředí.
Popis a rozsah opatření
Investice ve vybraných mikroregionech mohou být v rámci tohoto opatření podpořeny v případě, že (a) jsou součástí integrované strategie rozvoje mikroregionu a (b) jestliže přispí-vají k řešení jedné nebo více následujících problémových oblastí:
 Zlepšení technického stavu venkovské zástavby, včetně objektů památkového a historic-kého zájmu a využití nevyužitých budov.
 Obnova místních památek a následná péče o ně.
 Rozvoj občanské vybavenosti.
 Zlepšení kultury bydlení, při zachování venkovských tradic.
 Péče o veřejná prostranství a zeleň.
 Obnova a údržba místních komunikací všech kategorií.
 Vytvoření pracovních příležitostí při veřejných pracích.
 Využití alternativních zdrojů energie, zejména biomasy.
 Zajištění odbytu nepotravinářské zemědělské výroby.
 Maximalizace využití odpadů jako druhotných surovin.
Uvedený seznam je pouze orientační a neznamená, že projekty zaměřené na tyto oblasti bu-dou automaticky podporovány.
Podpora bude dána projektům, které vycházejí z integrované koncepce (strategie) rozvoje venkovského mikroregionu a jejichž řešení se týkají nejméně pěti uvedených problémových oblastí.
Základní kritéria
U všech projektů se předpokládá příznivý vliv na životní prostředí. Projekty budou projedná-vány s odpovědnými orgány pro životní prostředí a kde to bude nutné, budou posuzovány z hlediska vlivů na životní prostředí. Kromě toho projekty musí být:
 v souladu s regionálním operačním plánem a jeho prioritami;
 v souladu se zaměřením a cíly tohoto opatření;
 v mikroregionu vybraném národní výběrovou komisí Programu SAPARD,
 umístěné v národním nebo regionálním pilotním mikroregionu Programu SAPARD (vý-jimku povoluje národní výběrová komise Programu SAPARD na doporučení národního monitorovacího výboru Programu SAPARD).
Výdaje mohou obsahovat
 stavby, včetně rekonstrukcí,
 stroje a zařízení,
 sadbu a osiva
 služby.
Výdaje nemohou obsahovat
 mzdy a odměny,
 nákup použitých strojů a zařízení,
 nákup pozemků,
 obecné náklady, jako poplatky architektům, inženýrům a konzultantům, studie proveditel-nosti, projektové práce.
Příjemci podpory
Realizátorem projektu a příjemcem podpory je místní sdružení obcí a měst pilotního venkov-ského mikroregionu, splňující dané parametry.
* Poznámka:
Při žádosti o podporu v rámci opatření 2.1. není podmínka zapojení obce do mikroregionu nebo pilotního mikroregionu závazná.
Minimální/maximální náklady na realizaci jednoho projektu
8 333 euro/300 000 Kč až 1 388 888 euro/50 miliónů Kč.
Maximální výše příspěvku
Projektům neziskového charakteru bude poskytována podpora Společenství do výše 75 % nákladů. 1 042 000 euro/37 500 000 Kč
Odpovědnost za realizaci
Odpovědnost za realizaci tohoto opatření ponese Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, Praha 1, 110 15 a SAPARD Agentura, Těšnov 17, Praha 1, 117 05.
Specifická kritéria pro posouzení
 Realizace integrované rozvojové strategie venkovského mikroregionu.
 Naplnění nejméně pěti cílů tohoto opatření.
Posuzování dopadů
Dopady tohoto opatření budou posuzovány v kontextu ostatních akcí strategie sociálně eko-nomického rozvoje příslušných venkovských mikroregionů a regionálního operačního pro-gramu regionu soudržnosti – NUTS II.
K celkovému posuzování tohoto opatření byly navrženy následující indikátory:
 počet obnovených venkovských budov,
 počet nově využitých budov,
 počet nových zařízení občanského vybavení,
 délka rekonstruovaných místních komunikací,
 plocha obnovených veřejných prostranství,
 nárůst turistických aktivit,
 zvýšený přístup k venkovským atraktivitám a dalším zajímavostem,
 počet nově napojených odběratelů pitné vody z veřejných vodovodů,
 počet nově napojených producentů odpadních vod,
 zvýšení podílu tříděného a k recyklaci dodaného komunálního odpadu,
 snížení spotřeby fosilních paliv jako výsledek přechodu na alternativní zdroje energie,
 odhad objemu investic,
 počet zapojených obcí,
 úroveň investic na obec,
 počet nově vzniklých nebo stabilizovaných pracovních příležitostí,
 zvýšení příjmů obcí (daňová výtěžnost, vlastní příjmy) a venkovské populace,
 zlepšení vzhledu krajiny,
 zhodnocení regionální lidové architektury a etnografického charakteru,
 snížení znečistění povrchových vod a vodních zdrojů
 snížení imisních látek znečisťujících ovzduší,
Regulační opatření
Projekty tohoto opatření jsou regulovány předpisy pro územní plánování a stavební řád
a schválenou územně plánovací dokumentací, vodohospodářskými předpisy a předpisy pro nakládání s odpadem.
Opatření 2.2 Rozvoj a diverzifikace hospodářských činností, zajišťujících rozmanitost činností a alternativní zdroje příjmů
Cíle
Hlavním cílem tohoto opatření, stejně jako opatření 2.1, je zlepšováním podmínek pro život na vesnici přispět ke snižování vylidňování venkova.
Podpora investic v rámci tohoto opatření přispěje k dosažení následujících cílů:
 vznik nových a stabilizace stávajících pracovních příležitostí,
 zlepšení příjmové základny místních zemědělců diverzifikací jejich činností,
 zlepšení příjmové základny místních nezemědělských podnikatelských subjektů,
 zvýšení daňové výtěžnosti obcí a jejich vlastních příjmů,
 vyšší zhodnocení nemovitostí v obcích,
 zlepšení demografického vývoje venkovských mikroregionů,
 zvýšení zaměstnanosti.
Popis a rozsah opatření
Investice ve vybraných mikroregionech mohou být v rámci tohoto opatření podpořeny v pří-padě, že jsou (a) jasnou součástí strategie integrovaného rozvoje mikroregionu a jestliže (b) přispívají k řešení jedné nebo několika následujících oblastí:
 obnově tradičních řemesel a krajových specialit, jako dalších činností místních zeměděl-ských subjektů i nezemědělských podnikatelů nebo jako nových malých a středních pod-niků, za předpokladu zajištění odbytu produkce,
 rozvoji malých a středních podniků,
 podpoře odbytu místní řemeslné produkce v rámci rozvoje místních, resp. regionálních aktivit kulturně-společenského charakteru – jarmarky, slavnosti, pouti apod.,
 rozvoji venkovské turistiky a její koordinace, zejména agroturistiky, cykloturistiky, rekre-ačního a rehabilitačního jezdectví, vodní turistiky a sportovního vodáctví, sportovně-rekreačních aktivit apod., integrovaných do produktů cestovního ruchu s potřebnou pro-pagací území, za předpokladu souladu s požadavky ochrany přírody a životního prostředí regionu.
Přednost bude dávána projektům, které řeší danou problematiku v rámci strategie venkovské-ho mikroregionu, případně jako doplněk sektorového operačního programu ”Rozvoj lidských zdrojů”, specificky zaměřený na venkovské a zemědělské obyvatelstvo, realizovaného v příslušném regionu soudržnosti (NUTS II).
Základní kritéria
U všech projektů se předpokládá příznivý vliv na životní prostředí. Projekty budou projedná-vány s odpovědnými orgány pro životní prostředí a kde to bude nutné, budou posuzovány z hlediska vlivů na životní prostředí. Kromě toho projekty musí být:
 v souladu s regionálním operačním plánem a jeho prioritami,
 v souladu s věcným zaměřením a cíly tohoto opatření.
Výdaje mohou obsahovat
 stavby, včetně rekonstrukcí,
 stroje a zařízení,
 služby.
Výdaje nemohou obsahovat
 mzdy a odměny,
 použité stroje a zařízení,
 nákup pozemků,
 obecné náklady jako poplatky architektům, inženýrům a konzultantům, studie proveditel-nosti, projektové práce.
Příjemci podpory
Realizátorem projektu a příjemcem podpory je podnikatelský subjekt (fyzická nebo právnická osoba) se sídlem v příslušném venkovském mikroregionu nebo organizace zřízená obcí nebo sdružením obcí za účelem realizace rozvojového programu integrovaného venkovského mik-roregionu.
* Poznámka: Při žádosti o podporu v rámci opatření 2.2. není podmínka zapojení obce do mikroregionu nebo pilotního mikroregionu závazná.
Klasifikace podpory
Veřejná podpora investic ziskových činností může dosáhnout až 50 % celkových nákladů.
Minimální/maximální předpokládané náklady
8 333 euro /300 000 Kč až 138 000 euro/5 miliónů Kč.
Maximální výše příspěvku
52 083 euro/1,875 miliónů Kč pro investice ziskových činností.
Odpovědnost za realizaci
Odpovědnost za realizaci tohoto opatření ponese Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, a SAPARD Agentura, Těšnov 17, 117 05 Praha 1.
Výběr projektů
 soulad s rozvojovou strategií venkovského mikroregionu.
 lokalizace projektu v národním nebo regionálním pilotním mikroregionu programu SA-PARD – přednostně.
Posuzování dopadů
Dopady tohoto opatření budou posuzovány v kontextu ostatních akcí koncepce sociálně eko-nomického rozvoje příslušného venkovského mikroregionu a regionálního operačního pro-gramu regionu soudržnosti – NUTS II.
Následující indikátory byly navrženy k posuzování celkových dopadů tohoto opatření:
 počet nově vzniklých prodejních zařízení (tržiště apod.),
 počet nově zřízených turistických informačních středisek,
 počet nových ubytovacích kapacit pro turisty,
 počet nových malých a středních venkovských podniků,
 počet návštěvníků regionálních kulturních zařízení a akcí,
 zvýšení návštěvnosti regionu (ve využitých ubytovacích kapacitách),
 odhad objemu investic,
 počet nově vytvořených a stabilizovaných pracovních míst,
 zvýšení příjmů fyzických a právnických osob, obcí a venkovské populace,
 počty nově vzniklých rekreačních zón,
 rozšíření oblastí s obnoveným životním prostředím vesnic a měst.
Regulační opatření
Projekty tohoto opatření jsou regulovány předpisy pro územní plánování a stavební řád
a schválenou územně plánovací dokumentací, předpisy pro vzdělání a předpisy pro poskyto-vání služeb cestovního ruchu.
Opatření 2.3 Metody zemědělské produkce určené k ochraně životního prostředí a uchování krajiny
Cíle
Hlavním cílem tohoto opatření je získání zkušeností s přípravou agro-environmentálních pro-gramů. Realizace pilotních projektů rovněž přispěje k zachování nebo zvýšení přírodní hod-noty území. Každý pilotní projekt bude mít specifické cíle.
Popis a rozsah opatření
Na základě uvedených cílů byly vybrány tři pilotní oblasti: Blaník, část Bílých Karpat
a Moravský Kras. Důvodem jsou rozdíly v přírodních podmínkách, které umožňují vznik roz-dílných typů pilotních projektů, což zajistí získání požadovaných zkušeností (Blaník - mokré, bohaté louky, Bílé Karpaty - suché, druhově bohaté, polopřírodní louky, Moravský Kras - jeskyně pod intenzivně obdělávanou ornou půdou). Zemědělci byli v těchto oblastech zapoje-ni do procesu stanovování vhodných způsobů hospodaření jsou zde dobře informovaní partne-ři pro podporu projektů (nevládní organizace a Agentura ochrany přírody a krajiny).
Tři další chráněné krajinné oblasti budou vybrány k účasti v tomto programu později.
Každý z pilotních projektů vytvoří rámec pro postavení malého agro-environmentálního pro-gramu. Zemědělci budou mít možnost zažádat o účast, podepsat závazek o požadovaných způsobech hospodaření a budou kontrolováni. Výsledky pilotního projektu budou pravidelně posuzovány, využívány pro úpravu programu a závěrečné hodnocení.
Podpora bude přiznána zemědělci, který se zaváže hospodařit podle stanovených podmínek po dobu nejméně pěti let. Požadovaný způsob hospodaření bude stanoven na základě potřeb jednotlivých pilotních oblastí. Předmětem podpory může být pouze závazek, který obsahuje více než řádné zemědělské praktiky.
Pravidla pro řádné zemědělské praktiky jsou souborem doporučení zemědělcům ohledně me-tod hospodaření šetrných k životnímu prostředí. Doporučené aktivity představují požadavky, které nejsou obvykle součástí národní legislativy a nemají (pokud jsou aplikovány) významný negativní efekt na ekonomiku zemědělského podniku. Realizace těchto opatření je dobrovol-ná.
Obyvatelé uvedených území se s možnostmi, které jim dává program SAPARD mohou po-drobně seznámit na příslišných územních odborech ministerstva zemědělství.
3. Priorita - Odborná pomoc
Opatření 3.1 Zlepšování profesního vzdělání
Cíle
 zlepšení odborné připravenosti zemědělců a dalších osob podílejících se na zemědělských a souvisejících činnostech i na jejich diverzifikaci, příprava zemědělců na novou kvalita-tivní orientaci výroby, na uplatňování výrobních praktik slučitelných s požadavky na tr-vale udržitelné hospodaření, na hygienické normy a welfare zvířat ;
 odborné vzdělávání zejména v oblasti veterinární a fytosanitární, agro-envi projektů, SEUROP, ekologie a zavádění acquis communautaire, kvality produkce;
 podpora mladých zemědělců;
 příprava farmářů na novou kvalitativní orientaci výroby, na uplatňování výrobních prak-tik, slučitelných s požadavky na zachování a rozvoj krajiny, na ochranu životního prostře-dí, na hygienické normy a péči o zvířata a také na získání dovedností, které farmářům umožní řídit ekonomicky životaschopnou farmu;
 spolupráce příslušných správ CHKO na realizaci pilotních projektů a zajištění odborné způsobilosti zemědělců dodržovat závazky vzniklé jejich účastí na agro-envi projektech;
 příprava držitelů lesů a dalších osob podílejících se na lesnických činnostech na uplatňo-vání praktik lesního hospodářství, které povedou k zlepšení ekonomických, ekologických nebo sociálních funkcí lesa.
Popis a rozsah opatření
Finanční prostředky budou využity na tyto činnosti:
 odborné vzdělávací kurzy pro farmáře, držitele lesů a další;
 odborné vzdělávání mladých zemědělců;
 práce s veřejností, informační kampaně a zejména školení zemědělců, kteří se rozhodli účastnit agro-envi programu;
 zvýšení kvality obhospodařování lesa.
Základní kritéria
Vzdělávání mohou realizovat subjekty, které mají kvalifikační předpoklady v daném oboru.
Odborné vzdělávání mladých farmářů se vztahuje na farmáře do věku 35 let (tato věková hranice vychází z požadavků PGRLF, v rámci programu Mládí).
Příjemce pomoci nemůže v příslušném roce uplatňovat na činnost nebo na předmět, pro který je podpora požadována, dotaci či finanční příspěvek z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů či předvstupních opatření EU.
Podpora odborného výcviku nezahrnuje instruktážní kurzy nebo školení, které tvoří součást běžných programů nebo systémů zemědělského a lesnického vzdělávání na středním nebo vyšším stupni.
Zeměpisné vymezení projektů
Projekty mohou být předkládány v celé ČR.
Výdaje nemohou obsahovat
 investice,
 výdaje na stravování, ubytování a dopravní náklady účastníků.
Příjemci podpory
Subjekty zajišťující školicí a poradenské služby – fyzická či právnická osoba oprávněná k příslušnému podnikání, správy CHKO, na jejichž území dojde k realizaci agro-envi progra-mu financovaného z programu SAPARD, fyzická či právnická osoba, podnikatel, obec či sdružení obcí, ústřední orgány státní správy, orgány státní a veřejné správy, rozpočtové orga-nizace (SVS ČR, SRS).
Specifická kritéria pro posouzení
 Oblast, pro kterou je možnost vzdělávacích akcí určena ((NUTS I-IV).
 Školení a semináře týkající se priorit a opatření programu SAPARD.
 Vzdělávání a školení pro osoby mladší 40 let (do 50 % zúčastněných, nad 50 % zúčastně-ných).
 Vzdělávací akce týkající se životního prostředí.
 Vzdělávací akce týkající se zavádění acquis communautaire.
 Vzdělávací akce s určitou provázanosti na další či již proběhlé semináře, školení.

Klasifikace podpory
Projekty financované v rámci tohoto opatření jsou považovány za investice na realizaci zlep-šování profesního vzdělávání. Jde o projekty nevytvářející výnosy (podpora do 100 % celko-vých nákladů, z toho do 75 % z prostředků EU a 25 % z národního rozpočtu).
Minimální/maximální předpokládané náklady na realizaci jednoho projektu
8 333 euro/300 000 Kč až 55 556 euro/2 milióny Kč. V odůvodněných případech může být podpořen projekt s náklady nižšími než 8 333 euro/300 000 Kč.
Maximální výše příspěvku
5 556 EUR/2 milióny Kč.
Odpovědnost za realizaci
Za realizaci tohoto opatření bude odpovědné Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1 a SAPARD Agentura, Těšnov 17, 117 05 Praha 1.
Posuzování dopadů
K vyhodnocování dosažených výsledků jsou navrhovány následující indikátory:
 počet uskutečněných vzdělávacích aktivit, počet absolventů ,
 počet vypracovaných příruček,
 počet podporovaných aktivit,
 počet farmářů (z toho mladých) a vlastníků lesa a půdy a ostatních osob vyškolených v jednotlivých oblastech,
 počet proškolených na jednotlivých úrovních (základní, střední, pokročilí),
 odhadovaný objem výdajů (euro, Kč)
Regulační opatření
Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze 17. května 1999.
Prováděcí NR (ES) č. 1750/1999 z 23. července 1999.
Nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 ze dne 21. června 1999.
Nařízení Komise (ES) č. 2759/99 ze dne 22.12.1999.
Opatření 3.2 Technická pomoc
Cíle
 Připravit dostatečné odborné zázemí pro implementaci opatření programu SAPARD.
 Přispět k objektivnímu výběru nejlepších projektů.
 Zajistit monitoring programu SAPARD v České republice.
 Osvětové a publikační akce související se zaváděním programu SAPARD.
Popis a rozsah opatření
Finanční prostředky budou využity na tyto činnosti:
 odborné studie na jednotlivá opatření včetně studií zaměřených na welfare, veterinární a fytosanitární péči, SEUROP, agro-environmentální opatření, ekologii a zavádění acquis communautaire,
 příprava podkladů pro výběr projektů,
 příprava podkladů pro monitoring programu SAPARD,
 odborné studie na integrované projekty pro venkovský prostor.
Základní kritéria
 Zpracovávání odborných studií mohou realizovat subjekty, které mají kvalifikační před-poklady v daném oboru.
 Činnosti zaměřené na agro-environmentální opatření budou součástí realizace schvále-ných pilotních agro-envi projektů.
 Vyhodnocování pilotních projektů musí odpovídat požadavkům na obdobné studie pro vyhodnocování pilotních projektů v EU.
 Příjemce pomoci nemůže v příslušném roce uplatňovat na činnost nebo na předmět, pro který je podpora požadována, dotaci či finanční příspěvek z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů či předvstupních opatření EU.
 Informační a propagační akce v rámci programu SAPARD, stálá a pravidelná informova-nost veřejnosti.
Zeměpisné vymezení projektů
Projekty mohou být předkládány v celé ČR.
Výdaje nemohou obsahovat
 - investice.
Příjemci podpory
Subjekty zajišťující školií a poradenské služby – fyzická či právnická osoba oprávněná k příslušnému podnikání, správy CHKO, na jejichž území dojde k realizaci agro-envi progra-mu financovaného z programu SAPARD, fyzická či právnická osoba, podnikatel, obec či sdružení obcí, ústřední orgány státní správy, orgány státní a veřejné správy, rozpočtové orga-nizace (SVS ČR, SRS).
Klasifikace podpory
Projekty financované v rámci tohoto opatření jsou považovány za investice na realizaci tech-nické pomoci.
Výše příspěvku Společenství může činit až 100% z celkových uvažovaných nákladů.
Minimální/maximální předpokládané náklady na realizaci jednoho projektu
8 333 euro/300 000 Kč až 83 333 euro/3 milióny Kč. V odůvodněných případech může být podpořen projekt s náklady nižšími než 8 333 euro/300 000 Kč.
Maximální výše příspěvku
83 333 euro/3 milióny Kč.
Odpovědnost za realizaci
Za realizaci tohoto opatření bude odpovědné Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1 a SAPARD Agentura, Těšnov 17, 117 05 Praha 1.
Posuzování dopadů
K vyhodnocování dosažených výsledků jsou navrhovány následující indikátory:
 počet vypracovaných studií,
 počet studií na nichž se uskutečnil monitoring,
Regulační opatření
Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze 17. května 1999.
Prováděcí NR (ES) č. 1750/1999 z 23. července 1999.
Nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 ze dne 21. června 1999.
Nařízení Komise (ES) č. 2759/99 ze dne 22.12.1999.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down