09.03.2012 | 08:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pojištění lesů je na okraji zájmu

Živelní rizika, jako jsou například požár, vichřice, krupobití, záplava, povodeň či tíha sněhu, se nevyhýbají ani lesům. Jejich majitelé mohou při velkých škodách přijít o hodnotu, která se vytvářela desetiletí. Navíc cena dřevní hmoty je nižší, náklady na vytěžení větší a nové osázení také něco stojí. Důsledky takových katastrof lze omezit pojištěním. Význam má pojištění i pro podniky produkující lesní sadební materiál.

Pojištění lesních porostů má ve své nabídce řada pojišťovacích makléřských firem a pojišťoven.

Propojištěnost lesů je nízká 
Nabídka produktu pojištění lesů v portfoliu pojišťoven dlouhodobě nechybí, přesto makléřská pojišťovací společnost Renomia Agro, a. s., potvrdila, že propojištěnost je v tomto segmentu nízká. „Lesy, které v České republice pokrývají asi 2,6 milionu hektarů, lze pojistit na riziko požáru, vichřice, tíhy sněhu a námrazy. Dále se dají nastavit limity plnění na hodnotu dřeva, na zvýšené náklady na vytěžení a znovuzalesnění daného pozemku. I přes tyto možnosti je propojištěnost lesních porostů velice nedostačující a dosahuje řádu několika procent,“ sdělil ředitel firmy Renomia Ing. Jiří Havelka. Důvodem je podle něj většinové, asi šedesátiprocentní vlastnictví státu, který lesy nepojišťuje. „Dalším aspektem je velké množství vlastníků s malou výměrou lesa, kteří považují pojištění za zbytečné, po kalamitě zpracují dřevo na palivové dříví pro vlastní potřebu,“ doplnil Ing. Havelka.
Kdo lesy nejčastěji pojišťuje? „Jsou to zejména města a obce, které je často využívají i ke krytí úvěru. Dále jsou pojištěny lesy v místech, kde vlivem vysoké návštěvnosti obyvatelstva dochází k častým požárům. Určitou výměru lesů pojišťují subjekty, které si pronajímají lesní pozemky a s péčí řádného hospodáře se snaží zamezit znehodnocení porostů. Poslední skupinou pojištěných jsou lesy šlechtických rodů, vyložil ředitel firmy Renomia Agro.
Jiné názory na důležitost pojištění lesů má vlastník a jiné správce lesa. „Občas se lze setkat s názorem, že pojištění lesů přináší jen náklady na pojistné a žádné výhody. Při kalamitách však vždy dochází k finančním ztrátám, jež jsou tvořeny sníženou hodnotou dřevní hmoty, zvýšenými náklady na vytěžení a náklady na znovuosázení daného prostoru. Všechny tyto náklady pak celé leží na bedrech konkrétního vlastníka lesů, což může v případě velkých kalamit ohrozit životaschopnost firmy,“ upozornil Ing. Havelka. „Uvědomění si této situace může zvýšit propojištěnost lesů, ale pravděpodobně nedojde k razantnímu nárůstu, hlavně z ekonomických důvodů,“ předpokládá.
Možnosti pojištění rizik a propojištěnost lesů zhodnotila i další makléřská firma OK GROUP, a. s. „V současné době lesní porosty v České republice pokrývají asi 2500 tisíc hektarů a pojistit je lze pro případ poškození nebo zničení požárem nebo vichřicí. Pojistit se dá dřevo, vytěžení i zalesnění. Přesto je propojištěnost velmi nízká a dosahuje řádově procenta plochy, odhaduje ředitelka úseku zemědělského pojištění OK GROUP, a. s., Ing. Gabriela Vránová. „V nezájmu o pojištění hraje svoji roli hlavně cena pojištění v kombinaci s výší pojistného plnění, protože vichřicové škody většinou vznikají v mýtních porostech. Převládá názor, že pravděpodobnost vzniku totálního poškození je minimální a případně vzniklé parciální škody tolik neohrozí hospodaření,“ uvedla Ing. Vránová.

Podpora pojištění lesních školek 
Jak uvedla Ing. Gabriela Vránová, produkt pojištění lesních školek byl vytvořen na základě požadavku Sdružení lesních školkařů ve spolupráci s jeho zástupci, společností OK GROUP, a. s., a Českou pojišťovnou, a. s., tak, aby vyhovoval podmínkám českého školkařství a jejich praxi. Od roku 2009 je možné čerpat na tento druh pojištění dotaci od Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) až do výše 30 % uhrazeného pojistného. Lesní sadební materiál pěstovaný v lesních školkách lze pojistit na rizika krupobití, vichřice, požáru, záplavy, povodně, sesuvu půdy a mrazu.
Dosud tento produkt se státní podporou nebyl příliš využívaný. Co je toho důvodem? „Tento produkt je na pojistném trhu poměrně krátce a je třeba udělat mu větší propagaci a znovu oslovit majitele lesních školek. Letošní rok ukáže, zda budou mít dotace a současné počasí vliv na větší propojištěnost v dalších letech,“ zhodnotil situaci Ing. Jiří Havelka.
Podle Ing. Vránové může být důvodem nezájmu o toto pojištění lesních školek několik. „Hlavně u větších firem může být příčinou výše pojistného v souvislosti s rozložením rizika a také skutečnost, že produkt je koncipován tak, že základem je krupobití, které u lesních školek nepředstavuje zase tak velké riziko a jako doplněk se dá pojistit jarní mráz, který naopak velké riziko představuje. Díky tomuto připojištění se výrazně zvýší cena a pro klienta se tak toto pojištění stává nezajímavým,“ vysvětlila.
Roli při opomíjení produktu pojištění školek hraje podle Ing. Aleny Stiborové z České pojišťovny jak tlak na náklady, tak i to, že poptávka po pojištění se v praxi zvyšuje po výskytu vážnějších a plošných škod v daném segmentu, což by u producentů lesního sadebního materiálu mohl způsobit například mráz.
Rovněž Ing. Marek Hrubý z Agra pojišťovny, ředitel organizační složky pro ČR, potvrdil, že pojištění lesních školek je poptáváno zřídka, což zdůvodňuje tím, že tyto porosty nejsou významně ohroženy. „Případná poptávka směřuje k pojištění školek vánočních stromků proti riziku krupobití a tento typ pojištění dokážeme nabídnout,“ dodal.
Generali Pojišťovna, a. s., podle sdělení vedoucího zemědělského pojištění Ing. Antonína Brejchy pojištění lesních školek nenabízí.

 

Pojišťovny o pojištění lesů

1. Pojištění lesů je v České republice prozatím čistě komerční záležitostí. Měla by se tato situace změnit, měl by mít spoluúčast na pojištění lesů stát, například formou podpory z PGRLF? Nebo by měla mít podíl na ochraně lesa i Evropská unie některými opatřeními?
2. Poskytuje vaše pojišťovna pojištění lesů? Jaká rizika lze u vaší pojišťovny pojistit a které druhy lesních dřevin?
3. Na kolik vyjde pojistné za hektar lesa, například jehličnatého, smíšeného. Jaké faktory bere při stanovení pojistného v úvahu pojišťovna a jaké jsou limity plnění?

 

Česká pojišťovna, a. s.
odpovídá:
Ing. Alena Stiborová
ředitelka odboru zemědělského pojištění

1. Z hlediska významu jak environmentálního, tak ekonomického si lesní porosty pozornost určitě zaslouží. Zpřístupnění pojistné ochrany by ocenili zejména majitelé menších a středních lesních celků, města a obce, kde například škody vichřicí mohou být zásadní. Všichni máme ještě v paměti nedávné orkány Kyril či Emu. V současné době je celková propojištěnost lesních porostů v ČR velmi nízká.
2. Pojištění lesních porostů je dlouhodobě součástí zemědělského pojištění České pojišťovny. V roce 2010 jsme z  důvodů zvýšené poptávky po riziku vichřice přistoupili k zásadní inovaci tohoto pojištění, a to nejenom rozšířením o toto pojistné nebezpečí. Nabízenými riziky jsou současně požár a vichřice. Pojištění je možné sjednat ve třech typech, a to „dřevo“ (pojištění hodnoty dřeva), „vytěžení“ (pojištění zvýšených nákladů na vytěžení) a „zalesnění“ (pojištění nákladů na nové zalesnění). Základním pojištěním je kombinace pojistného nebezpečí požár a typu pojištění dřevo. Zastoupení jednotlivých dřevin je pouze jedním z kritérií pro stanovení rizikového profilu lesního porostu, proto z tohoto pohledu neexistují žádná omezení pojistitelnosti.
3. Pojištění lesů více či méně ovlivňuje řada faktorů, přes to však lze vhodnou volbou parametrů pojištění zajistit odpovídající pojistnou ochranu za přiměřenou cenu. Nejdůležitějšími kritérii jsou výběr rizik a typů pojištění. Pro jednotlivé věkové kategorie, případně porostní skupiny, lze zvolit rozdílné pojistné částky, které zásadním způsobem ovlivňují výslednou cenu pojištění. Svou roli hraje i sjednávaná spoluúčast. Dalšími parametry, které utvářejí cenu pojištění, ale které nelze ovlivnit, jsou rozloha lesního porostu, druhové zastoupení jednotlivých dřevin, charakter lesa a nadmořská výška pojišťovaného porostu, neboť náchylnost lesních porostů k pojišťovaným rizikům je rozdílná. Na rozdíl od pojištění plodin jsou v pojištění lesů standardně uplatňovány limity plnění, a to na riziko požáru ve výši 50 milionů korun a riziko vichřice ve výši pět milionů korun.

Generali Pojišťovna, a. s.
odpovídá:
Ing. Antonín Brejcha,
vedoucí skupiny zemědělského pojištění

1. Většinu lesů v současné době spravuje stát, který by jako dobrý hospodář měl mít sám zájem na tom, aby byly lesy chráněny proti rizikům, jako jsou požár, vichřice, tíha sněhu nebo námrazy. Námětem k diskusi by mohla být dohoda mezi státem a PGLRF, aby společně vyplácely podporu na pojištění lesů stejně jako v případě plodin nebo hospodářských zvířat.
2. Generali Pojišťovna, a. s., nabízí pojištění lesních porostů na riziko požár, které je stále aktuálnější v oblastech sílícího a méně ukázněného trampingu. Dále nabízíme krytí lesních porostů na riziko vichřice do limitu, a to jak lesů příměstských a lesoparků, tak lázeňských, a v neposlední řadě i lesy v imisních oblastech. Výše zmíněná pojistná rizika platí pro všechny lesní porosty, tedy jehličnaté i listnaté na území České republiky.
3. Sazba pojistného za jeden hektar se stanoví pomocí degresivní stupnice v závislosti na velikosti plochy lesních porostů, výsledné sazby ovlivněné druhem dřeviny, expozicí lokality a využitím lesa. Podkladem pro stanovení pojistné částky je platný lesní hospodářský plán a lesní plán hospodářské obnovy. Údaje, které se používají pro výpočet, jsou údaje za porostní skupinu: výměr, věk, zkamenění, dřevina, bonita. Co se týká limitu plnění, tak horní hranice plnění u rizika požár je 10 000 000 Kč.

Agra Pojišťovna
organizační složka pro ČR
odpovídá: Ing. Marek Hrubý
ředitel organizační složky

1. Podíl soukromých lesů není v České republice vysoký. Podnik Lesy České republiky obhospodařuje 85 % státních lesů, což činí asi 1,36 milionu hektarů. Celkově vlastní stát 60 % plochy lesa, 15 % je v majetku obcí a 23 % je v soukromých rukou. Velká část soukromých vlastníků vlastní jen malé plochy a tyto lesy intenzivně nevyužívá. Proto je pro ně i jejich pojištění zatím převážně nezajímavé a větší zájem mají obce vlastnící lesy. Po církevní restituci lze očekávat, že tato instituce bude své lesy produkčně využívat a bude tuto otázku zvažovat. Státní podpora by jistě celkový zájem o pojištění lesů zvýšila.
2., 3. Naše společnost pojištění lesů nenabízí.

 

Eva Seifertová

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down