21.01.2007 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pojištění majetku je také důležité

Z majetkových druhů pojištění v zemědělském sektoru je důležité zejména pojištění nemovitého majetku. Velká a závažná poškození mohou ale vzniknout i na věcech movitých. Pojištění odpovědnosti z vlastní podnikatelské činnosti je zase ochranou proti škodám nejen na majetku, ale hlavně na životě a zdraví fyzických osob, jak vlastních zaměstnanců, tak i třetích osob. Žádný podnikatel v zemědělství by také neměl zapomenout na krytí škod na zemědělských strojích.

Majetkové druhy pojištění v zemědělském sektoru
l pojištění movitých věcí – živel
l pojištění staveb
l pojištění přerušení provozu
l pojištění strojů
l pojištění elektronických zařízení
l pojištění odpovědnosti

Výběr pojišťovny, která nabízí majetkové pojištění označované pojistiteli jako pojištění majetku a odpovědnosti, je poněkud pestřejší než u pojištění plodin či zvířat. Podle České asociace pojišťoven ho v současnosti poskytuje asi třináct pojišťoven v ní sdružených.
Pojištění majetku
Pojistné produkty v rámci majetkového pojištění proti rizikům poškození nebo zničení živelní událostí kryjí v základním rozsahu škody pod označením Flexa – jde o rizika požár, výbuch, blesk a pád letadla. Připojistit se potom dá proti rizikům – vichřice, povodeň, záplavy, zemětřesení, pád předmětu, krupobití, tíha sněhu a námrazy. Tento typ pojištění je pro každého podnikatele naprosto nezbytný, a to jak pro majetek nemovitý (budovy a stavby), tak movité věci a také zásoby vlastní či nakoupené.
Živelní pojištění pro pojištění majetku sjednávají všichni pojistitelé stavebnicově, přičemž nutným základem je pojištění pro případ Flexa, ostatní druhy krytí je možné připojistit. Tento způsob pojištění majetku je u všech pojistitelů shodný a nelze ho obejít.
Pro majetkové pojištění se nejčastěji využívají kombinace pojištění pro případ Flexa, navíc s krytím rizik vichřice a vodovodní škody. V místech, kde hrozí lokální záplavy, je dobré nezapomenout i na toto riziko, zejména na základě zkušeností z let 1997 a 2002. Je užitečné zapomenout na argumentaci typu: „za mého života tu voda nikdy nebyla“. Řada klientů na tento typ námitek již doplatila. Každý rok přinášejí výrazné klimatické změny nějaké překvapení. Za loňský rok se například pojišťovny „prohnuly“ pod plněním za škody vzniklé díky tíze sněhu a námrazy.

l Pojištění jednotlivé a souborové
Při uzavírání majetkového pojištění je účelné myslet na možnost pojištění formou jednotlivých věcí, anebo jejich souborů (nemovité i movité). Pojistné sazby se totiž mohou v této souvislosti výrazně lišit. Obecně platí, že sazby stanovené za pojištění souboru, pokud je pojistitel vůbec nabízí, jsou nižší než sazby za pojištění jednotlivých předmětů pojištění. Vyplatí se zamyslet, zda předpokládaná úspora je vůbec úsporou. Naše zkušenosti z praxe totiž dokazují, že v případě přesvědčení klienta o vstupu do hromadného pojištění majetku (souborového pojištění), při správném ocenění majetku, rozumném rozložení rizik a stanovení spoluúčastí, dojde zároveň ke stanovení nejvýhodnějšího poměru zaplacená částka x užitná hodnota. A o to v konečném důsledku jde.

l Zpracování rizikových zpráv
Majetkové pojištění je možné řešit prostřednictvím jedné smlouvy s tím, že zahrnuje krytí škod u nemovitostí i movitých věcí. Předtím se zpracuje riziková zpráva v terénu, kdy se pro obě tyto skupiny dohromady určí takzvané PML, tedy maximální možná finanční škoda nastalá jedinou pojistnou událostí na jednom místě v určitém čase. Zároveň se posoudí různá další rizika konkrétního místa určeného k pojištění. Tyto rizikové zprávy jsou v dnešní době pro pojistitele nezbytně nutné k výpočtu odpovídající pojistné sazby po ocenění rizika.
Stejně důležité jsou rizikové zprávy i pro klienta – zemědělský podnik. Vyhne se tak případnému riziku podpojištění, tedy stanovení nižších pojistných částek, než jsou skutečné nové hodnoty nemovitých a movitých věcí. Jestliže je totiž klient podpojištěn, hrozí mu i krácení pojistného plnění pro totální i parciální škody v daném poměru. Jednoduše řečeno: o kolik procent je podpojištěn, o tolik procent bude krácen.
Pojištění strojů a technologických zařízení
Jedním z majetkových druhů pojištění, které si dále určitě zaslouží pozornost v našem článku, je také pojištění strojů a technologických zařízení. V rámci tohoto pojištění jsou v základním rozsahu kryta rizika: vada materiálu, vnitřní mechanické poruchy, výrobní vada, konstrukční chyba, přetlak páry, kapaliny, roztržení odstředivou silou.
K tomuto rozsahu jde zemědělská technika dále připojistit na krytí škod způsobených živlem, odcizením, krádeží nebo loupežným přepadením, jsou i možnosti připojištění vyměnitelných a opotřebitelných částí zemědělských strojů, pojištění elektroniky a některá další. I v tomto případě platí, že jednotliví pojistitelé nabízejí rozdílné druhy pojistného krytí. Za hlavní leadery v tomto segmentu trhu lze označit pojistitele Českou pojišťovnu, Kooperativu a Allianz.
I v případě pojištění zemědělských strojů je dobré si důkladně prostudovat přiložené všeobecné pojistné podmínky, konkrétně odstavec, který uvádí výluky z pojištění. Nicméně rizika, která mohou nastat u zemědělské techniky, ať už samojízdné, nesené nebo tažené, jsou dobře pojistitelná.
Pojištění odpovědnosti za škodu
Důležitým pojistným produktem, který by neměl žádnému podnikatelskému subjektu chybět, je pojištění odpovědnosti za škodu. V této oblasti mohou nastat obrovské škody, a to jak na věcech, tak na zdraví a životě, ať už zaměstnanců nebo třetí osoby. Tento pojistný produkt je svou koncepcí dost složitý v obchodní a následovně i likvidační části. Jednoduše řečeno, je dobré vědět, co lze pojistit a co už není součástí pojistného krytí (obsah výluk z pojištění).
Skladba a celkový rozsah pojistného krytí u tohoto druhu pojištění je u jednotlivých pojišťoven značně rozdílný. Na základě opakovaných výběrových řízení, která jsme v minulých letech pro naše klienty provedli, lze říci, že nejširší a obsahově nejzajímavější krytí v oblasti pojištění odpovědnosti za škodu má v současné době díky dlouhodobým zkušenostem Česká pojišťovna, ale také třeba Kooperativa a Generali Pojišťovna.

l Připojištění regresů zdravotních pojišťoven
U pojištění rizika odpovědnosti za škodu je třeba myslet i na různé druhy doplňkových pojištění, zejména na připojištění takzvaných regresů zdravotních pojišťoven, pojištění „věcí převzatých“ a finančních škod. Toto jsou jednotlivá krytí škod, která by v „zemědělské“ odpovědnostní pojistné smlouvě rozhodně chybět neměla. O co jde? U produktu připojištění – regresů zdravotních pojišťoven (zjednodušený název) – jde o to, že se klient, v tomto případě zemědělský subjekt, kryje před postihy zdravotní pojišťovny, která sice uhradí případné léčení jeho zaměstnance (popřípadě třetí osoby), ale v okamžiku zjištění zavinění (ať už z hlediska bezpečnosti práce nebo hygienických nařízení) ze strany podniku, celou částku vymáhá regresem právě po něm. Tento druh připojištění lze označit nálepkou „za málo peněz hodně muziky“, protože kryje větší riziko a je laciný.

l Pojištění odpovědnosti za věci
Připojištění s názvem „pojištění odpovědnosti za věci“, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti, už samo o sobě cosi napovídá. Každý subjekt, který se mimo svou hlavní zemědělskou činnost zabývá také skladováním, opravárenstvím nebo jinými zemědělskými službami, by měl tuto pojistku uzavřít. Finančně je velmi zajímavá.

l Pojištění finančních škod
Poslední možností odpovědnostního připojištění jsou škody způsobené jinak než na věci, zdraví a životě, zjednodušeně označované jako „finanční škody“. Jde o možnost pojištění ušlého zisku, které bylo způsobeno činností pojištěného druhému subjektu. Je to opět finančně zajímavý produkt.
Pojištění členů výkonných orgánů společnosti
V posledních letech se dosti často využívá také pojištění D & O neboli pojištění odpovědnosti členů výkonných orgánů společnosti. Jde v současnosti o jediný druh pojištění odpovědnosti, který si mohou sjednat firmy – právnické osoby – pro členy svých orgánů společnosti na krytí škod vyplývajících z jejich případných špatných rozhodnutí. Toto pojištění nabylo na důležitosti zejména v roce 2001, kdy vešla v platnost novela obchodního zákoníku. Ta určuje, že členové jednotlivých orgánů společnosti odpovídají za svá chybná rozhodnutí veškerým svým osobním majetkem. Málokdo si však ještě v současnosti uvědomuje, jaké důsledky může nést za případnou účast v těchto orgánech. Skutečností zůstává, že se tomuto druhu pojištění dostává čím dál větší pozornosti celé podnikatelské veřejnosti.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down