21.01.2007 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pojistná ochrana zabrání úpadku

Každý zemědělský subjekt, ať právnická osoba hospodařící na výměře několika tisíc hektarů, nebo fyzická osoba s několika desítkami hektarů, by se měl zajímat především o dva typicky zemědělské druhy pojištění – pojištění plodin a pojištění hospodářských zvířat. Přitom lze využít služeb makléřské firmy. Bez pojistné ochrany může rozsáhlá živelní pohroma, hromadná nákaza či onemocnění dovést podnikatele až k úpadku.

Pojištění hospodářských zvířat
Hospodářská zvířata lze nyní pojistit u České pojišťovny, a. s., Generali Pojišťovny, a. s., a Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. Předpokladem je, že v době sjednávání pojistné smlouvy jsou zvířata chována ve vhodném prostředí a pojišťované chovy zvířat jsou prosté nákaz, vyjmenovaných v pojistné smlouvě, a jiných hromadných onemocnění infekčního a parazitárního původu.
K druhům hospodářských zvířat, které lze pojistit, patří skot, prasata, ovce a kozy, drůbež a krůty. Zvířata se navíc pojišťují podle jednotlivých kategorií, přičemž v rámci každého druhu je třeba pojistit všechny chované kategorie zvířat. Pojištění má stavebnicový princip. Základem je pojištění nákazy. K němu je možné dále sjednat: pojištění hromadného onemocnění, pojištění zasažení proudem a otrava, pojištění živlu, pojištění přehřátí organismu pro drůbež nebo krůty. Pro vybrané kategorie skotu, prasat, ovcí a koz se dá uzavřít i pojištění jednotlivých škod pro případ uhynutí, utracení a nutné porážky. Všechny tyto typy pojištění lze sjednat individuálně, jako jednotlivý produkt, anebo v kombinaci s tím, že se vybraná pojištění zahrnou do jediné pojistné smlouvy. Tímto postupem získá klient obvykle obchodní slevu.
l Výpočet pojistného u zvířat

Pojistné na kalendářní rok stanovují pojišťovny podle předloženého počtu zvířat a dohodnuté pojistné částky na každé zvíře dané kategorie. Pro tento výpočet je dobré mít připravenou účetní evidenci s dostupnými údaji.
Při stanovení pojistných částek u zvířat lze u jednotlivých pojistitelů pozorovat odlišný postup. Například Česká pojišťovna stanovuje jako pojistnou částku cenu zvířete dané kategorie v jeho dospělosti, zatímco Generali Pojišťovna pojišťuje zvířata jednotlivých kategorií na průměrnou cenu. Obecně platí, že pojistná částka stanovená na návrh pojistníka má odpovídat reálné hodnotě pojištěných zvířat. Pojistitelé navíc používají tabulky, kde jsou uvedena rozmezí pojistných částek za kus u příslušných druhů a kategorií zvířat. Pokud však má klient zájem o stanovení pojistné částky mimo tato rozmezí, je rozumné s pojistiteli dále jednat, většinou dochází k dohodě. Důležité je, že podle nastavených podmínek ve smlouvě, to znamená podle stanovených pojistných částek a rozsahu krytí, se postupuje i při případných likvidacích pojistných událostí na zvířatech. Částka vypočteného pojistného plnění v případě škody se tak může vzhledem k odlišnému stanovení pojistných částek značně lišit. Když se vrátíme k příkladu výše uvedených pojišťoven, bude Česká pojišťovna platit škodu na hospodářských zvířatech ve zcela reálné částce, odpovídající skutečné hodnotě uhynulého kusu daného druhu – kategorie a věku, zatímco Generali Pojišťovna bude platit sjednanou průměrnou pojistnou částku za kus, která bude stejná v případě úhynu mláděte nebo dospělého kusu před porážkou. V této chvíli by si měl klient velmi dobře rozmyslet, jaký druh pojištění bude pro něj a pro jím chované druhy zvířat výhodnější.
Sjednaný rozsah pojištění zvířat je během doby platnosti pojistné smlouvy možné měnit, pokud jde o počty zvířat či zařazení dalších kategorií daného druhu, zvýšení nebo snížení pojistných částek nebo rozšíření o další druh zvířat.
Jako u jiných druhů majetkového pojištění, tak i u pojištění zvířat je třeba u každé navrhované pojistné smlouvy stanovit maximální možnou škodu. Ta je dána nejvyšší možnou koncentrací zvířat téhož druhu na jednom místě. Jednotlivé druhy pojištěných zvířat se přitom posuzují odděleně.
Většina uzavíraných pojistných smluv je dlouhodobých s automatickou prolongací a případnou možnou výpovědí šest týdnů před datem výročí smlouvy.
Pojištění hospodářských zvířat pro případ nákaz a jiných hromadných onemocnění by nemělo chybět žádnému chovateli, protože tyto škody mohou znamenat obrovskou finanční ztrátu, popřípadě i ukončení činnosti podnikatelského subjektu. Navíc současný dvacetiprocentní finanční příspěvek na zaplacené pojistné, který se vztahuje na tento druh pojištění, je zajímavou motivací k uzavření tohoto typu pojistné smlouvy.

l Pojištění přerušení provozu
Novým, doslova revolučním produktem pro pojištění nákazy a hromadných onemocnění, je pojištění pro případ přerušení provozu v živočišné výrobě.
Pojistitel v případě nákazy a nutných opatření, jež vedou k zastavení produkce, uhradí klientovi stálé náklady – například mzdy, energie a ušlý zisk. S tímto produktem vstupuje na scénu s rokem 2007 Česká pojišťovna.

l Speciální pojištění zvířat
Kromě pojištění hospodářských zvířat existuje i speciální pojištění zvířat, které zahrnuje pojištění koní a pojištění psů a koček. Ta podléhají specifickému jednání s pojistiteli. O obsahu a rozsahu každé pojistné smlouvy vztahující se na tato zvířata je třeba s pojistiteli jednat. Uzavíraná pojištění mají opět stavebnicovou konstrukci. Například u koní lze zajistit krytí rizik: nákaza, živel, úraz, operace, porodní škoda, zmetání, nemoc a otrava, náklady na léčení.
Dále existují i atypické druhy pojištění zvířat, například pro ryby a exotické ptactvo.
Pojištění plodin
Při současné výši státní podpory, která na rozdíl od pojištění zvířat činí až 35 % na pojištění polních kultur a 50 % na pojištění speciálních druhů plodin, jako jsou ovoce, zelenina a chmel, je až s podivem, že propojištěnost v oblasti plodinového pojištění dosahuje v České republice jen asi 35 procent. A to je zřejmě důvod, proč na náš trh vstupují a v budoucnosti budou dále vstupovat další pojistitelé.

l Pro případ krupobití
Současná nabídka pojištění plodin, se stále rozšiřuje. Základním typem pojištění plodin je pojištění pro případ poškození nebo zničení krupobitím. Někteří z pojistitelů tento typ pojištění nabízejí zároveň s krytím rizika požáru v ceně a další za mírný příplatek připojišťují.
V návaznosti na tento typ pojištění lze opět stavebnicově připojistit pojištění pro případ poškození vichřicí, záplavou, povodní nebo sesuvem půdy. U vybraných plodin – u ozimé obilniny, ozimé řepky, kmínu a víceletých pícnin v prvním roce pěstování – se pojištění vztahuje za podmínek stanovených pojistnou smlouvou i na riziko vyzimování.
Při sjednání tohoto typu pojištění lze dále pro mák, přadné rostliny, cukrovku, konzumní zeleninu, vinnou révu, chmel, jahody a semenné porosty okopanin a zeleniny sjednat pojištění pro případ poškození nebo zničení jarním mrazem.
Pojištění pro případ zimního mrazu na vinné révě lze uzavřít při sjednání výše uvedených druhů pojištění a po odsouhlasení s pojistitelem.
Nejširší rozsah nabídky a detailní výběr z produktů plodinového pojištění nabízí v současné době Česká pojišťovna.

l Obchodní slevy
Veškeré smlouvy plodinového pojištění se uzavírají jako dlouhodobé s možností automatické prolongace, popřípadě s možností výpovědi šest týdnů před výročím smlouvy.
I v pojištění plodin platí, že někteří pojistitelé nabízejí obchodní slevy v případě, když klient využije balíček na více druhů pojištění. Slevy v tomto typu pojištění se dají získat i za propojištěnost – za pojištění více druhů plodin. Řada bonusových slev je také poskytována za bezeškodní či nízkoškodové průběhy. Využít lze startovní slevy a další.

l Termíny pro uzavření pojistky
U pojištění plodin je třeba myslet i na termíny, do kterých je třeba sjednat jednotlivé rozsahy krytí, například krytí škod z vyzimování, jarního či zimního mrazu. Ale třeba i u základního rozsahu u krupobitního pojištění je nutné navrhnout a uzavřít smlouvy v daných termínech, popřípadě umožnit pojistiteli prohlídku stavu porostů navrhovaných do pojištění.
Většina pojistných smluv pro krytí plodinových škod má datum výročí 1. ledna příslušného roku a pojistným obdobím je kalendářní rok. Vzhledem ke skutečnosti, že v jarním období každého roku zemědělští podnikatelé s ohledem na právě ukončenou zimu specifikují svůj osevní postup pro rok následující, je možné do 31. května (u všech pojistitelů shodné) provést aktualizaci pojištěných plodin v souladu se skutečným osevem.

l Výpočet pojistné částky
Při stanovení pojistné částky v pojištění plodin se vychází z pojištěné ceny, pojištěného výnosu a oseté plochy. Vynásobením těchto tří údajů se získá pojistná částka u každého druhu pěstované plodiny. Pojištěnou cenu a výnos si určuje klient s tím, že je částečně omezen limity, ve kterých se může pohybovat. Vždy jde o vzájemnou dohodu obou partnerů.

l Placení ve splátkách
Současní pojistitelé umožňují klientům, aby platili předepsané pojistné ve splátkách. Rozdělují splátky tak, aby hlavní náklad na toto pojištění byl odsunut na dobu po sklizni, tedy k 30. září.
Sazby pojistného určují jednotliví pojistitelé zejména podle druhu pojišťované plodiny (v úvahu se bere rizikovost plodiny), místa (území), na kterém má být pojištění sjednáno, sjednané spoluúčasti na škodní události, kterou si zvolí klient, celkové propojištěnosti klienta.
Pojištění lesních porostů
Kromě nabídky na pojištění klasických zemědělských plodin pojistitelé nabízí zemědělským podnikatelům, občanům, ale i městům a obcím, jež vlastní lesy, také pojištění lesních porostů. Krytí má různý rozsah, začíná od základního krytí na riziko požáru, pokračuje přes škody způsobené vichřicí a končí tíhou sněhu a námrazy.

l Doporučení na závěr
Klientovi lze doporučit, aby dobře zvážil své rozhodnutí, do jakého produktu vloží peníze a u kterého pojistitele. Pěstování plodin je rizikové, zároveň nejde o nejlevnější druh pojištění. Pojistitelé ale ceny pojistného v několika posledních letech nezvýšili, i když škodní průběhy tomu několikrát významně nahrávaly.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down