30.08.2013 | 07:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pojišťovny a makléřské společnosti odpovídají

1. Jak hodnotíte dosavadní průběh letošního roku z hlediska škod týkajících se zvířat – jaké škody se vyskytly, v jakém počtu, finančním objemu u vaší pojišťovny či makléřské společnosti?
2. Domníváte se, že riziko nákazy a infekčního onemocnění v České republice je natolik vysoké, že je třeba poskytovat náhradu škod jednak na základě veterinárního zákona od státu, jednak z dotovaného komerčního pojištění?
3. Jaká další jednotlivá rizika lze pojistit a za jakou cenu?
4. Propojištěnost pro případ nákaz a hromadných škod je u komerčního pojištění kolem osmdesáti procent, zatímco propojištěnost u pojištění jednotlivých škod je nízká. Co je toho příčinou?

Agra pojišťovna,
organizační složka
Ing. Marek Hrubý

1. Z hlediska škod týkajících se zvířat není letošní rok oproti jiným výjimečný. Za nejčastější příčinu škod považujeme úhyn plemenných zvířat, která jsou pojištěna na jednotlivé škody, a dále pak hromadné úhyny nezpůsobené nákazou.
2. Klienti nám oznamují škody nákazou pouze ojediněle a množství nakažených kusů bývá rovněž malé. Tato rizika tedy nejsou příliš vysoká, ale vzhledem k situaci, kdy již řadu let dochází k redukci chovů hospodářských zvířat, je zvýšená podpora chovatelů nutná. Zejména u klasických chorob zvířat, jako jsou například mor prasat, slintavka a kulhavka, je podpora ze strany státu nezbytná. Ačkoli je v případě nákazy škoda hrazená ze státní kasy, určitě u velkých škod nepokryje veškeré výdaje nutné k ozdravení celého chovu. Nárůst přeshraniční přepravy zvířat, mezinárodní doprava zboží a další s sebou ale nesou riziko přibývajícího šíření těchto nákaz, a tím i plošného výskytu. Jakákoli další podpora je proto zcela na místě.
3. Základní pojištění u Agra pojišťovny se vztahuje na riziko nákazy, které lze nástavbově ve druhé variantě rozšířit o akutní otravu, zasažení elektrickým proudem a živelní nebezpečí. Třetí varianta obsahuje navíc pojištění jiného hromadného onemocnění. K této variantě lze připojistit krytí jednotlivých škod na plemenných zvířatech. Vše je samozřejmě sazebně odlišeno. Například u skotu se začíná na sazbě kolem půl procenta z pojistné částky a končí se u pojištění všech ostatních rizik na 0,69 %, u jednotlivých škod činí sazba přibližně deset procent.
4. Jednotlivé škody víceméně představují provozní škody, kde se projevuje i několik faktorů, které může ovlivnit sám chovatel. Proto naše pojišťovna nabízí pojištění pouze u plemenných býků, kanců, beranů a kozlů, navíc ještě u matek býků. Ovšem vzhledem k vysokému riziku je v těchto případech i vyšší sazba. Agra pojišťovna ale v případě škody nesnižuje hodnotu zvířete o amortizaci.
Česká pojišťovna, a. s.
Ing. Alena Stiborová
ředitelka odboru zemědělského pojištění
1. V letošním roce Česká pojišťovna zaznamenala v pojištění hospodářských zvířat výskyt škod ze všech typů pojistných nebezpečí. Příčiny těchto škod jsou nákazy (mimo jiné paratuberkulóza, salmonela), infekční onemocnění, přehřátí u drůbeže a jednotlivé škody. Navíc se letos přidaly škody způsobené povodní a záplavou.
2. V komerčním pojištění je předmětem plnění v důsledku nebezpečných nákaz cena utracených nebo poražených zvířat, kterou představuje v pojistné smlouvě pojistná částka stanovená chovatelem. Státem vyplacené částky na základě veterinárního zákona mnohdy nepokryjí reálně vzniklou škodu, a tak poškození chovatelé nemusí být vždy schopni obnovit svůj chov. Pojištění chovatelé mají v těchto ochromujících případech výhodu a navíc komerční pojištění obsahuje i mnohá další rizika ohrožující jejich chovy, které veterinární zákon neřeší.
Riziko nákazy je velmi nevyzpytatelné, a proto stále významné. Mediálně nejznámější byl výskyt BSE a Česká pojišťovna naposledy zaregistrovala dva případy v roce 2009. Příkladem letošního roku je schmallenberský virus, který byl identifikován v roce 2011 v Německu a postupně se rozšiřuje po celé Evropě. Jen v ČR je dnes evidováno osmnáct případů. Další aktuální hrozbou jsou případy afrického moru prasat vyskytujícího se již v blízkosti států Evropské unie.
3. V návaznosti na výše zmíněné pojištění nebezpečí nákazy je možné sjednat riziko hromadných infekčních onemocnění, které je nezbytné zejména u rostoucích kategorií zvířat. Dalšími nabízenými riziky jsou zasažení elektrickým proudem, otrava exogenními jedovatými látkami, neohlášené přerušení dodávky elektrického proudu z veřejné distribuční sítě a již zmíněné riziko živelní události.
Pro vybrané kategorie zvířat je určeno pojištění jednotlivých škod, které zahrnuje pojistná nebezpečí úrazu, akutní neinfekční nemoci a porodní škody. U drůbeže lze sjednat riziko přehřátí organismu a u chovů nosnic a kuřic je další možností připojištění záchytu salmonely v prostředí. Chovatelé pastevně chovaného skotu mají k dispozici připojištění odcizení skotu krádeží z pastviny.
Výslednou výši pojistného ovlivňuje více parametrů, zejména zvolená výše pojistných částek a zvolený rozsah pojištění.
4. Na rozdíl od nákaz či hromadných onemocnění je pojištění jednotlivých škod určeno pouze pro vybrané kategorie hospodářských zvířat. Tímto typem jsou pojišťována zejména plemenná zvířata, často s vyšší pojistnou částkou. Z tohoto důvodu není propojištěnost v těchto typech pojištění srovnatelná.

 

Generali Pojišťovna a. s.
Ing. Ladislav Kmoch
produktový manažer

1. V pojištění zvířat jsme v roce 2013 zaznamenali 108 škod v celkovém objemu 11,7 milionu korun.
Většinový podíl (84 %) zaujímají škody způsobené úrazem, přehřátím, výpadkem elektrického proudu a definovaným jiným onemocněním. Povodňové škody mají devítiprocentní podíl. Nákaze jdou na vrub dvě procenta škod. Zbývající škody spadají do oblastí přepravy zvířat a škod podle zvláštních ujednání.
2. Kompenzace od státu spolu s případným plněním ze soukromého pojištění chovatelům zpravidla pokrývá jak vlastní škodu na zvířatech, tak i další nabíhající škody v důsledku přerušení provozu živočišné produkce. Za posledních pět let neevidujeme žádnou hromadnou nákazu (týká se pouze klientů Generali).
3. Uhynutí, utracení nebo nutná porážka v důsledku akutního onemocnění, porodu a úrazu zvířat. Pojistná sazba je posuzována individuálně a je vzhledem k míře rizika přibližně desetkrát vyšší než sazba v případě hromadné nákazy.
4. Důvodem může být cena tohoto pojištění, která odpovídá vyšší míře rizika, jež pojišťovna v jeho případě přijímá. Toto pojištění má vysoký škodní průběh. Klienty do něj přijímáme pouze v případě, pokud splňují naše interní kritéria.

OK GROUP, a. s.
Ing. Gabriela Vránová
ředitelka úseku zemědělského pojištění

1. V rámci portfolia našich klientů jsme během první poloviny letošního roku řešili jednu poměrně velkou škodu za několik milionů korun, jejíž příčinou byl úhyn prasat z důvodu požáru, který nastal ve výkrmně. Dále pak pár obvyklých škod vzniklých u skotu z důvodu virového onemocnění. V tomto případě se plnění pohybovalo asi do půl milionu korun. Během letního období můžeme očekávat škody vzniklé přehřátím organismu, hlavně u drůbeže.
2. Domnívám se, že výše rizika výskytu nákazy a infekčního onemocnění je v České republice naprosto totožná s výší rizika výskytu nákaz a infekčních onemocnění v rámci zemí například celé Evropy. To, že je pak náhrada poskytována jak od státu, tak i z komerčního pojištění, je podle mého názoru správné. Ztráty u těchto škod bývají vysoké a obě kompenzace, jak od státu, tak od pojišťovny, zahrnují různé položky.
3. Všechny pojišťovny nabízí kromě pojištění nákaz také pojištění hromadných škod, živelní pojištění, riziko přehřátí, akutní otravy, výpadek elektrického proudu, dále připojištění jednotlivých škod a některé pojišťovny také odcizení zvířete z pastvy. Cena pojištění vychází z pojistné částky zvířete, kterou si určí klient, a sazby pojistného. Ta se pak například v případě balíčku rizik a dalších hromadných škod pohybuje kolem jednoho procenta, ale v případě pojištění jednotlivých škod je pak tato sazba například v průměru deset procent, závisí to na výběru pojišťovny.
4. Nedokážu s přesností určit propojištěnost u pojištění jednotlivých škod, ale domnívám se, že může dosahovat maximálně 10 až 15 procent. Příčinou je samozřejmě vysoká cena. Riziko například úhynů, úrazů a porodních škod u plemenných kusů a následné plnění je velké, a to se zákonitě musí odrazit v ceně pojištění.

RENOMIA, a. s.
Ing. Jiří Rádr
likvidátor pojistných událostí

1. Počasí v letošním roce je jako na houpačce. Střídají se extrémní klimatické podmínky, a ty ovlivňují welfare hospodářských zvířat. Když nyní pomineme letošní povodně, velkou ránou pro řadu chovatelů drůbeže a prasat byly vysoké teploty vzduchu nad 30 °C, které sužovaly chovaná zvířata v létě mnoho týdnů. I přes různé snahy o snížení teplot v halách uhynulo několik desítek tisíc kusů drůbeže. Jen naši klienti nahlásili asi 40 tisíc kusů uhynulé drůbeže vlivem přehřátí. Problémy měli rovněž chovatelé prasat a skotu. Co do objemu uhynulých zvířat jsme řešili na pomyslném druhém místě nakažlivé choroby, bylo to asi 1200 uhynulých selat. Další kapitolou jsou jednotlivé škody, to znamená porodní škody, úrazy, akutní neinfekční nemoci, kterých naši klienti doposud oznámili přibližně sto padesát.
V loňském roce způsobil největší škodu požár, shořela celá jedna hala a zahynulo přes dva tisíce prasat.
2. Přestože je u nás úroveň chovu hospodářských zvířat historicky na velmi vysoké úrovni, riziko hromadného onemocnění existuje a není malé. Pro postiženého chovatele může mít obrovské následky, kromě samotné škody na uhynulých zvířatech vzniká chovateli škoda na tržbách a je nutné vynaložit nemalé náklady na obnovu stáda. V nejhorším případě může dojít až k totální škodě celého stáda, a to pak znamená pro chovatele až existenční následky. Přidávají se náklady na dezinfekci stájí, na odstraňování kadáverů, hrozba je i ve ztrátě pozice na trhu. Z těchto důvodů je pojištění nákaz nosným rizikem pojištění hospodářských zvířat.
Souběh náhrady škod na základě veterinárního zákona a komerčního pojištění chovateli pomůže snáze překonat těžké období.
3. I v zemědělském pojištění platí stejná pravidla jako pro jiná odvětví obchodu. Pokud existuje reálná poptávka, může vzniknout na straně druhé nabídka. V RENOMIA AGRO se snažíme zrealizovat požadavky a přání na pojištění našich klientů. Vyjednáváme s pojistiteli o výhodnějších podmínkách, příznivějších cenách pro klienta a o co nejvhodnějším pojistném krytí. Jedním z mnoha výstupů jednání jsou například naše exkluzivní produkty zemědělského pojištění, které pojišťovny standardně nenabízejí. Existují ale i takzvaná nepojistitelná rizika, jako jsou pojištění sucha, dlouhodobých srážek při sklizni, vandalismus, krádež sklizně z pole, kvalitativní ztráty u hospodářských zvířat, škody způsobené chovatelem, jeho vědomým porušením předpisů, chronická onemocnění a další, o kterých pojistitelé prozatím nechtěli ani slyšet. Se vstupem nových pojistitelů na trh se ale situace mění.
4. Procento propojištění u pojištění jednotlivých škod je nižší než u pojištění nákaz a hromadných onemocnění z několika důvodů. Pojištění jednotlivých škod je doplňkovým pojištěním a lze jej sjednat pouze při současném sjednání základního pojištění. Druhým důvodem je, že cena tohoto pojištění je vyšší než cena základního pojištění, a tak si klienti pojišťují jen některé vybrané kategorie zvířat. Nižší propojištěnost jednotlivých škod je dána také tím, že mnozí pojistitelé si vybírají, komu toto pojištění nabídnou.  Je to způsobeno především tím, že jednotlivé škody jsou četné, rizikové a škodní průběh se pohybuje většinou nad 100 %. Vliv bude nesporně mít i skutečnost, že pojištění jednotlivých rizik není ze strany PGRLF podporováno.

 

Eva Kořínková Seifertová

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down