30.07.2010 | 07:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pomocné rostlinné přípravky v praxi

Vývoj a s menším zpožděním i používání syntetických regulátorů růstu dosáhly svého vrcholu v 60.–80. letech minulého století. Impulzem pro tento rozvoj byl objev a zejména postupné poznávání mechanismu účinku jednotlivých skupin fytohormonů. Z této doby pochází používání morforegulátorů ke zkrácení stébla a omezení poléhání, které se stalo běžnou součástí technologie pěstování obilnin.

Posledním přírůstkem v uvedené skupině regulátorů růstu (obsahujících chlormequat-chlorid a/nebo ethephon) je přípravek Modus (trinexapac-ethyl), který – podobně jako ostatní – blokuje syntézu endogenních giberelinů.
V souvislosti s dosažením soběstačnosti a následnou nadprodukcí potravin v Evropě dochází k poklesu zájmu o získání maximálního možného výnosu; prioritou se stává kvalita dosahované produkce, odolnost k abiotickým i biotickým stresům a v neposlední řadě ochrana životního prostředí. Téměř současně se na trhu objevuje široké spektrum látek obecně označovaných jako biostimulátory. Jejich společným znakem je více či méně přírodní původ.
U nás jsou registrovány (ÚKZÚZ – Registr hnojiv) jako pomocné rostlinné přípravky. Obecně jsou charakterizovány jako látky, které neobsahují významnější množství živin, při použití v malém množství stimulují růst rostlin, mohou zlepšovat příjem nebo využití živin, zvyšovat odolnost k nepříznivým vnějším podmínkám, urychlovat regeneraci poškozených porostů apod.
S určitou mírou nadsázky by bylo možné považovat používání biostimulátorů za analogii homeopatie v medicíně (z oblasti alternativní medicíny pocházejí i některé používané termíny,
např. adaptogen).
Dále je třeba připomenout, že aplikace těchto stimulátorů bývá v praxi často spojována s listovou výživou. V takovém případě výsledný efekt není dán pouze regulačním účinkem. Někdy deklarované 20 – 30 % (i vyšší) zvýšení výnosů nelze považovat u dobře založených a ošetřovaných porostů za reálné.

Přehled pomocných přípravků registrovaných v České republice

(Od roku 2004 lze používat i přípravky registrované v rámci celé EU)
Sodné soli nitrofenolů
Nízkomolekulární fenolické látky mohou ovlivnit (zpomalit) rychlost odbourávání auxinů. Jejich použití v raných fázích vývoje a v období intenzivního růstu by mohlo stimulovat diferenciaci a růst kořenů.
ATONIK® PRO, N-FENOL MIX, SVITON*)
= Doporučená dávka:
0,2 l/ha
= Složení: 
4-nitrofenolát sodný
9 g/l; 1,8 g/ha
2-nitrofenolát sodný
6 g/l; 1,2 g/ha
5-nitroguajakolát sodný
3 g/l; 0,6 g/ha
(=2-metoxy-5-nitrofenolát Na)
*) 3x nižší koncentrace, 3x vyšší doporučená dávka
Deklarovaný účinek:
Ovlivňuje proudění plazmy v buňce. To má za následek lepší zakořeňování, příjem živin a intenzivnější růst; antistresové účinky
Doporučená aplikace u obilnin: Urychlení jarní regenerace, před metáním
Deriváty kyseliny benzoové
Kyselina 2-aminobenzoová (k. antranilová) je velmi vzdálený prekurzor auxinu. Pro dosažení auxinové aktivity musí být nejdříve metabolizována na aminokyselinu tryptofan (je součástí bílkovin), ze kterého může být dále syntetizována kyselina indolyloctová (tj. auxin).
Endogenní kyselina 2-hydroxybenzoová (k. salycilová) se podílí na přenosu stresového signálu (hlavně u biotického stresu).
Kyselina 2-amino-pentandiová (k. glutamová) patří k primárním metabolitům N a tvoří významný podíl v celkovém obsahu volných aminokyselin.
ALMIRON, REXAN®
Doporučená dávka:
0,1 l/ha 
Složení:
Kyselina 2-aminobenzoová (anthranilová)
1 g/l; 0,1 g/ha
4-hydroxyacetanilid (Paralen)
3 g/l; 0,3 g/ha
Almiron dále obsahuje komplex biologicky aktivních látek Almiro Aktiv+, doporučena je společná aplikace s Almiro Ultra – přípravkem obsahujícím stopové prvky.
Deklarovaný účinek:
Zvyšuje kvalitu a výnosy obilnin i ostatních plodin, pozitivně ovlivňuje růst kořenů i nadzemních částí
Doporučená doba aplikace: Před metáním
SUNAGREEN®
Doporučená dávka:
0,5 l/ha 
Složení:
kyselina 2-aminobenzoová
5,0 g/l; 2,5 g/ha
kyselina 2-hydroxybenzoová
2,5 g/l; 1,25 g/ha
HERGIT®
Doporučená dávka:
0,2 l/ha 
Složení:
kyselina 2-aminobenzoová
12,5 g/l; 2,5 g/ha
kyselina 2-hydroxybenzoová
6,5 g/l; 1,3 g/ha
kyselina 2-amino-pentandiová 6 g/l; 1,2 g/ha
Deklarovaný účinek:
Stimulátory růstu s protistresovým účinkem (chlad, zamokření, sucho, nedostatek slunečního svitu, pesticidní šok), zvýšení kvality i výnosu semen, plodů i hlíz kulturních rostlin
Doporučená doba aplikace:
Během sloupkování, před metáním, po odkvětu
Huminové látky
Huminové látky jsou vysokomolekulární sloučeniny, které vzhledem ke své velikosti pravděpodobně vůbec nevstupují do rostlinných pletiv. Při společné listové aplikaci s nepolárními látkami (např. močovina) nebo jednomocnými ionty mírně snižují rychlost jejich příjmu, ale současně zpomalují vysychání aplikovaného roztoku. V delším časovém úseku za suchého a teplého počasí by mohly pozitivně ovlivnit jejich příjem.S dvojmocnými kationy (živinami) tvoří nerozpustné sraženiny a významně snižují jejich příjem (např. u Zn až o 40 %). Vlastnosti a předpokládaný stimulační účinek do značné míry závisí na výchozí surovině a způsobu zpracování. U Lexinu je dán přídavkem syntetického auxinu.
a) Vyrobené. z oxyhumolitu – směs alkalických solí huminových kyselin a fulvokyselin
FORTEHUM L/K
13 %
Doporučená dávka:
8–15 l/ha
HUMITAN K
5 % + 1 % Na
ředění 1:100
b) Lignohumáty
– huminové a fulvové kyseliny a jejich soli
LIGNOHUMÁT A
51 %
Doporučená dávka:
60–150 g/ha
LIGNOHUMÁT AM
51 %
60 – 150 g/ha
+ stopové prvky
(0,085 – 0,34 % Zn) + 6,8 % K2O
LIGNOHUMÁT B
6 %
Doporučená dávka:
0,5 – 1,25 l/ha
LEXIN®
20 % 0,25 l (50 g)/ha
+ auxin 0,5 % (1,25 g)/ha
Deklarovaný účinek:
Příznivý a komplexní vliv na rostliny
LEXIN® – Zvýšením intenzity fotosyntézy aktivuje rozvoj kořenového systému, využití růstového potenciálu a zvýšení odolnosti proti stresům.
c) Kyselý alkoholicko-vodní výluh vermikompostu
Potenciálně účinné látky jsou extrahovány z rostlinného materiálu na počátku humifikace. V závislosti na způsobu extrakce mohou být částečně uvolněny fytohormony z vázaných forem přítomných v původním materiálu. Jejich koncentrace je velmi nízká.
VERMAKTIV STIMUL
Doporučená dávka:
4 – 5 l/ha 
Složení:
celkový dusík jako N
 0,5 – 2 %
kyselina antranilová
 0,01 – 0,1 %
suma volných aminokyselin
 0,5 – 2,5 %
dále obsahuje enzymy, fytostimulátory, humusové látky, aminokyseliny, cytokininy, auxiny, kyselinu aminooctovou a stopové prvky
Deklarovaný účinek:
Zlepšuje kondici rostlin, a tím zvyšuje jejich odolnost proti nepříznivým faktorům, podporuje zakořeňování, růst, kvetení a množství zásobních látek. Stimuluje klíčení semen a vzcházivost rostlin.
Hydrolyzáty bílkovin (aminokyseliny)
Aminokyseliny jsou základní složkou každého živého organismu. Vedle syntézy bílkovin slouží jako výchozí substrát pro syntézu mnoha důležitých sloučenin včetně vitamínů a nukleotidů. Malé dávky hydrolyzátů bílkovin různého původu růst a vývoj rostlin nemohou významněji ovlivnit. Protože nízkomolekulární peptidy a volné aminokyseliny tvoří komplexy se stopovými živinami, jako součást listových hnojiv (jsou-li přítomny v dostatečném množství) mohou příznivě ovlivnit jejich příjem a snad i translokaci uvnitř rostliny.
Doporučená dávka:
2 l/ha 
Složení:
 N (%) aminokyseliny (%) Fe (%)
EUTROFIT
 0,925 – 0,3
SYNERGIN
 0,7 5,0 (porfyriny)
SYNERGIN E-VITAL
 0,7 6,2 –
Deklarovaný účinek:
Stimulace dělení buněk, chloroplastů a biosyntézy chlorofylu
Doporučená doba aplikace: Sloupkování
Extrakty z mořských řas
Jako surovina pro přípravu extraktů slouží hlavně hnědé řasy. Za hlavní účinné látky jsou považovány fytohormony auxiny a cytokininy, přičemž jejich vzájemný poměr je důležitější než celkový obsah. Kvalita výsledného produktu závisí na druhu použité řasy, době sklizně a způsobu extrakce nebo hydrolýzy.
BI-ALGEEN S-90,
KELPAK
Doporučená dávka:
2 l/ha
Složení:
sušina 2–4 %
Směs alginátů, aminokyselin, stopových prvků a fytohormonů 
Deklarovaný účinek:
Podporuje růst kořenů, což umožňuje optimální růst a vývoj rostlin a z toho vyplývající zvýšení výnosů, případně kvality produkce 
Doporučená doba aplikace:
Rané fáze růstu nebo významných vývojových etap
Směsi různých typů látek přírodního charakteru a huminových kyselin
ENERGEN AKTIVÁTOR, ENERGEN STIMUL, ENERGEN FRUKTUS
Doporučená dávka:
0,5 – l/ha 
Složení:
Huminové látky a jejich soli min. 12 – 13 %.
Směs oligopeptidů a aminokyselin min.  10 %.
Přídavek extraktu z mořských řas a látek se stimulačním účinkem. 
Deklarovaný účinek:
Stimulační působení, zvýšení odolnosti k vnějším vlivům
Doporučená doba aplikace:
V závislosti na vývojové fázi
TRISOL AKTIVÁTOR, TRISOL FOLIAR, TRISOL.STIMUL.PLUS 
Doporučená dávka:
1 – 3 l/ha 
Složení:
Směsi látek přírodního charakteru, chelátů a huminových kyselin s odlišným obsahem stopových prvků
Doporučená doba aplikace:
V závislosti na vývojové fázi
Vodní emulze triterpenových kyselin z jehličí (Abies sibirica)
UNICUM
Doporučená dávka:
0,15 – 0,25 l/ha
UNICUM PRO 2x koncentrovanější:
Doporučená dávka:
0,06 – 0,1 l/ha
Deklarovaný účinek:
Komplexní působení, stimulace vitality, antistresový účinek.
Doporučená doba aplikace: odnožování, metání.
V příspěvku byly použity výsledky řešení výzkumného záměru VZ MZe 0002700604.

 

Klíčové informace

- Pomocné rostlinné přípravky (resp. biostimulátory) jsou používány zpravidla formou listové aplikace. Proto nezbytným předpokladem k dosažení deklarovaného účinku je vstup stimulační látky do pletiv listů a její translokace na místo působení, při čemž nesmí dojít k její metabolické inaktivaci.
- Používané koncentrace se často pohybují na spodní hranici potenciální fyziologické účinnosti. Vedle některých syntetických látek se jedná především o extrakty z mořských řas, huminové kyseliny, aminokyseliny, kyselinu salicylovou a silikáty. 
- Tyto látky působí buď ovlivněním hormonální aktivity rostlin nebo zvýšením jejich antioxidační úrovně
.

 

Ing. Marie Trčková
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v . i, Praha-Ruzyně

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down