10.12.2010 | 06:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Poradenský systém ministerstva

Vzhledem k absenci resortních koncepčních materiálů v oblasti poradenství zpracovalo Ministerstvo zemědělství (MZe) v roce 1999 koncepci zemědělského poradenství, která upravovala poskytování poradenských služeb podporovaných z veřejných zdrojů na základě resortních poradenských programů. Zároveň také zdůraznila potřebu šíření informací a poradenských služeb nekomerčního charakteru, definovala poradenství ve veřejném zájmu a umožnila jeho vznik.

Tento typ poradenství byl charakteristický rovným přístupem k poradenské službě především prostřednictvím hromadně organizovaných aktivit a poskytovali jej pracovníci resortních výzkumných ústavů. Další formou pomoci bylo poskytování poradenství prostřednictvím poradenských kroužků (1998–2002). Byly podporovány aktivity zemědělců, kteří se sdružovali k řešení odborných provozních problémů. Tato forma poradenství byla široce akceptována zemědělskou veřejností i oceňována v hodnoceních EU.
Na období 2004–2010 byla vypracována nová Koncepce zemědělského poradenství, jež tak reagovala na ustanovení NR (ES) č. 1782/2003, které stanovovalo nové priority při udělování podpor v rámci SZP a povinnost členských států zřídit nejpozději od l. ledna 2007 komplexní systém zemědělského poradenství. Tento poradenský systém využíval zkušenosti z předchozích let a zahrnoval poradenství ve veřejném zájmu, poradenské služby poskytované privátními poradci akreditovanými MZe a informační podporu poradenství.
Protože zřízení komplexního poradenského systému klade velké nároky na organizaci celého systému, část řídicích pravomocí byla přenesena na Ústav zemědělských a potravinářských informací (ÚZEI), který byl kromě funkce kontrolního orgánu ve spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů pověřen i funkcí správce Registru poradců akreditovaných MZe a prováděním administrativních úkonů spojených s akreditací. Požadavky na přípravu poradců a na jejich odbornou způsobilost byly v roce 2002 stanoveny akreditační směrnicí MZe.
Potřebu novelizovat Koncepci poradenství i akreditační směrnici vyvolala nová evropská legislativa [NK (ES) č. 1974/2006, NR (ES) č. 1698/2005, NR 73/2009 a NR 74/2009]. Novelizace akreditační směrnice byla provedena ve dvou krocích. Schválená poslední novela akreditační směrnice z 11. února 2009 nově vymezuje oblasti akreditace, kvalifikační požadavky na poradce včetně jejich materiálního a technického vybavení, postup akreditace, vzdělávání, vedení v registru a oblast kontrolní činnosti.
V roce 2006 bylo poradenství zařazeno do Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013 (dále jen „PRV“). Podpora zemědělského poradenství vychází z obsahového vymezení a postupů stanovených opatřením I.3.4. PRV, plně odpovídá cílům Společné zemědělské politiky a respektuje všechna nařízení Rady či Komise ES, která upravují zaměření a rozsah zemědělských poradenských služeb.

Čtyři stupně systému

Poradenský systém, podle Koncepce poradenského systému Ministerstva zemědělství na léta 2009–2013, je členěn do čtyř stupňů. První stupeň zahrnuje vstupní (orientační) konzultace, druhý stupeň odborné konzultace, třetí stupeň individuální poradenství podporované z Programu rozvoje venkova, opatření I.3.4 a čtvrtý stupeň poskytování informací prostřednictvím specializovaných webových portálů.
Struktura zemědělského poradenství je znázorněna ve výše uvedeném obrázku a tabulce.
Vstupní (orientační) konzultace v prvním stupni jsou poskytovány bezplatně. Přinášejí tazateli všeobecné časově limitované informace ke vznesenému dotazu, informace o podpůrných programech, o vyžadovaných termínech či nasměrují na další odborné konzultace nebo individuální poradenské služby. Tento typ poradenství je podporován z národních zdrojů.
Vstupní konzultace v současné době zajišťují agentury pro zemědělství a venkov (AZV MZe). K hlavním úkolům AZV MZe v této oblasti patří poskytování informací o veškerých programech podpor MZe, pomoc s vyplňováním potřebných formulářů a jsou rovněž metodickým pracovištěm pro obdobnou činnost agrárních nevládních neziskových organizací a plní další úkoly stanovené Akčním plánem Celostátní sítě pro venkov. Poskytují poradenství uživatelům půdy, organizují semináře a školení pro zemědělce. Pro oblast vodního hospodářství je konzultačním místem sekce vodního hospodářství MZe.
Důležitou úlohu v poskytování vstupních konzultací plní rovněž agrární nevládní neziskové organizace a organizace se statutem krajského informačního střediska pro zemědělství a rozvoj venkova, které jsou významnými poskytovateli informací a konzultací, a to především z hlediska celoplošného dosahu jejich působení. Provádějí konzultace především k dodržování podmínek správné výrobní praxe v souvislosti s plněním požadavků cross compliance, o agroenvironmentálních programech a také poskytují zpětnou vazbu MZe o poradenských potřebách cílových skupin. Krajská informační střediska pro rozvoj zemědělství a venkova mj. rovněž sehrávají významnou roli v oblasti adresně směrovaných informací, přenosu poznatků výzkumu a vývoje do praxe a v oblasti informační podpory regionálních produktů.
Problematika rozvoje venkova je náplní konzultační a informační činnosti členů Celostátní sítě pro venkov. Členy této sítě se mohou stát i agrární nevládní neziskové organizace a mohou tak zaměřit svou činnost i na oblasti rozvoje venkova.
Ve druhém stupni jsou odborné konzultace pro uživatele rovněž bezplatné a jsou poskytovány formou telefonického, elektronického, případně osobního kontaktu (časově limitovaného) k odborně zaměřeným dotazům provozního charakteru.
Poskytovatelem této úrovně konzultací jsou resortně orientované výzkumné ústavy, veřejné vysoké školy a vyjmenovaná odborná sdružení nevládních organizací (která plní roli nositele odborných poznatků v těch případech, kdy neexistuje odpovídající výzkumná instituce). Konzultační činnost pro oblast vodního hospodářství a rybářství poskytují odborné útvary MZe.
Garantem speciálního poradenství pro živočišnou a rostlinnou výrobu je komoditní úsek MZe, který tuto formu poradenství zajišťuje prostřednictvím uznaných chovatelských sdružení, pěstitelských svazů, případně oprávněných osob.
Odborná konzultační činnost je podporována z národních zdrojů a je tím usnadněn přístup fyzických a právnických osob působících v resortu zemědělství ke zdrojům odborného poradenství a zároveň řešen i transfer odborných informací do praxe. Ústav zemědělské ekonomiky a informací, příspěvková organizace MZe, poskytuje konzultační činnost prostřednictvím služby Infopult.
Třetí stupeň je charakteristický individuálním poradenstvím podporovaným z PRV, opatření I.3.4., opatření má průřezový charakter a kromě osy I je využíváno také v rámci témat osy II PRV. Poradenství pro oblast zemědělství a lesnictví je s finanční spoluúčastí klientů poskytováno poradci akreditovanými MZe. Je využíváno v případech, kdy podnikatelský subjekt potřebuje řešit odbornou problematiku zaměřenou především na oblast dodržování zásad společné zemědělské politiky, cross compliance a správné zemědělské praxe, a to do větší hloubky nebo komplexněji, než to umožňují odborné konzultace.
Stát je garantem výběru dodavatelů poradenských služeb a kontroly dodržování standardu a rozsahu těchto služeb. Poradenské služby mohou být poskytovány pouze soukromými fyzickými nebo právnickými osobami, které mají poradenství v předmětu své činnosti a jsou vedeny v Registru poradců MZe nebo disponují registrovanými poradci. Registrace poradců je podmíněna jejich akreditací MZe, při které musejí prokázat své odborné znalosti a materiální zázemí. Pravidla pro akreditaci a registraci poradců jsou upravena směrnicí MZe o akreditaci poradců a jejich vedení v Registru poradců MZe.
Finanční podpora je určena zemědělcům, vlastníkům a nájemcům lesa ke spolufinancování nákladů při využívání služeb zemědělského poradenského systému. Zemědělcům jsou poskytovány poradenské služby především v oblasti dodržování zásad společné zemědělské politiky, zejména cross compliance a správné zemědělské praxe (graf 1). Finanční podpora vlastníkům a nájemcům lesa je poskytována pro poradenství v okruzích platné legislativy a dále k podpoře šetrného způsobu hospodaření v lesích v souvislosti např. s lesnicko--environmentálními opatřeními (graf 2). Podpora se řídí podmínkami stanovenými pro provádění PRV.
Ve čtvrtém stupni jsou provozovány webové stránky, které přinášejí specializované informace, metodiky, formuláře či doporučení. Využívání těchto informací záleží na počítačové gramotnosti uživatele, na snadnosti cesty, kterou se uživatel k informacím dostane, případně i nutnosti zpoplatnění přístupu k některým informacím. Webové stránky jsou hlavním prostředkem poradenství v oblasti vodního hospodářství. V oblasti rozvoje venkova je nositelem informační báze portál Farmáře, který rovněž plní funkci portálu Celostátní sítě pro venkov.
Webové informace jsou poskytovány na všech úrovních poradenství, v různých stupních odbornosti. Podpora webového poradenství má za cíl zjednodušení přístupu k poradenským informacím možností dálkového přístupu a propojováním webových portálů.
Stanovenou úlohu plní např. portál Farmáře, informační portály ÚZEI a portály organizací státní správy. Tato forma poradenství může účinným způsobem propojovat všechny stupně navrženého poradenského systému.

 

Klíčové informace

– Poradenství v zemědělském poradenském systému je poskytováno různými formami.
– Ty tvoří jednotlivé stupně od informativního všeobecného poradenství přes odborné poradenství, individuální terénní poradenství až po syntetické informace poskytované prostřednictvím navzájem propojených webových stránek. 
– Poradenství zahrnuje aktivity, které na sebe navazují, vzájemně se doplňují a podporují, a tím vytvářejí celek, který je finančně zabezpečen prostřednictvím národních i evropských podpůrných programů
.

 

Ing. Josef DvořákMinisterstvo zemědělství ČR
Odbor výzkumu vzdělávání a poradenství
Oddělení vzdělávání a poradenství

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down