Postoj Francie a SRN k evropské politice

Francie a Německo dohromady sestavily stanovisko k budoucí společné zemědělské politice Evropské unie po roce 2013. Celé znění deklarace, jež vypracovala ministerstva zemědělství těchto zemí, uvádí poslední elektronické zpravodajství Agrafacts. Některé návrhy z tohoto znění jsou níže vyjmuty.

Tržní nástroje pro posílení konkurenceschopnosti evropského zemědělství
 Současné tržní nástroje ( intervenční nákupy, privátní sklady ) by se měly stát součástí sociální záchranné sítě, která by zemědělce uchránila před dopady ekonomické krize. Tyto nástroje je i do budoucna možno zlepšit a zjednodušit. Sektorální-výjimečná opatření,která již existují v odbytových organizacích by měla být sloužit i na podporu sanitárních opatření.
 Je také nutné posílit vzhledem k tržnímu kolísání cen průhlednost trhu, která se zejména týká cen potravin, zlepšit cenový monitoring, provádět analýzu nákladovosti produkce, zhodnocovat přidanou hodnotu ve výrobcích a zlepšit ochranu producentů v rámci hospodářské soutěže. Je nutné na základě dobrovolnosti zavést kontraktační smlouvy mezi zemědělskými producenty a zpracovateli potravin, aby bylo možno nastavit jejich spravedlivé postavení v rámci potravinového řetězce. V ostatních sektorech ekonomiky by mělo být těmto partnerům umožněno samostatně řídit dodávky, monitorovat vývoj na trhu, včetně vývoje cenového.
 Nástroje, jako je pojištění a vzájemné podpůrné fondy by měly být revidovány a nechány na základě dobrovolného přistoupení na národní úrovni jednotlivých členských zemí. Musí být ale respektována pravidla WTO a mělo by být harmonizováno jejich postavení na úrovni celé EU.

Přímé platby
Přímé platby jsou základním nástrojem, který zajišťuje poskytování veřejných služeb a které nejsou odpovídajícím způsobem kryty příjmy z trhu, nepokrývají vyšší výrobní náklady spojené se splňováním vysokých evropských standardů, které požaduje společnost, ale jsou základním pilířem příjmů zemědělců a významně snižují rizika spojená s podnikáním v zemědělství; tedy vytvářejí i záchrannou sociální síť. V budoucím systému plateb je nutné zachovat oddělené platby (decoupled payments). Francie a SRN vzaly na vědomí probíhající diskusi mezi členskými zeměmi EU, která se týká spravedlivé a adekvátní alokace finančních prostředků. V této souvislosti je nutno zdůraznit, že plošné platby v rámci EU nejsou oprávněné a neodpovídají současnému stavu, tedy probíhající ekonomické krizi. Z tohoto důvodu je nutné, aby se budoucí diskuse zaměřila na udržení finanční stability jednotlivých zemí EU v rámci rozpočtu EU a byl zachován stávající rozpočtový klíč.
Členské státy EU by si měly zachovat možnost – na základě dobrovolnosti- a v rámci národních rozpočtů „obálkovou pružnost, která by jim umožnila reagovat na specifické požadavky (například na udržitelný rozvoj) s tou podmínkou, že tato situace nenaruší vnitřní trh a bude v souladu se závazky přijatými na půdě WTO.V tom samém duchu by měly být pružně distribuovány přímé platby mezi jednotlivé členské země EU.

Více účinný (program) a udržitelný rozvoj venkovských oblastí
Je nutné zavést mezisektorový a integrovaný přístup k venkovským oblastem; tento přístup musí být nedílnou součástí budoucí SZP. Zjednodušení a větší propojenost a koordinace mezi rozvojem venkova a strukturálními fondy je užitečná ( programování, implementační procesy, harmonizace pravidel ). Členské státy by měly dostat větší míru flexibility v rámci implementačních podpor a mělo by jim být umožněno, aby si sami stanovily vlastní priority a způsoby řešení, která budou „ na míru“ šita jednotlivým regionům a zemědělským podnikům. Kromě agroenvironmentálních opatření je také nutné v rámci rozvoje venkova dbát na nové výzvy.tyto výzvy zahrnují klimatické změny, zachování biologické rozmanitosti a řízení vodního hospodářství, ale i na zachování konkurenceschopnosti farem a průmyslu, který je spojen se zemědělskou produkcí a jejím zpracováním – produkty určené na výrobu potravin a produkty pro průmyslové zpracování. Základním imperativem je v tomto případě zvýšená míra inovace a zvýšení přidané hodnoty v zemědělských produktech.

Nezávadné a kvalitní potraviny pro všechny
Kvalita našich potravin záleží na zvýšení naší zemědělské produkce. V tomto slova smyslu je SZP částečně zodpovědná za to, co jíme. Z tohoto důvodu vyzýváme Evropskou komisi, aby na základě zkušeností jednotlivých členských států EU vytvořila pevné propojení mezi zemědělskými a zpracovatelskými – (potravinářskými) podniky.
(Zdroj: Zemědělský svaz ČR, přeložil: Ing. Miroslav Louma)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *