Používání listových hnojiv do řepky

Aplikace listových hnojiv je výhodná – umožňuje rychlé dodání živiny, které je v půdě nedostatek nebo ji rostlina nedokáže přijmout. Hnojiva s obsahem síry navíc mohou působit i fungicidně. Proto se v zemědělských podnicích aplikace listových hnojiv stává už pravidelnou součástí agrotechniky řepky. Na druhé straně je nutné upozornit na to, že v první řadě by měl agronom myslet na dobrou úroveň základního hnojení živinami, protože listovými hnojivy lze dodat pouze malá množství živin.

Podle dosavadních výhledů bude cena řepky v roce 2008 vysoká. Proto se vyplatí uvažovat o větším využití intenzifikačních faktorů než v letech minulých. Jako jedno z opatření, které přináší každoročně zvýšení výnosu, je možné zvolit hnojení listovými hnojivy. Jejich aplikace přináší v poloprovozních pokusech Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO) přírůstek v rozmezí 4 až 15 % a v každém roce pokusů je vždy zisková v rozmezí 1000 až 3500 Kč na hektar. Je třeba dodat, že ekonomika byla počítána při ceně řepky 7500 Kč za tunu a v současné době již lze uzavírat obchody s cenou řepky na srpen ve výši 10 000 Kč za tunu na dvoře pěstitele.

Vlastnosti listových hnojiv
Mezi jejich hlavní výhody patří:
– Mísitelnost s většinou běžně používaných látek na ochranu rostlin, část listových hnojiv je možno kombinovat i s DAM. 
– Rychlá využitelnost jednotlivých živin díky přímému přenosu přes list. 
– Aplikovatelnost v podzimním i jarním období vegetace – možnost použití v době, kdy je příjem živin přes kořeny z jakýchkoliv (povětrnostních, např. sucha, ale i fyziologických důvodů) omezen.
K možným nevýhodám listových hnojiv patří:
– Závislost účinnosti na mnoha podmínkách (vlastnosti hnojiva, stav rostliny, vnější podmínky aplikace).
– Možnost dodání malého množství živin.
– Relativně vysoká cena u některých hnojiv a jejich kombinací až několika set někdy až tisíce korun na hektar. Dodání živin v pevných hnojivech je většinou podstatně levnější.
– Poměrně široká nabídka, která mnohdy zemědělcům ztěžuje orientaci. Nelze se totiž orientovat jen podle ceny za obsah určitého prvku, ale musí se příhlížet i k dalším vlastnostem hnojiva.
– Možná toxicita některých „kombinací“. Kombinaci více účinných látek (insekticid + listové hnojivo + stimulátor + smáčedlo + regulátor), které se v praxi v minulosti objevovaly, v žádném případě nedoporučujeme. Tyto kombinace často působí toxicky nejen na včely, ale i na samotné rostliny řepky. Navíc nejsou registrovány a mohou být problémem při kontrole dodržování podmínek na čerpání jakýchkoliv dotací.
Podle obsahu živin můžeme listová hnojiva rozdělit na
– Základní – jednosložkové – vícesložkové obsahují živiny ve vyrovnaném poměru vhodném pro danou fázi růstu rostliny (například Fertigreen, Campofort Fortestim, Sulfika, HydroPlus Imber).
– Speciální – obsahují některou základní živinu, nebo mikroprvek ve vyšším obsahu a můžete tak jejich aplikací reagovat na jejich zvýšenou potřebu, aktuální rozbor nebo symptomy nedostatku (např. Ferti B, Campofort speciál B, Hydroplus Bor, CarbonBor.
Další rozdíly mezi jednotlivými listovými hnojivy jsou:
– Koncentrace jednotlivých živin v hnojivu – u vyšších koncentrací můžeme volit nižší dávky.
– Forma jednotlivých prvků – velikost částic, nebo molekul a jejich vazeb (komplexních, chelátových a dalších) ovlivňuje rychlost a délku příjmu i případné ztráty živin.
– Obsah látek pro zlepšení příjmu živin rostlinami – smáčedel, absorbentů, adheziv.
– Obsah disperzních látek, ovlivňujících míchatelnost hnojiv s přípravky nebo jinými hnojivy.
– Obsah stimulačních látek – fytohormonů, které ovlivňují např. kondici rostlin, podporu kořenového systému a další.
– pH zředěného roztoku – to může být důležité, některá hnojiva se nedoporučuje aplikovat s tvrdou vodou (může dojít k vysrážení), hnojiva s nízkým pH mají vliv na nízký účinek přípravků, např. sulfonylmočovin atd.
Cenu listového hnojiva je proto nutné hodnotit nejen podle toho, kolik živin obsahuje, ale i v jaké formě a s jakými dalšími vlastnostmi, které ovlivňují jejich aplikovatelnost.
Navíc u některých dodavatelů listových hnojiv je přínosem provádění dalších služeb jako např.:
– rozbory rostlin, půdy a na jejich základě doporučení dávky a druhu hnojiva,
– nabídka informací o míchatelnosti hnojiv s jednotlivými přípravky na firemních www stránkách,
– pořádání seminářů s výměnou zkušeností z aplikace listových hnojiv.

Pokusy SPZO s aplikací listových hnojiv

V současnosti je možné v nabídce listových hnojiv vybírat z mnoha přípravků registrovaných jako hnojiva nebo jako pomocné látky.
Svaz pěstitelů olejnin proto ve spolupráci se svými členy a výrobci již od roku 2001 provádí pokusy, v nichž zkouší, které hnojivo a v jaké fázi je pro řepku nejvhodnější.
Předem musíme podotknout, že agronom by měl vybírat druh listového hnojiva hlavně na základě znalostí stavu porostu a nedostatku živin na svých pozemcích. Na jednotlivých lokalitách se proto účinnost listových hnojiv projevovala různě, v závislosti na potřebě obsahovaných prvků.
Do některých pokusů s listovými hnojivy jsme navíc v posledních letech zařazovali stimulátory růstu Atonik, Fortehum, Trisol, které mají účinky jako listová hnojiva a někdy jsou tak i registrovány a je možné ji v tomto období také aplikovat.
Výhodou těchto pokusů je možnost porovnání přípravků vedle sebe. Zároveň je to však i určitá nevýhoda, neboť přípravky používáme v podstatě paušálně bez příslušné korekce podle stavu pozemku a porostu. Proto na jednotlivých lokalitách je nejlepší vždy ten přípravek, který nejvíce odpovídá daným potřebám. Domníváme se proto, že pokud by se pokus dělal cíleně – některé přípravky by na dané lokalitě nebyly potřebné, nebo by byly možná v jiné dávce. Proto lze jen doporučit aplikace založené na posouzení aktuálního stavu porostu. Dlouhodobě to vychází například u pokusů s přípravkem Campofort, kde se poslední dávka upřesňuje podle rozborů.

Výsledky pokusů s listovými hnojivy v sezóně 2005/2006
Také v sezóně 2005/2006 jsme ve spolupráci s členskými podniky SPZO prováděli pokusy s aplikací řady odlišných listových hnojiv na řepce ozimé. Pokusy byly založeny na šesti lokalitách.

Hodnocení výnosů

– Lokalita Dolany byla přes zimu silně poškozena zvěří, takže byla z pokusu vyloučena. 
– Hodnocení pokusu bylo rozděleno na dvě části. Na jedné lokalitě nebyly bohužel všechny varianty, a proto je výnos uváděn buď na pěti lokalitách s osmi variantami nebo na čtyřech lokalitách s 11 variantami. Zde pro zjednodušení uvádím výsledky s více variantami
– Při sledování čtyř lokalit s 11 variantami byly nejlepší varianty Borosan Forte a CarbonBor, které dosáhly přínosu až 115 %.
– Další v pořadí byly varianty Campofort Fortestim Beta a Campofort Retafos se 113,7 a 111,5 %. 
– Přes 110 % měly varianty Mikrotop a Fortehum s Mikrotopem – 110,6 %. Téměř stejný výsledek měla varianta Trisol – 109,6 %.
– Varianta Hycol B dosáhla 108,5 %, Hydroplus Bor 108,2 %, a samotný Fortehum 106,8 %.

Celkové zhodnocení roku 2006

– Aplikace listových hnojiv v porostu řepky prokázala i v letošním zvláštním průběhu sezóny schopnost velmi významně navýšit výnos.
– V průměru lokalit a variant se navýšení výnosů pohybovalo v širokém rozmezí 6,8 – 15 %. Rozdíly v průměru výnosů však mezi některými variantami nejsou vysoké.
– Pro volbu konkrétního hnojiva je v praxi vhodné podle konkrétní situace na daném pozemku a porostu posoudit obsah jednotlivých živin v hnojivech a rovněž ekonomiku jednotlivých aplikací.
– Při letošní dobré ceně řepky se ekonomická návratnost pohybovala mezi velmi dobrými 1254 až vynikajícími 3345 Kč.

Výsledky pokusů s listovými hnojivy a stimulátory v sezóně 2006/2007

Také v sezóně 2006/2007 jsme ve spolupráci s členskými podniky SPZO prováděli pokusy s aplikací řady odlišných listových hnojiv a stimulátorů na řepce ozimé. Pokusy byly založeny na šesti lokalitách – Agpi Písek, ZD Dolany, SZ Luže, Jizerka, a. s., Jizerní Vtelno, Agro Pertoltice, ZOD Brtnice. Bohužel kvvůli vývoji počasí byly některé lokality nevyrovnané a k hodnocení výnosu lze využít jen tři lokality.

Hodnocení jednotlivých parametrů 

– V sezóně 2006 – 2007 byla velmi mírná zima, která neměla na přezimování řepky v podstatě žádný vliv. 
– Výška porostu i napadení chorobami byly poměrně vyrovnané.
– I mezi olejnatostí nebyl podstatný rozdíl (39,75 – 40,27 %).
– HTS se pohybovala v rozmezí 4,08 – 4,46 g.
– Výnos byl vyrovnaný, ale rozdíly mezi jednotlivými variantami jsou průkazné.
Na třech lokalitách se jednotlivé přípravky umístily v tomto pořadí:
– 110,1 % shodně Hydroplus Bor s Thiotracem a Borosan Forte s Fertimagem
– 109,5 % – CarbonBor s Fumagem
– 107,6 % – shodně Hycol B s Hycolem BN a Trisol Stimul s Carbonborem
– 106,1 % – shodně Mikrotop a Trisol Aktivátor s Trisolem Stimul

Ekonomické zhodnocení pokusu

– Ekonomicky nejlépe (při ceně řepky 7500 Kč/t) vychází varianty Hydroplus Bor s Thiotracem, Borosan Forte s Fertimagem a Carbonbor s Fumagem NK-SB, všechny se ziskem nad 2 000 korun na ha. Zisk okolo 1500 Kč na ha měly varianty Hycol B a Hycol BNa Trisol aktivátor s Carbonborem. Přes 1000 Kč měly varianty Trisol aktivátor a Trisol Stimul Plus a Mikrotop. 
– Pokud bychom vzali do úvahy letošní (zatím odhadovanou cenu podle burzovních zpráv) cenu 10 000 Kč/t, byla by výška zisku samozřejmě vyšší, viz graf.
– Pro lepší obrázek o stabilitě a výši přírůstku po aplikaci listových hnojiv uvádím i tříletý průměr (viz tabulka).
– Víceleté výsledky nám ukazují že při použití listových hnojiv př. stimulátorů lze počítat s pěti až 15 % přírůstkem výnosu, a to jak v letech výnosově dobrých, tak i špatných. Při hodnocení je však nutné hodnotit i ekonomický přínos.

Kdy tedy doporučit aplikaci listových hnojiv do řepky ?
Listová hnojiva aplikujeme hlavně v těchto fázích:
– Na podzim po dosažení 6 – 8 listů
V této době doporučujeme hlavně listová hnojiva s vyšším obsahem fosforu a bóru (novinkou jsou hnojiva s obsahem aktivního uhlíku) a biologicky aktivních látek. Tato hnojiva působí příznivě na energetickou bilanci rostlin, hospodaření s cukry, mohutnost kořenů a zvyšují tak odolnost rostlin vůči přezimování. (např. Campofort Retafos, Hydroplus Bor, Hycol B, Borosan Forte, Ferti B, Sulfika, Carbon Bor, Trisol, Fortehum). Doporučujeme jejich použití pro dobře zapojené, ale slabší – později vzešlé porosty, které by mohly mít problémy s přezimováním. Jejich použití je samozřejmě možné i u porostů dobrých – silných, ale zde se více zaměřujeme na zastavení růstu a regulaci porostů regulátory růstu.
V případě podzimního sucha, kdy rostliny řepky mají díky nedostatku živin červenou barvu (obdobně vypadá i rostlina s poškozenými kořeny od květilky), je podzimní aplikace listových hnojiv velkým přínosem.
– Na jaře v období regenerace rostlin – zahájení dlouživého růstů
V tomto období tak můžeme rostlinám velmi významně pomoci překonat stresy a poškození po překonané zimě, případně jarního sucha. Urychlíme tím také jarní regeneraci kořenů i listů a nastupující intenzivní růst (Campofort Fortestim Beta, Fertigreen Kombi, Sulfika, Hydroplus Imber, Trisol, Fortehum, Hycol B, Borosan Forte). Listová hnojiva vyráběná pro toto období obsahují většinou i v této fázi potřebnou síru. Listová hnojiva v tomto období je vhodné aplikovat spolu s postřikem na krytonosce. Většinu hnojiv je také možno kombinovat s DAM a dalšími kapalnými hnojivy
– Na jaře v období butonizace
V této vývojové fázi mají rostliny největší nároky na živiny (zvláště Mg a S). Jejich příjem bývá často ovlivněn suchem i vyšší teplotou, a proto je třeba s přihlédnutím k povětrnostním podmínkám a chemickému rozboru rostlin věnovat větší pozornost foliární výživě. Důsledkem nevyrovnané výživy bývá častý fyziologický opad květů, který nastává při neharmonické výživě N : P na počátku kvetení, V důsledku sucha je omezen i příjem K, Mg, S, B z půdy, a proto je žádoucí uvedené prvky aplikovat foliárně, např. společně s pesticidy nebo insekticidy. Doporučujeme proto v tomto období hnojiva s vyšším obsahem Mg a síry, ale i bóru – Mikrotop, Magnitra L, Fertimag, Fumag NK-SB, Campofort, Hycol BN. Ale vhodné jsou i Trisol olejniny, Fortehum. Výběr doporučujeme upřesnit podle aktuálního stavu porostu. Listová hnojiva v tomto období je vhodné aplikovat spolu s postřikem na blýskáčka.

Klíčové informace

– Listová hnojiva mohou významně pomoci v pěstební technologii řepky. Přínos v jednotlivých letech se pohyboval mezi 4 až 15 % výnosu.
– Mimokořenovou aplikací dodáváme plodině jen malá množství živin. Předpokladem vysokých výnosů  je současně  dobrá úroveň základního hnojení, kdy se potřebné množství živin nepočítá v gramech, ale kilogramech.
– Přírůstek zisku z aplikace listových hnojiv je vyšší tam, kde vycházíme z aktuálního stavu porostu a pozemku, zvláště u cenově náročnějších přípravků. 
– Při výběru vhodného hnojiva lze proto doporučit orientaci podle rozborů rostlin a půdy, případně využít kompletní poradenský servis.

Ing. Josef Škeřík, CSc.,
Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *