03.12.2010 | 07:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Používání mechanizačních prostředků

Případy špatné účinnosti chemického ošetření nebo poškození ošetřovaných, případně sousedních nebo následných plodin bývají často zaviněny právě špatným seřízením, nesprávným používáním či obsluhou mechanizačních prostředků. Správné používání aplikační techniky je jedním z aspektů kvalitní aplikace přípravků. K dosažení kvalitní práce postřikovače je třeba jej řádně připravit a seřídit na požadovaný pracovní režim a v souladu s ním používat.

Začít je třeba správným výběrem vhodného druhu postřikovače.
V případě možnosti výběru z více typů nebo při sjednání ochrany prostřednictvím firmy poskytující služby v ochraně rostlin je třeba při výběru postřikovače přihlédnout k ter-mínu ošetření, plodině, kterou budeme ošetřovat, velikosti pozemku pro ošetře-
ní, druhu škodlivého činitele a k druhu přípravku použitého k ošetření a požadavku na jeho aplikaci.
Z těchto informací pak lze odvodit potřebu vhodného neseného, návěsného či samojízdného postřikovače.

Příprava a testování postřikovačů 

Všeobecně se příprava postřikovačů k aplikaci přípravků skládá ze vzájemně na sebe navazujících etap:

Předsezónní, případně posezónní údržba a opravy zahrnují kontrolu, případně opravu aplikačního rámu, čerpadla, důkladnou asanaci celého stroje, kontrolu trysek, rozvodů, trubek a hadic (včetně celkové těsnosti systému), kontrolu funkčnosti všech regulačních a ovládacích prvků, případně doplňkových zařízení stroje.

Kontrolní testování je jednou z podmínek použití postřikovače. Příprava u výkonných strojů by měla začínat před každou sezónou právě kontrolním testováním. Podrobit postřikovač kontrolnímu testování je nejen zákonem stanovenou základní povinností každého provozovatele těchto strojů, ale také základním předpokladem umožňujícím kvalitní seřízení pracovního režimu a provedení kvalitního, ekonomicky výhodného a účinného ošetření.

Volba trysek
Prvním krokem před vlastní aplikací by vždy měla být volba trysek, kterými bude osazen aplikační rám postřikovače. Druh použité trysky závisí především na použitém druhu přípravku, případně kapalného hnojiva, na ošetřované kultuře a povětrnostních podmínkách.  Velikost trysky se potom řídí hodnotou požadované plošné dávky kapaliny.
Po výběru trysky následuje seřízení výšky aplikačního
rámu.
Tato výška je dána doporučením výrobce použitých trysek a lze ji jednoduše změřit. Jedná se o vzdálenost okraje trysky od povrchu ošetřovaného pozemku nebo porostu. Není vhodné doporučenou výšku překračovat, zbytečně tím vystavujeme kapičky aplikované kapaliny povětrnostním vlivům a dochází k větším ztrátám
např. úletem. 

Nastavení dávky
Dalším krokem seřizování postřikovače před vlastním ošetřením je nastavení plošné dávky postřikové kapaliny.
V případě postřikovačů bez automatické regulace dávky ji lze v zásadě ovlivnit dvěma způsoby, a to pojezdovou rychlostí a průtokem aplikované kapaliny rámem postři-
kovače.
Pojezdovou rychlostí lze dávkování měnit v omezené míře, jelikož zásadně ovlivňuje výkonnost postřikovače, a proto se volí jako konstantní. Na začátku každého seřízení plošné dávky je třeba tuto rychlost co možná nejpřesněji znát.
Pro přesné zjištění pojezdové rychlosti (není-li postřikovač vybaven čidlem pro měření rychlosti) lze vytyčit dráhu 100 m, kterou postřiko-vač nebo souprava projede, a změřit čas nutný k projetí této dráhy.
Známe-li používanou pojezdovou rychlost postřikovače, můžeme přistoupit k nastavení
požadované plošné dávky, a to pomocí změny průtoku postřikové kapaliny rámem, udávaným nejčastěji pomocí minutové průtočnosti rámu.
Požadovanou průtočnost rámu nastavíme na stroji pomocí změny tlaku postřikové kapaliny. Provedeme odměření aplikované kapaliny od jedné trysky po dobu jedné minuty a srovnáme tuto hodnotu s požadovanou hodnotou minutové průtočnosti stanovenou výpočtem nebo použijeme jednoduchý průtokoměr, na jehož stupnici můžeme přímo zjistit minutový průtok ka-
paliny.
Jak již bylo řečeno, hodnotu plošné dávky aplikované kapaliny ovlivňuje pojezdová rychlost postřikovače a minutová průtočnost stroje. Pokud máme během práce postřikovače přesně  zachovat plošnou dávku nastavenou před započetím postřiku, musíme obě tyto hodnoty udržovat neměnné. To však v praxi nelze zcela dodržet. Pojezdová rychlost kolísá se sklonem pozemku, případně stavem půdy.
Skutečná plošná dávka tak v krajních případech může kolísat v rozmezí až 40 % od dávky nastavené.
Postřikovače jsou stále častěji vybavovány tzv. automatickou regulací dávky, která má za úkol mimo jiné udržovat konstantní poměr mezi pojezdovou rychlostí a minutovou průtočností stroje.
Musíme mít na paměti, že správná funkce elektronické automatické regulace dávkování závisí ve značné míře na správném zvolení provozních konstant, se kterými řídicí počítač pracuje. Ve většině případů je nutné správně zadat typ použitých trysek s jejich nominální průtočností, konstantu objemové hmotnosti aplikované kapaliny především u aplikace DAM, pracovní záběr postřikovače a při použití impulsního snímače pojezdové rychlosti od kola postřikovače také správný obvod kola, včetně případného prokluzu.

Plnění nádrže postřikovače

Doporučení:
Ujistěte se, že při plnění postřikovače nemůže dojít ke zpětnému průtoku kapaliny z nádrže do zdroje kapaliny.
Sledujte stavoznak na nádrži postřikovače, aby byla přesně dodržena dávka vody.
Zabraňte přeplnění nádrže postřikovače.
Také při plnění nádrže postřikovače je třeba dodržet několik zásad. Nosná látka, ve většině případů voda, musí být v co největší míře zbavena mechanických nečistot. Proto je vždy nutné provádět plnění nádrže přes plnicí síto nebo plnicí filtr. Plnicím sítem v nalévacím otvoru nádrže dnes musí být povinně vybaven každý postřikovač. Kromě tohoto síta umožňují některé typy také plnění nádrže pomocí vlastního plnicího zařízení. Po naplnění nádrže zhruba do poloviny objemu nádrže lze přidat přípravek na ochranu rostlin (OR).
Za tímto účelem je třeba uvést do chodu míchací zařízení postřikovače.
Pokud je postřikovač vybaven některým z typů přimíchávacího zařízení, vždy pro plnění nádrže přípravky toto zařízení použijeme. Po přidání přípravků na OR doplníme nádrž na požadovaný objem a ten udržujeme v „pohybu“ pomocí míchacího zařízení, které je v činnosti po celou dobu ošetřování.

Požadavky na obsluhu mechanizačních prostředků
Pracovník obsluhující traktorový či samojízdný postřikovač by měl k dosažení kvalitního  ošetření dodržovat  tyto hlavní zásady podle konkrétních místních podmínek:
– ošetření začínat na závětrné straně pozemku, na opačné návětrné straně se prová-
dí  plnění nádrže,  příprava postřiku ap.,
– směr jízdy volit podle možností a podmínek kolmo na směr větru; zlepšuje se tím rovnoměrnost ošetření a snižuje  kontaminace traktoristy chemikáliemi,
– dodržovat zvolenou pojezdovou rychlost v obou směrech jízdy i v členitém terénu,
– dodržovat pracovní záběr postřikovače, při záběru 12 a více metrů za pomoci směrové navigace (pěnové značkovače, GPS naváděcí systémy),
– na souvratích postřikovač vypínat a okraje pozemku ošetřit samostatným průjezdem,
– kontrolovat filtrační systém, zejména při použití suspenzních POR,
– při plnění nádrže kontrolovat funkci míchacích trysek.
– sledovat dodržování provozního tlaku a funkci trysek.
– provádět ošetření jen za vhodných povětrnostních podmínek na suchý porost, kdy rychlost větru nepřesahuje 5 m.s-1 (při použití nízkoúletových trysek nebo postřiku s podporou vzduchem až 10 m/s) a teplota vzduchu nepřekročí  25 °C. 
Při  teplém a suchém počasí proto aplikujeme POR brzy ráno a navečer.
Za všech okolností je třeba dbát, aby použitý POR nezasáhl okolní necílový porost, pozemek, vodní zdroje či objekty a podle místních podmínek volit vhodný způsob a dobu ošetřování.
Doporučení:
Zajistěte, aby povrch postřikovače nebyl zasažen aplikovanou kapalinou.
Zajistěte, aby při zastavení postřikovač vždy ukončil aplikaci.
Zajistěte vypnutí postřiku při otáčení na souvratích.
Pokud zjistíte jakékoliv netěsnosti, přerušte okamžitě aplikaci a zajistěte opravu.

Před opuštěním ošetřeného pozemku nebo kultury je třeba opláchnout postřikovač a rám nejlépe pomocí vyplachovacího systému, pokud je ve výbavě postřikovače. 

 

Klíčové informace

– Jedním z kritérií výběru vhodného postřikovače by mělo být zapsání zvoleného typu v  registru mechanizačních prostředků na ochranu rostlin. 
– Podle ustanovení zákona o rostlinolékařské péči je jednou z povinností provozovatelů těchto mechanizačních prostředků používat pouze typy, které jsou zapsány v uvedeném registru. 
– Zápis do registru osvědčuje, že daný mechanizační prostředek odpovídá všem technickým a technologickým požadavkům a při správném použití dokáže kvalitně a bez negativního vlivu na jeho účinnost aplikovat zvolený přípravek.

 

Ing. Petr Harašta, Ph.D., 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down