Povinnosti chovatelů k tlumení salmonel

Státní veterinární správa ČR v rámci snahy o zajištění bezpečnosti potravin uskutečňuje již několik let programy na tlumení salmonel. Chovatelé drůbeže, kterých se to týká, jsou povinni zajistit nebo umožnit v rámci monitoringu vyšetření trusu své drůbeže. Další povinností je zajistit vakcinaci hejn. Programy jsou podle mluvčího Státní veterinární správy ČR Josefa Dubna účinné.

Programy tlumení salmonel zahrnují letos již čtyři kategorie drůbeže včetně chovů zahraničních majitelů a chovů, jejichž produkce se vyváží do zahraničí. Programy jsou součástí Metodiky kontroly zdraví uvedené ve Věstníku Ministerstva zemědělství ČR, proto jsou povinné pro všechny chovy příslušných kategorií drůbeže, které jsou registrovány v souladu s plemenářským zákonem a vyhláškou č. 136/2004. Opatření stanovená v programech musí být dodržována i v chovech registrovaných v ČR, které patří zahraničním majitelům.
V chovech, které programy zahrnují, tedy chovatelé musejí zajistit nebo umožnit sledování výskytu salmonel v prostředí a vakcinaci proti Salmonela enteritidis.
V rámci monitoringu to znamená odběr vzorků trusu povinně v reprodukčních chovech, v chovech nosnic pro konzumní vejce, v chovech kuřat na maso a u chovných i výkrmových krůt. Všechny vzorky odebrané v rámci programu musí být vyšetřeny v laboratořích schválených Státní veterinární správou ČR. Vyšetření vzorku trusu musí být provedeno i v hospodářstvích, kde se vykrmují kuřata nebo krůty, které budou poražené na jatkách v zahraničí. V případě pozitivního nálezu se v chovu provádí důsledná očista a účinná dezinfekce, popřípadě se přijímají další preventivní opatření. Podobně v chovech nosnic je povinnosti dodržovat předepsaný harmonogram odběrů závazná i pro chovy, které produkují násadová vejce nebo odchované kuřice určené pro obchodování v rámci EU a pro vývoz do třetích zemí.
Pro reprodukční hejna a hejna nosnic pro konzumní vejce je povinná vakcinace proti Salmonela enteritidis, která musí být provedena během odchovu kuřic tak, aby vakcinace a revakcinace byla ukončena nejpozději tři týdny před plánovaným zastavením nosnic do snášky. Vakcinovány proti S. enteritidis musí být odchovy všech kuřic určených pro následný chov a produkci vajec v ČR. Vakcinace musí být provedena i v chovech, které produkují násadová vejce určená výhradně na export.
Vakcinace je dobrovolná pouze v odchovu kuřic, o kterých je dopředu známo, že budou před zahájením snášky vyvezeny do zahraničí.
Informace o programech tlumení salmonel jsou uvedeny na webových stránkách SVS ČR (http://www.svscr.cz), kde jsou dostupné podrobné harmonogramy odběrů vzorků u jednotlivých kategorií drůbeže stejně jako Věstník MZe.
V souvislosti s letním počasím Duben chovatelům dále připomněl, že stále platí mimořádná veterinární opatření, která byla vydána z důvodu nebezpečí zavlečení vysoce patogenní aviární influenzy na území ČR. Z nich pro chovatele, kteří chovají drůbež jako podnikatelé, vyplývá povinnost hlásit příslušné krajské veterinární správě pokles v příjmu potravy a vody o více než 20 %, pokles v produkci vajec o více než pět procent po dobu delší než dva dny a úmrtnost vyšší než tři procenta týdně. Informace k ptačí chřipce včetně citovaných opatření jsou rovněž dostupné na webových stránkách SVS ČR.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *