Pozor na promlčení

Tři návrhy novely zákona č. 42/92 Sb., o transformaci družstev, které chtěly řešit vyrovnání oprávněných a povinných osob stanovených tímto zákonem, se v průběhu loňského roku postupně objevily a posléze skončily v Poslanecké sněmovně. Vyrovnání transformačních podílů proběhne tedy podle původně daných pravidel a bez jakéhokoliv zásahu státu. Jak je to však s promlčením nároků na transformační podíly, které ze zmíněného zákona plynou oprávněným osobám?

Podle soukromého právního názoru Stanislava Marchala, poradce ministra zemědělství, je možné tyto nároky pokládat za pohledávky, jež se řídí občanským zákoníkem. Podle něj (§ 100 a následující) se právo promlčí, pokud nebylo vykonáno v době, v tomto zákoně stanovené. Dovolá-li se dlužník (zde tedy povinné osoby – družstva a jejich nástupci) promlčení, není možné věřiteli (oprávněným osobám) promlčené právo uznat. Pokud není uvedeno jinak, je promlčecí lhůta tříletá a běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé. (Podle občanského zákoníku se promlčují všechna majetková práva s výjimkou práva vlastnického.) Transformační zákon prakticky rozdělil osoby oprávněné k získání transformačních podílů na tři skupiny. V první byly oprávněné osoby, které své majetkové transformační podíly vložily do transformací vzniklého subjektu. Tím byly jejich nároky vyrovnány. V druhé skupině jsou ty oprávněné osoby, které zajišťovaly zemědělskou výrobu. Jim podle zákona č. 42/92 Sb. musely povinné osoby (družstva) vypořádat transformační podíly do 90 dnů ode dne, kdy o tyto podíly požádaly. Znamená to tedy, že obecná tříletá promlčecí lhůta začala běžet devadesát dnů po písemném požádání o vyrovnání transformačního podílu. Pokud oprávněná osoba z této skupiny svůj transformační podíl od transformovaného družstva nedostala a nepodala žalobu u soudu nebo nedošlo k jiné dohodě, může družstvo uplatnit námitku promlčení, protože zmíněná tříletá promlčecí lhůta v těchto případech již patrně skončila.
V poslední skupině jsou oprávněné osoby, které nezajistily zemědělskou výrobu a ani nevstoupily do transformací vytvořeného nového subjektu. Ty měly podle zákona č. 42/92 Sb. nárok na vyrovnání až po sedmi letech od schválení transformačního projektu příslušného družstva. Teprve po těchto sedmi letech jim začala běžet tříletá promlčecí lhůta. Pokud v této době neuplatnila oprávněná osoba svou pohledávku, mohla by povinná soba, tedy transformované družstvo nebo jeho právní nástupce, uplatnit námitku promlčení deset let po konání valné hromady, která schválila transformační projekt. Protože většina transformačních projektů byla schválena v průběhu roku 1992, má tato skupina oprávněných osob letos poslední možnost uzavřít dohodu o vypořádání svých nároků nebo se obrátit na soud. Pokud však došlo ve zmíněné době mezi oprávněnou a povinnou osobou k dohodě o vyrovnání, začíná tříletá promlčecí lhůta běžet od data, které v této dohodě bylo určeno jako datum plnění.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *