05.01.2001 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pozor na změny v legislativě

S počátkem letošního roku začínají platit některé nové zákony, novely zákonů, vyhlášky i nařízení vlády. Ve stručném přehledu uvádíme alespoň ty, které se nejvíce dotýkají zemědělců a potravinářů.

.

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon). Stanoví pravidla a podmínky šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat, jejich označování, dále vedení plemenných knih a ústřední evidence nákupu a prodeje genetického materiálu.
Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. Upravuje pravidla ekologického zemědělství, proces registrace ekologických podnikatelů, jejich práva a povinnosti, výrobu biopotravin, osvědčování původu bioproduktů a osvědčování biopotravin, označování bioproduktů a biopotravin, podmínky dovozu a vývozu bioproduktů a biopotravin, kontrolu, dozor a sankce.
Zákon č. 244/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech. Stanovuje povinnost registrace osobám, které jsou podnikateli a vyrábějí nebo dovážejí krmiva, doplňkové látky a premixy, základní požadavky na tyto výrobky, na jejich označování a balení, určuje látky a produkty zakázané pro výživu zvířat a limity nežádoucích látek. Zároveň upravuje dozor nad dodržováním povinností.
Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích. Řeší sporné otázky, týkající se způsobu založení těchto společností a jejich vztahu k majetku, který do nich byl vložen mimo proces privatizace.
Zákon č. 306/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. Upravuje označování potravin, režim výroby, dovozu a uvádění do oběhu potravin nového typu, např. vyrobených z GMO. Zavádí také objektivní zatřiďování těl jatečných zvířat systémem SEUROP.
Zákon č. 308/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR. Odstraňuje některé nejasnosti, prodlužuje lhůtu nezbytnou pro rozhodnutí o registraci netypového hnojiva..
Zákon č. 409/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Nově zavádí systém registrace pěstitelů, výrobců a dovozců rostlin a rostlinných produktů rizikových z hlediska možného rozšíření karanténních škodlivých organismů. Zpřísňuje ochranu území před karanténními škodlivými organismy a upřesňuje oblast registrace přípravků na ochranu rostlin.
Zákon č. 491/2000 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2001. V příloze č. 9 tohoto zákona vycházejí pravidla pro poskytování finančních příspěvků pro hospodaření v lesích.
Nařízení vlády č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 – 2005.
Systém bude zaveden 1.4. 2001.
Nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování
Nařízení vlády č.193/2000 Sb., kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2001 až 2004. Inventarizací projdou vzorky všech lesů na celém našem území a po vyhodnocení výsledků se budou odstraňovat zjištěné nedostatky.
Vyhláška MZe č. 387/2000 Sb., kterou se mění vyhláška MZe č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků.
Vyhláška MZe č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000.
Vyhláška MZe č. 471/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon).
Vyhláška MZe č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva.
Vyhláška MZe č. 475/2000 Sb., kterou se mění vyhláška MZe č. 273/1998 Sb., o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv.
Vyhláška MZe č. 476/2000 Sb., kterou se mění vyhláška MZe č. 274/1998 Sb., o skladování a použití hnojiv.
Vyhláška MZe č. 477/2000 Sb., kterou se mění vyhláška MZe č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down