07.12.2012 | 08:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Předpokládané zaměření vybraných operačních programů v období 2014–2020

Výtah z materiálu Ministerstva pro místní rozvoj „Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020 – Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů Společného strategického rámce“, projednaného vládou ČR dne 28.11.2012

Program rozvoje venkova 2014–2020
V aktuálním konceptu Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 jsou obsažena níže uvedená opatření přiřazená šesti prioritám unie v oblasti rozvoje venkova, které odrážejí příslušné tematické cíle Společného strategického rámce.
Výčet opatření:
– Předávání znalostí a informační akce
– Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství
– Režimy jakosti zemědělských produktů a potravin
– Investice do hmotného majetku
– Obnovení potenciálu zemědělské produkce poškozeného přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi a zavedení vhodných preventivních opatření
– Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti
– Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
– Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů
– Zřizování seskupení producentů
– Agroenvironmentální-klimatické operace
– Ekologické zemědělství
– Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě
– Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními
– Dobré životní podmínky zvířat
– Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů
– Spolupráce
– Řízení rizik
– LEADER

Operační program Rybářství 2014–2020
OP Rybářství 2014–2020 dále jen „OP Rybářství 2014–2020“ bude pro ČR vypracován na základě nařízení o společných ustanoveních a nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu. Bude v souladu s Dohodou o partnerství, národní strategií akvakultury a Plánem řízení úhoře pro řeku Labe a řeku Odru.
OP Rybářství 2014–2020 pokryje území ČR.
OP Rybářství 2014–2020 přispěje k dosahování těchto cílů ENRF:
– podpora udržitelné a konkurenceschopné akvakultury;
– podpora vyváženého a komplexního územního rozvoje rybářských oblastí
OP Rybářství 2014–2020 bude naplňovat cíle ENRF prostřednictvím těchto priorit EU:
– Zvyšování zaměstnanosti a územní soudržnosti prostřednictvím těchto cílů:
– povzbuzování hospodářského růstu, sociálního začleňování a vytváření pracovních míst a podpora mobility pracovních sil ve vnitrozemských komunitách závislých na akvakultuře;
– Podpora akvakultury založené na inovacích, konkurenceschopnosti a znalostech, a to zaměřením na tyto oblasti:
– podpora posilování technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí;
– zvýšení konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury, zejména malých a středních podniků;
– rozvoj nových profesních dovedností a celoživotního učení;
– lepší organizace trhu s produkty akvakultury.
– Podpora udržitelné akvakultury účinněji využívající zdroje prostřednictvím zaměření na tyto oblasti:
– posílení ekosystémů souvisejících s akvakulturou a podpora akvakultury účinněji využívající zdroje;
– podpora akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí, zdraví a dob­rých životních podmínek zvířat a veřejného zdraví a bezpečnosti.
Prioritami ČR v rybářství jsou:
– Investice k posilování konkurenceschopnosti rybářských podniků s neutrálním dopadem na životní prostředí
– Propagace akvakultury a podpora konzumace ryb
– Vývoj ekologicky šetrných a ekonomicky rentabilních nových technologií chovu ryb a nových výrobků z ryb až po zavedení do produkce v rybářských podnicích
– Vysazování úhoře říčního do vodních toků

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Cílem navrhovaného operačního programu je zajistit podporu podnikatelského prostředí a inovací pro zvýšení konkurenceschopné ekonomiky ČR.
Zaměření: podpora podnikání, inovací v podnikatelském sektoru, energetických úspor, ICT infrastruktury pro podnikovou sféru
ŘO: MPO

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (EFRR + ESF)
Cílem navrhovaného operačního programu je významnými investicemi do produkce nových znalostí a kvalifikovaných lidských zdrojů urychlit strukturální posun české ekonomiky směrem ke znalostní ekonomice, tzn. k ekonomice založené na vzdělané pracovní síle, využívání špičkových technologií, produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich transformaci do inovací a do konkurenční výhody českých firem.
Zaměření: podpora výzkumu a vývoje, zvyšování kvality vzdělávání a vytváření kvalitních lidských zdrojů a nových znalostí, provázání veřejných investic do vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací s širším hospodářským a společenským prostředím regionů
ŘO: MŠMT

Operační program Doprava (EFRR, FS)
Cílem navrhovaného operačního programu je zajistit urychlení rozvoje páteřních komunikací v ČR jako podmínky pro zajištění udržitelné konkurenceschopnosti ČR.
Zaměření: podpora dopravních intervencí
ŘO: MD

Operační program Životní prostředí (EFRR, FS)
Cílem navrhovaného operačního programu je zajistit řešení hlavních nedostatků infrastruktur životního prostředí na národní úrovni.
Zaměření: podpora environmentální infrastruktury (protipovodňová opatření, odpady, ovzduší)
ŘO: MŽP

Operační program Zaměstnanost (ESF)
Cílem navrhovaného OP je zajištění efektivního trhu práce pro zajištění udržitelné a dlouhodobé konkurenceschopnosti ČR a zároveň snižování sociálního vyloučení s důrazem na začleňování znevýhodněných, resp. ohrožených skupin obyvatelstva do trhu práce, vč. zajištění sociální inkluze všech obyvatel ČR.
Zaměření: podpora opatření na trhu práce, sociální inkluze, instituce
ŘO: MPSV

Integrovaný regionální operační program (EFRR)
Cílem OP je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života obyvatel prostřednictvím propojení intervencí národního i regionálního charakteru s významným dopadem do území.
ŘO: MMR
Ve výše uvedeném přehledu nejsou uvedeny programy Evropské územní spolupráce a OP Technická pomoc.

Připravil:
Jan Florian
mistopředseda Narodní sítě MAS České republiky, o. s.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down