04.01.2013 | 06:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Přesná aplikace znamená nižší náklady

Při výběru daného modelu se tedy orientujeme na celková technická řešení, použité materiály, možnosti přesného nastavování dávky, variabilitu z hlediska možnosti aplikace jednotlivých druhů hnojiv a také celkovou kapacitu zásobníků hnojiva jednotlivých modelů z pohledu minimálních ztrátových časů potřebných pro doplňování hnojiva. Stále častěji jsou pak jednotlivé modely kombinovány s prvky precizního zemědělství a řízení změny dávky v závislosti na pojezdové rychlosti energetického prostředku je dnes snad standardem každého prodaného rozmetadla pevných minerálních hnojiv.

Rozmetadla pevných minerálních hnojiv se nabízejí v provedení s odstředivým rozmetacím ústrojím, pneumatickým rozmetacím ústrojím a skříňovým aplikačním systémem. V podmínkách klasické zemědělské výroby se setkáváme s prvními dvěma skupinami.

Obecná charakteristika rozmetadel
 
S odstředivými modely se setkáváme v provedení neseném pro agregaci nejčastěji v zadním tříbodovém závěsu, dále v provedení taženém a existují také varianty nástavbových modelů určených zejména pro různé typy systémových nosičů či podvozků nákladních automobilů a ostatní samojízdné techniky.
Pneumatické modely se v našich podmínkách dodávají jako tažená rozmetadla anebo rozmetadla nástavbová. Skříňové modely jsou určeny pro agregaci do tříbodového závěsu a používají se zejména při pěstování zeleniny a dalších kultur v záhonových systémech a zároveň se uplatňují při využití v komunálním sektoru.
Nesené modely upřednostňují podniky a farmy s menší výměrou orné půdy, které disponují rovněž zemědělskými traktory menších výkonových tříd a tedy také nižší celkové hmotnosti. Dále se využívají při aplikaci v porostech, kdy uživatel potřebuje minimalizovat počet stop, zejména při otáčení na souvratích a dalším typickým příkladem je hnojení porostů: požadujeme, aby hmotnost soupravy byla co nejnižší a zanechávala po sobě minimální stopu s ohledem na minimální půdní tlak.
I z těchto důvodů řada velkých podniků a podniků služeb využívá samochodné nosiče, které nabízejí dostatečnou kapacitu zásobníku hnojiva, avšak na poli se chovají z hlediska počtu stop jako kolové traktory s neseným rozmetadlem.
Tažené modely se uplatňují zejména při aplikaci před setím či po zasetí, avšak využívají se rovněž ve vzrostlých porostech, kdy vzhledem k výměrám je zvýšené množství stop při otáčení považováno za nevýznamné kritérium.
Co se nástaveb týká, pak se setkáme fakticky se třemi typy samojízdných nosičů v kombinaci s rozmetací nástavbou. Zde mám na mysli hledisko počtu kol, respektive náprav. V našich podmínkách se zpravidla setkáme s nákladními automobily s rozmetací nástavbou nebo samochody se dvěma nápravami, kdy se během práce ve vzrostlém porostu odvalují v každé stopě vždy dvě kola. V případě aplikace například po zasetí je možné nastavit u některých samochodů režim krabího chodu, kdy se stroj pohybuje směrem vpřed, avšak každé kolo se odvaluje ve vlastní stopě.
Druhou skupinu tvoří nosiče s lichým počtem kol (se třemi nebo pěti osami), kdy přední řiditelné kolo je umístěné uprostřed, v ose stroje. Poslední skupinu z tohoto pohledu tvoří tříosé samojízdné nosiče, s nimiž se u nás můžeme rovněž setkat v několika málo exemplářích, a jedná se tak o modely s vysokou nosností a celkem šesti pojezdovými koly.
Závěrem je třeba k obecné charakteristice rozmetadel pevných minerálních hnojiv doplnit, že je možné se zaměřit na různé typy ovládání.
Nejjednodušší modely odstředivých rozmetadel mají manuální mechanické ovládání šoupat, přičemž toto řešení nalezneme u nejjednodušších typů určených pro aplikace na minimálních výměrách. Alternativou jsou manuálně ovládaná šoupata s využitím hydraulických okruhů.
Většina dnes prodávaných odstředivých modelů využívá palubního počítače a snímače rychlosti pojezdu, kdy se šoupata ovládají v závislosti na této veličině a při snižující se rychlosti se uzavírají, klesá tedy aktuální dávka, a naopak. Výsledkem je pak rovnoměrná aplikace a obdobně můžeme hovořit taktéž o většině modelů tažených, případně nástavbových.
Pneumatické modely nebo většina nástavbových typů, respektive nosičů, by měla být s ohledem na profesionální využití vybavena systémy precizního zemědělství s využitím GPS signálu pro přesnou aplikaci, včetně řízení vypínání sekcí v případě pneumatických modelů.

Odstředivá rozmetadla převažují

Tato kategorie rozmetadel pracuje na principu odstředivého (diskového) rozmetacího systému s tím, že kromě komunálních a velmi jednoduchých strojů, které se dodávají s jedním diskem, jsou dnes veškeré modely dodávány se dvěma disky.
Disk samotný je tvořen nosným talířem a lopatkami, kdy lopatky se dodávají v různých typových řadách, provedeních, geometriích, které pak ovlivňují pracovní záběr, a to v závislosti na typu hnojiva. Asi netřeba zdůrazňovat, že hnojiva prášková mají jiné letové vlastnosti nežli hnojiva granulovaná.
Co se lopatek týká, pak opět můžeme volit v některých výkonových kategoriích z dvou možností. První možnost představuje skutečnost, že pro všechny záběry máme k dispozici jednu sadu disků a lopatek, které je možné na disku polohovat a tím nastavovat pracovní záběr.
Druhou možnost představují sady disků s lopatkami, kdy podle informací z tzv. rozmetacích tabulek, které určují základní nastavení dávky, provedeme volbu typu disků na základě letových vlastností pevných minerálních hnojiv.
K dispozici máme například tři sady disků, kdy s každou sadou je možné podle výše uvedených informací provádět aplikaci v rozsahu následujících záběrů: s první sadou 10–18 m, s druhou sadou 18–24 m a třetí sada je určena pro záběr 24–36 m.
Pohon samotných disků může být mechanický od vývodového hřídele nebo hydraulický s tím, že v případě nesených modelů se využívá hydraulický systém energetického prostředku, v případě tažených a nástavbových modelů vlastní hydraulický sys­tém, přičemž se testuje rovněž elektrický systém pohonu. Některé modely odstředivých rozmetadel umožňují nastavení pracovního záběru změnou bodu dopadu hnojiva, což se týká opět výkonnějších modelů určených pro využití v systémech přesného zemědělství.
Další součást konstrukce nesených odstředivých modelů představuje tzv. čechrač, který může mít různou konstrukci, přičemž u zemědělských modelů je žádoucí, aby čechrač vykazoval nízké otáčky, neboť nesmí způsobovat drobení granulovaných hnojiv, což zcela zásadně ovlivňuje jejich letové vlastnosti a tudíž nepřesnost v pokrytí celého záběru nastaveného podle rozmetacích tabulek. Čechrač se dodává v provedení s horizontální nebo vertikální osou rotace.
Kromě disků, šoupat a čechrače je součástí rozmetacího ústrojí také systém pro základní nastavení dávky, který může být rovněž doplněný pomocnou stupnicí pro korekci základního nastavení.
Pro odstředivá rozmetadla se taktéž dodávají různé nástavce, například pro přesnou a cílenou aplikaci v řádkových kulturách, kdy se jedná o soustavu hadic, které pak usměrňují hnojivo přímo do oblasti řádků.
Nesené modely jsou dále tvořeny trychtýřovitou násypkou různé konstrukce a tvaru, vyrobené z různého typu materiálu. Základní objem je možné variabilně rozšiřovat prostřednictvím různých variant nástavků a zároveň je možné násypku opatřit krycí plachtou, opět různého provedení. Součástí násypky bývá zpravidla síto, které zamezuje vniknutí cizích předmětů do násypky a dále pak do oblasti aplikačního systému, což eliminuje možnosti jejich poškození.
Nesené modely, o nichž zde hovoříme, mohou být kromě tříbodového závěsu traktoru agregovány taktéž do tříbodového závěsu speciálního překládacího vozu, čímž de facto vzniká souprava taženého rozmetadla, kdy je možné rozmetadlo samotné odpojit a využít jej jako rozmetadlo nesené. Určitou možnost představuje agregace neseného typu se spe­ciálním podvozkem, kdy se jedná o možnost využití nesených modelů vyšších výkonových kategorií a tedy kapacit zásobníku s méně výkonnými a relativně lehkými trakčními prostředky. Tímto se pomalu dostáváme k rozmetadlům taženým.

Tažené modely a nástavby
 
Tažené modely a nástavby reprezentují jak odstředivá, tak pneumatická rozmetadla minerálních hnojiv. Princip fungování odstředivého systému je stejný jako v případě modelů nesených. Vzhledem ke konstrukci je součástí tažených modelů velkoobjemová násypka, kterou lze rovněž zvětšovat prostřednictvím různých nástavků a opět nechybí krycí plachta. S násypkou souvisí další konstrukční prvek, a to podlahový dopravník, jehož úkolem je plynule zásobovat rozmetací sys­tém hnojivem. Tento dopravník může být vyroben z technické pryže, patřičně vyztužené, aby odolal neustálému namáhání, nebo se jedná o klasický řetězový dopravník.
V případě nástaveb pro využití v komunálním sektoru je posun materiálu vyřešen prostřednictvím dvojice axiálních šnekových dopravníků. Jako nástavbová a tažená rozmetadla se dodávají taktéž pneumatické modely, které fungují na principu pneumatického secího stroje. Proto je možné dodat některé modely se sadou pro aplikaci drobnosemenných plodin, například pro zakládání porostů zeleného hnojení.
Zdrojem proudu vzduchu je výkonný ventilátor a součástí konstrukce je rovněž obdobné dávkovací ústrojí, jakým je v případě secího stroje výsevní váleček. Proud vzduchu žene hnojivo soustavou trubek a hadic směrem k výložníkům, tedy aplikačním ramenům, která připomínají svou konstrukcí ramena postřikovačů a jsou také rozdělena do sekcí jako v případě postřikovačů. Na konci trubek, které vedou hnojivo těmito výložníky, je umístěný nárazový plech – deflektor, který přesně rozptyluje tok hnojiva do předem dané aplikační šířky.
Díky systému přesného vedení toku směsi vzduchu a hnojiva je možné poměrně přesně dávkovat i práškové druhy hnojiv, kdy se díky tomuto systému eliminují jejich letové vlastnosti a umožňují také tato hnojiva aplikovat v záběrech například 24–36 m. Z toho důvodu si také velké podniky a podniky služeb tato rozmetadla pořizují, neboť je možné díky nim dosahovat vysokých denních a sezónních výkonů a přesně aplikovat relativně levná průmyslová hnojiva. Na druhou stranu se jedná o poměrně nákladnou vstupní investici a ekonomickou návratnost přináší právě využití na velkých plochách a při velkých objemech hnojiv.
Pneumatická rozmetadla lze úspěšně využívat v systémech precizního zemědělství, neboť je možné obdobně jako v případě postřikovačů ať už manuálně, nebo rovněž automaticky podle parametrů nastavených prostřednictvím sofistikovaného ovládacího terminálu a satelitního signálu vypínat jednotlivé sekce, což připívá k hospodárnému využití hnojiv a rovněž snižuje dopady jejich nadměrné aplikace v určitých místech daného pozemku na spodní vody a životní prostředí obecně.
Tažená pneumatická rozmetadla se dodávají zpravidla s jednoosým podvozkem a stejně jako v případě odstředivých modelů je na výběr řada kol a rozměrů pneumatik, přičemž je nutné obdobě jako v případě další závěsné aplikační techniky nastavit rozchod kol v souladu s rozchodem kol trakčních prostředků či v závislosti na roztečích kolejových řádků či řádkových kultur polních plodin.
S pneumatickými modely se setkáme rovněž coby s nástavbami speciálních nosičů, přičemž se jedná o stejné konfigurace podvozkových skupin, jako je tomu v případě ostatních aplikačních nástaveb.

 

Klíčové informace

– Výhodou tažených modelů jsou velké kapacity zásobníků, dále možnosti doplnění o šneky pro aplikaci vápna s minimálními ztrátami úletem (to platí také pro nástavbové modely).
– Někteří výrobci pro tato rozmetadla rovněž dodávají sadu pro zimní údržbu veřejných komunikací.
– S ohledem na celkovou hmotnost tažených strojů se dodávají kromě klasických jednoosých typů také rozmetadla s dvouosým podvozkem, přičemž mezi základní příslušenství všech tažených typů řadíme různé druhy a rozměry disků či pneumatik.

Ing. Filip Javorek

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down