Příjem jednotných žádostí začal tento týden

Podávání jednotné žádosti pro rok 2014 bylo zahájeno tento týden v pondělí. Předpokládá se, že i letos bude počet podaných žádostí mírně narůstat a překročí hranici 29 000 žádostí. Na základě jednotné žádosti bude mezi příjemce rozděleno téměř třicet dva miliard korun. Informovala o tom mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Vladimíra Nováková.

Podávání žádostí tradičně končí 15. května, zemědělci mají v letošním roce pro podání žádostí o týden navíc. Po tomto termínu lze podávat žádosti ještě 25 kalendářních dní, v případě pozdního podání však bude žadateli udělena sankce ve výši 1 % za každý prodlený pracovní den.

Pro přípravu žádostí a jejich podání je připravena aplikace na Portálu farmáře SZIF (www.szif.cz/irj/portal), kterou mohou žadatelé využít. Případné metodické podpory a spolupráce při přípravě žádostí se žadatelům dostane od pracovníků oddělení příjmu žádostí a LPIS.

Možnosti podávání jednotné žádosti jsou následující:
1. Osobně na příslušném oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL). V případě fyzických osob je určující bydliště fyzické osoby, u právnických osob pak jejich sídlo. Seznam všech OPŽL je uveden v Příručce pro žadatele.
2. Poštou na příslušné OPŽL.
3. Elektronickou cestou:
a) přes Portál farmáře SZIF,
b) datovou schránkou žadatele
,c) prostřednictvím elektronické podatelny SZIF (s elektronickým podpisem žadatele).

V rámci jednotné žádosti lze v roce 2014 žádat o následující podpory:

– Jednotná platba na plochu zemědělské půdy (SAPS)
– Přechodné vnitrostátní podpory (PVP)
– Platba v méně příznivých oblastech (LFA)
– Platba v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
– Oddělená platba na cukr (SSP)
– Oddělená platba na rajčata (STP)
– Zvláštní podpora na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka (dojnice)
– Zvláštní podpora na tele masného typu
– Zvláštní podpora na bahnice, popř. kozy, pasené na travních porostech
–Zvláštní podpora na brambory pro výrobu škrobu
– Zvláštní podpora na chmel
– Agroenvironmentální opatření (letos však nelze nově zařadit žádný management)

Pro všechny přímé platby v letošním roce již neplatí podmínka uchování zemědělské půdy k 30. červnu 2003 v dobrém zemědělském stavu. V roce 2014 je možné žádat o dotaci i na půdní bloky, které k 30. červnu 2003 v dobrém zemědělském stavu nebyly. Nadále však platí ostatní podmínky jako povolený druh kultury, pravidly daná výměra, zápis žadatele do LPIS a dodržování podmínek podmíněnosti (cross compliance). Každý žadatel o platby v rámci jednotné žádosti musí na formuláři vykázat veškerou zemědělskou půdu, kterou má k dispozici. Nové závazky v rámci agroenvironmentálních opatření letos nelze uzavírat.

Z aktivit SZIF zaujímají platby, o které se žádá prostřednictvím jednotné žádosti, největší podíl v objemu vyplácených finančních prostředků. V loňském roce bylo podáno 28 463 žádostí a předpokládaná výše vyplacených finančních prostředků vztažených k žádostem podaným v roce 2013 je 30,5 miliardy korun.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *