Priority a opatření pro program SAPARD

V minulém vydání jsme vám prostřednictvím generálního ředitele Agentury SAPARD přiblížili cíle programu a způsob rozdělování prostředků. V tomto čísle nacházíte přehled činností (priorit a opatření), kterých se program týká. Podrobnosti naleznete na internetových stránkách Ministerstva zemědělství (www.mze.cz)

1. Priorita – Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství
Opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku
Podopatření 1.1.1. Welfare v chovech hospodářských zvířat
Podopatření 1.1.2. Rekonstrukce skladovacích kapacit pro ovoce a zeleninu
Podopatření 1.1.3. Skladovací kapacity pro vedlejší produkty živočišné výroby
Opatření 1.2. Zlepšení zpracování a marketingu zemědělských produktů a produktů rybolovu
Podopatření 1.2.1. Modernizace technologií
Podopatření 1.2.2. Podpora regionálních produktů
Opatření 1.3. Zlepšování struktur pro kontrolu kvality, pro kvalitu potravin a ochranu spotřebitele
Podopatření 1.3.1. SEUROP
Podopatření 1.3.2. HACCP
Opatření 1.4. Meliorace a pozemkové úpravy
2. Priorita – Trvale udržitelný rozvoj venkovských oblastí
Opatření 2.1. Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury
Opatření 2.1a) Obnova a rozvoj vesnic
Opatření 2.1b) Rozvoj venkovské infrastruktury
Opatření 2.2. Rozvoj a diverzifikace hospodářských činností, zajišťujících rozmanitost aktivit a alternativní zdroje příjmů
Opatření 2.3. Metody zemědělské produkce určené k ochraně životního prostředí a uchování krajiny
3. Priorita – Odborná pomoc
Opatření 3.1. Zlepšování profesního vzdělání
Opatření 3.2. Technická pomoc

Jaké jsou obecné podmínky pro poskytnutí finanční pomoci?
 všechny projekty, na něž je možno získat pomoc z programu SAPARD musí:
– respektovat české předpisy zejména v oblasti životního prostředí, památkové péče, hygieny a ochrany zvířat; všechny projekty v rámci opatření 1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.2 se budou hodnotit podle Postupu pro posuzování vlivů infrastrukturních investičních projektů financovaných z programů pomoci Evropských společenství na životní prostředí; a tam, kde Ministerstvo životního prostředí určí v rámci zjišťovacího řízení, že je EIA (Environmental Impact Assessment) nutná, následné posouzení se provádí podle zákona ČNB č. 244/1992 Sb. ve znění zákona 132/2000 Sb. a zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, orgánem určeným ve stanovisku MŽP,
– prokázat ekonomickou životaschopnost a finanční zdraví žadatele (výjimka u opatření 1.4),
– být vybrány postupem dohodnutým mezi Českou republikou a Evropskou komisí,
– splňovat podmínku, že pro každý vybraný projekt bude použit jen jeden zdroj financování EU. Příjemce nesmí v roce podání žádosti ani po dobu trvání projektu na účel nebo předmět, pro který je požadována pomoc, čerpat podporu z jiného státního programu nebo fondu (nesmí obdržet úvěr s podporou Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. ani z Programů pomoci malého a středního podnikání prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.),
– pokud by žadatel v rámci jednoho projektu chtěl žádat podporu na dvě, či více opatření/podopatření, musí si podat dvě, resp. více žádostí,
– splňovat podmínku, že služby, práce, technologie, stroje a další dodávky, které budou předmětem finanční pomoci z programu SAPARD, budou pocházet pouze z tuzemské produkce nebo ze zemí Společenství nebo z dalších zemí uvedených v článku 1(1) Nařízení Rady (ES) č. 1268/99 (Bulharsko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko).

 finanční pomoc z programu SAPARD lze získat pouze na přijatelné výdaje

mezi přijatelné výdaje nepatří:
– nákup použitých strojů a zařízení,
– nákup na leasing,
– koupě nebo nájem pozemků a stávajících budov,
– vlastní vstupy žadatele, tj. vnitropodnikové dodávky,
– provozní výdaje včetně nákladů na správu, údržbu, pojištění, půjčovné a nájem,
– nákup genetického materiálu, zvířat a rostlin (rostliny jsou možné u opatření 1.4.,2.1.),
– investice do skladovacích kapacit, zpracování a marketing produktů ze třetích zemí (zemí mimo EU, ČR a kandidátských zemí)
– výdaje na jakékoli služby, dodávky a práce o ceně vyšší než 346 000,- Kč bez DPH, pro něž příjemce neobdržel cenové nabídky alespoň od tří dodavatelů, přičemž originály těchto nabídek včetně požadovaných dokladů se přikládají k „Žádosti o proplacení vynaložených výdajů při ukončení projektu/etapy projektu realizovaného v rámci programu SAPARD“
– výdaje související s maloobchodním podnikáním,
– bankovní poplatky, náklady za garanci, správní poplatky, daně, DPH, cla, dovozní přirážky, náklady za záruky a podobné poplatky,
– poplatky specialistům, například architektům, konzultantům, právníkům, náklady na vypracování studie proveditelnosti, získání patentů a licencí,
– výdaje na propagaci, pokud nejde o propagaci ve společném zájmu u opatření 3.1,3.2,
– výdaje za případy vzniklé před datem podepsání smlouvy s Agenturou SAPARD,

Kdo může žádat o finanční pomoc z programu SAPARD?
 pomoc v rámci programu SAPARD lze poskytnout osobě (dále jen žadateli), která splňuje níže uvedené podmínky a podmínky uvedené u jednotlivých opatření,
 žadatelem může být:
– u opatření 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3 a 3.1 fyzická nebo právnická osoba, se státní účastí nanejvýš 25%, nebo fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu, zapsaná do evidence samostatně hospodařících rolníků, u opatření 2.2 musí mít žadatel trvalé bydliště nebo sídlo firmy v obci do 3 000 obyvatel a příslušnou provozovnu rovněž v obci do 3 000 obyvatel, v případě mikroregionu s hustotou do 100 obyvatel na km2 může mít sídlo nebo provozovnu v obci do 10 000 obyvatel,
– u opatření 2.1 mikroregion, který
tvoří alespoň tři sousedící obce, nebo obec, případně dvě sousední obce s nejméně 10 vesnickými sídly (alespoň s 30 trvale bydlícími obyvateli),
– má celkem nejméně 800 obyvatel nebo výměru 3 000 ha,
– má maximálně 50 000 obyvatel,
v tomto opatření jsou soukromí příjemci vyloučeni
– u opatření 3.1, 3.2 i ústřední orgány státní správy (Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí), orgány státní a veřejné správy (včetně obcí, správy chráněných krajinných oblastí a okresních úřadů), organizační složky státu (Státní veterinární správa ČR, Státní rostlinolékařská správa), pokud není u jednotlivých opatření uvedeno jinak,

– u opatření 1.4 pozemkový úřad,

 žadatel musí mít příslušné oprávnění k podnikání stanovené dle jednotlivých opatření,
 žadatel podávající žádost o poskytnutí pomoci musí mít v době podání žádosti otevřen běžný podnikatelský účet k němuž zřídí samostatný bankovní podúčet určený výlučně pro financování projektu, a na který mu budou, bude-li vybrán, poukazovány finanční prostředky z programu SAPARD
 žadatel podávající žádost o poskytnutí pomoci na projekt v rámci opatření 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3 musí doložit, že hospodaří na základě vlastnického práva nebo na základě dlouhodobé nájemní smlouvy,
 žadatel podávající projekt v rámci opatření 2.1 musí doložit, že je vlastníkem majetku, kterého se projekt dotýká nebo jde o majetek jiné obce zúčastněné na projektu, popř. na jakém právním podkladě lze majetek dlouhodobě užívat,
 od 1.1. 2003 musí žadatel podávající žádost o projekt v rámci opatření 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 dokladovat svou odbornou způsobilost (tam, kde žadatel nebude splňovat sám odbornou způsobilost, musí ustanovit příslušně kvalifikovaného odpovědného zástupce – manažera projektu),
 žadatelem nemůže být zahraniční osoba fyzická ani právnická podle § 21 Obchodního zákoníku,
 žadatelem nemůže být sdružení vzniklé podle § 829 Občanského zákoníku s výjimkou opatření 2.1 (platí do roku 2003).
 Finanční pomoc může být využita výhradně na projekty realizované na území ČR.
(Převzato z materiálů Agentury SAPARD)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *