06.06.2012 | 07:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pro efektivní vynakládání financí

Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova, který má dohlížet na efektivní vynakládání finančních prostředků a sledovat soulad s nařízeními Evropské komise a legislativou České republiky, naplňování cílů EAFRD, účinnost využívání veřejných zdrojů, v rámci svého posledního jednání navštívil i středočeskou Místní akční skupinu Podlipansko. Jeho členové si prohlédli realizované projekty, které mají přispět k rozvoji venkova. Jde například o Černokostelecký pivovár jako propagaci regionálních produktů. Na závěry jednání výboru jsme se zeptali ředitele odboru řídící orgán Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství Josefa Taberyho.

Čím jste se na posledním jednání zabývali? Jednání mělo na programu zhodnocení dosavadní implementace programu a zabývalo se rovněž přípravou podmínek pro nadcházející kola příjmu žádostí. Dále byl projednán a odsouhlasen návrh nového opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění, jehož cílem je podporovat rozvoj místních partnerství. Jeho prostřednictvím bude podporováno vypracování integrovaných strategií území formou komunitního plánování a na základě partnerského přístupu a pořádání propagačních a informačních akcí. Předpokládá se, že příjemci dotace budou obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení a zájmová sdružení právnických osob. Návrh tohoto opatření bude předložen k projednání Evropské komisi jako součást úpravy Programu rozvoje venkova ČR 2007 až 2013.
Na monitorovacím výboru jsme schvalovali i úpravu pravidel pro letní kolo a část pravidel pro podzimní kolo příjmu žádostí. Pro první osu byla schválena úprava podmínek pro podporu začínajících mladých zemědělců, kde jsme se mimo jiné soustředili na to, aby realizace schváleného projektu byla vázána na místo pobytu žadatele po celých pět let udržitelnosti projektu. Byla zavedena podmínka, že v případě rovnosti bodů rozhoduje věk žadatele, tzn. že mladší žadatel má přednost. Dále došlo v rámci preferenčních kritérií například k rozšíření preferovaných kultur v rámci ekologického zemědělství o sady, chmelnice a vinice či ke změně výpočtu kritéria týkajícího se míry nezaměstnanosti. Jednalo se i o opatření na podporu zakládání podniků a jejich rozvoje, kde je mimo jiné podporováno i zpracování biomasy. Doplněno bylo nové preferenční kritérium, které zvýhodňuje zpracovatelský průmysl. Upřesněna byla některá preferenční kritéria týkající se bioplynových stanic.
Dalším projednávaným opatřením, tentokrát pro 17. kolo příjmu žádostí (podzim 2012), je podpora cestovního ruchu. Mezi kritéria přijatelnosti jsme zařadili to, že zadavatel musí v daném záměru na ubytovací kapacity mít pouze jednu žádost o podporu, tak se dostane na větší množství žadatelů. V rámci preferenčních kritérií je navrhováno více zvýhodňovat žadatele, kteří podnikají v zemědělské výrobě a jejichž podíl příjmů ze zemědělské výroby činí alespoň 50 procent z celkových příjmů žadatele. V podzimním kole budou otevřena i další opatření, jako je podpora lesnictví, pozemkové úpravy a projekty spolupráce místních akčních skupin. O nich se bude jednat v nadcházejících měsících před podzimní výzvou.
S fungováním metody LEADER souvisí neformální část jednání - výjezdní exkurze do MAS Podlipansko ve středních Čechách. Podobná akce se nekoná pravidelně, nicméně shledali jsme jako vhodné podívat se přímo na realizaci projektů, které se zde nachází. Tuto akci přitom hodnotím pozitivně.
V první ose v opatření modernizace zemědělské výroby byla již částka vyčerpána. Je šance, že se ještě tato opatření otevřou? Vzhledem k enormnímu zájmu žadatelů o modernizaci zemědělských podniků je v tomto opatření momentálně celá alokovaná částka vyčerpána. Při minulém monitorovacím výboru jsme se zavázali, že přezkoumáme možnosti přesunu případných zbylých finančních prostředků tam, kde je to potřeba. Zde ještě nebyly vyvozeny definitivní závěry, celá věc vyžaduje důkladnou analýzu. Musíme také pečlivě monitorovat, do jaké míry jsou indikativní cíle daných opatření naplňovány a kterým směrem je opodstatněné a smysluplné soustředit pozornost.
V současnosti se plánuje již období po roce 2013, jaké očekáváte změny? V první řadě se při přípravách nového programu snažíme vycházet ze zkušeností ze stávajícího období. Ministerstvo zemědělství zpracovává příslušné analýzy, bylo vytvořeno grémium zacílené na průběžnou přípravu strategie pro budoucí období doplňované odbornými skupinami diskutujícími s v širším fóru nevládních organizací. Návrhy k budoucí podobě SZP jsou paralelně projednávány v institucích EU v Bruselu, jde tedy o živý proces, kdy postupně rozkrýváme všechny souvislosti a snažíme se na všech frontách maximálně prosazovat naše zájmy. Nový návrh Evropské komise nahrazuje systém os prioritami odrážejícími tematické cíle společného strategického rámce, který vychází ze strategie Evropa 2020. Škála využitelných opatření je přitom de facto podobná. Budeme je muset komplementárně naplňovat v synergii s ostatními fondy EU. Vysloveně nově je zde zahrnuta problematika řízení rizik a krizí. Celým návrhem se prolíná otázka boje s klimatickou změnou. Důraz je kladen na otázku inovací. Musíme zkoumat, jak nejlépe pojmout inovace ve smyslu environmentálních i investičních opatření. Komplexnost a provázanost konceptu společného strategického rámce vyžaduje důslednou spolupráci s ostatními ministerstvy tak, aby prostředky určené pro rozvoj venkova byly co nejúčelněji využity. Mezi naše priority bude rozhodně patřit podpora tvorby pracovních míst a zachování odpovídajících podmínek pro život ve venkovském prostoru, důležitá bude rovněž podpora perspektivních ekonomických aktivit nezemědělské i zemědělské povahy.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down