Pro pokračování předčasného důchodu je většina

Pobouření u části zemědělců vyvolala v minulých dnech zpráva o zastavení předčasného odchodu do důchodu. Z resortního ministerstva vyšel první lednový týden návrh nepokračovat v této podpoře po roce 2007. Pokud ale vedení ministerstva vezme vážně názor nevládních organizací, o který samo požádalo, bude podpora předčasného ukončení zemědělské činnosti existovat i nadále.

Operativní porada ministra dospěla 2. ledna k závěru, že by se z programu rozvoje venkova na období 2007 až 2013 nemělo oproti původním předpokladům financovat předčasné ukončení zemědělské činnosti. Úřad dopisem vyzval šest nevládních organizací, aby se k zamýšlené změně vyjádřily a popřípadě doporučily využití zhruba šedesáti milionů korun ročně, plánovaných na tento účel. Co vedlo MZe k záměru nepokračovat po příští rozpočtové období v této podpoře, ve svém dopise nijak nevysvětlilo.
Neoficiálním argumentem je velká administrativní náročnost, kdy vyřízení dotace stojí víc peněz, než kolik má jít na samotnou podporu. Podle Hugo Roldána z tiskového oddělení MZe je důvodem skutečnost, že se program intenzivně nevyužívá. „Očekávalo se, že se přihlásí několik tisíc zájemců a podpora bude opravdu napomáhat tomu, aby své nástupce našli starší zemědělci, kteří je skutečně nemají. Ze jmen dosavadních žadatelů je zřejmé, že hospodářství se většinou převádějí z otce na syna nebo v rámci rodiny,“ uvedl Roldán. „Pokud ovšem nevládní organizace usoudí, že by se mělo v programu pokračovat, tak se bude,“ řekl.
Ze šesti organizací, o jejichž stanovisko MZe požádalo, jsou čtyři pro zachování podpory – Agrární komora ČR (AK), Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ), Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů (ČMSZP) a Společnost mladých agrárníků ČR (SMA). Pro její zrušení se vyslovily Zemědělský svaz ČR a Svaz marginálních oblastí.
Kategoricky se proti zastavení podpory ohradily hlavně ASZ a SMA. „Tento návrh jako střípek uvažování MZe zapadá do mozaiky dalších opatření, jejichž cílem je znechutit klasické soukromé hospodaření. Jako selský stav jsme ministerstvu na obtíž,“ konstatoval tajemník ASZ Jaroslav Šebek. Předsednictvo asociace rozhodně trvá na plném uplatňování tohoto dotačního titulu a upozorňuje, že ministerský návrh na zastavení podpory je v příkrém rozporu s praxí společné zemědělské politiky Evropské unie v ostatních členských státech.
Ministerský návrh je naprosto nekoncepční a v hrubém rozporu s návrhy strategických dokumentů k Evropskému zemědělskému fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), zdůrazňuje prezident SMA Pavel Moulis. „V současné době již tento program pomáhá zlepšovat věkovou strukturu pracovníků v sektoru a v návaznosti na připravovanou podporu mladých začínajících zemědělců by měl napomoci zajistit trvalou udržitelnost venkova a příznivý sociálně-demografický vývoj,“ obhajuje Moulis oba typy dotací, které se navzájem doplňují. Připomíná také, že Česká republika podpořila na radě ministrů zemědělství členských zemí unie požadavek CEJA sdružující mladé evropské farmáře, aby obě opatření, tzn. podpora mladých i předčasný důchod, byly ve všech státech povinné.
Prezident AK Jan Veleba se zastává ohrožené podpory hlavně pro to, že zvyšuje koncentraci, a tím i konkurenceschopnost. „Jde o nástroj přibrzďování tendence ke stárnutí podnikatelské struktury zemědělství a na venkově vůbec,“ uvedl ve stanovisku pro MZe. Veleba také poukazuje na to, že pokud by se dál v programu nepokračovalo, byly by dosavadní a budoucí nejméně patnáctileté náklady na administraci podpor z již přijatých žádostí neúměrně vysoké.
Průtahy, které od počátku pronásledují tento dotační titul, kritizuje předseda ČMSZP Zdeněk Koubek. Pokračování podpory obhajuje tím, přispívá ke koncentraci farem a zlepšení věkové struktury v zemědělství.
Naopak představenstvo Zemědělského svazu ČR, jehož členové o této otázce hlasovali, je pro zrušení podpory. „Chceme, aby programů v EAFRD bylo co nejméně a tento je málo využívaný,“ odůvodnil ředitel svazu Jiří Burdych. Peníze by chtěl svaz převést do zdrojů na investice do živočišné výroby, tedy na rekonstrukce stájí a jímek. „Pro nás je prioritou plnění předpisů týkajících se životního prostředí,“ dodal Burdych.
Svaz marginálních oblastí pochopil návrh na zrušení podpory jako hotovou věc, s níž souhlasí. „Pokud by bylo možné přesunout prostředky mezi osami, tak bychom chtěli posílit v ose II ekologické hospodaření. Když budou muset peníze zůstat v ose I, tak by měly jít na modernizaci podniků na podopatření, z něhož budou moci čerpat i zemědělci z méně příznivých oblastí,“ přimlouvá se předseda svazu Milan Boleslav.

Byly jiné priority
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začal žádosti o zařazení do programu na předčasné ukončení zemědělské činnosti přijímat vloni 7. března. Kdo se přihlásil, dostal potvrzení o zaregistrování žádosti. Na rozhodnutí o podmínečném zařazení do programu museli první zájemci čekat až do podzimu. Fond na administraci programu nebyl připraven, čekalo se na softwarový program. Pracovníci SZIF nicméně lidem radili, že převod hospodářství mohou zahájit i dříve, ještě před podmínečným zařazením do programu. Ředitel SZIF Jan Höck přiznal, že se spuštěním tohoto programu byly problémy. „Byly tu jiné priority,” připustil vloni v listopadu v rozhovoru pro náš týdeník. Dodnes nemá důchodovou dávku přiznanou jediný žadatel.
„Administrace opatření probíhá i nadále podle platného nařízení vlády a není důvod ji jakkoliv zastavovat či omezovat,“ ujistil minulý týden za SZIF Vilém Frček z tiskového oddělení fondu. Podle Hugo Roldána z MZe by se případné zrušení podpory po roce 2007 určitě nedotklo těch, kteří byli do programu zařazeni v minulém roce, nebo budou letos. „Podporu budou dostávat i v příštích letech, pokud jim bude náležet,“ prohlásil Roldán.

Dosavadní využívání programu
Počet žádostí 309
Vydaná rozhodnutí o podmínečném zařazení do programu 205
z toho 134 rozhodnutí je pravomocných
9 žadatelů podalo odvolání
Doloženo je 10 převodů podniku
Definitivní zařazení do programu 0
Pramen: SZIF, údaje k 11. Lednu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *