15.01.2007 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pro rozvoj zemědělství a venkova

Dnem 1. ledna 2007 začalo běžet nové sedmileté programovací období, pro které byl na podporu rozvoje venkova jako součásti společné zemědělské politiky Evropské unie ustaven zvláštní finanční nástroj – Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, tzv. EAFRD.

Legislativa upravující pravidla financování z tohoto fondu vyžaduje, aby členské země zpracovaly strategii pro rozvoj venkova a vlastní program s konkrétními cíli intervencí pro období let 2007 až 2013. Ministerstvo zemědělství proto ve spolupráci s dalšími institucemi připravilo dva strategické materiály, a to Národní strategický plán a Program rozvoje venkova (PRV). Oba dokumenty představují pro Českou republiku nástroj k realizaci evropské i národní politiky rozvoje venkova.

Základní cíle programu

V souladu s evropskou strategií rozvoje venkova jsou definovány základní cíle, ke kterým se Česká republika v rámci Programu rozvoje venkova zavazuje a které by měly být díky jeho realizaci dosaženy. Obecně jde o udržitelný rozvoj venkova, konkurenceschopnost zemědělství a potravinářství, zlepšování stavu životního prostředí prostřednictvím péče o přírodu a krajinu a snižování negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření, dále o rozvoj podnikání na venkově a tvorbu nových pracovních míst.
Ke stanoveným cílům jsou definovány také nástroje k jejich plnění - tzv. opatření (také podpory či dotační tituly), která jsou podle svého zaměření členěna do čtyř os.

Osa I sleduje konkurenceschopnost

Podpora v rámci osy I směřuje ke zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví a vytvoření silného a dynamického zemědělsko-potravinářského odvětví. K tomuto je v ose I nastaveno několik opatření převážně investičního charakteru (např. modernizace zemědělských podniků, přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, nebo investice do lesů), ve kterých je k získání podpory nutné předložit projekt. Projekty budou posouzeny, vyhodnoceny a podle stanovených bodovacích kritérií vybrány ty úspěšné k financování. Žadatel i projekt musí přitom splňovat několik podmínek, ať už obecného charakteru (např. soulad projektu s právní úpravou) nebo specifických pro dané opatření (např. věková hranice v případě mladých začínajících zemědělců).
Všechny podmínky, požadavky a metodické pokyny k vypracování a realizaci projektu budou podrobně popsány v dokumentu Pravidla pro žadatele z programu rozvoje venkova, který bude k dispozici v tištěné podobě na regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu nebo v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva zemědělství nebo SZIF.
Opatření osy I navazují na podpory vyplácené v předcházejícím programovacím období 2004 – 2006 z operačního programu Zemědělství. Vzhledem k zájmu žadatelů o finanční prostředky z operačního programu a velmi obdobným podmínkám nastaveným v Programu rozvoje venkova se dá v novém období předpokládat úspěšné čerpání podpor osy I. Pro realizaci opatření osy I je vyčleněno přibližně 120 milionů eur ročně.

Osa II pro krajinu

Podpory v ose II se zaměřují na zlepšování životního prostředí a krajiny s cílem vytvořit multifunkční zemědělské a lesnické systémy prospěšné životnímu prostředí, přírodě a krajině.
Směřuje zejména k uplatňování zemědělských postupů šetrných k životnímu prostředí ve venkovské krajině, k zastavení úbytku biodiverzity, k ochraně vody a půdy a ke zmírňování změn klimatu. K tomu přispěje také rozvoj ekologického zemědělství a plné zavedení požadavků tzv. křížové shody, cross compliance. Bude podpořeno hospodaření v méně příznivých oblastech k vyrovnání příjmů s produkčními oblastmi a k předcházení opouštění půdy, zachování péče o krajinu i pracovních míst.
Podpory v ose II (např. agroenvironmentální opatření, platby v rámci Natury 2000, lesnicko-environmentální platby nebo zalesňování) představují víceletý závazek žadatelů a budou vypláceny v tzv. nárokovém režimu, tzn. po splnění podmínek stanovených v příslušném nařízení vlády.
Opatření osy II navazují na podpory vyplácené v předcházejícím programovacím období 2004 – 2006 z Horizontálního plánu rozvoje venkova. Pro realizaci opatření osy II je vyčleněno přibližně 278 milionů eur ročně.

Osa III pro venkov

Osa III směřuje ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikaci hospodářství venkova. Cílem podpor je vytvoření různorodých pracovních příležitostí a podmínek pro atraktivní život na venkově.
Opatření nastavená v ose III (např. diverzifikace činností nezemědělské povahy, podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, podpora cestovního ruchu nebo základní služby pro hospodářství a obyvatelstvo venkova, obnova a rozvoj vesnic) jsou investičního charakteru a předpokládá se předkládání a výběr projektů. Podmínky pro přijímání a posouzení projektů budou uvedeny v Pravidlech pro žadatele z programu rozvoje venkova. Pro realizaci opatření osy III je vyčleněno přibližně 91 milionů eur ročně.

Leader vše skloubí

Průřezově doprovází opatření I. a II. osy specifická osa IV – Leader. Jejím cílem je iniciovat vytváření a rozvoj místních partnerství a podporovat využití vnitřního rozvojového potenciálu venkova. Metoda Leader umožní spojit cíle konkurenceschopnost, životní prostředí a kvalitu života a diverzifikaci hospodářství na venkově. Integrovaný přístup pomůže chránit a rozvíjet místní přírodní a kulturní dědictví, zvyšovat povědomí o ochraně životního prostředí, podporovat výrobu specialit, cestovní ruch, obnovitelné zdroje energie a investovat do nich. Metodu Leader uplatňují tzv. místní akční skupiny, které s využitím přirozeného vnitřního potenciálu mikroregionů pomáhají realizovat projekty k naplnění místní strategie. Pro realizaci osy IV je vyčleněno přibližně 25 milionů eur ročně.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down