Problém se špatnými porosty řepky olejné má řešení

Prezidium projednalo varianty kolem řepky pěstované na půdě uváděné do klidu. Projednalo mimo jiné variantu o zásahu vyšší moci. Tedy v případě, že žadatel nedodá předepsané množství řepky olejné, může požádat o omezení vrácení finančních prostředků z důvodu zásahu vyšší moci (podle § 5 zákona č. 256/2000 Sb., o SZIF, nově podle § 11 a, odst. 4 zákona č. 128/2003 Sb., o SZIF).

V rukou Prezidia je pak stanovení postupu snížení finanční podpory. V minulých dvou letech byla finanční podpora (popřípadě i finanční kompenzační podpora) snížena procenticky na takovou částku, kolik procent z předepsaného množství řepky olejné žadatel skutečně dodal Fondu. Nejpříznivější z variant pro řešení tíživé situace „řepkařů“, kterou může Fond využít, je pak možnost zaplatit pouze skutečně dodané množství řepky a finanční podporu na hektar orné půdy uvedené do klidu výsevem řepky olejné krátit pouze symbolicky. U finanční kompenzační podpory má Prezidium možnost vzhledem k její výši – 280,- Kč/ha orné půdy neuvedené do klidu – nekrátit vůbec.
Pečlivě posouzeny byly v této souvislosti i další předložené varianty, jako je novela nařízení vlády pro snížení předepsaného množství řepky olejné z množství 2,5 t/ha orné půdy uvedené do klidu výsevem řepky olejné.
SZIF sám totiž nemůže snižovat uvedené množství, protože by tím porušil platný právní předpis. I kdyby však urychleně vydaná novela nařízení vlády toto množství snížila, narazí na již vydaná pravomocná rozhodnutí o poskytnutí finanční a finanční kompenzační podpory pro tento hospodářský rok, kde je pro každého žadatele přesně vypočítáno předepsané množství řepky, které má prodat Fondu do 31.8.2003. Tato rozhodnutí nelze ani po novele nařízení vlády měnit.
Ani možnost zaorání řepky do 30.6.2003 a změna pozemku na zelené hnojení v systému podpor za uvádění půdy do klidu není realizovatelná.
V nařízení vlády č. 86/2001 Sb., je totiž zcela striktně stanoveno složení směsi na zelené hnojení. Striktně je také stanoven termín pro vysetí zeleného hnojení do 31.5.2003. Pokud by žadatel zaoral v termínu do 30.6.2003 špatný porost řepky olejné s tím, že tento porost bude brán jako porost zeleného hnojení na půdě uvedené do klidu, porušil by tak minimálně dvě podmínky nařízení vlády č. 86/2001 Sb. Nepomohla by jako v předchozím případě ani rychlá novela nařízení vlády v této věci. Důvod je rovněž stejný – vydaná rozhodnutí pro tento hospodářský rok nelze ani po novele nařízení vlády měnit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *