19.10.2000 | 04:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Projev velvyslance EK Ramiro Cibriana

Podle velvyslance delegace Evropské komise v ČR Ramiro Cibriana došlo v přípravách České republiky na členství v Evropské unii od druhé pravidelné zprávy uveřejněné v říjnu 1999 k výraznému urychlení. Celý text projevu, který velvyslanc pronesl česky na Konferenci o připravenosti ČR na vstup do EU v oblasti ochrany životního prostředí, dalé uvádíme.

Dámy a pánové,

Jsem velmi rád, že zde dnes mám příležitost k Vám promluvit.
Dovolte mi, abych na úvod poznamenal, že od vydání Druhé pravidelné zprávy uveřejněné v říjnu 1999 došlo v přípravách České republiky na členství v EU k výraznému urychlení. Proto bych rád využil této příležitosti a pochválil pokrok, kterého Česká republika dosáhla při plnění všech kritérií stanovených Evropskou radou v Kodani v roce 1993.
Současně bych však měl také říci, že stále ještě existují důležité oblasti, ve kterých je podle mého názoru nutné udělat mnoho práce: boj s hospodářskou kriminalitou a organizovaným zločinem, reforma soudnictví, reforma veřejné správy a samozřejmě oblast životního prostředí, která bude tématem naší dnešní diskuse.
Vstup České republiky do EU se blíží a v tomto kontextu je nutné, aby se urychlil proces přejímání a uplatňování legislativy EU v oblasti životního prostředí. Doporučujeme Vám, abyste tak učinili v zájmu brzkého přijetí Vaší země.
Nejprve mi dovolte pár slov o problémech, které s sebou rozšíření Evropské Unie přináší právě v oblasti ochrany životního prostředí právě nyní, kdy se dostáváme ke konkrétním jednáním o těchto otázkách.
Nám v Evropské komisi je stále více jasné, že životní prostředí bude v rámci jednání o rozšíření jedním z nejnáročnějších témat. Letošní Pravidelná zpráva, kterou Evropská komise právě připravuje, se snaží vyzdvihnout skutečný pokrok, kterého bylo během jednoho roku dosaženo. Skutečným pokrokem je míněna nová harmonizovaná legislativa obsažená v právních předpisech, zřízení a posílení kompetentních autorit, které budou schopny tuto legislativu uplatňovat, a investiční programy umožňující dosažení stanovených požadavků. Přestože v této oblasti trvale probíhají rozsáhlé práce, výsledný obraz skutečného pokroku není jednoznačný.
Jsme si vědomi úspěchů, kterých Česká republika v oblasti ochrany životního prostředí během posledního desetiletí dosáhla. Podařilo se Vám zvrátit vývoj například v oblasti znečištění ovzduší, které se výrazné snížilo, a investovat stálý podíl Vašeho hrubého domácího produktu do oblasti životního prostředí.
Nicméně jak víte, k datu vstupu musí být státní legislativa České republiky ve 100% souladu s legislativou EU. Částečný soulad, i kdyby se jednalo o velmi vysoké procento, není postačující.
Česká republika má dosud před sebou velké množství práce v oblasti legislativy. Parlamentem musí ještě projít několik zcela zásadních zákonů, například Zákon o vodách a Zákon o odpadech. Dopracován a schválen Vaší vládou musí být nový Zákon o čistotě ovzduší.
Doufáme, že v oblasti ochrany vod byly odstraněny překážky nedávným rozhodnutím vlády, které definuje kompetence Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství. Komise sice k této otázce své stanovisko vyjadřovat nemusí, ale ukončení dlouhotrvajícího konfliktu mezi zmíněným ministerstvy představuje pozitivní vývoj. Nový Centrální vodohospodářský úřad bude nedílnou součástí Ministerstva zemědělství. V důsledku toho nyní Ministerstvo zemědělství (ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí) předložilo návrh nového Zákona o vodách.
Jsme si vědomi toho, že Česká republika již má dobrý Zákon o čistotě ovzduší, že v oblasti ochrany kvality ovzduší bylo vynaloženo velké úsilí a že došlo k výraznému snížení úrovně emisí. Zmíněný zákon však musí být na 100% kompatibilní s acquis. Můžeme vám pouze doporučit, abyste udělali maximum pro splnění stanovených termínů tak, aby nový Zákon o čistotě ovzduší vstoupil v platnost koncem roku 2001- počátkem roku 2002.
U Zákona o odpadech je situace velmi podobná (předpokládané nabytí platnosti: 2001-2002) a moje předchozí poznámka platí i pro tuto oblast.
Jistě jste si však také vědomi toho, že ochrana životního prostředí není záležitostí pouhého schválení dobré legislativy. Je třeba mnohem více: Legislativa v oblasti ochrany životního prostředí musí být účinně uplatňována v praxi. Podstatným faktorem ovlivňujícím úspěch bude probíhající reforma státní správy a účinné a jasné rozdělení kompetencí v oblasti ochrany životního prostředí. To samozřejmě znamená dobře fungující instituce s odpovídajícími odbornými pracovníky, které umožní účinný dohled nad dodržováním ekologických norem. Administrativní kapacity orgánů vymáhajících plnění (Ministerstvo, Inspekce…) musí být posíleny tak, aby mohly cíle stanovené legislativou realizovat.
Dalším velmi důležitým aspektem pro pokrok v této oblasti je využívání silné podpory ze strany občanů. Všechny zainteresované strany se musí procesu sbližování zúčastnit a porozumět mu: je nutné, abyste s občany, podnikateli a nevládními organizacemi vedli trvalý dialog. Pokud budou lidé přesvědčeni o potřebnosti a hodnotě vytrvalého úsilí v této oblasti, budou i mnohem ochotněji akceptovat opatření zasahující do jejich životního stylu. I zde existuje potřeba novátorského myšlení k nalezení nových forem angažovanosti.
Bod poslední v pořadí, ale nikoli významem, se týká potřeby, aby Česká republika udržela vysokou úroveň objemu investic do životního prostředí. Náklady na realizaci acquis v oblasti ochrany životního prostředí v České republice se odhadují na 10 miliard €. Česká republika momentálně vynakládá na životní prostředí asi 2.4 % svého hrubého domácího produktu. V tomto trendu je třeba pokračovat.
Příspěvek Evropské komise k tomuto trendu přicházel až dosud prostřednictvím programu Phare a dosáhl výše asi 100 miliónů €. Tato pomoc bude pokračovat, jak prostřednictvím Phare ve své investiční formě (konkrétně program Přeshraniční spolupráce - CBC) ale také prostřednictvím nového účinného administrativního nástroje s názvem “Twinning”.
Kromě toho, tímto rokem počínaje až do data vstupu, by měly fondy ISPA přidělovat asi € 35 miliónů ročně na oblast životního prostředí.
Kde se nacházíme v oblasti vyjednávání?
Jak víte, vyjednávání mezi EU a Českou republikou v oblasti kapitoly o životním prostředí, byla zahájena loni na počátku prosince. Česká vláda předložila své vyjednávací stanovisko: žádá o sedm přechodných období, přičemž čtyři z nich se týkají oblasti vod, jedno IPPC (= Integrovaná prevence a řízení znečištění), jedno se týká obalů a poslední se týká směrnice o stanovišti (habitats directive). EU prohlásila, že jakákoli přechodná období musí být podrobně zdůvodněna a musí jich být co nejméně.
Úspěšné uzavření těchto jednání bude více než na diskusích u jednacího stolu záviset na pokroku, kterého se podaří České republice dosáhnout.
Rád bych dodal, že jakákoli zpoždění při přejímání legislativy velmi ztíží možnost České republiky přijmout celou legislativu EU v oblasti životního prostředí k uváděnému datu vstupu.
Problémy spojené s přijetím legislativy EU v oblasti životního prostředí jsou náročné, ale na Vaší obtížně cestě ke vstupu do EU máte jako svého partnera k dispozici naši Komisi. Od tohoto roku Evropská unie prostřednictvím ISPA výrazně zvýši svou finanční pomoc a my budeme vždy připraveni poskytnout potřebné rady.
Děkuji Vám za pozornost

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down