29.04.2011 | 08:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rady pro vlastníky malých porostů

V současné době je u nás nemalé množství majitelů malých lesů. Mnozí z nich les zdědili a ne vždy si jsou vědomi toho, že jde o majetek odlišný od jiných nemovitostí. Nejde jen o to, že se klene mezi generacemi, neboť kdo sází les, většinou nemá prospěch ze stromů, které v něm narostou. Zákon o lesích navíc ukládá každému majiteli lesa určité povinnosti. Při jejich nesplnění hrozí nemalá pokuta.

Kde najít radu
Poradní činnost v soukromých i obecních lesích do výměry 50 hektarů je úkolem odborných lesních hospodářů ustanovených pro katastr každé obce příslušným orgánem státní správy lesů při obecním úřadě s rozšířenou působností a placených z veřejných prostředků. Tito odborní lesní hospodáři jsou povinni bezplatně poskytnout jakékoliv odborné rady.
Na oddělení státní správy lesů obecního úřadu s rozšířenou působností je také uložena lesní hospodářská osnova zahrnující všechny lesy do výměry 50 hektarů v katastrálním území obce. Tato osnova obsahuje i popis každého lesa, doporučený plán hospodaření na desetileté období a zákres na lesní mapě. Výpis z této osnovy pro daný les poskytne úřad bezplatně.
Odborný lesní hospodář (popřípadě mapa z lesní hospodářské osnovy) by měl pomoci nalézt v terénu les a určit jeho hranice. Jsou-li majetkové hranice nezřetelné, je vhodné je vyznačit na okrajových stromech barvou.
Je třeba, aby se majitel seznámil se stavem svého lesa. Pokud je v pořádku – to znamená, že tam nejsou suché či polámané a vyvrácené stromy ani větší holé plochy – nemusí si dělat žádné další starosti. Postačí, když se příležitostně přijde do lesa opět podívat. Je-li les dospělý a převážně smrkový, je nutno jej zkontrolovat vždy zjara (a též po každé větší vichřici), nedošlo-li k vývratům a polomům. Stejně tak i na počátku a koncem léta, kdy podle usychajících korun a opadávající kůry z kmenů je možné poznat smrky napadené kůrovcem.

Zpracování kalamity 
Polámané a vyvrácené stromy, především smrk a borovici, jsou majitelé povinni v jarních měsících zpracovat (netýká se starých souší, ty mohou v porostech zůstat). Co nejdříve je nutno odstranit stromy napadené kůrovcem, aby nedošlo k dalšímu rozmnožení tohoto škůdce. Nepodaří-li se napadené kmeny ihned po vytěžení odvézt z lesa, nezbývá než je postříkat speciálními přípravky – tzv. insekticidy (jaké je třeba použít, poradí odborný lesní hospodář), popřípadě je odkornit.
Odborný lesní hospodář, který musí ke každé těžbě také vydat souhlas, může i poradit, kdo by tuto práci v lese zajistil. Pomoc lze hledat i u některého z blízkých větších lesních majetků, které zaměstnávají lesní dělníky či dávají práci podnikatelům v lesích. Státní, krajské ani obecní orgány tuto službu zpravidla nezajišťují. Chodí však kontrolovat, zda je v lese všechno v pořádku.
Vytěžené dřevo si může majitel ponechat pro vlastní potřebu nebo komukoliv prodat. Kupci se najdou, doporučujeme však ověřit si nabídnutou cenu. Ceny dřeva se v rámci republiky příliš neliší; různí se samozřejmě podle druhu dřeviny, tloušťky a kvality a jako každé zboží závisí i na poměru nabídky a poptávky.
Letos v březnu se cena smrkové kulatiny běžné kvality pohybovala mezi 1800 a 2200 korunami za jeden metr krychlový (tj. zhruba za jeden dospělý zdravý strom). Borovicové dříví je o několik set korun levnější. Dřevo slabé (tyčovina) nebo nekvalitní (nahnilé oddenky, sukaté vršky) se prodává v rozmezí 800 až 1100 Kč/m3. Uvedené ceny se vztahují na tzv. odvozní místo – tj. skládku u lesní cesty, kde dříví může naložit kamion či jiný dopravní prostředek. Pokud majitel lesa dodá dřevo až na sklad odběratele, lze požadovat cenu asi o 200 až 300 Kč/m3 vyšší.

Úmyslná těžba
Jsou-li v lese dospělé stromy (starší než 80 let), je možné je vytěžit. Těžbu ovšem musí schválit příslušný odborný lesní hospodář a při jejím větším rozsahu (více než tři metry krychlové na každý hektar daného lesa) i státní správa lesů v obci s rozšířenou působností. O tento souhlas není třeba žádat v případě, že majitel postupuje podle plánu uvedeného v lesní hospodářské osnově (kterou protokolárně převzal), v níž je i stanovena nejvyšší povolená hranice desetileté těžby.
Ochotní podnikatelé, kteří zajistí těžbu, transport a prodej silného dřeva, se zpravidla najdou nebo je doporučí odborný lesní hospodář. V každém případě je třeba opatrnosti při výběru firmy a požadované ceny prací a dřeva si ověřit, popřípadě porovnat několik nabídek. Náklady na těžbu a přibližování dřeva k odvozní cestě se opět liší podle místních podmínek – především hmotnatosti (tloušťky) dřeva, terénu a přibližovací vzdálenosti (tj. vzdálenosti od místa těžby ke skládce u odvozní cesty). Pro hrubou orientaci lze uvést jako průměrný náklad na těžbu dřeva 100 až 200 Kč/m3 a za přiblížení dřeva k odvoznímu místu 150 až 300 Kč/m3.

Zalesnění holin
Pokud při prohlídce lesa najde majitel větší holá místa (zhruba 20 x 20 m a více) nebo podobné holiny vzniknou po zpracování polomů a souší či po úmyslné těžbě, je povinen se postarat o jejich zalesnění. Zákon předepisuje holiny zalesnit nejpozději do dvou let po jejich vzniku.
Nejjednodušší zalesnění menších holin (do velikosti osmi arů) je zalesnění smrkem, v nižších polohách (zejména na písčitých půdách) borovicí. Smrku, zpravidla tří- nebo čtyřletého, se sází 3000 až 4000 kusů na jeden hektar (tzn. sazenice ve vzdálenosti 1,5 x 1,5 m nebo 1,3 x 2 m), borovice 7000 až 9000 kusů na jeden hektar (vzdálenost sazenic 1 x 1,25 m). Sazenice borovice se obvykle používají dvouleté.
Vhodné sazenice doporučí odborný lesní hospodář, popřípadě i majitel nejbližší lesní školky, který by měl i potřebné sazenice dodat. Ceny jsou různé (liší se podle stáří a výšky sazenic), na jaře 2011 jsou nabízeny smrkové sazenice za čtyři až sedm korun, borové za dvě až čtyři koruny, dubové za pět až šest korun a bukové za šest až osm korun za kus. Větší školkařské provozy nabízejí i dražší, avšak lépe odrůstající sazenice obalované (jejich kořeny jsou obaleny humusem a chráněny fólií proti vysychání).
Při zalesňování větších holin je třeba se poradit s odborným lesním hospodářem. Zákon o lesích předepisuje sázet i určitý podíl listnáčů (případně jedle). Tyto dřeviny ovšem vyžadují důkladnou ochranu proti zvěři, nejlépe oplocením, které je poměrně nákladné.
Zalesňuje se zpravidla v dubnu, silnou motykou nebo speciálním sázečem. Pokud si majitel netroufá na tuto práci sám, lze předpokládat, že ve vsi najde někoho, kdo ji zná a za úplatu provede. Podnikatelské firmy by asi o zalesnění malých ploch neměly zájem.

Ochrana kultur
Ve smrkových a borových kulturách, zejména na větších plochách s čerstvými pařezy, může působit značné škody na zalesnění brouk klikoroh borový ožíráním kmínků sazenic. Ty lze chránit již před výsadbou namáčením do speciálního přípravku (insekticidu) a asi po jednom měsíci opakovaným postřikem. Často lze zakoupit sazenice již ošetřené.
Zejména na bohatších půdách rychle vyroste na zalesněných holinách tráva a buřeň (tj. různé nevítané rostliny, maliník apod.). V červnu a červenci je třeba alespoň jedenkrát sazenice uvolnit a přerostlou trávu vysekat (lépe srpem než kosou), popřípadě postříkat speciálním přípravkem, v nouzi alespoň buřinu kolem sazenic ošlapat.
Na podzim se sazenice chrání proti okousání zvěří speciálními nátěry nebo postřiky. Lesní hospodář opět poradí, jaký přípravek je nejvhodnější a kde je možné jej získat. Přípravek se natírá rukavicí nebo kartáčem zpravidla pouze na vrcholový výhon.

Výchova porostů
Pečovat o mladé a husté porosty předepisuje majitelům drobných lesů zákon pouze v obecné rovině, předpis výchovy v lesní hospodářské osnově není v jednotlivých porostech závazný. Pokud chce majitel pro své potomky vypěstovat kvalitní a odolný les (nebo potřebujete slabé dříví např. na opravu plotu), doporučuje se již po několika letech po zalesnění mladé porosty prořezávat a po pěti až deseti letech tento zásah několikrát opakovat. Odstraňují se při tom nežádoucí druhy (křoviny, osiky, břízy) a nekvalitní stromky (polámané, křivé, silně větevnaté apod.) a upravuje se jejich počet tak, aby se jejich koruny mohly volně vyvíjet. V pozdějším věku (asi 25 až 30 let) se podle podobných zásad dělají probírky. Vytěžené dřevo z probírek lze zpravidla již využít nebo nabídnout k prodeji.
S výchovnými zásahy v mladých porostech (do věku čtyřiceti let), na něž dosud vyplácejí krajské úřady vlastníkům lesů finanční podpory (stejně jako i na zalesňování listnatými dřevinami a jedlí), poradí odborný lesní hospodář. Pomůže i s vyplňováním žádostí o tyto dotace. Tyto žádosti navíc musí spolupodepsat. Do lesního hospodářství jdou dotace i z Programu rozvoje venkova. Podmínky pro jejich získání jsou k dispozici na všech agenturách pro zemědělství a venkov a na internetových stránkách www.mze.cz a www.szif.cz. Bohužel pro vlastníky drobných lesů je možnost získání finančních příspěvků z tohoto programu velmi omezená.

Společné hospodaření v lesních majetcích
Dlouhodobé řešení péče o drobné lesy by přineslo sdružení více vlastníků z jedné nebo několika sousedních obcí ke společnému hospodaření. Zajištěním všech potřebných prací (včetně funkce odborného lesního hospodáře) mohou pověřit odborníka – lesníka. Takové sdružení může mít různé právní formy a jeho založení vyžaduje mnoho organizační práce a trpělivosti. Jeho přínos by však byl nesporný. Péče o les by byla zajištěna a vlastníkům by ubylo mnoho starostí. Ve většině případů by bylo možno počítat i s určitým finančním výnosem i z lesů malé výměry.
Tento článek obsahuje pouze základní informace a výčet nejdůležitějších povinností uložených vlastníkům lesa zákonem o lesích a platnými vyhláškami a dále jednoduché rady, jak k jejich plnění přistupovat. Je určen laikům bez lesnického vzdělání, proto se autor snažil vyhnout odborným výrazům.
Pro vlastníky větších lesních majetků a pro ty, kdo jsou ochotni se o svůj les více zajímat a starat, byly v minulých letech vydány dvě brožury, a to Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha I, II (vydal Ústav pro hospodářskou úpravu lesů v roce 2005 a 2006, k dostání v krajských městech na pobočkách ústavu) a Hospodaření v malém lese (vydalo ministerstvo zemědělství v roce 2006, k dostání na zemědělských agenturách).

 

Klíčové informace

– V České republice existuje velký počet majitelů lesů malých výměr. I jim však ukládá platná legislativa různé povinnosti.
– Nejdůležitějším pomocníkem a rádcem majitele lesa je jeho odborný lesní hospodář
.

 

Ing. Ctibor Záruba

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down