11.06.2010 | 06:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Reagovat by měli také majitelé

Ochranou lesů a jejich přípravou na změny klimatu se zabývá zelená kniha, kterou vydala Evropská komise. Jejím cílem je zahájení debaty zejména o tom, jak se předpokládaná změna klimatu dotkne lesního hospodářství a ochrany lesů v Evropě a kam by měla směřovat příslušná politika Evropské unie. Hlavní otázkou je, jaké problémy vůbec čekají lesnictví v budoucnu. V této debatě by měl Brusel slyšet zejména hlasy majitelů lesů.

Komise uznává, že úloha Evropské unie je v oblasti lesnictví jen omezená, zatímco hlavní roli hrají členské státy. Brusel ve strategii pro lesní hospodářství stanovil společné zásady pro tuto oblast, tedy zejména udržitelné lesní hospodaření a multifunkčnost. Ze strategie vychází akční plán EU pro lesnictví, který má sloužit ke koordinaci činností a politik týkajících se lesnictví na úrovni unie.

Otázkou je už definice

Komise konstatuje, že neexistuje žádná pro unii společná definice toho, co to vlastně les je. V zelené knize proto navrhuje definici, kterou používají Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a další instituce. Podle ní je les plocha s korunovým zápojem (nebo odpovídajícím stupněm zakmenění) vyšším než deset procent a o rozloze větší než půl hektaru. Kromě lesa samotného se ještě rozlišují jiné zalesněné plochy. Jde o plochy buď s korunovým zápojem (nebo s odpovídajícím stupněm zakmenění) pět až deset procent stromů, které jsou schopny dosáhnout na daném stanovišti v dospělosti výšky pět metrů, nebo s korunovým zápojem (či s odpovídajícím stupněm zakmenění) nad deset procent stromů, které nejsou schopny dosáhnout na daném stanovišti v dospělosti výšky pět metrů (např. trpasličí nebo zakrslé stromy), a s křovinami nebo keři.
V EU je dnes pět procent celosvětové lesní plochy a v uplynulých 60 letech se evropské lesy stále rozšiřovaly. Podle zelené knihy rostou v unii lesy na 155 milionech hektarů a jiné zalesněné plochy zaujímají 21 milionů hektarů. Dohromady pokrývají obě zmíněné kategorie 42 procent půdy v unii.

Funkce lesa

Les, jak známo má řadu funkcí. Jde zejména o funkce sociálně ekonomické (těžba a zpeněžení dříví a dalších produktů, pracovní příležitosti, suroviny pro průmysl i energetiku). V souvislosti s cílem Evropské unie do roku 2020 pokrýt 20 procent energie z obnovitelných zdrojů komise připouští, že by se mohla celková poptávka po biomase zdvojnásobit až ztrojnásobit. Není možné ani vyloučit nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou. Mohlo by se tedy stát, že při neustále rostoucí poptávce by mýcení převýšilo čistý přírůstek za rok. Výsledkem by byl pokles zásob dřeva (komise předpokládá, že k tomuto vývoji by mohlo dojít po roce 2020). Lesy by pak přestaly být úložištěm uhlíku a naopak by se mohly stát jeho dočasným zdrojem. Zajímavé je, že v případě tohoto scénáře je mezi opatřeními, která zelená kniha navrhuje, kromě jiného i mobilizovat zdroje dřeva ze stávajících domácích zdrojů například jeho zvýšeným odstraňováním, a také třeba zvýšená účinnost produkce dřeva či větší dovoz.
Lesy mají důležitou funkci ochrannou pro lidské osady a infrastrukturu. Zásadní roli hrají v životním prostředí a ekosystémech. Chrání půdu, regulují zásobování vodou, zachovávají biologickou rozmanitost. Zejména v poslední době se dává důraz na to, že lesy také regulují klima. Jsou dobrým a přirozeným úložištěm uhlíku, ovlivňují počasí na místní i regionální úrovni. Zelená kniha klade v souvislosti s funkcemi lesů otázku: Měla by se zachování, vyvažování a zlepšování funkcí lesa věnovat větší pozornost? Pokud ano, měla by se opatření přijímat na úrovni EU, jednotlivých členských států a/nebo na jiných úrovních?

Klima a lesy

Ať již jsou příčiny jakékoliv, je zřejmé, že se klima mění. Můžeme počítat s náhlými změnami, s častějšími bouřemi, vichřicemi či orkány. Pokud se potvrdí změny směřující k oteplení a suchu, pak budou lesy, a to zejména v jižních oblastech, vystaveny i častějšímu riziku požárů. Může se zvýšit i rozsah škod působených škůdci, mohou se uplatnit i dnes u nás neznámé druhy škodlivých organismů. V souvislosti s předpokládanými změnami klimatu klade zelená kniha další otázky: Do jaké míry jsou lesy a lesní hospodářství v EU schopny řešit podstatu problémů souvisejících se změnou klimatu a jejich rozsah? Jsou určité regiony a země citlivější na rizika daná změnou klimatu nebo jsou jim více vystaveny? Měla by EU zasáhnout co nejdříve, aby zajistila zachování všech funkcí lesa? Jakým způsobem by EU mohla přispět k tomu, aby podpořila úsilí jednotlivých členských států v této oblasti? Jsou politiky EU a členských států dostačující na zajištění ochrany lesů, včetně přípravy lesů na změnu klimatu a zachování biologické rozmanitosti? V jakých oblastech je popřípadě zapotřebí přijmout další opatření? Jakým způsobem by bylo možné organizovat další postup ve stávajícím politickém rámci nebo nad něj?

Hospodaření v lesích

Zelená kniha vyjmenovává opatření pro udržitelné hospodaření v lesích a klade v té souvislosti další otázky: Jakým způsobem by bylo možné v praxi přizpůsobit udržitelné lesní hospodářství, aby se zlepšily produkční a ochranné funkce lesů a celková životaschopnost lesnictví, jakož i zvýšená odolnost evropských lesů v souvislosti se změnou klimatu a ubýváním biologické rozmanitosti? Jaké kroky je třeba podniknout, aby bylo možné zajistit úspěšné zachování genofondu lesního reprodukčního materiálu a jeho biologické rozmanitosti, jakož i jeho přizpůsobení se změně klimatu?

Informace o lesích

Podrobné informace o jakémkoliv sektoru jsou samozřejmě důležité. Zelená kniha shrnuje všechny zdroje, které shromažďují i poskytují informace o evropských lesích. S tím spojuje další otázky: Dostačují dostupné informace o lesích při zohlednění různých příslušných úrovní politik k přesnému a důslednému hodnocení těchto faktorů:
- zdraví a stavu lesů v Evropě,
- produkčního potenciálu lesů,
- bilance uhlíku v lesích,
- ochranných funkcí lesů (půdy, vody, regulace počasí, biologická rozmanitost),
- poskytování služeb lesů pro společnost a jejich sociální funkce,
- všeobecné životaschopnosti lesnictví?
Jsou-li informace nedostačující, jakým způsobem by bylo možné je zlepšit? Je úsilí o harmonizovaný sběr údajů o lesích dostatečné? Co může EU učinit pro další rozvoj a/nebo zdokonalení systémů informací o lesích?

Co říci na závěr

Je zřejmé, že zelená kniha je jako obvykle krokem k vydání tzv. bílé knihy, která již přinese soubor návrhů opatření na úrovni unie. Z nich pak může vzniknout legislativa závazná pro všechny majitele a nájemce lesů. Odpovědi na otázky kladené zelenou knihou lze posílat do Bruselu do konce července Generálnímu ředitelství Evropské komise pro životní prostředí na adresu:
European Commission
Directorate General for Environment
Unit B1: Forest, Soil and Agriculture
BU-9 04/029 B-1049 Brussels, Belgie
Je také možné zaslat názory e-mailem na adresu ENV-U43-sector-forest@ec.europa.eu. Kompletní text zelené knihy, na kterou mohl tento článek jen upozornit, je v češtině spolu s návodem jak a kam posílat připomínky na webové stránce
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0066:FIN:CS:PDF.
Je více než zřejmé, že Generální ředitelství pro životní prostředí má na zřeteli hlavně mimoprodukční funkce lesů. To, že kromě státních lesů existují v unii i takové, které mají majitele, se z textu zmíněné zelené knihy poněkud vytrácí. I proto je třeba, aby Brusel slyšel i názory vlastníků lesů a ne pouze ekologických aktivistů, kteří by chtěli již dnes okleštěná práva majitelů ještě více omezit.

 

Klíčové informace

- Evropská komise vydala zelenou knihu o ochraně lesů a jejich přípravě na změny klimatu.
- Odpovědi na knihou kladené otázky je možné zasílat do Bruselu do konce července.

 

Libuše Alterová

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down