Recese zasáhla i leasingové obchody

Podstatou leasingu je pronájem výrobků a výrobních prostředků na určité období za úplatu. Uplatňuje se zejména u předmětů dlouhodobé spotřeby, tedy také u zemědělské techniky. Přestože se značná část obchodů přesouvá k úvěrovému financování kvůli dotovaným programům, je leasing preferovaným způsobem financování vzhledem ke své dostupnosti a flexibilitě. Ovšem podobně jako v jiných segmentech ekonomiky zasáhla hospodářská recese i do leasingových obchodů – prodej strojů se snižuje a doba splácení prodlužuje.

Jak dalece se v současnosti promítá hospodářská krize do leasingových obchodů, se vyjádřily některé finanční společnosti. Komoditní ředitel pro oblast strojů a zařízení Ing. Jan Kulhánek MBA z ČSOB Leasing, a. s., potvrdil, že zájem o financování mírně klesl. „Zákazníci podle našich statistik i podle informací od našich významných obchodních partnerů odkládají nové investice především z důvodu celkové recese. Jejím důsledkem je snížení prodejů strojů a zařízení, včetně potřebné nákladní dopravní techniky, tedy položek, které jsou leasingem z velké části financovány. Doba splácení se mírně prodloužila, což také připisujeme opatrnosti ve finančním plánování, kdy se zákazníci snaží pro nejbližší roky minimalizovat své výdaje. Navíc zemědělci vyčkávají na stanovení výkupních cen zemědělských komodit.“
Podobný názor sdílí i výkonný ředitel Jaroslav Jaroměřský z akciové společnosti UniCredit Leasing CZ. „Ekonomická krize obecně zpomalila investiční poptávku, zemědělskou techniku nevyjímaje. Naše firma na to zareagovala tak, že ji od letošního roku financuje jednak klasickým úvěrem, jednak zcela novým produktem, který je pro klienta finančně výhodnější a má v sobě jednoduchost leasingu díky lepšímu zajištění smlouvy a dává klientovi možnost předmět financování ekonomicky a daňově odepisovat.“
Krize v oblasti financování zemědělské techniky se v Deutsche Leasing ČR, spol. s r. o., podle jeho týmového vedoucího odbytu Pavla Myslíka příliš neprojevuje. Zdůvodnil to tím, že společnost podepsala již vloni v září jako první z leasingových společností v ČR smlouvu o spolupráci s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem (PGRLF) a zhruba devadesát procent financovaných zemědělských strojů se hradí úvěrem s dotací úroků PGRLF. Z globálního pohledu ale Pavel Myslík připouští úbytek obchodů. „Celkový prodej strojů klesl a je cítit, že klienti si s každým rozhodnutím o investici dávají na čas. Stoupají požadavky na delší dobu
financování a sezónní splátky, aby se finanční zatížení optimálně rozložilo.

Leasing a jeho formy

Zemědělskou techniku je možné financovat prostřednictvím některé formy leasingu, úvěrem nebo splátkovým prodejem. Otázkou je, co zvolit a z jakých důvodů. K tomu je dobré znát, co který způsob financování zahrnuje.
V oblasti leasingu jsou v praxi nejpoužívanější dva základní typy leasingu – finanční a operativní. Vedle nich existuje řada modifikovaných produktů.

– Finanční leasing
Nejoblíbenější na českém finančním trhu je finanční leasing. Účelem této obchodní operace je dlouhodobé užívání předmětu, kdy se rozhodující části rizik nebo všechna rizika i užitky spojené s vlastnictvím předmětu leasingu přenášejí na nájemce. Ten tedy přebírá odpovědnost za leasovanou věc, za její údržbu a opravy, ale i rizika vztahující se k této věci, například nebezpečí poškození předmětu, riziko poklesu jeho tržní hodnoty, včetně rizika plynoucího z jeho užívání v provozu třetí osobou.
Po skončení pronájmu přechází předmět při splnění všech podmínek leasingové smlouvy do vlastnictví nájemce za cenu předem ve smlouvě sjednanou (obvykle nižší než tržní).
Finanční leasing se většinou uzavírá na dobu, která je dána dobou odpisování leasované věci podle daňových předpisů. Jak uvedl Ing. Kulhánek z ČSOB Leasing, minimální doba finančního leasingu pro předměty zařazené ve 2. odpisové skupině je 54 měsíců, respektive 114 měsíců pro 3. odpisovou skupinu.
Po přijetí protikrizové novely zákona o daních z příjmů umožňující zrychlení odpisů majetku, k 1. 7. 2009, bude minimální délka leasingu dokonce od 24 měsíců a nový předmět nově pořízený v období do 30. června 2010 bude odpisován rovněž po dobu 24 měsíců. U předmětů v první
odpisové skupině (jde o některé speciální druhy zemědělské techniky) bude možné odepsat předmět dokonce již během
12 měsíců.

– Operativní leasing
O operativní leasing postupně stoupá zájem. Je to dáno tím, že na rozdíl od finančního leasingu jde o dočasné používání předmětu bez přenosu většiny rizik a užitků spojených s vlastnictvím předmětu leasingu. Nebezpečí škody na věci, běžná vlastnická rizika i investiční riziko tedy nese zásadně leasingová společnost. Odpovídá za provozuschopnost leasované věci a za dosahování jejích dohodnutých provozních parametrů. Nese náklady údržby a oprav leasované věci. Pokud se porouchá a není možné ji užívat podle smlouvy, poskytuje zpravidla náhradní věc podobných parametrů. Leasingová společnost nese v operativním leasingu také riziko poklesu tržní hodnoty.
Po skončení operativního leasingu je leasovaná věc vrácena leasingové společnosti za předpokladu, že se strany nedohodnou jinak. Smluvní nárok na možný přechod vlastnictví předmětu leasingu na nájemce neexistuje.
„Operativní leasing pro stroje a zařízení je progresivní řešení, které zákazníkovi umožňuje rovnoměrně plánovat a řídit náklady v čase. V dlouhodobém horizontu zamezuje morálnímu zastarávání majetku při stabilní úrovni nákladů, uvedl Ing. Kulhánek z ČSOB Leasing.

– Zpětný leasing
Do modifikovaných leasingových produktů lze na českém trhu započítat například i zpětný leasing, který slouží k řízení toku hotovosti nájemce. V tomto případě je dodavatelem, respektive prodejcem, předmětu leasingu nájemce, který předmět leasingu obvykle již užívá. Podnikatel (nájemce) při této operaci získá hotovost, kterou může upotřebit na jiné výdaje, spojené s podnikatelskou činností. Všechna rizika však nese nájemce. Na konci předmět leasingu přechází zpět na nájemce.
Nárůst poptávky po zpětném leasingu pociťuje UniCredit Leasing. „Jde asi tak o dvojnásobně vyšší četnost než za stejné období minulého roku. V absolutním počtu to však není nijak zásadní,“ uvedl Ing. Jaroměřský. Zpětný leasing považuje za nejvhodnější formu restrukturalizace dlouhodobého financování firmy a za způsob řízeného posílení firemního cash-flow. 

Leasingový podnájem
V sektoru zemědělství se mohou objevit i případy leasingového podnájmu. Volí se například při dočasné či sezónní nevyužitelnosti leasované věci původním nájemcem či při možnosti jejího lepšího zhodnocení.
Leasingový podnájem je vlastně pronájem majetkové hodnoty užívané na základě leasingové smlouvy třetí osobě. Věc v leasingovém podnájmu přitom zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti. Zůstávají zachována i oprávnění a závazky obou stran původní leasingové smlouvy. Leasingový nájemce přenáší výhradně se souhlasem leasingové společnosti na třetí osobu prospěch z užitné hodnoty leasované věci.

Konec splátkového prodeje

Leasingové společnosti nabízejí jako alternativu k leasingu nebankovní účelový podnikatelský (obchodní) úvěr. Formou financování, která má dobu své slávy dávno za sebou, je splátkový prodej. „Splátkový prodej se dnes již téměř nevyužívá, zákazníci volí v případě kombinace s podporovanými programy úvěr, a pokud dotace nečerpají, dostupnější leasing,“ sdělil Ing. Kulhánek. „Proto od prosince 2008 společnost ČSOB Leasing splátkový prodej nenabízí a plně ho nahradila úvěrovým financováním,“ informoval. Odklon od splátkového prodeje potvrdil rovněž Pavel Myslík z Deutsche Leasing: „Splátkový prodej nenabízíme.“ Jeho slova doplnil Jaroslav Jaroměřský Z UniCreditu Leasing CZ: „Splátkový prodej je v podstatě nahrazen úvěrem.“
Splátkový prodej je forma, která je cenově srovnatelná s úvěrem, pro zákazníka také nese výhody spojené s vlastnictvím předmětu, má však odlišný dopad do jeho bilance. Nejdůležitější výhodou je okamžitý přechod vlastnictví k předmětu splátkového prodeje, čímž je splněna jedna z podmínek pro možnost čerpání státní podpory.

Jaký způsob financování zvolit

Jak vyplývá z toho, co bylo napsáno výše, každý produkt má své výhody i nevýhody. „Možnost volby necháme vždy na zákazníkovi,“ uvedl Ing. Kulhánek z ČSOB Leasing. „Proto nabízíme pro zemědělské obory komplexní škálu produktů, která kromě finančního leasingu zahrnuje i operativní leasing a účelový úvěr. V zemědělství je stále preferovaným produktem leasing zejména z titulu dostupnosti financování a také z důvodu, že jde o mimobilanční položku, která uvolňuje zemědělci možnost čerpat úvěrové zdroje na zajištění své produkce. S nástupem dotačních titulů, například prostřednictvím PGRLF, se však značná část obchodů přesouvá k úvěrovému financování,“ podrobněji popsal situaci na finančním trhu Ing. Kulhánek. Dodal, že ČSOB Leasing navíc nabízí finanční produkt, v jehož rámci lze využít evropské zdroje. Jde vlastně o zvýhodněný finanční leasing s podporou Evropské investiční banky (EIB). Prostřednictvím tohoto produktu mohou zákazníci, kteří splňují daná kritéria, financovat rychle, jednoduše a výhodně investiční projekty s využitím evropských finančních zdrojů.
Kdy je vhodný leasing a kdy úvěr podle Pavla Myslíka z Deutsche Leasing? Pro mobilní zemědělskou techniku doporučuje úvěr s podporou PGRLF za předpokladu, že klient splňuje podmínky fondu. Pro ostatní techniku nabízejí přednostně leasing s opcí nebo finanční leasing. Když klient čerpá jiné formy dotací a je podmínkou vlastnictví předmětu nebo zařízení, poskytují úvěr.
„V zásadě pro všechny předměty lze použít kteroukoli z uvedených forem financování,“ tvrdí výkonný ředitel UniCreditu Leasing CZ Jaroslav Jaroměřský. Úvěr doporučuje tehdy, když je pro klienta výhodné nebo z jiného důvodu důležité předmět vlastnit, například z důvodu čerpání státních dotací. Leasing je vhodný tam, kde klient požaduje jednoduchost při schválení smlouvy nebo chce mít používaný stroj mimo rozvahu a hmotný majetek. Určení a použití předmětu, zda bude sloužit na poli, v dopravě nebo v mechanizační činnosti, na volbu finančního produktu vliv nemá.“ 

 

Eva Seifertová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *