13.01.2011 | 02:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Reforma očima našich europoslanců

Evropská komise začala projednávat možné podoby společné zemědělské politiky po roce 2013, tedy po skončení právě probíhajícího sedmiletého finančního období. Kromě ministrů zemědělství jednotlivých členských států bude mít nyní i velmi důležité slovo Evropský parlament.

Zeptali jsme se proto našich europoslanců, kteří jsou členy Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (Robert Dušek a Hynek Fajmon), popřípadě se k otázkám spojeným s touto problematikou často vyjadřují (Jan Březina), jaký mají na reformu této pro naše farmáře klíčové politiky názor. Jejich odpovědi jsou zajímavé i proto, že shodou okolností jde o představitele našich tří různých politických stran. Pořadí odpovědí určuje abeceda.
Otázka první Ke které ze tří předložených variant byste se přiklonil? Jakou variantu bude pravděpodobně podporovat vaše parlamentní skupina? Otázka směřuje na tři varianty společné zemědělské politiky (SZP) předložené Evropskou komisí (EK) viz Zemědělec č. 49/2010.
Jan Březina, KDU-ČSL v Evropském parlamentu (EP) je v poslaneckém klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)
„Přiklonil bych se k první variantě reformy, která spočívá v postupném zavádění změn do stávajícího rámce politiky. Tato varianta by měla vycházet z toho, co funguje, a naopak změnit způsob rozdělování přímých plateb mezi členské státy tak, aby byl spravedlivější. Tím by měla být zajištěna stabilita a kontinuita se stávající SZP a hospodářským subjektům v celém potravinovém řetězci usnadněno dlouhodobé plánování.“
Robert Dušek, ČSSD, v EP je ve Skupině progresivní aliance socialistů a demokratů
„Budoucí SZP musí plnit z politického hlediska minimálně tři následující cíle, aby byla dlouhodobě udržitelná a také prosaditelná.
1) Efektivně produkovat zdravotně nezávadné potraviny pro půl miliardy obyvatel EU.
2) K přírodním zdrojům naší planety se chovat udržitelně a zachovat je i budoucím generacím.
3) Zachovávat územní rovnováhu a rozmanitost venkovských oblastí s cílem zachování tzv. živé krajiny.
Sdělení EK představuje sice tři varianty budoucího směřování SZP, které mají řešit uvedené hlavní výzvy: 1. náprava nejnaléhavějších nedostatků SZP postupně zaváděnými změnami, 2. posun k ekologičtější, spravedlivější, efektivnější a účinnější SZP a 3. odklon od podpory příjmů a tržních opatření a naopak větší orientace na cíle v oblasti životního prostředí a boje proti změně klimatu. Ve všech třech případech komise předpokládá zachování současného dvoupilířového systému, v němž prvním pilířem jsou přímé platby a tržní opatření s pravidly jasně definovanými na úrovni EU a druhým pilířem víceletá opatření pro rozvoj venkova. Domnívám se, že výsledkem jednání bude kompromis zmíněných tří variant. Osobně žádnou z nich nepovažuji za ideální. Naše politická skupina nad návrhy jedná, ke které variantě se nejvíce přikloníme zatím není vyjednáno.“
Hynek Fajmon, ODS, V EP je v Evropské konzervativní a reformní skupině
„Žádná z variant, které pro reformu SZP navrhla EK není ideální. Nejblíže se mi jeví varianta číslo 1, která klade důraz na srovnání podmínek pro zemědělce EU-15 a zemědělce z nových členských států. To považuji pro české zemědělství za absolutní prioritu. Jako přijatelná se mi jeví za určitých podmínek i varianta číslo 2, ale ta není dostatečně přesně definovaná. Variantu číslo tři považuji za vyloženě špatnou a škodlivou, protože ze zemědělství dělá nástroj pro "boj s globálním oteplováním", což v žádném případě nepodporuji. Zemědělství bylo vždy v minulosti zdrojem obživy, a tak tomu musí zůstat i v budoucnosti. Naše frakce Evropských konzervativců a reformistů (EKR) dosud definitivní stanovisko k návrhu komise nezaujala. Jsem ale přesvědčen o tom, že se bude pohybovat někde mezi první a druhou variantou.“
Otázka druhá Co vidíte v návrzích jako pozitivní pro české zemědělství? Jan Březina „Příjemným překvapením je návrh na rovnější přerozdělení zemědělských dotací mezi starými a novými členskými státy EU. Původně komise zamýšlela tento návrh doprovodit přechodným obdobím, které by neznamenalo nic jiného než šanci pro bohatší státy dorovnávat platby farmářům z evropského, popřípadě národního rozpočtu, a tím pádem zakonzervování stávajícího diskriminačního postavení farmářů z nových členských států. Od této myšlenky EK nakonec naštěstí upustila.“
Robert Dušek Od počátku svého působení ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova spolupracuji s našimi zemědělci a usiluji o prosazování jejich zájmů. Pro naše zemědělce bude přínosem, pokud se podaří vyjednat, aby:
1) Reforma SZP byla jednoduchá, spravedlivá, trvale udržitelná a hlavně obhajitelná do budoucna.
2) Byl zachován model dvou pilířů bez jakékoliv možnosti další podpory 1. pilíře z národních rozpočtů.
3) Pro přímé platby je nutné zavést objektivní kritéria platící pro dané regiony, a to výhradně na základě půdních a klimatických poměrů v rámci celé EU.
4) Sjednotit různé národní podpůrné činnosti formou zvýhodnění zdanění či různých snížení v oblasti sociálních a zdravotních odvodů, tak, aby podmínky napříč EU byly skutečně rovné ve všech ohledech
Společná zemědělská politika musí být spravedlivá a rovná, nesmí svými pravidly způsobovat nerovné podmínky pro srovnatelné regiony, druhy činnosti či velikost zemědělského subjektu.“
Hynek Fajmon „Jako pozitivní pro české zemědělství vidím to, že se snad konečně podmínky pro zemědělce v rámci celé EU srovnají.“
Otázka třetí V čem vidíte možná rizika pro české zemědělce? Jan Březina „V příkrém rozporu s našimi zájmy je záměr zastropovat přímé platby pro velké farmy, což by tvrdě postihlo právě české zemědělství s průměrnou výměrou farmy 84 ha, když celoevropský průměr činí jen 13 ha. Sdružování zemědělců do větších celků a z toho pramenící zefektivnění zemědělské výroby by se mělo spíše podporovat a ne naopak finančně trestat.“
Robert Dušek „Rizika pro české zemědělce shledávám v zachování současné situace, v zachování rozdílnosti výše přímých plateb, které vycházejí z historických poměrů. Dále v nízké kontrole z hlediska kvality a výrobních standardů zemědělských produktů přicházející na vnitřní trh EU ze třetích zemí. Věřím, že se nám i přes složitost jednání podaří vyjednat většinově pozitiva, která jsem uvedl v předchozí odpovědi.“
Hynek Fajmon „Rizika budou vyplývat především ze zastropování přímých plateb pro velké farmy. Boj proti tomuto zastropování vidím jako nejobtížnější.“
Otázka čtvrtá Co vám v návrzích chybí? Jan Březina „Plánované zavedení základní jednotné platby obsahující „zelenou“ složku v podobě povinnosti agroenvironmentálních opatření je jen nastíněno v hrubých obrysech, když výše a patrně několika stupňovitá struktura této základní jednotné platby budou předmětem dalších jednání. Přitom se však jedná o základní parametr nové SZP, a tak by bylo namístě, aby komise přestala tolik taktizovat a vyložila karty na stůl v dostatečném předstihu tak, aby každý stát věděl, o co se hraje, mohl vše vyhodnotit ve vzájemné provázanosti a následně zaujmout kvalifikovanou pozici.“
Robert Dušek „Jsem přesvědčen, že v návrhu reformy SZP nebylo nic podstatného opomenuto. Záleží však na úsilí a schopnosti nás všech, většinu z možných přínosů pro naše zemědělce prosadit.“
Hynek Fajmon „V návrhu EK mi chybí důraz na odbourávání různých dosud fungujících protekcionistických opatření a regulací zemědělského trhu. Rovněž tam zásadně chybí stanovisko k používání moderních biotechnologií.“

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down