21.01.2007 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rozdíly v nabídkách je třeba hledat

Zemědělci si mohou vybrat pro pojištění zemědělských plodin, lesních porostů a hospodářských zvířat pojistitele podle konkrétních pojistných podmínek jednotlivých institucí. Přestože se jejich produkty zdají na první pohled podobné, rozdíly v nich lze nalézt. Při výběru pojišťovaného rizika je dobré zvážit i průběh počasí v uplynulých letech a místo podnikání. Dosavadní nabídku tří pojišťoven rozšiřuje v letošním roce na trhu pojistitel s rakouským know-how, který u nás působí jen v pojištění plodin.

Pojistitelé i vloni většinou pojišťovali proti krupobití a dalším živelním rizikům všechny druhy polních plodin, chmel, vinnou révu, ovoce, ale i kultury ve sklenících, okrasné rostliny, travní a lesní porosty. Ozimé obilniny, ozimou řepku, kmín a pícniny lze pojistit i proti vyzimování. Proti mrazu obecně lze uzavřít pojistnou smlouvu na vinnou révu. Proti jarnímu mrazu lze pojistit například cukrovku, mák a jahody.
Jako nepojistitelné riziko v České republice uvádějí instituce především sucho. Dále za ně považují komerční rizika vyplývající z vlivu ostatních výrobních i nevýrobních sektorů a z pohybu cen na agrárním trhu.
Proti nákazám lze hospodářská zvířata pojistit téměř ve všech státech Evropské unie. V České republice lze uzavřít pojištění i na další hromadné škody na zvířatech, která uhynula, byla utracena nebo odvedena na nutnou porážku v důsledku ostatních infekčních nebo parazitárních onemocnění, živelních nebo jiných událostí, například otravy, výpadku elektrického proudu nebo přehřátí organismu zvířete. Pojištění se vztahuje i na utracení či nutnou porážku zvířat nařízenou v ohnisku nákazy nebo v ochranném pásmu a na nařízenou dezinfekci v ohnisku nákazy. Častou škodou na zvířatech jsou ale i úrazy nebo neinfekční nemoci.
Před uzavřením pojistky je vždy vhodné se seznámit s nabídkou více pojistitelů a vybrat si z nich pro konkrétní plodinu nebo skupinu plodin co nejlepší podmínky pojištění. Týdeník Zemědělec oslovil současné pojistitele, kteří se zaměřují na zemědělské pojištění, a položil jim několik otázek, jež mohou posloužit pro prvotní informaci.

Otázky k jednotlivým produktům pojištění

Česká pojišťovna, a. s.
odpovídá: Ing. Jiří Havelka
ředitel zemědělského pojištění
Pojištění zemědělských plodin
l Které plodiny pojišťujete?
Pojistit lze všechny zemědělské plodiny, ale i ostatní pěstované rostliny, včetně okrasných, dále rostliny ve školkách, sklenících nebo fóliovnících.

l Jaká rizika lze u vás pojistit?
Standardně jsou základními pojistitelnými riziky v pojištění plodin krupobití, požár, povodeň, záplava, vichřice, sesuv půdy, vyzimování, jarní mráz, v případě vinné révy i zimní mráz. Vycházíme vstříc i klientům se specifickými požadavky a nabídku jim přizpůsobujeme.

l Jaká rizika jsou nepojistitelná a proč?
Předně je třeba říci, že nabídka pojištění rizik v České republice je plně srovnatelná s ostatními zeměmi Evropské unie. V současné době neexistuje v pojistitelnosti přírodních rizik ohrožujících rostlinnou výrobu zcela přesná hranice mezi pojistitelnými a nepojistitelnými riziky.
Lze ale říci, že nejdůležitějšími plošně nepojistitelnými riziky jsou v našich podmínkách například škody vzniklé chorobami a škůdci, trvalý déšť při sklizni (i když v rámci pojištění vyzimování jsou škody, které vznikly spolupůsobením sucha, nadměrného mokra nebo působení chorob a škůdců standardně kryty), dále rizika spojená s cenovými pohyby rostlinných komodit, vandalismus a krádeže u volně pěstovaných plodin. Důvodem jejich nepojistitelnosti je zejména nedostatek informací pro kalkulaci míry rizika i nemožnost přesného stanovení výše vzniklé škody.

l Jak se vyvíjí propojištěnost, tedy poměr mezi pojištěným a nepojištěným, podle vašeho pohledu?
Propojištěnost v posledních deseti letech mírně vzrůstá. Pokud jde o plodiny pěstované na orné půdě, pohybuje se zhruba na úrovni třiceti procent pojištěných plodin z jejich celkové výměry.

l Nabízíte speciální programy či balíčky pro pojištění plodin?
Jako největší pojistitel v České republice poskytujeme zemědělcům pojištění v plné šíři. Vedle pojištění plodin i zvířat mohou sjednat i pojištění majetku, strojů, automobilů či odpovědnosti za škodu. Považujeme za samozřejmé, že nabízíme i balíčky pojištění, a tím významné slevy.

l Za co mohou získat klienti slevu a jak vysokou?
Standardně naši klienti využívají až čtyřicetiprocentní slevy podle škodního průběhu. Ti pěstitelé, kteří pojistí všechny plodiny na orné půdě, získávají dále desetiprocentní slevu. Další slevy navíc získávají ti zákazníci, kteří sjednají více druhů pojištění. Jde o takzvané balíčkové slevy za pojištění plodin, zvířat, majetku, strojů, automobilů a odpovědnosti za škodu.
Pojištění hospodářských zvířat
l Která hospodářská zvířata pojišťujete?
Lze říci, že všechny druhy hospodářských zvířat, ale například i ryby. Stejně jako u pojištění plodin však platí, že podle individuálních požadavků klienta lze uzavřít pojistku téměř na jakékoli zvíře. Pojištěni jsou u nás například psi, draví ptáci, pštrosi, sloni a další exotická zvířata.

l Jaká rizika lze u vás pojistit?
Škála pojistitelných rizik ve skupině nákaza a ostatní hromadná onemocnění zahrnuje všechny nákazy uvedené ve veterinárním zákoně a téměř všechna infekční a parazitární onemocnění.

l Jaká rizika jsou u vás nepojistitelná?
Nepojistitelnými riziky jsou například vandalismus a dále cenová rizika v živočišné produkci.

l Jak se vyvíjí propojištěnost z pohledu vaší pojišťovny?
Propojištěnost u zvířat zůstává dlouhodobě na vysoké úrovni, dosahuje asi 75 procent, což je úroveň srovnatelná s vyspělými zeměmi Evropské unie. Změny přijatého pojistného plně korespondují s pohyby ve stavech zvířat.

l Nabízíte speciální programy či balíčky pro pojištění hospodářských zvířat?
Podobně jako u pojištění plodin je i pojištění zvířat u České pojišťovny součástí komplexní nabídky poskytovaných služeb pro zemědělské podnikatele. Nabídka přitom obsahuje jak pojištění standardní, tak i atypická, šitá individuálně na míru pro chovatele méně běžných druhů hospodářských zvířat, ale máme pojištění například i pro případ přerušení provozu živočišné produkce.

l Za co mohou získat klienti slevu a jak vysokou?
V samostatném pojištění zvířat se slevy neposkytují. Slevu lze ale získat v případě sjednání více druhů pojištění.
Pojištění lesních porostů
l Které dřeviny pojišťujete?
Všechny dřeviny, včetně lesních školek či okrasných dřevin.

l Jaká rizika lze pojistit?
Standardně je základním pojistitelným rizikem požár, lze ale pojistit například i riziko vichřice. Lesní školky pojišťujeme i proti dalším živelním rizikům, zejména krupobití, povodni a záplavám. Nabídku pojištění doplňuje produkt pro pojištění rostlin Speciál, kterým kryjeme živelní rizika pro všechny typy výsadeb.

l Jaká rizika jsou u vás nepojistitelná?
Jde především o rizika cenových výkyvů a riziko poškození škůdci.
(Pokračování na str. 12)
(Dokončení ze str. 11)
l Jak se vyvíjí propojištěnost z pohledu vaší pojišťovny?
Pojištění lesních porostů není bohužel doposud dotováno, přesto zájem o pojištění vzrůstá. Uzavírají ho především soukromí vlastníci i obce, ale také například pěstitelé lesních školek.

l Nabízíte speciální programy či balíčky pro pojištění lesních porostů?
Pojištění lesních porostů je součástí komplexní nabídky naší pojišťovny a tedy i součástí balíčku pojištění pro zemědělské klienty.

l Za co mohou získat klienti slevu a jak vysokou?
Samostatně se neposkytují, ale slevu lze získat v případě sjednání více druhů pojištění.

Generali Pojišťovna, a. s.
odpovídá: Ing. Antonín Brejcha
oddělení zemědělského pojištění

Pojištění zemědělských plodin
l Které plodiny pojišťujete?
Pojišťujeme všechny plodiny běžně pěstované v České republice, s výjimkou ovoce.

l Jaká rizika lze u vás pojistit?
Základní rozsah pojištění platí pro riziko krupobití a živelní. Živelní zahrnuje krupobití, požár, výbuch, úder blesku, vichřice, pád pilotovaného letadla. Doplňkově lze pojistit záplavu a vymrznutí ozimé řepky.

l Jaká rizika jsou nepojistitelná?
Nepojistitelná rizika jsou sucho, mokro a škody způsobené chorobami nebo škůdci. Tato rizika jsou tak veliká, že je nelze zajistit a na vlastní vrub si taková rizika žádná pojišťovna nevezme. Ke škodám způsobených chorobami a škůdci zase mnohdy dochází i špatnou ochranou rostlin.

l Jak se vyvíjí propojištěnost z pohledu vaší pojišťovny?
V letošním roce se podařilo splnit v zemědělském pojištění plánovaný nárůst produkce. S ohledem na krátkodobou historii zemědělského pojišťování v Generali Pojišťovně lze říci, že nárůst produkce v zemědělském pojištění má stálou vzestupnou tendenci.

l Nabízíte speciální programy či balíčky pro pojištění plodin?
Speciální balíčky, ani programy nenabízíme, spíše sjednáváme individuální pojistné smlouvy šité na míru a potřeby klienta.

l Za co mohou získat klienti slevu a jak vysokou?
V našem zemědělském pojištění existují dva druhy slev, a to sleva startovní pro nové klienty a sleva zapůjčená, která je platná do první škodní události.

Pojištění hospodářských zvířat
l Která hospodářská zvířata pojišťujete?
Všechny kategorie hospodářských zvířat, běžně chovaná v České republice. Jde o kategorie skotu, prasat, koz, ovcí a drůbež.

l Jaká rizika lze u vás pojistit?
Pojištění hospodářských zvířat se vztahuje na úhyn, utracení nebo nutnou porážku v důsledku nákazy nebo jiných hromadných onemocnění infekčního a parazitárního původu, živelního nebezpečí (krupobití, požár, výbuch, blesk, vichřice, pád pilotovaného letadla), zasažení elektrickým proudem nebo akutní otravy zvířete exogenními látkami. Doplňkově lze pojistit záplavu. U drůbeže lze pojistit přehřátí organismu vlivem extrémně vysokých teplot a přerušení dodávky elektrického proudu nezaviněné chovatelem.

l Jaká rizika jsou nepojistitelná?
Škody způsobené chovatelem, například vědomým porušením předpisů o veterinární péči, způsobené zákrokem provedeným osobou bez oprávnění praktické léčebné a preventivní činnosti, dále také rizika vyplývající z plánovaného ozdravování chovu a veškerá standardně vylučovaná rizika v majetkovém pojištění.

l Jak se vyvíjí propojištěnost z pohledu vaší pojišťovny?
Stejně jako u pojištění plodin se v letošním roce podařilo splnit plánovaný nárůst zemědělského kmene i u tohoto pojištění. S ohledem na krátkodobou historii zemědělského pojišťování lze říci, propojištěnost má stálou, vzestupnou tendenci.

l Nabízíte speciální programy či balíčky pro pojištění hospodářských zvířat?
I v tomto případě je to jako u pojištění plodin. Speciální balíčky, ani programy nenabízíme.

l Za co mohou klienti získat slevu a jak vysokou?
U pojištění hospodářských zvířat poskytujeme zapůjčenou slevu.

Pojištění lesních porostů
l Které dřeviny pojišťujete?
Mezi dřeviny vedle stromů patří i keře a polokeře. Generali Pojišťovna pojišťuje pouze dřeviny stromovitého vzrůstu.

l Jaká rizika lze u vás pojistit?
Pojištění lesů sjednáváme pouze na riziko požáru.

l Jaká rizika jsou nepojistitelná?
Vzhledem k tomu, že hradíme úbytek dřevní hmoty, nepojišťujeme taková rizika jako jsou vichřice, poškození tíhou sněhu a námrazy. V těchto případech nedochází k úbytku dřevní hmoty. Dřevo je pouze hůře vytěžitelné a může být horší jakosti. Pojištění na jakost nesjednáváme. Nepojistitelnými riziky jsou také sucho, eroze půdy a škody způsobené chorobami nebo škůdci lesních porostů. Tato rizika jsou tak veliká, že je nelze zajistit, a na vlastní vrub si taková rizika žádná pojišťovna nevezme.

l Jak se vyvíjí propojištěnost z pohledu vaší pojišťovny?
Pojištění lesů není nosným pojištěním naší pojišťovny a nabízíme ho jen v rámci komplexní nabídky pojištění. Objem tohoto druhu pojištění je stále okrajový.

l Nabízíte speciální programy či balíčky pro pojištění lesních porostů?
U pojištění lesů žádné balíčky a speciální programy nenabízíme.

l Za co mohou získat klienti slevu a jak vysokou?
U tohoto pojištění slevy neposkytujeme.

Hasičská vzájemná
pojišťovna, a. s.
odpovídá: Zdeněk Brož
odborný analytik pojištění

Pojištění zemědělských plodin
l Které plodiny pojišťujete?
Pojistit si u nás je možné obiloviny, luskoviny, olejniny, přadné rostliny, okopaniny kromě semenic, aromatické a léčivé rostliny, konzumní zeleninu, chmel, vinnou révu, ovoce, jahody, okopaniny na semeno, zeleninu na semeno, pícniny na semeno, osivo luskoviny, pícniny na orné půdě.

l Jaká rizika lze u vás pojistit?
Základní pojištění sjednáváme proti riziku krupobití. Dodatkové pojištění se vztahuje na rizika požár, povodeň nebo záplava, jarní mráz, vyzimování a vichřici.

l Jaká rizika jsou nepojistitelná?
Za nepojistitelná rizika považujeme ta, která postrádají charakter nahodilosti.

l Jak se vyvíjí propojištěnost z pohledu vaší pojišťovny?
Propojištěnost se vyvíjí se stoupající tendencí.

l Nabízíte speciální programy či balíčky pro pojištění plodin?
Individuálně se provádí pojištění každého klienta.

l Za co mohou získat klienti slevu a jak vysokou?
Zákazníci získávají bonus (slevu) za objem pojistného nebo za bezeškodní průběh.

Pojištění hospodářských zvířat
l Která hospodářská zvířata pojišťujete?
Ze zvířat lze pojistit skot, prasata, ovce, kozy a drůbež.

l Jaká rizika lze u vás pojistit?
Základní pojištění pro případ nákaz lze sjednat u skotu, prasat, ovcí a koz a drůbeže. Dále může být u této skupiny uzavřeno pojištění na sdružená rizika proti živlu a jiným rizikům. Dodatkovým jednotlivým rizikem pro všechna vyjmenovaná zvířata jsou povodeň a záplava. U drůbeže patří navíc k pojistitelnému dodatkovému riziku Sallmonela enteritidis a Sallmonela typhimurium.

l Jaká rizika jsou nepojistitelná?
Za nepojistitelná rizika považujeme ta, která postrádají charakter nahodilosti.

l Jak se vyvíjí propojištěnost z pohledu vaší pojišťovny?
Propojištěnost má stoupající tendenci.
l Nabízíte speciální programy či balíčky pro pojištění hospodářských zvířat?
Speciální balíčky v nabídce nemáme.

l Za co mohou získat klienti slevu a jak vysokou?
Zákazníci mohou získat bonus za bezeškodní průběh.

Pojištění lesních porostů
l Které dřeviny pojišťujete?
Porost jehličnatý, listnatý a smíšený.

l Jaká rizika lze u vás pojistit?
Požár, výbuch, přímý úder blesku, náraz nebo zřícení posádkou řízeného letícího tělesa, jeho části nebo jeho nákladu, vichřici, krupobití, zřícení skla nebo zemin, pokud k němu nedošlo vlivem lidské činnosti, tíhu sněhu, námrazu, povodeň nebo záplavu.

l Jaká rizika jsou nepojistitelná?
Za nepojistitelná rizika považujeme ta, která postrádají charakter nahodilosti.

l Jak se vyvíjí propojištěnost z pohledu vaší pojišťovny?
Propojištěnost se vyvíjí stoupající tendencí.

l Nabízíte speciální programy či balíčky pro pojištění lesních porostů?
Ne.

l Za co mohou získat klienti slevu a jak vysokou?
Bonus mohou získat při bezeškodním průběhu pojištění. Sleva se dává i za splátkovost. Splátkovost je způsob placení pojistného, které se stanovuje v roční výši a lze ho rozdělit do splátek, anebo uhradit najednou.

Österreichische
Hagelversicherung
vzájemný pojišťovací spolek
Agra pojišťovna
organizační složka pro ČR
odpovídá: Ing. Jan Palkoska
ředitel

(Pozn. redakce: Agra pojišťovna byla registrována v říjnu 2006 jako organizační složka Österreichische Hagelversicherung. Odpovědi jsou proto spíše obecné nebo vyplývají z rakouských zkušeností.)
Pojištění zemědělských plodin

l Které plodiny pojišťujete?
Pojistit lze všechny zemědělské plodiny. V našem seznamu jsou i takové, pro něž jsme hledali české jméno, například plodinu quinoa, což je merlík pro potravinářské účely.

l Jaká rizika lze u vás pojistit?
Hlavním rizikem zůstává krupobití. Je to hrozba, proti níž zatím neexistuje technická ochrana. Dále pojišťujeme důsledky mrazu, v tomto směru vstupuje na scénu zvýšená citlivost mnoha moderních a výnosných odrůd. Pojistky se vztahují i na riziko porůstání, které se předvedlo v loňském roce. U mladých porostů některých citlivých plodin si umíme poradit se škodami způsobenými větrem, škůdci a zaplavením zeminou. Pozorně nasloucháme našim zemědělcům a předpokládáme, že se do budoucna výčet pojišťovaných rizik dále rozšíří.

l Jaká rizika jsou nepojistitelná a proč?
Za nepojistitelná rizika stále považujeme sucho pro neobjektivnost kritérií, záplavu pro její místně daný výskyt – nelze nařídit, že zemědělci z Vysočiny budou přispívat na zaplavená pole v Polabí. Hledáme, a nejsme sami, cestu, jak pojistit některé škody způsobené vichřicí. I u tohoto rizika je nedostatek objektivních kritérií.
l Jak se vyvíjí propojištěnost v Rakousku?
V Rakousku dosahuje propojištěnost 90 procent, a to jak na počet podniků, tak na výměru orné půdy. Je to jeden z nejvyšších známých údajů, s výjimkou několika zemí, kde stát vstoupil do procesu pojišťování daleko výrazněji.

l Nabízíte speciální programy či balíčky pro pojištění plodin?
Výroba balíčků v sobě vždy skrývá možnost vázat nezajímavé na žádané. V tomto směru jsme zatím zřídili produkty Agrar Paušál (krupobití) a Agrar Univerzál (krupobití, mráz, porůstání). Podmínkou sjednání těchto cenově zajímavých produktů je pojištění celé plochy orné půdy.
Pojistné – a to je velmi netradiční – je kalkulováno na hektar plochy a jeho výše je zajímavá. V některých případech jdeme právě opačným směrem a reagujeme na přání zemědělců. Nabízíme jim izolovaně multirizikové pojištění speciálních plodin, například pro cukrovku, mák, ovoce a vinnou révu.
Vedle dvou základních produktů Agrar Paušál a Agrar Univerzál nabízíme ještě třetí základní produkt Agrar Basis – pojištění jednotlivých zvolených plodin na zvolenou pojistnou částku (výtěžek), a to na riziko krupobití. Je to standardní forma pojištění, na niž jsou zemědělci zvyklí.
Pro cukrovou řepu je připraven produkt Univerzál cukrová řepa, vztahuje se na krupobití a dále zničení mladého porostu mrazem, škůdci, větrem a záplavou. V plnění se bere v úvahu i snížení výnosu porostu založeného náhradou za zničený a náklad na nové osetí.
Produkt Univerzál mák je variantou předchozího. Neposkytujeme však náhradu za snížený výnos náhradní plodiny; tou již většinou nemůže být mák.
Pojištění ovoce nabízíme ve čtyřech variantách. Podstatné a zajímavé je, že tímto pojištěním je chráněna i kvalita sklizně. Naše likvidační směrnice vychází ze směrnice Evropské unie v platném znění.
Pojištění vinné révy nabízíme ve třech produktech. Kromě krupobití může být pojištěným rizikem i mráz.

l Za co mohou získat klienti slevu a jak vysokou?
Bonusy a slevy představují možnost diferencovat mezi pojištěnými s různým škodním průběhem – pružně reagovat na realitu. Začínáme již u spolehlivosti údajů poskytnutých pojištěným při sjednání smlouvy. Za dodání aktuálních hodnověrných údajů o obhospodařovaných plochách poskytujeme slevu až deset procent. U nových smluv poskytujeme takzvaný zapůjčený bezeškodní bonus ve výši 30 procent z pojistného. U pojištění ovoce reagujeme na škodní průběh nejen úpravou výše pojistného, ale i změnou spoluúčasti.

l Uzavíráte i jiné druhy pojištění pro zemědělce?
Je naší slabinou a zároveň předností, že nenabízíme vedle pojištění plodin i jiné druhy pojištění. Slabinou proto, že komplexní nabídka zemědělce lépe uspokojí, předností proto, že naše činnost je tak zcela transparentní. U pojištění plodin jsou sazby pojistného v procentech, u jiných majetkových pojištění v promile. Již tento fakt vypovídá výmluvně o možnostech kompenzace výsledků v jiném oboru a možná i ve prospěch jiného „nezemědělského“ pojištěného.

Zeptali jsme se pojišťoven

Co bývá častou příčinou škod u vašich klientů – zemědělců?

Česká pojišťovna, a. s.
odpovídá: Ing. Jiří Havelka
ředitel zemědělského pojištění

Například v roce 2006 vyplatila Česká pojišťovna za škody na plodinách vzniklých vyzimováním a mrazem 60 milionů korun, za záplavy 50 milionů korun, za škody krupobitím 280 milionů korun. Celkem za škody v pojištění plodin obdrželi naši klienti více než 400 milionů korun. Co se týká četnosti škod, byl rok 2006 nadprůměrný. V pojištění zvířat tvoří nejvýznamnější podíl nákazové škody, zejména obávané BSE.
Österreichische
Hagelversicherung
vzájemný pojišťovací spolek
Agra pojišťovna
organizační složka pro ČR
odpovídá: Ing. Jan Palkoska
ředitel

Krupobití bylo, je a bude rizikem s dramatickým projevem. Kdo si pamatuje na krupobití, které postihlo Lounsko a Rakovnicko 18. srpna 1987, ví o čem je řeč. Šest set hektarů padlých chmelových konstrukcí, ty ostatní byly očesané na stojato, rozbité bulvy krmné řepy – štěstí, že sklizeň obilí byla v samém závěru. Meteorologové, pracovníci pojišťovny a zemědělci počítají se sedmiletými, popřípadě jedenáctiletými cykly výskytu silného krupobití. Sedmiletý cyklus se dokonce promítá i do úvah zajistitelů, ale jistota předpovědi, podobně jako u povodní, je velmi malá.

Generali Pojišťovna, a. s.
odpovídá: Ing. Antonín Brejcha
oddělení zemědělského pojištění

U pojištění plodin je to jednoznačně riziko krupobití, u hospodářských zvířat pak škody způsobené úrazy.

Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s.
odpovídá: Zdeněk Brož
odborný analytik pojištění

Příčiny jednotlivých škod se projevují podle klimatické situace v České republice.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down