Rozhodnutí EU zvyšuje náklady zemědělců – kadavery

Dle předpisu EU je zakázáno zkrmovat masokostní moučku. Předpis zavedla EU kvůli nemoci BSE a v zájmu bezpečných potravin, který od 1. 7. 2003 zavádí i ČR. Z tohoto důvodu podniky zpracovávající uhynulá zvířata (kadavery) nemohou prodávat masokostní moučku podnikům vyrábějícím krmné směsi, nýbrž tato masokostní moučka musí být spalována.

Do této doby asanační podniky provozovaly svoji činnost na základě tržeb z prodeje masokostní moučky, která je vyráběna v ČR ve vysoké kvalitě, zpracovávána podle přísnějších norem než jsou platná v EU. Domnívám se, že je neopodstatněné zavedení u nás. Uvedeným opatřením EU se stávají mrtvá zvířata odpadem, který bude zvyšovat náklady zemědělců. Do této doby zemědělci platili asanačním podnikům pouze za odvoz kadaveru. Například za odvoz mrtvé krávy nebo býka starších dvou let Kč 945,–, prase nad 100 kg Kč 105,–. Nyní od 1. 7. požadují asanační podniky úhradu skotu nad dva roky Kč 4.200,–, prase nad 100 kg Kč 840,–. Tyto další náklady budou zatěžovat zemědělskou prvovýrobu. U prasat se jedná o navýšení nákladů o 50 – 60 haléřů na kg. Zemědělci si nemůžou navýšit ceny svých vlastních produktů o tyto náklady, neboť jejich výkupní ceny jsou jim jednostranně diktovány supermarkety a zpracovatelskými podniky, např. výkupní cena prasat klesla oproti loňskému roku z Kč 38,– na současných Kč 25,– a nadále klesá, cena mléka klesla oproti předešlému roku o 40 – 60 haléřů/litr a nelze předpokládat navýšení.
Uvedený předpis EU na ochranu spotřebitelů a bezpečných potravin je rozhodnutím státu jednostranně převeden na zemědělce. Zemědělci produkující kafilérní odpad mohou sice žádat o dotaci na jejich likvidaci do výše 50 % – do Kč 5,–/kg, pouze však v období od 1. 7. do 30. 9. 2003. Získání dotace je podmíněno uhrazením 100 % nákladů – předložením daňových dokladů s uvedením kg, nikoliv kusů. Vážení uhynulých zvířat může být problémem. Na zvýšených nákladech se nepodílí ministerstvo zdravotnictví, životního prostřední, ani spotřebitelé bezpečných potravin.
Asanační podniky předložily zemědělcům návrh smlouvy s jednostranně navýšenými cenami s požadavkem hotovostní úhrady při odběru kadaveru. Představenstvo OAK HB na svém jednání 12. 6. 2003 doporučilo svým členů tyto smlouvy nepodepisovat a hlásit odvoz písemně. Asanační podniky mají totiž povinnost kadavery odvézt do 24 hodin od nahlášení, i když nebude nová smlouva podepsána. Ovšem ASAPy mohou až do podepsání nového kontraktu účtovat cenu, kterou si určí. Bohužel, tedy tu vyšší.
K problematice likvidace kadaveru proběhne, na základě požadavků zemědělské veřejnosti, jednání dne 26. 6. 2003 na MZe ČR za účasti AK ČR a Zemědělského svazu ČR. Tohoto jednání se zúčastní za Okresní agrární komoru Havl. Brod Mgr. Ing. Jiráková, Ph.D. a Marie Brodinová.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *