Rozhovor týdne

O činnosti Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF)jsme hovořili s jeho ředitelem Martinem Karbanem.

První listopadový den skončil příjem žádostí o podporu pojištění. Jaký byl zájem? Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond přijal vloni celkem 5230 žádostí a z toho jich schválil 5108. V letošním roce dosud evidoval 5338 a předpokládáme, že tento počet ještě mírně stoupne. Do 15. listopadu trvá totiž opravný termín, do kterého mohou zemědělci na základě písemného vyrozumění příslušným regionálním pracovištěm ministerstva zemědělství svoji podanou žádost opravit. Regionální pracoviště takto opravenou žádost musí v termínu nejpozději do 30. listopadu 2008 doručit fondu.
Celkový požadavek na finanční podporu pojištění je ve srovnání s loňským rokem rozhodně vyšší. Největší nárůst jsme zatím zaznamenali v kategorii ostatních plodin, u hospodářských zvířat došlo naopak ke snížení počtu žádostí.
V souvislosti s dopady finanční krize na české zemědělství se hovořilo o obnovení garanční funkce PGRLF? Zatím ověřujeme možnosti, které máme. Jsou totiž dány závaznými pravidly Evropské unie. Druhou závažnou skutečností je, že pokud bychom na tyto garance přistoupili, tak to s sebou nese požadavek na značnou dovybavenost finanční hotovostí, kterou bychom museli mít k dispozici. V okamžiku, kdy totiž garanci vystavíme, musíme mít finanční krytí na to, abychom v případě plnění této garance mohli dostát svým závazkům. Jestliže řádově poskytneme podporu na program Zemědělec a Půda ve výši zhruba 850 milionů korun, odpovídá to čerpaným úvěrům zemědělců ve výši asi 5,2 až 5,5 miliardy korun. Takže kdybychom uvažovali o maximální výši podpory, které by v souvislosti s limity, vyplývajícími z nařízení EU, mohly činit 25 až 30 procent, museli bychom mít ročně k dispozici 1,7 až dvě miliardy korun.
Kdy by tato podpora mohla být realizovatelná?
Tyto podpory byly doposud směřovány zejména na podporu investic, tak by se podle stávajících pravidel mohlo jednat právě o ně. Ale jsme svědky toho, že v jiných odvětvích dochází i k podporám neinvestičního charakteru, takže v případě, že by se podařilo dojednat provozní financování, nemělo by tomu již stát nic v cestě. Představuje to ale nemalou finanční zátěž, potřebné prostředky bychom museli najít v národním rozpočtu.
Jaký zájem byl letos o programy Zemědělec a Půda? Ve srovnání s rokem 2007 došlo k menšímu poklesu počtu žádostí.i objemu finančních prostředků, které jsou požadovány. Myslím si, že je to spojeno s rozdílnými výsledky hospodaření, které zemědělci vykázali v roce 2007 a 2008. Zemědělci jsou všeobecně vnímáni jako velice solidní a slušní dlužníci, tudíž si nedovolí zavázet se k něčemu, když neví, zda budou následně schopni dostát svým závazkům. Z toho důvodu je objem finančních prostředků vydávaných na nákup techniky o trochu nižší než v předchozím roce. Na základě čísel do konce října by mohlo dojít ke snížení požadované výše podpory v řádu několika desítek milionů korun.
Chystáte nějaké novinky? V současné době máme v přípravě nový program k předložení na jednání vlády. Jedná se o podpůrný nástroj pro pěstitele sadbového materiálu pro lesy. Podpora bude obdobně strukturovaná jako je stávající podpora pojištění. Výše této podpory bude zanedbatelná, v řádu jednotek milionů. Jde o podporu, která bude pod režimem de minimis. Ministrem zemědělství byla ustavena pracovní skupina pro podporu pojištění, které by řešilo těžko pojistitelná rizika, jako jsou třeba ztráty způsobené suchem či vichřicemi. Tato rizika jsou v současné době nepojistitelná. V budoucnu by požadavky na odškodnění měly být hrazeny z fondu, kam budou přispívat částečně sami zemědělci, částečně pojišťovny a stát. Tento systém bude minimalizovat požadavky na ad hock odškodnění. Základním kritériem pro odškodnění bude spoluúčast žadatelů.
Kdy počítáte s tím, že byste zahájili tuto funkci? Předpokládáme, že do pololetí příštího roku bychom mohli mít připravený návrh. Pokud najdeme společné řešení, přijatelné pro všechny zúčastněné subjekty, mohl být program nastartován od 1. ledna 2010.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *