ROZHOVOR TÝDNE

s RNDr. Jaroslavem Staňou, ředitelem Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně

Před i po vstupu České republiky do EU se i ÚKZÚZ zapojil do realizace programů určených kandidátským nebo novým členským státům. Můžete je blíže specifikovat?

Před vstupem do EU ÚKZÚZ připravil jeden projekt z programu PHARE, který se týkal bezpečnosti krmiv v celé oblasti potravinového řetězce. Samotný projekt, pod označením
Bezpečnost krmiv jako součást potravního řetězce – „Feedingstuff Safety in the whole Foodchain,“ který byl slavnostně ukončen 13. dubna 2005, se skládal ze dvou částí. První část byla Twinning light a druhá řešila nákup laboratorního vybavení, který umožnil, aby Ústav byl připraven řešit veškeré záležitosti, které s bezpečností potravin a krmiv bezprostředně souvisí. V rámci Twinning Light proběhla řada seminářů, které pokryly jak bezpečnost a kontrolu krmiv, tak i související laboratorní analýzy a praktické seznámení s novými přístroji. V Praze se například uspořádaly semináře na mikroskopiku a vzorkování krmiv, které se skládaly nejen z teorie, ale i praktických ukázek.
V současné době se uskutečňuje nový projekt z programu pro nově přistoupivší země Transition Facility“ s názvem „Vyplnění mezer v bezpečnosti potravin zdokonalením systému rychlé výstrahy“ (Filling Gaps in Food Safety improvement of RASFF, jehož slavnostní zahájení proběhlo 14.5.2005 . Jde o projekt, který přímo navazuje na předchozí. Po dovybavení laboratoří a získání dalších zkušeností z inspekce bylo potřeba zaměřit se na oblast, která s výše uvedenou problematikou bezprostředně souvisí – informační systémy. Tento projekt řeší záležitosti vzájemné komunikace jednotlivých informačních systémů v rámci ústavu tak, aby docházelo k unifikaci důležitých dat a v důsledku toho bylo lepší napojení na Rapid Alert Systém (systém rychlého varování), za který je zodpovědná Státní zemědělské a potravinářské inspekce a jehož je ÚKZÚZ součástí.

Jakým způsobem jste při zpracovávání projektů řešili odlišnosti naší a evropské legislativy?

V době, kdy jsme připravovali první projekt, tj. těsně před vstupem, byla již převážná část české legislativy plně harmonizována s acquis communautaire. Jedním z cílů projektu bylo bližší seznámení a proškolení našich pracovníků především z odboru krmiv a Národní referenční laboratoře s evropskou legislativou v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv. Součástí projektu byly tzv. study visits do Řecka a Dánska, kterých se zúčastnili vybraní experti našeho ústavu. Tyto study visits byly zaměřeny na bližší seznámení se se strukturou systému bezpečnosti potravin a krmiv v dané členské zemi. Byly navštíveny téměř všechny instituce, které jsou zapojeny do výše uvedeného systému. Tyto návštěvy byly organizovány naším partnerem v projektu NAGREF (National Agricultural Research Foundation).

Na kterých dalších projektech se momentálně podílíte sami nebo ve spolupráci s jinými institucemi?

Z oblasti programu Transition Facility připravujeme v současnosti další projekt, který se má týkat certifikace činnosti ústavu jako úřadu. Je to další logický krok. Prvním bylo zlepšení kontrolní činnosti, druhým vytvoření jednotného informačního systému a třetím je prověření a akreditace celého tohoto systému. Veškeré další projekty v EU dnes směřují nejen k řešení pro danou zemi, ale stále více ke spolupráci v rámci regionů.
Další naší aktivitou v tomto směru je např. aktuální jednání s Bavorským geologickým úřadem, s nímž bychom rádi spolupracovali na příhraničním projektu, který řeší monitoring půd a záležitosti ochrany kultur v česko-bavorském příhraničí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *