07.03.2012 | 07:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rozhovor týdne

S Vítězslavem Vopavou, ředitelem odboru přímých plateb a environmentálních podpor Státního zemědělského intervenčního fondu, jsme hovořili o podporách integrovaného pěstování zeleniny.

Na nedávných Zelinářských dnech se hovořilo i o integrované produkci zeleniny (IPZ). Jak hodnotíte zájem o vstup do tohoto systému z pohledu SZIF? Zahájení příjmu žádostí pro poskytování dotací pro zemědělce hospodařící v systému IPZ bylo zahájeno již v roce 2007, to je od začátku stávajícího programového období. Již v prvním roce příjmu byl o tuto podporu ze strany zelinářů velký zájem a SZIF zaevidoval 69 žádostí o zařazení do tohoto systému s celkovou zařazovanou výměrou 14,93 tisíce hektaru. V průběhu následujících období byl postupný meziroční nárůst až na dnešních 16,72 tisíce hektarů zařazené výměry do systému IPZ. Plocha, na které pak byla pěstována zelenina a byla předmětem poskytnutí dotace, vzrostla z 4,63 tisíce hektarů v roce 2007 až na 6,08 tisíce na v roce 2011. Je však nutné upozornit, že od začátku loňského října vstoupilo v platnost nové nařízení vlády, které zakotvuje ukončení uzavírání nových závazků v rámci agroenvironmentálních opatření od letošního roku a SZIF tak bude administrovat pouze stávající závazky. Nové závazky mohou být uzavírány pouze na zatravňování orné půdy. Zároveň však bylo umožněno prodloužit stávající závazky, které končily v roce 2011 a mohly být prodlouženy o dva roky do roku 2013. To se týkalo i 23 žadatelů s integrovanou produkcí zeleniny. Závazky končící v letošním roce budou prodlužovány na základě požadavků žadatelů podaných na podzim, a to do konce listopadu, a budou prodlouženy o rok.
Jak SZIF tyto pěstitele kontroluje a s jakým výsledkem? Kontrola žádostí o dotaci se obecně skládá ze správní, to je administrativní kontroly, a kontroly na místě na farmě žadatele. V případě integrované produkce zeleniny, která patří do celé skupiny agroenvironmentálních opatření, podléhají všechny žádosti správní kontrole a minimálně pět procent žádostí podléhá kontrole na místě. Tyto žádosti ke kontrole na místě se vybírají na základě rizikové analýzy a je zohledněn i výběr náhodný. Tyto principy kontroly jsou nastaveny příslušnými evropskými nařízeními. Během let 2007 až 2011 tak bylo provedeno i 21 kontrol na místě u pěstitelů zeleniny, kteří byli zařazeni do opatření IPZ. V posledním roce 2011 pak nebylo zjištěno na kontrolách na místě žádné porušení. Je nutné zdůraznit, že vzhledem k charakteru tohoto opatření, je velká část kontroly věnována příslušným evidencím.
Jaké chyby tedy kontroloři zjistili v předchozích letech? Za celé období, kdy byly kontroly prováděny, bylo zjištěno například, že byl pěstován jiný druh zeleniny, než byl uveden v žádosti a že zelenina nebyla pěstována na celém půdním bloku. Dále pak karta půdního bloku byla nesprávně nebo nedostatečně vedena, před každým výsevem nebo výsadbou zeleniny nebyl proveden rozbor na obsah dusíkatých látek či nebyly odebírány příslušné vzorky zeleniny. Nebyly rovněž ze strany pěstitelů vedeny každodenní záznamy o vývoji teploty a vlhkosti vzduchu v období od 1. března do 30. září a nevedli každoroční záznamy o sledování výskytu škodlivých organismů. Obecně se však dá říci, že při kontrolách na místě u pěstitelů zeleniny nedochází k četným zjištěním porušení podmínek poskytnutí dotace.
Mohl byste připomenout, jak vysoké podpory mohou tito pěstitelé získat a jaké jsou vyhlídky do budoucna? Na jeden hektar pěstované zeleniny v rámci tohoto opatření pěstitelé obdrží sazbu 440 euro, což za rok 2011 činí 11 038,72 koruny na hektar. Pro rok 2012 by pak měla sazba činit 11 222,20 koruny na hektar zeleniny při kurzu 25,505 koruny za euro. Je však nutné upozornit, že žadatelům je na tuto plochu vyplacena zároveň jednotná platba na plochu (SAPS), která vloni činila 4 686,50 koruny na hektar. Celkově tak mohl pěstitel získat na příslušnou plochu 17 736,22 koruny. V roce 2010 představovala celková platba 18 150,30 koruny, která však zahrnovala kromě SAPS ve výši 4060,80 koruny a agroenvironmentálního opatření – IPZ 11 565,40 koruny ještě top-up 514,10 koruny na hektar. Za loňský rok bylo v rámci integrované produkce zeleniny přijato celkem 93 žádostí o poskytnutí dotace s požadovanou dotací 67,15 milionu korun. Vydávání rozhodnutí u agroenvironmentálního opatření, to je včetně IPZ, pak bylo zahájeno již na začátku února a následně byla zahájena výplata těchto dotací. Nicméně tyto žádosti zatím nebyly zcela zadministrovány.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down