Rozhovor týdne

S Martinem Leiblem z oddělení ekologického zemědělství ministerstva zemědělství jsme hovořili o Září - měsíci biopotravin.

Rozhovor Letos se koná již po šesté propagační akce Září – měsíc biopotravin. Čím se letošní ročník vyznačuje? V Měsíci biopotravin stavíme na tom, co se osvědčilo, na konkrétních akcích, a to na exkurzích na ekofarmy, biojarmarcích, biodožínkách, nebo na ochutnávkách biopotravin. Podrobné informace o všech konaných akcích je možné najít na webové stránce projektu www.mesicbiopotravin.cz. V podstatě každý ročník je v souladu s nějakým mottem. Letos je Měsíc biopotravin zaměřen na biodiverzitu, chceme komunikovat i mimoprodukční funkce zemědělství. Jeden z minulých ročníků se zabýval například kvalitou biopotravin. Samozřejmě témat v této oblasti je hodně a každý rok se chceme zabývat nějakým speciálním.
Letos se připravuje nový akční plán pro ekologické zemědělství, který by měl platit od roku 2011. Mohl byste shrnout, co přinese? Akční plán zatím existuje jenom v pracovní verzi, během letošního roku by ho měla schválit vláda. V akčním plánu, který letos končí, jsme měli jenom jeden hlavní cíl, a to dosáhnout v České republice deseti procent ekologicky obdělávané zemědělské půdy v roce 2010. To se nám podařilo, dosáhli jsme už 10,4 procenta. V novém akčním plánu navrhujeme navyšování výměry ekologicky obhospodařované zemědělské půdy až na 15 procent do roku 2015. Ale měly by tam být zakotveny i cíle kvalitativní, či týkající se rozvoje trhu s biopotravinami. Zatím nebudu říkat čísla, protože se mohou během schvalování dokumentu měnit, ale určitě chceme zvýšit podíl biopotravin na trhu s potravinami, protože zatím tvoří pouze jedno procento. Naším záměrem je zasadit se také o zvýšení podílu českých biopotravin na tuzemském trhu. V současnosti se totiž asi 60 procent biopotravin dováží a pouze 40 procent pochází z tuzemských zdrojů. Tento poměr bychom chtěli obrátit.
Jak toho chcete docílit? Hlavních cest není mnoho. Zásadní je podle mě důvěra spotřebitele v tyto produkty, aby spotřebitel znal jejich výhody, věděl, jak se označují a kupoval je. To představuje základ. Další je finanční podpora producentů biopotravin. Z Programu rozvoje venkova lze čerpat dotace na investice. Producenti biopotravin jsou přitom bodově zvýhodněni a mají větší šanci na to, že jejich projekt bude realizován.
Jaká je úspěšnost těchto žadatelů? O peníze z Programu rozvoje venkova mají výrobci biopotravin zájem. V letech 2007, 2008 a 2009, kdy mohli o tyto podpory žádat, požadovali na své projekty asi 200 milionů korun ročně. Vzhledem k tomu, že projekty v oblasti biopotravin jsou bodově zvýhodněny, všechny se ocitly tzv. nad čarou a budou spolufinancovány. Takže jejich úspěšnost je zatím stoprocentní.
Ekologicky zemědělství se potýká s malým podílem ekologicky obhospodařované orné půdy. Jak chcete zlepšit tuto strukturu? Myslím, že nikdy nedosáhneme toho, aby bylo třeba 50 procent travních porostů a 50 procent orné půdy, protože v České republice je hodně znevýhodněných oblastí (LFA) a je jednodušší hospodařit na travách než na orné půdě. Výměra orné půdy se přece jen zvyšuje, dnes je už v ekologickém režimu obhospodařováno asi 55 tisíc hektarů orné půdy, Před rokem to bylo 45 tisíc, takže za rok se výměra ekologicky obhospodařované orné půdy zvýšila asi o deset tisíc hektarů. Travních porostů bude ale vždy více.
Důležité je, aby se stačila uspokojit poptávka spotřebitelů a bylo možno rovněž exportovat.
Například v rámci veletrhu Biofach mívá svůj stánek i ministerstvo zemědělství a prezentují se tam ti výrobci, kteří mají zájem obchodovat se zahraničím. To je samozřejmě jejich podnikatelská příležitost, kterou musíme podpořit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *