Rozmanitost se týká i zemědělství

Jak se bude vyvíjet biologická rozmanitost po roce 2010? Jaká opatření by měla obsahovat nová strategie Evropské unie na její ochranu? Veřejnou diskusi na toto téma spustila v uplynulém týdnu Evropská komise. S její pomocí chce poznat názory nejrůznějších zainteresovaných stran na možná opatření pro strategii Evropské unie v této oblasti. Obrací se na občany, zúčastněné strany, orgány veřejné správy, podnikatele i nevládní organizace, aby jí zaslali své názory na nedostatky ve stávající politice a nový přístup, který komise navrhuje.

 Dále jde komisi i o vztah zemědělství a biologické rozmanitosti, hospodářské aspekty biologické rozmanitosti i způsob, jak se o zachování biologické rozmanitosti starat v rámci Evropské unie i mimo ni. Výsledky této konzultace by se měly promítnout do nové strategie, která se v současnosti připravuje. Příspěvky je možné posílat do 22. října 2010.
„Evropané jsou si zajedno v tom, že v boji proti ztrátám biologické rozmanitosti je třeba zvýšit úsilí. Vyzývám všechny, jimž tato problematika leží na srdci, aby se zapojili do diskuse a pomohli utvářet naši politiku v této oblasti,“ uvedl evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik.
Vysoké cíle
V březnu 2010 schválila rada Evropské unie koncepci vývoje po roce 2010 a nový ambiciózní cíl pro úsilí o zachování biologické rozmanitosti na rok 2020. Chce totiž „zastavit do roku 2020 úbytek biologické rozmanitosti a degradaci ekosystémů, v maximálním proveditelném rozsahu je obnovit a současně zvýšit příspěvek EU k odvrácení úbytku biologické rozmanitosti v celosvětovém měřítku“.
Rada vyzvala komisi, aby vypracovala komplexní strategii zaměřenou na omezený soubor měřitelných dílčích cílů pro různé ekosystémy, na příčiny ztrát biologické rozmanitosti a odpovídající opatření. K tomu by měla komisi pomoci i zahájená veřejná diskuse, která se konkrétně zaměřuje na oblasti, v nichž jsou stávající právní předpisy EU vnímány jako nedostatečné nebo které je třeba posílit. Komise také hledá cesty, jak lépe zapojit politiku biologické rozmanitosti do ostatních oblastí.
Více než třetina druhů asi vyhyne
Mnoho odborných studií potvrzuje, že biologická rozmanitost na celém světě je stále vážně ohrožena. Ubývá totiž stokrát až tisíckrát rychleji, než lze považovat za běžné. Více než jedné třetině popsaných druhů hrozí vyhynutí a odhaduje se, že v posledních 50 letech se zhoršil stav zhruba 60 procent ekosystémů na Zemi. V roce 2001 si EU stanovila cíl zastavit do roku 2010 ubývání biologické rozmanitosti v členských zemích. Následně zesílila opatření zaměřená na zpomalení ubývání biologické rozmanitosti a v roce 2006 přijala komise akční plán EU pro biologickou rozmanitost, aby pokrok v této oblasti urychlila. Je však jasné, že i přes veškeré dosud vynaložené úsilí EU svého cíle nedosáhla. Proto komise hledá nový přístup. Do konzultace je možné se zapojit na internetové adrese
http://ec.europa.eu/environment/consultations/biodecline.htm

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *