Rozvoj trhu masa ve střední a východní Evropě

Německá agentura ZMP ve své detailní analýze trhu masa v zemích střední a východní Evropy (SVE) upozorňuje na rostoucí problémy v masném sektoru, i když v některých zemích lze zaznamenat pokrok v rozvoji tohoto odvětví.

Jak vyplývá ze statistik, stavy skotu v zemích SVE v období 1996 až 2000 poklesly o tři procenta, počet prasat se snížil o 8 %, ovcí o 23 % a drůbeže o 5 %. Restrukturalizace v živočišné výrobě se protahovala v důsledku nedostatečného zabezpečení krmivy, chronického nedostatku finančních prostředků a v řadě případů také zastaralé technologie chovu skotu. Tyto problémy se ještě komplikovaly v souvislosti s krácením prostředků na subvence a poklesem příjmů obyvatelstva. Celková produkce masa v deseti zemích SVE se ve sledovaném období snížila o tři procenta na 7,17 mil. tun, přičemž výroba hovězího klesla o 16 % a skopového masa o 14 %. V roce 2000 z celkové výroby masa připadalo kolem 60 % na vepřové, 13 % na hovězí a telecí, 25 % na drůbeží a 2 % na skopové a kozí maso.
Lídry v produkci vepřového a drůbežího masa v regionu SVE jsou Polsko, Rumunsko a Maďarsko. Prvně dvě jmenované země rovněž dominovaly ve výrobě hovězího, Rumunsko a Bulharsko zase ve výrobě skopového masa. Ceny producentů masa v SVE jsou nižší než v Evropské unii, přitom v poslední době se jen estonským výrobcům vepřového a drůbežího masa dařilo dosahovat větších příjmů z prodeje. Celkové nižší úroveň cen masa v zemích SVE je částečně způsobena relativně nízkou poptávkou po této komoditě. Průměrná spotřeba masa na obyvatele v zemích SVE v současné době dosahuje 66 kilogramů za rok, zatímco v EU je o 23 kilogramů vyšší – 89 kg.
Výrobci masa v SVE zatím nedokázali výrazněji zvýšit jakost svých produktů, což by pomohlo zvýšit jejich příjmy. Například v Polsku jen 30 % masa spadá do kategorie „vyšší ceny“, která odpovídá západoevropským kategoriím. Mnozí dodavatelé vůbec neprovádějí klasifikaci masa a tam, kde to dělají, se to nepromítá do jeho cen. Z těchto důvodů, jak konstatuje odborný týdeník AgraEurope, u farmářů klesá zájem o chov jakostnějších zvířat a vyšší stupeň jejich zmasilosti. Navíc v zemích SVE nejsou řešeny otázky a problémy strukturálního charakteru. V sektoru živočišné výroby existuje příliš mnoho malých jatek a zpracovatelských závodů, což se negativně promítá do výrobních nákladů. Například v Polsku bylo v roce 2000 pouze kolem 500 průmyslových zpracovatelů masa s počtem více než šesti zaměstnanců, zatímco v 6000 malých podnicích pracovalo méně než šest lidí.
Nepodařilo se rovněž důsledně dořešit otázky náhrady zastaralých zařízení ve zpracovatelských kapacitách, které v jsou ve většině zemí (například v Polsku) využity jen na padesát procent. Vedle toho se živočišná výroba v zemích SVE střetává s problémem laciného dovozu masa a se stále složitější situací na exportních trzích. Vážnou ranou pro vývoz masa ze zemí SVE byla například vážná finanční krize v Rusku v srpnu 1998. Kromě toho maso do EU nelze exportovat bez toho, aby odpovídalo přísným fytosanitárním podmínkám, které řada východoevropských zemí nedodržuje. Jak vyplývá z údajů „Agra Europe“, je v Polsku požadavky Evropské unie schopno uspokojit jen 19 jatek a 23 zpracovatelských závodů, zatímco v Bulharsku ještě méně. Průzkumy provedené v Maďarsku ukázaly, že z 984 závodů zpracovávajících maso jen 84, tedy necelá desetina, vyrábělo produkty odpovídající národním standardům.
Z výše uvedených faktů vyplývá, že sektor živočišné výroby v zemích SVE musí ještě překonat řadu překážek. Důsledné řešení otázek restrukturalizaci přitom umožní zemím SVE zvýšit svou roli v exportu masa, který se začal zvyšovat v roce 1999 po propadu v roce předcházejícím. Celkový vývoz masa z deseti sledovaných zemí SVE v roce 1999 převýšil dovoz, zatímco v roce 1998 byl tento region ještě netto-dovozcem. Přitom nárůst byl dosažen zejména zásluhou větších dodávek masa z Maďarska a z Polska. V exportu jasně dominovalo drůbeží maso (60 % z celkového objemu v roce 1999), zhruba 32 % připadlo na vepřové, jen sedm procent na hovězí a telecí a zbylé jedno procento na skopové maso. V dovozu byly tyto relace následující (v %): 62, 33, 4 a 1.
Zahraniční odborníci jsou v odhadu vyhlídek dalšího rozvoje trhu masa v zemích SVE velmi opatrní, hlavně s ohledem na jejich předpokládaný vstup do Evropské unie. Podle prognózy The Institute for Agricultural Development in Central and Eastern Europe (IADCEE) se produkce masa v zemích SVE k roku 2007 zvýší o šest procent v porovnání s rokem 2000 na 7,45 milionu tun. Výroba hovězího a telecího by ve sledované době měla stoupnout o 58 %, vepřového masa však jen o tři procenta. Produkce drůbežího by se měla snížit o 17 %. Spolu s očekávaným rozšířením EU se může produkce masa v tomto seskupení zvýšit až o jednu pětinu, v praxi to však nepřinese žádné přesycení trhu. Rostoucí zdroje masa totiž většinou pohltí samotné země SVE v důsledku očekávaného růstu příjmů obyvatelstva. Současně s tím se předpokládá také zvýšení dodávek masa do Ruska a dalších zemí SNS.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *