26.07.2013 | 08:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

S dobrými výsledky rostou investice

Většina se shodne na tom, že zemědělský sektor hraje klíčovou roli v zajišťování dostatku potravin a že je třeba do něj investovat, aby se rozvíjel. Už menší shoda v uplynulém programovém období panovala v tom, jak mají takové investice vypadat, aby byly opravdu prospěšné. To se ale plně projeví až v letech následujících po realizaci projektů. Letos mohli zemědělci čerpat na část svého investičního záměru z evropských zdrojů v rámci Programu rozvoje venkova a operačního programu Rybářství, dále ze státního rozpočtu na dotační programy zemědělství a z programu Zemědělec z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu.

V uplynulých dvou letech zaznamenal Ústav zemědělské ekonomiky a informací zvýšení investiční aktivity do zemědělské výroby. Jinak tomu zřejmě nebude ani letos.
Investice s podporou
z evropských zdrojů
„U dotačních programů v zemědělství zájem o investiční programy nepolevil. Také v Programu rozvoje venkova přetrvává značný převis žádostí. Stejně je tomu u operačního programu Rybářství,“ uvedla náměstkyně ministra pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku Evropské unie Ing. Jaroslava Beneš Špalková z Ministerstva zemědělství. Připomněla, že letos bylo jako poslední vyhlášeno 19. kolo příjmu žádostí, které probíhalo od 19. června do 2. července. Příjem žádostí se týkal investičních opatření/pod­opatření: I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (alokace asi 419 mil. Kč), II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů (alokace asi 460 mil. Kč). Příjem žádostí zahrnoval také opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb (alokace asi 150 mil. Kč), IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie a IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (alokace 51 mil. Kč).
V návaznosti na červnovou po­­vodňovou situaci a zejména s ohledem na zajištění pomoci postiženým oblastem a subjektům bývalý ministr zemědělství Petr Bendl prodloužil příjem žádostí 19. kola u podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření, které má přímou souvislost s odstraňováním škod po povodních a s preventivními opatřeními, do 31. 10. 2013.
Tímto kolem v letošním roce končí možnost podávat žádosti v rámci tohoto evropského programu. „Další příjem žádostí na investiční opatření pro zemědělce do konce roku 2013 nepředpokládáme,“ potvrdila Ing. Beneš Špalková.
V roce 2013 byl již podle sdělení náměstkyně Beneš Špalkové příjem žádostí o dotaci na investiční projekty v rámci operačního programu Rybářství ukončen. Poslední registrace projektů zaměřených na tuto oblast byla realizována letos v únoru v 15. kole a v březnu v 16. kole. Patnácté kolo bylo určeno výhradně zájemcům o dotaci z OP Rybářství, kteří dosud žádnou finanční podporu v rámci tohoto programu nečerpali. „Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekty registrované v 15. a 16. kole letošního roku se vydají v průběhu června a července,“ informovala náměstkyně.
Investice financované z českých zdrojů
Ministerstvo zemědělství poskytuje rovněž dotace v rámci dotačních programů zemědělství pro rok 2013, které se financují výhradně z národních zdrojů, připomněla Ing. Beneš Špalková. Veškeré tyto programy jsou účelové, dotace slouží k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. Pravidla dotačních programů stanoví zásady. Mezi programy investičního charakteru obsažené v zásadách jsou: 1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách, 1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů, 9.I. Podpora zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství, 13. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského a krmivářského průmyslu – 13.C. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu. 13.D. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti krmivářského průmyslu.
Jak byly programy využity v loňském roce? Podle Ing. Beneš Špalkové bylo v rámci dotačního programu 1.I. přijato 38 žádostí s požadavkem na 22,703 milionu korun. Z toho se schválilo 33 žádostí, přiznáno a vyplaceno bylo 10,999 mil. Kč. Z tohoto programu se podpořilo vybudování kapkové závlahy na 75 ha vinic, 15 ha chmelnic, 287 ha ovocných sadů a 1 ha školek.
Na dotační program 1.R. bylo přijato 63 žádostí s požadavkem na 51,259 mil. Kč. Z toho se schválilo 60 žádostí, přiznáno a vyplaceno bylo 49,901 mil. Kč. Finance byly určeny k podpoře 280 ha ovocných sadů (jabloní, hrušní, meruněk, broskvoní, slivoní, třešní a višní) a 12 ha sadů drobného ovoce (rybízů, angreštů, malin).
Na dotační program 9.I. by­la přijata jedna žádost na 1,873 mil. Kč, a ta byla schválena. Vyplaceno bylo 0,7 mil. Kč, podporu získal jeden školní výrobní podnik (účelové zařízení), jenž se zabývá chovem ryb.
Na dotační program 13. bylo přijato 36 žádostí na celkovou částku 223,25 mil. Kč. Schváleno bylo 34 žádostí, přiznáno a vyplaceno 131,745 mil. Kč. Podporu získalo 34 projektů výrobců potravin a výrobců hotových krmiv pro zvířata.
Investiční příležitosti v roce 2014
Otazník zatím visí nad tím, jaké budou mít zemědělci investiční příležitosti v roce 2014, kdy začíná nové programovací období. „Materiály k Programu rozvoje venkova ČR na období 2014–2020 jsou nyní ve fázi projednávání. Prozatím není známa finální podoba základních ani prováděcích právních předpisů. Jednou z klíčových priorit Ministerstva zemědělství je vyjednání co nejvýhodnějších podmínek pro budoucí rámec společné zemědělské politiky pro období let 2014
–2020, o kterém aktuálně probíhá velmi intenzivní diskuse. Přestože je zřejmé, že finanční prostředky určené na program budou nižší než v současném období, bude ze strany ministerstva vyvinuta maximální snaha o efektivní využití finančních prostředků z evropských fondů, především k zachování a zvýšení konkurenceschopnosti českého zemědělství a lesnictví, ke zlepšení životního prostředí a krajiny i k podpoře pracovních příležitostí na venkově,“ sdělila Ing. Beneš Špalková.
V průběhu příštího roku budou žadatelům z řad rybářů vydávána rozhodnutí o poskytnutí dotace v oblasti investic pouze do výše zůstatku disponibilních finančních prostředků OP Rybářství 2007–2014 v souladu se zásadami tvorby a čerpání Zásobníku projektů, poznamenala.
„Žadatelé o dotaci budou moci čerpat finanční prostředky, které budou podporovat udržitelnost a další rozvoj rybářského odvětví, ale i v příštím programovacím období. Harmonogram, pravidla, která by čerpání finančních prostředků v dalším období upravovala, ani výše finančních zdrojů dosud nejsou stanoveny.“
Co se týká spektra národních dotačních programů pro rok 2014, uvedla: „Pokud to připravované nové nastavení pravidel Evropské unie pro poskytování státní pomoci umožní, nepředpokládají se výrazné změny a měly by tedy být v obdobném rozsahu jako v zásadách pro rok 2013.
Program PGRLF
– Zemědělec
Příznivé ekonomické výsledky v letech 2011 a 2012 měly adekvátní odezvu v investování zemědělců v rámci programu Zemědělec Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) v tomto období. Předpokládat se dají i v letošním roce vzhledem k velmi dobrým výsledkům agrárního sektoru, který skončil v roce 2012 asi s šestnáctimiliardovým ziskem.
V rámci investiční podpory PGRLF je nyní otevřen program Zemědělec. Podpora z programu Zemědělec se poskytuje pouze na způsobilé investice, které nejsou podporovány v rámci Programu rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.
Podpora je určena malým a středním podnikům. To jsou podniky, které zaměstnávají méně než 250 osob a mají roční obrat nižší, než je korunový (Kč) ekvivalent částky 50 milionů eur nebo jehož bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje korunový (Kč) ekvivalent částky 43 milionů eur.
Cílem programu Zemědělec je vytvořit předpoklady pro rozvoj zemědělských subjektů tím, že příjemce podpory investuje zejména do mobilního strojního zařízení, vybavení či technologických celků, přičemž podporovaná investice musí sloužit ke snížení výrobních nákladů, modernizaci či zlepšení jakosti. V rámci tohoto programu se podporuje zejména nákup traktorů a přípojných zemědělských strojů na zpracování půdy, sečení, dopravu zemědělských komodit, dále sklízecí řezačky, mlátičky, nakladače, manipulátory a další.
Žadatel o poskytnutí podpory zpracuje podnikatelský záměr a požádá banku o úvěr. V případě kladného stanoviska banky předloží svoji žádost o podporu na předepsaném formuláři společně s úvěrovou smlouvou nebo úvěrovým příslibem obsahující zejména předpokládanou výši úvěru, účel užití úvěrových prostředků, procento úročení, splátkový kalendář a termín úhrady úroků. Žádost se podává prostřednictvím příslušného regionálního pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) podle místa nebo sídla podnikání žadatele či přímo do sídla PGRLF.
Aby žadatel získal podporu, musí v prvním účetním období, které následuje po období, v němž došlo k podání žádosti, dosahovat příjmů ze zemědělské výroby, z činností v oblasti zpracování produkce ze zemědělské výroby, dotací z veřejných zdrojů a dalších plnění stanovených ve Výkladovém listu, alespoň 25 % celkových příjmů a dále uvedených příjmů dosahovat po dobu platnosti a účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory.
Dále je čerpání úvěru podmíněno předložením originálu daňových dokladů (faktur) nebo kupních smluv.
Žadatel o podporu, který splní dané podmínky, získá dotaci části úroků z úvěru. Žadateli –mladému zemědělci, který splní podmínky programu Mládí, se podpora zvyšuje o jedno procento. Podmínkou je, že v roce podání žádosti nedosáhl žadatel čtyřiceti let.
Po uzavření příjmu žádostí Fond provede ekonomické vyhodnocení všech žádostí a podle finančního plánu stanoví v procentech výši podpory, která se zveřejní na internetových stránkách www.pgrlf.cz. Přiznaná sazba podpory musí činit minimálně jedno procento. Celkový objem úvěrových prostředků u jednoho žadatele, na které fond poskytne podporu, nesmí překročit deset milionů korun za rok (do výše objemu úvěrových prostředků se nezapočítávají úvěry poskytnuté před rokem 2013). Příjem žádostí byl letos zahájen 11. března. Ukončení přijímání žádostí bude k 30. září 2013.
Obecně o investování v agrárním sektoru, ale i o investičním programu Zemědělec, který si zemědělci oblíbili k nákupu strojů a technických zařízení, hovořil podrobněji v následujícím rozhovoru pro týdeník Zemědělec předseda představenstva a ředitel Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s., Ing. Martin Karban.

 

Rozhovor s

Ing. Martinem Karbanem,
předsedou představenstva a ředitelem Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s.
Ekonomika zpomaluje v celé Evropské unii, Česká republika není výjimkou.
Jak se její vývoj promítl reálně do financování a investování zemědělců v minulém roce a v části letošního roku?
Z dlouhodobé zkušenosti PGRLF můžeme říci, že investiční strategie zemědělců je závislá zejména na stabilizované hospodářské situaci jednotlivých zemědělských podniků, dále na fyzickém opotřebení příslušné techniky a také snaze o úspory finančních prostředků zaváděním nových technologií. Protože hospodářské výsledky, zejména od roku 2010, byly u řady zemědělských podniků velmi dobré, projevila se tato skutečnost v nebývalém zájmu o podporu investic do zemědělské mechanizace. Fond proto v minulém roce zpracovával (v meziročním srovnání) největší počet žádostí v programu Zemědělec za celou dobu své působnosti. K letošnímu roku se zatím nemůžeme relevantně vyjadřovat i s ohledem na to, že zahájení příjmu žádostí bylo na rozdíl od ostatních let až od března a ukončení příjmu žádostí bude ke konci září. Přesto se domnívám, že i v tomto zkráceném období příjmu žádostí je dostatečný prostor pro ty, kteří budou chtít a mít možnost investovat do nových strojů a technologií.

Považujete letošní rok
za vhodný pro investování
do zemědělské techniky, technologií, strojů či zařízení, anebo je lepší investici odložit?

Jak jsem uvedl již ve své předchozí odpovědi, investice v zemědělství jsou poměrně složitou záležitostí odvíjející se od více faktorů. Přesto bych z obecného pohledu, čistě finančního, považoval letošní rok za vhodný pro investice do zemědělské techniky z několika důvodů. Předně je nutno vzít v úvahu, že úrokové sazby u úvěrů na investice do zemědělské techniky jsou podle statistiky PGRLF nejnižší v historii (roční průměr asi 4,5 %). Přitom je možné využít podporu PGRLF ve formě dotace úroků z úvěrů, které úrokové náklady mohou snížit na minimum (až na 1 % ročně), a to vše v rámci programů Zemědělec a Mládí.

Jaký byl objem poskytnutých úvěrů zemědělcům celkem z národních zdrojů v rámci programu Zemědělec z PGRLF, kolik žádostí bylo kladně vyřízeno, na jaké výdaje směřovaly investice v zemědělství?
V rámci programu PGRLF Zemědělec bylo v roce 2012 podáno celkem 4686 žádostí, ze kterých bylo schváleno 4492. Objem schválené podpory k úrokům z úvěrů dosáhl 826 milionů korun a reprezentuje úvěry v celkovém objemu 8,1 miliardy korun. Vysokou efektivitu poskytovaných podpor v programu Zemědělec dokládá i multiplikační koeficient, který měl v roce 2012 hodnotu asi deset.
To znamená, že na každou jednu korunu vloženou z národních zdrojů bylo investováno deset korun ve formě úvěrů z komerčních bank.
Celkem fond v programu Zemědělec od roku 1999 schválil 23,9 tisíce žádostí, které představovaly 54,6 miliardy korun úvěrových prostředků. To se také projevilo v počtu pořízené techniky. Jen od roku 2003 byl tímto způsobem podpořen nákup 8377 traktorů, 2186 kombajnů, 1525 nakladačů a 1428 secích strojů.

Jaké další dotační programy zaměřené na investice mohou využít zemědělci ještě do konce roku 2013?
Fond letos poskytuje investiční program Zemědělec, kde je možné podávat žádosti až do 30. září tohoto roku. Dále je PGRLF připraven otevřít příjem žádostí v programu Podpora nákupu půdy. Tento program je již schválen a v okamžiku, kdy PGRLF obdrží finanční prostředky, dojde neprodleně k zahájení příjmu žádostí. Předpokládaná finanční potřeba je pro tento program asi 200 milionů korun pro rok 2013. Výše podpory je v režimu de minimis, to znamená., že maximální výše podpory v průběhu tří let nesmí přesáhnout u jednoho subjektu částku rovnající se v přepočtu korun 7,5 tisíce eur.

Zemědělce by jistě zajímali i investiční příležitosti s podporou v příštím roce, kdy začíná nové programovací období Evropské unie
Fond je připraven poskytovat všechny programy, Zemědě­lec, Pojištění a Půda, v rozsahu shodném jako v roce 2013. Podmínkou pro spuštění těchto programů je zajištění finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zda a jaké finanční prostředky budou PGRLF přiděleny, bude známo nejdříve po schválení státního rozpočtu ČR a případně přidělením i jiných mimorozpočtových finančních prostředků. Ministerstvo zemědělství v současné době způsoby dalšího financování PGRLF intenzivně řeší.

Vládní úspory v důsledku krize se mohou dotknout i financování investic prostřednictvím PGRLF. Je
to možné už nyní ze statistiky žadatelů letos a loni porovnat?

Od března až do 20. 5. 2013 bylo PGRLF zpracováno 666 žádostí o podporu úroků z úvěrů v rámci programu Zemědělec k úvěrům v celkovém objemu 1,2 mld. Kč s odhadovanou výší podpory 86 mil. Kč, z nichž bylo již 317 žádostí schváleno. Počet žádostí i objem podporovaných úvěrů není možné s rokem 2012 srovnávat v důsledku toho, že program byl znovu otevřen až 8. března a zpracování každé žádosti od jejího podání na podacím místě do schválení trvá přibližně jeden měsíc.

Mění se letos podmínky v programu Zemědělec?
Podávání žádostí v letošním roce bylo omezeno na období od 8. 3. do 30. 9., dále byla stanovena hranice maximálního podporovaného úvěru na deset milionů korun a maximální základní sazba podpory byla stanovena na 2,5 % s tím, že po ukončení příjmu žádostí může být s ohledem na finanční nároky přepočtena. Program Mládí (navýšení podpory o další 1 %) byl i pro rok 2013 zachován.

Kolik je na program Zemědělec letos vyčleněno prostředků ze státního rozpočtu?
Pro letošní rok bylo vyčleněno 610 milionů korun, což je v porovnání se skutečností loňského roku poněkud méně – na tyto účely bylo 826 milionů korun. Vzhledem k nižší základní sazbě podpory a nižším úrokovým sazbám v letošním roce se ale jedná o dostatečnou částku.

Počítá se s programem Zemědělec i v dalších letech?
Ano, ale vše je otázkou financování další činnosti PGRLF po roce 2013. V současné době Ministerstvo zemědělství společně se Zemědělským výborem Poslanecké sněmovny ČR intenzivně řeší způsob financování veškeré činnosti PGRLF, přičemž jen na program Zemědělec pro rok 2014 by bylo potřeba minimálně asi 550 milionů korun a dalších zhruba 200 milionů korun na podporu nákupu půdy. Podle výše obdržených finančních prostředků bude PGRLF řešit poskytování podpor v rámci jednotlivých programů. Nedostatek finančních prostředků by se však projevil pouze v možnosti přijímat nové žádosti a eventuálně ve výši případné podpory. Smluv o přiznání podpory před rokem 2014 se tato skutečnost nedotkne, neboť PGRLF má tyto své závazky plně finančně pokryty.

 

Eva Kořínková Seifertová

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down