Šance ekologického zemědělství

Jedenadvacet konkrétních opatření obsahuje Evropský akční plán pro organické potraviny a zemědělství, který přijala desátého června Evropská komise. Jeho cílem je podpora pokračujícího rozvoje organického - ekologického - zemědělství v unii. Vypracování plánu předcházely konzultace s členskými státy i skupinami ekologických zemědělců a také internetová diskuse. Komise jej předloží na příštím jednání rady ministrů zemědělství.

Opatření akčního plánu
 Zlepšení informací – informační kampaň orientovaná na spotřebitele, veřejná stravovací zařízení, školy apod. s cílem vysvětlit výhody organického zemědělství, zejména jeho přínos pro životní prostředí. Cílem je zvýšit povědomí spotřebitelů o produktech ekologického zemědělství a také o logu, kterým jsou jeho výrobky označeny. Tato kampaň by se měla přesně zaměřit na jednotlivé skupiny spotřebitelů, například nahodilé kupce ekologické produkce nebo na stravovací zařízení.
 Zavedení internetové databáze různých privátních i národních standardů (včetně mezinárodních standardů a národních standardů platných na hlavních exportních trzích) a jejich srovnání se standardy unie.
 Zdokonalit statistická data jak o produkci, tak o trhu ekologických potravin.
 Dovolit členským státům navršit s pomocí EU podpory producentským organizacím v sektoru ovoce a zeleniny zahrnujícím ekologickou produkci.
 Komise vytvoří seznam všech opatření EU, které může sektor ekologického zemědělství používat v souvislosti s produkcí, marketingem a poskytováním informací.
 Komise doporučuje členským státům, aby v rámci svých programů na rozvoj venkova plně využily nástroje vhodné pro podporu ekologického zemědělství, například národním nebo regionálním akčním plánem zaměřeným na:
– stimulaci strany poptávky použitím nových schémat kvality,
– akce na zachování a posílení přínosu pro životní prostředí a ochranu přírody v dlouhodobém horizontu,
– vývoj pobídek pro ekologické farmáře, aby převedli do tohoto způsobu hospodaření celou a nikoliv jen část své výroby,
– ekologičtí farmáři by měli mít stejné možnosti pro získání investiční podpory jako jejich běžným způsobem hospodařící kolegové,
– vývoj pobídek pro producenty, aby se pro usnadnění distribuce a marketingu zapojili do produkčních řetězců,
– podpora rozšíření služeb pro ekologické zemědělství,
– vzdělávání a zácvik na všechny operace ekologického zemědělství zahrnující produkci, zpracování i marketing,
– ekologické zemědělství by mělo být preferovaným způsobem hospodaření v ekologicky citlivých oblastech.
 Posílení výzkumu ekologického zemědělství a jeho produkčních metod.
 Definování základních principů ekologického zemědělství, a tím zprůhlednění a zjednodušení příslušné legislativy.
 Zajištění integrity ekologického zemědělství posílením standardů a dodržování podmínek a dat pro přechodná období.
 Harmonizace standardů pro ekologické zemědělství, a to:
– zavedením seznamu povolených aditiv a přísad pro zpracování živočišných produktů,
– uvážit, zda zavést specifické standardy pro ekologická vína,
– uvážit potřebu rozšíření působnosti ekologického farmaření i na další oblasti, jako je například akvakultura,
– zvážit potřebu zdokonalení standardů, které se vztahují k ochraně životního prostředí (používání energií, biodiverzita, krajina apod.).
 Ustavení panelu nezávislých expertů pro technické rady.
 V souvislosti s nařízením rady (ECC) č. 2092/91 objasnit, že:
– výrobky, které byly označeny, že obsahují geneticky modifikované organismy (GMO), nemohou být označeny jako ekologické,
– obecné vyznačení hranice pro náhodnou přítomnost GMO platí i pro produkty (jiné než osiva) používané v ekologickém zemědělství. Rozhodnutí, zda pro osiva používaná v ekologickém zemědělství je zapotřebí nastavit specifické hranice a v jaké úrovni, dosud komise zvažuje.
 Zlepšení výkonu inspekčních orgánů a úřadů, pokud jde o klamavé praktiky a požadování křížové kontroly podle směrnice (EEC) č. 2092/91.
 Pokračovat v práci na vývoji vzorkování a analytických metod pro ekologické zemědělství.
 Členské země by měly prostudovat možnosti použití identifikace pozemků zavedené pro společnou zemědělskou politiku pro lokalizaci a monitoring půdy obhospodařované v režimu ekologického zemědělství.
 Zlepšit koordinaci mezi inspekčními orgány a mezi těmito orgány a výkonnými orgány.
 Vyvinout speciální akreditační systém pro inspekční orgány podle směrnice č. 2092/91.
 Komise bude každoročně publikovat zprávu z členských států o kontrole schválených inspekčních organizací zahrnující statistické údaje o typu a počtu přestupků.
 Pokročit v úsilí zahrnout do seznamu ekvivalence i třetí země. Doplnit směrnici rady č. 2092/91 nahrazením současných národních opatření pro dovoz novým systémem, který by používal hodnocení technické ekvivalence orgány určenými pro tento účel unií. Trvat na zajištění, že definice ekvivalence s třetími zeměmi vezme v úvahu různé klimatické i zemědělské podmínky a stav vývoje ekologického zemědělství v dané zemi. Po zavedení tohoto systému nabídnout všem importovaným produktům přístup k logu organických produktů používaného unií.
 Zavést systematické porovnávání mezi standardy EU pro ekologické zemědělství, doporučeními Codex Alimentarius a standardy IFOAM. Pokročit v úsilí o globální harmonizaci a vývoj multilaterálního konceptu ekvivalence založeného na doporučeních Codex Alimentarius ve spolupráci se členskými státy, třetími zeměmi a soukromým sektorem. Podporovat v rozvojových zemích budování kapacit pro ekologické zemědělství. Uvažovat o dalších opatřeních na podporu obchodu s produkcí ekologického zemědělství z rozvojových zemí.
 Posílit uznávání standardů ekologického zemědělství EU a inspekčního systému ve třetích zemích.
Vývoj ekologického zemědělství v EU
V roce 1985 činila certifikovaná ekologická (organická) produkce (včetně ploch, které na ni přecházely) 100 000 ha, na nichž hospodařilo 6300 subjektů. Tedy méně než 0,1 procenta z celkové zemědělské půdy. Na konci roku 2002 zaujímalo ekologické zemědělství v EU již plochu 4,4 milionu ha a zabývalo se jím 150 000 farmářů. To představovalo 3,3 procenta zemědělské půdy a 2,3 procenta farem. V březnu 2000 představila Evropská komise logo nesoucí slova Organic farming – EC Control Systém. Toto logo mohou používat zemědělci, kteří splňují požadavky ekologické produkce. Pokud si zákazníci výrobky označené tímto logem koupí, mají jistotu, že nejméně 95 procent surovin, z nichž pocházejí, bylo vyrobeno v režimu ekologického zemědělství. Vědí také, že produkt odpovídá požadavkům legislativy EU a od producenta nebo zpracovatele se dostává na trh v uzavřeném a označeném obalu. Tento obal nese jméno výrobce nebo zpracovatele nebo prodejce a jméno nebo kód inspekčního orgánu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *