Sankce za překročení mléčné kvóty

V souvislosti s novelou zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu (SZIF) mají producenti mléka stanovenou povinnost nahlásit mu každoročně před koncem kvótového roku písemně na formuláři vydaném fondem svého odběratele mléka na nový kvótový rok. Toto hlášení mají tedy podat do konce března 2006.

V případě, že producent bude dodávat syrové kravské mléko více odběratelům, nahlásí fondu každého z nich a jaký objem části svého individuálního množství (IRM) pro dodávky bude daný odběratel spravovat. Jestliže producent změní v průběhu kvótového roku odběratele, je povinen bezprostředně po ukončení změny oznámit fondu nového.
Dodá-li producent mléko odběrateli, který není schváleným odběratelem, obdrží tento odběratel sankci až do výše 500 tisíc korun. Pokud fyzická nebo právnická osoba nesplní, nebo poruší povinnost vyplývající z přímo použitelného předpisu ES, hrozí jí sankce až do dvou milionů korun.
V současné době zatím Brusel nepotvrdil převod IRM pro přímý prodej na IRM pro dodávky, přestože producenti mléka již obdrželi o tomto převodu rozhodnutí. SZIF potvrdil, že z důvodů malého objemu mléka v rezervě fond rezervu nerozdělí.
České ministerstvo zemědělství požádalo Brusel o rozdělení tzv. restrukturalizační rezervy ve výši zhruba 55,7 mil. kg kravského mléka, která by měla pokrýt překročení výroby mléka v kvótovém roce 2005/06. Není ovšem jasné, kdy Brusel tuto restrukturalizační rezervu schválí, v jaké výši a jakým způsobem se rozdělí. Pokud by měli být přednostně uspokojeni producenti mléka, kteří překročili svou IRM pro dodávky, bylo by potřeba novelizovat nařízení vlády ke správě mléčných kvót, protože stávající znění toto přerozdělení neumožňuje. Platné vládní nařízení umožňuje při překročení národní kvóty ČR pouze plošné snížení kvóty IRM producentům mléka do 3 % a rozdělit ji všem rovnoměrně na základě koeficientu.
Podle průběhu plnění národní kvóty je zřejmé, že Česká republika překročí svou národní kvótu. Zatím není možné stanovit, zda to bude o 1,5 nebo 2 %, nicméně fond předpokládá, že po saldování a zohlednění tuku se bude výše dávky pohybovat mezi dvěma až třemi korunami za každý překročený kilogram syrového kravského mléka u producenta nad jeho IRM pro dodávky. Postup výběru dávky bude následující: na základě ročního hlášení odběratelů mléka, které se zasílá do 15. května tohoto roku, fond provede roční zúčtování a v termínu do 31. července obdrží ti producenti mléka, kteří překročí svou IRM pro dodávky, a jejich odběratelé rozhodnutí od fondu se stanovenou výší dávky. Odběratelé mléka mají povinnost odvést tuto dávku fondu do 1. 9. 2006 a o tuto odvedenou dávku ponížit platbu za mléko producentovi. Znamená to tedy, že producent, který překročí svou IRM pro dodávky, by měl počítat s tím, že červencové mléko placené v srpnu 2006 mu nebude zaplaceno v plné výši a kromě povinnosti odvést daň z příjmu za rok 2005, by si měl vytvořit rezervu i na úhradu této dávky.
Při výběru dávky od producentů mléka prostřednictvím jejich odběratelů bude problematické vybrat dávky od těch producentů, kteří již mléko nevyrábějí a svou IRM pro dodávky překročili, nebo ji překročili u jednoho odběratele mléka a ještě v průběhu tohoto kvótového roku přešli k jinému odběrateli. Názor fondu je, že za výběr dávky je odpovědný původní odběratel, který by ji měl odvést, aniž má možnost si tyto peníze strhnout z ceny mléka daného producenta, protože mu mléko nedodává, nebo již výrobu ukončil.
Výše dávky za překročení IRM u producenta činí 30,91 eura na 100 kg mléka. Může to znamenat značný problém u producentů mléka, kteří by chtěli zvyšovat výrobu v dalším kvótovém roce 2006/07, kdy již nebude možné využít případné rozdělení restrukturalizační rezervy. Při současném kurzu by sankce za produkci mléka nad IRM činila u producenta mléka asi devět korun za kilogram.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *