31.08.2012 | 01:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Seznam nákaz jistotou odškodnění

Komerčně pojištěný chovatel získá v případě nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami státní podporu jednak ve formě části uhrazeného pojistného z programu Pojištění hospodářských zvířat prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, jednak na základě veterinárního zákona. Na to, jaká je nákazová situace v České republice, jak se postupuje při zařazování nebezpečných nákaz do seznamu a jakou úlohu v tomto směru hraje Státní veterinární správa ČR, odpověděl její mluvčí Ing. Josef Duben.

Chovatel získá náhradu nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami, které vyjmenovává veterinární zákon. Jsou všechny opravdu nebezpečné v České republice?
Nebezpečnost nákazy se nevztahuje na geografický výskyt, to znamená, že pokud je nákaza nebezpečná, je nebezpečná na celém světě. Neexistují nebezpečné nákazy pouze pro Českou republiku.Všechny nebezpečné nákazy zmíněné ve veterinárním zákoně, za které přísluší chovatelům náhrady, které jim vzniknou při jejich propuknutí a zdolávání, popřípadě byla vyhlášena mimořádná veterinární opatření, jsou zmíněné v předpisech Evropské unie. Dále je tento seznam i v souladu se seznamem nebezpečných nákaz Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE). Tento seznam pochopitelně může doznat změn, protože se objevují nákazy nové. Cílem tohoto seznamu je zamezit šíření nákaz a umožnit obchodování. Na seznamu jsou nákazy, které jsou přenosné na člověka, anebo způsobují značné přímé či nepřímé ekonomické ztráty. Tyto seznamy jsou uznávané standardy i pro hodnocení nákazové situace a stanovení podmínek pro obchodování. Přestože v České republice je nákazová situace velmi dobrá a jsme řady nebezpečných nákaz prostí, dává tento seznam chovatelům jistotu, že v případě zavlečení některých nákaz budou odškodněni ze státních prostředků. Toto odškodnění má zabránit obavám z hlášení podezření na nebezpečnou nákazu. V praxi to znamená, že pokud dojde k úhynu zvířat na nebezpečnou nákazu před přijetím mimořádných veterinárních opatření, nezískává chovatel kompenzace, v případě, kdy dojde ke škodám po nahlášení, získává chovatel kompenzace v souladu s § 67 veterinárního zákona. V uplynulých letech tak byly chovatelům vypláceny náhrady za škody způsobené BSE, aviární influenzou anebo morem včelího plodu.

Hrozí některé nové nebezpečné nákazy, které nejsou nyní v seznamu veterinárního zákona? Jaký
je postup při zařazování nebezpečných nákaz do jejich seznamu a jakou úlohu v tomto směru sehrává Státní veterinární správa ČR
?
Těžko lze vyslovit prognózu, která nákaza by mohla v blízké budoucnosti ohrozit české a moravské či slezské chovy. Jako stále reálná se jeví aviární influenza, ale třeba také africký mor prasat, se kterým mají problémy v zemích Ruské federace a v Itálii. Nebo slintavka a kulhavka v Turecku. O rozšíření seznamu nebezpečných nákaz rozhoduje výroční zasedání OIE, které probíhá každoročně v Paříži. Českou republiku na tomto jednání zastupuje Státní veterinární správa ČR a při hlasování má jeden hlas jako každý člen OIE. Při tomto jednání vystupuje Česká republika v souladu s předjednanou společnou pozicí všech 27 členských států Evropské unie. Na posledním jednání letos v květnu se velmi diskutovalo o Schmallenberg viru u skotu a ovcí. S ohledem na endemický výskyt této nákazy, minimální ekonomické ztráty a zanedbatelné riziko pro zdraví lidí nebyla tato nákaza na seznam zařazena. Takovému rozhodnutí vždy předchází důkladná analýza rizika a vědecké studie, které jsou na tomto jednání prezentovány.

Jakým způsobem jsou náhrady v souvislosti s nebezpečnými nákazami chovateli propláceny a jak se vypočítávají?
Chovateli se poskytne náhrada nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání některé z nebezpečných nákaz za podmínky, že tato neprodleně uplatňovaná opatření zahrnují nejméně izolaci zvířat v hospodářství a zákaz jejich přemísťování od doby vzniku podezření výskytu nákazy a po potvrzení jejího výskytu.
Náhrady vyplácí Ministerstvo zemědělství na základě žádosti chovatele, jejíž součástí je mimo jiné i potvrzení příslušné krajské veterinární správy o dodržení nařízených zdolávacích opatření.
K tomu, co náhrady zahrnují, použiji minimálně upravenou citaci z veterinárního zákona:
 náklady na utracení nebo porážku nemocných a podezřelých zvířat vnímavých druhů a za neškodné odstranění jejich kadáverů; v odůvodněných případech se poskytne i náhrada za neškodné odstranění jejich produktů,
 utracené nebo poražené zvíře,
 očistu, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci hospodářství a jeho zařízení (vybavení),
 nařízené očkování,
 dodržování opatření v ochra-
nných pásmech, pásmech dozoru a dalších pásmech s omezením,
 dodržování opatření ve stanovené pozorovací době před ukončením mimořádných veterinárních opatření a opětovným zástavem zvířat do hospodářství.
Pokud jde o nákazu nebo nemoc přenosnou ze zvířat na člověka, poskytuje se také náhrada:
 za zničení kontaminovaných krmiv a kontaminovaného zařízení hospodářství,
 za prokázané ztráty způsobené výpadkem produkce hospodářského zvířete v době provádění nařízených mimořádných veterinárních opatření a v souvislosti s nimi.
Pokud jde o nebezpečnou nákazu včel, poskytuje se také náhrada za včelařské zařízení, pomůcky, úly a jejich vybavení, zlikvidované nebo znehodnocené na základě nařízených mimořádných veterinárních opatření.
Náhrada se neposkytne, jestliže chovatel nesplnil povinnost uvědomit krajskou veterinární správu o podezření z výskytu nebezpečné nákazy nebo nemoci přenosné ze zvířat na člověka, jinou závažnou povinnost uloženou veterinárním zákonem k předcházení vzniku, zamezení šíření a zdolávání nebezpečných nákaz, anebo nařízená ochranná a zdolávací opatření.
Náhrada se snižuje o deset procent, pokud:
 chovatel nezabezpečil provedení stanovených vyšetření, zdravotních zkoušek a povinných preventivních a diagnostických úkonů v rámci veterinární kontroly zdraví, kontroly dědičnosti zdraví a kontroly pohody zvířat, nebo
 chovatel nesplnil povinnosti chovatele týkající se označování a evidence zvířat podle plemenářského zákona 9d).
Náhrada se poskytuje ve výši prokázaných účelně vynaložených nákladů a způsobených ztrát. Výše těchto ztrát je stanovena podle účetní hodnoty, nebo na základě odborného posudku vypracovaného soudním znalcem.
Pokud jde o náhradu za utracené nebo poražené zvíře, poskytuje se ve výši obvyklé ceny zdravého zvířete téhož druhu a kategorie v místě a době vzniku škody, snížené o:
 to, co bylo chovateli poskytnuto za zužitkovatelné části těla zvířete a zužitkovatelné produkty,
 20 % obvyklé ceny zvířete, bylo-li zvíře utraceno nebo poraženo v důsledku nebezpečné nákazy, jestliže chovatel nevyužil možnosti preventivního očkování, pro které byla schválena očkovací látka. 

 

Eva Kořínková Seifertová

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down