Šíření hnědé hniloby bramboru se musí zamezit

Vzhledem ke zjištění výskytu patogenu Ralstonia solanacearum byl připraven postup pro omezování zavlékání a šíření tohoto původce významného onemocnění – bakteriální hnědé hniloby bramboru. Cílem je zamezit zavlékání bakterie infikovanou sadbou bramboru ze zahraničí a jeho šíření odpadními vodami i zamořenou povrchovou vodou využívanou k závlaze porostů bramboru. Upozornila na to mediální zástupkyně Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Ivana Kršková.

Bakteriální hnědá hniloba je významným onemocněním lilkovitých rostlin, zejména bramboru, způsobeným bakterií Ralstonia solanacearum. V rámci průzkumu škodlivých organismů rostlin, které Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) provádí, byl původce hnědé hniloby bramboru v České republice poprvé zjištěn v roce 2010 ve vzorku vody z řeky Labe. Od té doby je téměř každoročně zjišťován v povrchových vodách některých ranobramborářských oblastí. Nebezpečná bakterie přežívá na hostitelských rostlinách příbřežní vegetace, konkrétně na rostlinách lilku potměchuti. Původce choroby se v České republice od roku 2012 vyskytuje ojediněle také v porostech, respektive hlízách bramboru. V roce 2016 byla přítomnost bakterie Ralstonia solanacearum potvrzena poprvé i ve dvou vzorcích odpadních vod odebraných v podnicích zpracovávajících brambory, informovala Kršková.

Na základě zjištěných skutečností připravili odborníci z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v součinnosti s Ministerstvem zemědělství a po jednání se zástupci Českého bramborářského svazu a výzkumných organizací postup pro omezování zavlékání a šíření původce bakteriální hnědé hniloby bramboru. Tento postup se týká zejména zamezení zavlékání patogenu infikovanou sadbou bramboru ze zahraničí a jeho šíření jak odpadními vodami z podniků zpracovávajících případně zamořené brambory, tak zamořenou povrchovou vodou využívanou k závlaze porostů bramboru v ranobramborářských oblastech.

Z uvedených důvodů provede ÚKZÚZ v letošním roce cílený průzkum výskytu původce hnědé hniloby v sadbě bramboru určené k výsadbě v ranobramborářských oblastech.

Nově budou závlahy porostů brambor ze zamořených úseků povrchových vod možné pouze při splnění podmínek stanovených ÚKZÚZ pro zužitkování sklizených hlíz z tak zavlažených porostů.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v tomto smyslu vydá nařízení o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k zamezení šíření patogenu prostřednictvím zamořené závlahové vody. Toto nařízení bude zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách ÚKZÚZ a bude na regionální úrovni aktivně komunikováno směrem k dotčeným zemědělským podnikům. Jak sdělila Kršková, ÚKZÚZ bude nadále systematicky sledovat přítomnost původce bakteriální hnědé hniloby bramboru ve vodních tocích a nařizovat likvidaci potvrzených ohnisek jeho výskytu v pěstovaných i divoce rostoucích hostitelských rostlinách.

Pěstitelé bramboru hospodařící v blízkosti vodních toků v ranobramborářských oblastech nesmí zakládat případné skládky nevyhovujících hlíz bramboru v jejich blízkosti, upozornil dozorový orgán. Tato praxe totiž představuje vysoké riziko opětovného průniku bakterie Ralstonia solanacearum z případně zamořených hlíz do vodních toků a dalšího šíření původce této fytokaranténní choroby bramboru.

Pro úspěšné potlačení šíření patogenu bude také důležité, uvedla Kršková, aby podniky zpracovávající brambory přijaly opatření k posílení systémů očisty a dezinfekce odpadů po zpracování hlíz bramboru tak, aby bylo možné zajistit jejich dostatečnou dekontaminaci od původce hnědé hniloby bramboru, pokud je ve zpracovávaných hlízách přítomen.*

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *