03.12.2010 | 07:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Správné čištění aplikační techniky

Čištění aplikační techniky patří k důležitým krokům po ukončení aplikace přípravků na ochranu rostlin. Mělo by být prováděno pravidelně, důkladně a v neposlední řadě v souladu s požadavky na bezpečnost obsluhy a ochranu životního prostředí. Čištění aplikační techniky je jednou z činností, kdy zejména při nedokonalém a nesprávném postupu hrozí riziko tzv. bodového znečištění a může nezřídka dojít ke kontaminaci vodních zdrojů.

Správnému čištění aplikační techniky musí být věnován odpovídající čas a pozornost. Nejedná se jen o to, aby aplikační technika vypadala na pohled čistě. Pesticidy, které jsou touto technikou aplikovány, mohou být nebezpečné pro naše zdraví, zdraví zvířat a zejména pro životní prostředí.
Všechny pesticidy mají na etiketách informace o postupech čištění aplikační techniky, někdy upřesněné v souvislosti s druhem pesticidu. Je velmi důležité prostudovat etiketu použitého přípravku také z důvodu čištění použité techniky.

Proč čistit techniku na poli?
Již nepatrné množství pesticidu může vodní zdroje trvale zatížit. Už jedna kapka  postřikové kapaliny, respektive zbytkové množství postačí ke znečištění  povrchových vod.  Vniknutím pesticidů nebo jejich rozkladných produktů do podzemních vod znemožní použití této vody jako pitné.
Znečištění vodních zdrojů pesticidy bylo měřením již mnohokrát prokázáno. Ochranou vodních zdrojů před takovým znečištěním je dodržování správných postupů pro čištění aplikační techniky, o kterých se zmiňujeme dále.
Většina případů znečištění nepochází z ošetřovaných ploch a porostů (splach kapaliny, nežádoucí úlet), ale z neodborného čištění aplikační techniky v zemědělském podniku. Přes kanalizaci a čističky se pak pesticidy dostávají do veřejných toků.
V různých modelech chceme ukázat, že uživatelé aplikační techniky mohou významně napomoci ochraně vody. Samotným přesunem čištění aplikační techniky z farmy na pole (ošetřovaný pozemek) může být zamezeno kontaminaci vody pesticidy a rizika možného zatížení vod snížena až o 80 %!
Nejen čištěním, ale i zbytky pesticidu na aplikační technice odstavené na volném prostranství mohou být smyty deštěm a přes kanalizaci se dostat až do podzemních vod. 

Jak správně čistit aplikační techniku
Po ukončení práce nebo i během činnosti, zejména při střídání aplikovaných přípravků na OR, musí být vždy provedeno důkladné vyčištění stroje. Tento druh čištění nazýváme denním čištěním.
V pravidelných intervalech pak musí být prováděna i celková asanace celého aplikačního zařízení (minimálně po ukončení sezóny nebo při odstavení stroje na dobu delší než jeden týden nebo před plánovaným kontrolním testováním stroje).  Nemělo by se stát, že by postřikovač byl čištěn nepravidelně nebo vůbec!

Denní čištění
Spočívá v důkladném propláchnutí všech částí rozvodu aplikační kapaliny, nádrže a trysek. Způsob, jakým toto čištění provádíme, je dán jednak vybavením aplikačního zařízení a jednak požadavky, které stanoví etiketa použitého přípravku. V současnosti jsou všechny nově registrované typy strojů na ochranu rostlin vybaveny pro účely denního čištění přídavnými (tzv. proplachovacími) nádržemi na čistou vodu o velikosti jedné desetiny objemu hlavní nádrže a připojeny tak, že i při naplněné hlavní nádrži je možné veškeré rozvody postřikovače či rosiče propláchnout (i opakovaně) čistou vodou, popřípadě vodou s přídavkem čisticího prostředku, je-li doporučen.
Nutné je zejména důkladné vypláchnutí hlavní nádrže stroje po vyprázdnění. Výhodou je využití oplachovacích trysek, jsou-li jimi nádrže vybaveny. V opačném případě se doporučuje naplnit nádrž až do celkového objemu čistou vodou a poté jí propláchnout i rozvod kapaliny a trysky. Po vyprázdnění tento postup opakujeme ještě jednou. Spotřeba vody je ovšem u tohoto postupu značně vysoká. Proto je vybavení postřikovačů systémy pro čištění strojů velmi důležité a ekonomicky i ekologicky výhodné.
Vnější části aplikačního zařízení pak po ukončení směny oplachujeme čistou vodou například oplachovací pistolí, kterou lze opět připojit na zdroj vody z proplachovací nádrže.  Vysokotlaké čerpadlo, které je používáno jako zdroj tlaku pro očistu, bývá stále častější výbavou dnešních postřikovačů/rosičů. U některých zejména větších typů aplikační techniky je tato výbava k očistě dodávána jako standardní vybavení.
Denní očista se v současnosti přesouvá z  mycích ramp vybavených bezodtokovými jímkami v prostorách zemědělských podniků a farem na pole, přesněji na okraje ošetřovaných pozemků. Zde by měla proběhnout vnitřní i vnější očista aplikačního zařízení a zbytky oplachové vody by měly být vystříkány na okraji již ošetřeného pozemku. 
Provoz mycí rampy se zmíněnou jímkou je nákladný jak
z  hlediska vybudování takového prostoru, tak i nutnosti likvidace vzniklých odpadních vod. Jedním z rizik tohoto způsobu čištění je ohrožení vodních zdrojů znečištěním pesticidy.
V souvislosti s čištěním aplikační techniky je třeba se zmínit o systému „BIOBED“. Jedná se jámu lemovanou vrstvou hlíny pokrytou na jejím dně vrstvou pro vodu nepropustnou fólií. Tento prostor je naplněn jemně nařezanou slámou, humusem a organickým substrátem (tzv. biomix). Tento profil je pokryt drny, přístupová rampa pro příjezd postřikovače je zpevněna nájezdnými plochami. Použití „BIOBED“ optimalizuje degradaci a zamezuje  průsaku do spodních vrstev. V ČR tento systém však není rozšířen. 

Několik praktických rad a postupů 

Pokud používáte speciální čisticí prostředek, vždy si pozorně přečtěte návod k použití.
Vždy pamatujte na ochranné pomůcky, zejména ochranné rukavice, kryt obličeje (ochranné brýle) a vhodný voděodolný oděv. Čištění vlastně začíná již při seřizování postřikovače. Pokud je seřízení správné, zůstane v nádrži jen velmi malý zbytek postřikové kapaliny včetně tzv. technického zbytku (viz dále). Mějte vždy k dispozici čistou vodu pro čištění aplikační techniky.

Vnitřní asanace 
Rozřeďte zbytky postřikové kapaliny vodou a vystříkejte na plochu, kde byla aplikace provedena.
Rozřeďte zbytky postřikové kapaliny ještě dvakrát a opět vystříkejte na plochu, kde byla aplikace provedena.
Z pole odvezte pouze zředěný zbytek kapaliny, který již nelze vystříkat.
Při nákupu nového postřikovače požadujte informaci o minimalizaci objemu zbytkové kapaliny v nádrži – tzv. technický zbytek, je to množství kapaliny, které zbude v nádrži postřikovače po aplikaci, jež již nejde použít (vystříkat).
Tento zbytek musí být po vyčerpání z nádrže postřikovače uložen např. do bezodtokové jímky a s takovými zbytky musí být nakládáno jako s odpady.
Zředění alespoň 3x vodou a vystříkání na již ošetřeném pozemku je jednoduché a efektivní.
Postřikovač vybavený doporučenou proplachovací nádrží je první důležitý požadavek pro rych-lé a snadné čištění.

 
Proplachování postřikovače na poli za pomoci proplachovací nádrže 
Proplachovací nádrž, tj. nádrž na čistou vodu, kterou dnes musí být aplikační technika vybavena. ČSN EN 12761 uvádí povinnost mít k dispozici nádrž na čistou vodu k očistě techniky o objemu 10 % nominálního objemu hlavní nádrže.
Největší účinnosti použití vody z proplachovací nádrže je dosaženo, když je voda použita postupně ve dvou nebo čtyřech vyplachovacích cyklech (použití poloviny, třetiny nebo čtvrtiny vody pro každé čištění). Je důležité, aby všechny ventily byly v činnosti. Tím je docíleno, že proplachem jsou odstraněny všechny zbytky přípravku z jakéhokoliv místa postřikovače.
Pokud je postřikovač vybaven oplachovací tryskou, měla by být aktivována během každého proplachu, aby bylo dosaženo efektivního vyčištění vnitřku nádrže. Je důležité, aby postřikovač byl úplně vyprázdněn po každém čištění, aby bylo zajištěno maximální zředění při každém naplnění výplachovou vodou. Výplachová voda je vystříkána na již ošetřený pozemek.

Proplachování bez proplachovací nádrže
Množství použité proplachovací vody by mělo být minimalizováno. Nádrž je oplachována zevnitř použitím množství vody odpovídající 10 % objemu nádrže. Toto je opakováno dvakrát. Vysokotlaký čistič je užitečný pomocník. Po ukončení každé vyplachovací fáze je výplachová voda vystříkána na již ošetřený pozemek. Před aplikací výplachové vody musí všechny ventily být v činnosti, aby bylo dosaženo kompletního výplachu.  Je třeba mít na paměti, že postup přípravy aplikační kapaliny musí vždy odpovídat návodu k použití přípravku. Výplachová voda nesmí rozhodně skončit v příkopech, odvodňovacích kanálech nebo splašcích. V žádném případě nevyprazdňujeme postřikovač cestou z pole.
Dokonalým očištěním postřikovače následujícím po aplikaci je tento připraven pro ošetření další plodiny.

Čištění bez oplachovací trysky
Nádrž je naplněna vodou s čisticím přípravkem (např. soda) nebo přípravkem pro čištění postřikovačů.  Čerpadlo je uvedeno do činnosti a výplachová voda cirkuluje v systému alespoň
15 minut. Všechny ventily musí být v činnosti. Postřikovač se samočisticím filtrem: zvýší se tlak v systému, až do aktivace bezpečnostního ventilu, který tlak opět reguluje. Tím je dosaženo toho, že všechny hadice a trubky na aplikačním rámu jsou také vyčištěny.
Postřikovač je ponechán několik hodin v klidu, aby chemikálie byly čisticím prostředkem deaktivovány.  Tuto výplachovou vodu lze vystříkat nejlépe na již ošetřený pozemek.
Filtry a trysky jsou odmontovány, rozebrány a uloženy do nádoby se stejným roztokem čisticího přípravku, který je v nádrži. Pak jsou pomocí vhodného kartáčku očištěny  a namontovány zpět na své místo. Nečistěte trysky ostrým a tvrdým předmětem (drát, hřebík)! Nikdy trysky neprofukujte ústy! Nakonec je celý postřikovač vypláchnut čistou vodou a tato je pak také vystříkána na již ošetřeném pozemku.

Čištění s oplachovací tryskou
Nádrž je naplněna na 1/10 objemu vodou s čisticím přípravkem. Proplachovací tryska je uvedena do činnosti a roztok se nechá cirkulovat celým systémem alespoň 15 minut za činnosti všech ovládacích prvků a ventilů. 
Postřikovač je ponechán několik hodin v klidu, aby chemikálie byly čisticím prostředkem deaktivovány.  Tuto výplachovou vodu lze vystříkat nejlépe na již ošetřený pozemek.
Také pro vnitřní čištění lze využít i dostupné čisticí přípravky, které nabízejí někteří distributoři pesticidů nebo aplikační techniky.  Je důležité pečlivě prostudovat návod k použití a postupovat přesně podle něj. Vedle čisticích vlastností se některé přípravky vyznačují i antikorozními vlastnostmi.

Vnější čištění
K čištění aplikační techniky na pozemku používejte postřikovací nástavec.
Očistěte zbytky pesticidu na pozemku a měňte místo čištění, aby se zamezilo opakovanému zatížení pozemku zbytky pesticidů.
Pokud je aplikační technika čištěna na farmě (v podniku) vyberte místo, kde je oplachová  voda jímána k dalšímu zpracování nebo likvidaci.
Po použití umístěte aplikační techniku tam, kde je chráněna před deštěm.
Plocha pokrytá nízkým travním porostem mimo dosah rizikových oblastí může být vhodným filtrem pro rozmístění výplachové vody z postřikovače a vhodným místem pro čištění vnějšku postřikovače. Tráva zamezuje průniku zbytků přípravků a povzbuzuje jejich chemické navázání na půdní částečky a následnou degradaci. Proto je doporučeno takto použitou plochu v okolí zemědělského podniku každý rok měnit. Dnes je většina postřikovačů vybavena speciálním zařízením pro vnější očistu na poli. Tento preferovaný postup je stále zdokonalován.  
Dnešní důkazy naznačují, že čištění na poli je téměř každodenní praxí, která by měla být prováděna po každém dni aplikace. Tato činnost je důležitá pro obsluhu i bezpečnost životního prostředí při odstavení postřikovače po práci, protože neočištěný postřikovač se může stát zdrojem znečištění okolí. Nikdy neodsunujte čištění na pozdější dobu. Jakmile přípravek na povrchu postřikovače zaschne, je čištění mnohem těžší a časově náročnější. Pravidelné čištění je rychlejší, jednodušší a více efektivní.

Příklad postupu asanace před uskladněním na zimu
(převzato od firmy Berthoud)

1. stroj se omyje zvenku,
2. asi půl nádrže čisté vody se vystříká stejným způsobem, jako by stroj pracoval, včetně spuštěných míchadel; to se provede 2x po sobě,
3. třetí výplach se provádí za použití speciálního čisticího prostředku (dodávají  firmy ke svým strojům, lze zakoupit i samostatně u distributorů pesticidů), nemíchá se již velké množství kapaliny, stačí několik litrů,
4. provede se očista filtrů a vložek filtrů,
5. do nádrže se vlije několik litrů nemrznoucí směsi (např. Fridex), tak aby při spuštění stroje prošla celým jeho systémem,
6. provede se prohlídka stroje a opraví se všechny zarezavělé plochy a oděrky,
7. provede se prohlídka hydraulického systému stroje, pokud je jím vybaven, odstraní se všechny závady způsobující únik oleje,
8. stroj by měl být uschován pod střechou nebo ještě lépe v hangáru nebo garáži.

Toto je jeden z příkladů, jak pečovat o svoji aplikační techniku před zimním obdobím. Přes zdánlivě složitou operaci však před sezónou bude technika v pořádku a její příprava k  další činnosti v ochraně rostlin bude časově i finančně méně náročná. 

 

Klíčové informace

– Hrozba poškození životního prostředí pesticidy je natolik veliká, že jsou podnikány rozsáhlé kroky ke zlepšení všech činností, které souvisejí s jejich používáním. 
– Správným čištěním aplikační techniky a nakládáním s oplachovými vodami přispějeme k ochraně životního prostředí. 
– Čistá aplikační technika také zjednoduší a zrychlí povinné kontrolní testování. Provozovny kontrolního testování nemusí neočištěný stroj přijmout ke kontrole
.

 

Ing. Petr Harašta, Ph.D.
Státní rostlinolékařská správa Brno

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down