23.03.2012 | 07:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Státní podpora sektoru chovu prasat

V České republice je v současné době jedna z nejobtížnějších situací v sektoru chovu prasat. Ten, nejen z důvodu hospodářské krize, zaznamenal pokles soběstačnosti v rámci srovnání s ostatními živočišnými komoditami. Mimo ryze základní aspekty, jako je obecný pokles stavů prasat, je zásadním úkolem chovatelů řešit zdravotní stav hospodářských zvířat.

Pro ozdravení českých chovů prasat byla vedena diskuse s cílem postupné analýzy vývoje stavu v odvětví chovu prasat. Na základě mnoha odborných jednání konaných na půdě MZe, v souladu s nevládními organizacemi a Státní veterinární správou ČR, byl v roce 2010 připraven návrh nového dotačního podprogramu v rámci dotačního programu 8. Nákazový fond.
Tento podprogram, poskytovaný výlučně z národních zdrojů, se týkal podpory vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů prasnic. V roce 2010 jej využilo 23 chovatelských subjektů a ozdravilo své chovy prasat za použití dotací ve výši 88 milionů korun.

Následné podprogramy a jejich notifikace 
Následné podprogramy ozdravování pokračovaly v nastoupené cestě pomoci chovatelům. Týkaly se nejen chovů prasnic, ale i drůbeže. Ministerstvo zemědělství tak reagovalo na nepříznivou situaci v sektoru chovu prasat a v roce 2011 připravilo k složitému procesu notifikace v rámci dotačního programu 8. Nákazový fond nový podprogram, který se týkal podpory vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů prasat.
Tento ozdravný program si kladl za cíl především ozdravení českých chovů prasat. Přesněji šlo o návrh dvou nových dotačních podprogramů v rámci dotačního programu 8. Nákazový fond.
Šlo o podprogram Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů prasat (dochovů selat, plemenných prasniček a kanečků) a podprogram Podpora vybraných činností zaměřených na preventivní opatření proti výskytu zoonóz v chovech drůbeže.
Návrhy byly odeslány Evropské komisi (EK) a v období od 20. 4. 2011 probíhal proces notifikace EK, kdy komise posuzovala, zda je návrh České republiky slučitelný s platnými pravidly EU. Návrh České republiky v komplikovaném dialogu s EK obstál.
Proces notifikace byl ukončen 20. 9. 2011, kdy došlo ze strany EK k uzavření tohoto procesu schválením návrhu. Ve velmi rych­lém sledu proběhlo schválení zpřesnění dotačních zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací a chovatelé prasat (i drůbeže) byli seznámeni s možnostmi využití této podpory.
V listopadu loňského roku byly uspořádány na MZe semináře, jejichž úkolem bylo seznámit chovatelskou veřejnost se zpřesněním zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací v roce 2011. Důraz byl kladen na bezproblémové vypracování, podávání, přijímání a schvalování žádostí o dotace. Termín podání žádostí byl posunut do co možná nejzaššího termínu proto, aby mohl být chovateli maximálně využit.
Žádosti mohly být uplatňovány do 15. listopadu 2011 a to i přesto, že vznikla velmi náročná situace, která kladla na pracovníky agentur pro zemědělství a venkov, kde docházelo k vlastnímu přijímání a posuzování žádostí, a další pracovníky MZe nemalé nároky a jejich práce byla pod velkým časovým tlakem.
Chovatelé mohli uplatnit žádosti na úhradu nákladů za úkony provedené formou služeb související s prováděním opatření zaměřených na zvýšení biologické bezpečnosti k tlumení výskytu nejzávažnějších chorob.
Žádosti o dotace byly zpracovávány ve velmi krátkém čase, neboť k vyplacení finančních prostředků muselo dojít do konce roku 2011. Pro uvedené kategorie prasat bylo schváleno 241 žádostí podle následující struktury:

Poskytování dotací v roce 2012 
Vzhledem k tomu, že sektory chovu prasat a drůbeže jsou vedením ministerstva zahrnuty mezi citlivé sektory, tak v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 14. prosince 2011 bylo navrženo i pro rok 2012 využívání výše uvedených podprogramů v rámci zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2012. Předpokládá se zvýšený zájem ze strany chovatelů o tuto formu dotace, který vyplývá i z delšího časového období, kdy bude možné preventivní úkony provést.
K předpokládanému zvýšenému zájmu lze přičítat, že dotace bude pokrývat nižší procento z požadavku na dotaci než v roce 2011, neboť finanční krytí příslušného podprogramu není zatím pro rok 2012 výrazně zvýšeno.
Podpora evropské integrace nevládních organizací, zahrnutá do programu 10.D, byla dotována podílem určeným sektoru chovu prasat ve výši asi dva miliony korun. V neposlední řadě chovatelé prasat využili z národních zdrojů v roce 2011 finanční prostředky k částečné úhradě na odvoz a likvidaci kadáverů ve výši 12,5 milionu korun.
Ministerstvo zemědělství podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu (EAFRD), na základě nařízení Rady (ES) číslo 1290/ 2005 o financování společné zemědělské politiky a dále doplňujíce stávající Program rozvoje venkova ČR vydalo pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova České republiky pro období 2007–2013.
V rámci tohoto Programu rozvoje venkova jsou dotovány mimo jiné i modernizace zemědělských podniků:
– výstavba a rekonstrukce staveb sloužících k ustájení a zlepšení welfare hospodářských zvířat,
– pořízení technologií sloužících k chovu hospodářských zvířat,
– výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby,
– výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva.

Bilance schválení projektů 
Bilance schválení projektů jednotlivých kol v sektoru chovu prasat je následující:
V sektoru chovu prasat byly schváleny do konce listopadu 2011 žádosti chovatelů prasat na celkem 691 projektů v celkové výši čerpání 1,4 mld. Kč.
Od roku 2004 jsou prostřednictvím PGRLF, a. s., podporováni chovatelé v rámci podpory nákladů na pojištění hospodářských zvířat, tj. i prasat. Snižující se trend výše pojistného souvisí s vývojem celkových stavů hospodářských zvířat. Propojištěnost u hospodářských zvířat se zvýšila na současných osmdesát procent.
Výše podpory v roce 2009 a 2010 činila 50 % prokázaných uhrazených nákladů. V roce 2011 tato podpora činila 47 %, což představovalo 77,3 milionu korun. Chovateli prasat byly využity finanční prostředky na podporu pojištění prasat a chovatelských zařízení ze strany PGRLF, a. s., v roce 2011 odhadem ve výši asi 27 mil. Kč.

 

Klíčové informace

– V rámci národních programů, které jsou naplňovány výlučně z národních zdrojů, je podporován sektor chovu prasat v oblasti udržování a zlepšování genetického potenciálu ve výši 20,8 milionu korun.
– Ministerstvo zemědělství dále podporuje sektor chovu prasat dotačním programem 9.A.a. Speciální poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a  evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
– V roce 2011 byla rozšířena podpora ozdravování chovů prasnic. V roce 2011 bylo na podporu ozdravování chovů prasat vynaloženo 325 miliónů Kč.

Ing. Michal Pavlů 
Ministerstvo zemědělství
odbor živočišných komodit
oddělení komodit zvířat

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down