09.12.2011 | 08:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Systém ministerstva zemědělství FAS

Zemědělský poradenský systém, známý rovněž pod zkratkou FAS (Farm Advisory System), který je zřízen a podporován Ministerstvem zemědělství, popsal v základních rysech příspěvek zveřejněný v této rubrice před rokem. Poradenský systém se opírá o Koncepci poradenského systému Ministerstva zemědělství na léta 2009–2013 a je členěn do čtyř stupňů.

Poradenský systém Ministerstva zemědělství zahrnuje v prvním stupni vstupní (orientační) konzultace, zatímco druhý stupeň odborné.
Třetím stupněm je individuální poradenství podporované z Programu rozvoje venkova (PRV), opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb a čtvrtým poskytování informací prostřednictvím specializovaných webových portálů.
Tento systém plně odpovídá cílům Společné zemědělské politiky a respektuje všechna nařízení Rady či Komise ES, která upravují zaměření a rozsah zemědělských poradenských služeb.

První stupeň: vstupní konzultace 
Tento stupeň poradenství je zřízen k zorientování zájemců, přináší tazateli všeobecné informace ke vznesenému dotazu, informace o podpůrných programech, o vyžadovaných termínech. Úkolem tohoto typu poradenství je rovněž nasměrovat tazatele na další odborné konzultace (prováděné ve druhém stupni) nebo individuální poradenské služby (dosažitelné ve čtvrtém stupni). Vstupní konzultace zajišťují Agentury pro zemědělství a venkov ministerstva zemědělství.
Důležitou úlohu v poskytování vstupních konzultací plní Agrární nevládní neziskové organizace a organizace se statutem Krajského informačního střediska pro zemědělství a rozvoj venkova (KIS), které jsou významnými poskytovateli informací a konzultací, a to především z hlediska celoplošného dosahu jejich působení. Střediska KIS byla vybrána na základě výzvy Ministerstva zemědělství k předkládání projektů do připravovaného programu s názvem Podpora poradenství v zemědělství. Výzva byla vyhlášena koncem roku 2004. Do tohoto programu se mohly hlásit nevládní neziskové organizace (NNO), mající informační působení v předmětu činnosti a spolupracující s ostatními NNO a dalšími subjekty v regionu. Na základě předložených projektů bylo výběrovými komisemi v každém kraji (mimo Prahu), složenými ze zástupců Ministerstva zemědělství, zástupců jednotlivých krajů a zástupců Ústavu zemědělských a potravinářských informací vybráno 13 nejvhodnějších subjektů, kterým byl ministrem zemědělství udělen statut KIS s platností pět let. V roce 2010 byl na základě aktualizovaných projektů statut prodloužen do roku 2014.
KIS poskytují široké spektrum resortních i souvisejících informací, každoročně je jejich aktivita zaměřena na důležitá témata. V posledním období to je např. podpora regionálních agrárních produktů, především potravin, informační podpora přenosu poznatků výzkumu a vývoje a informační podpora středního odborného školství. Příklad informačního působení prostřednictvím webových stránek je uveden v následujícím grafu. Různý počet příspěvků, a tím i sledovanost je dána odlišným zájmem o tento druh informačního působení. Dá se však konstatovat, že sledovanost webových stránek KIS je velmi vysoká. Sledovanost je měřena počtem otevření článků uživateli.
Webové adresy na KIS a další kontaktní údaje je možné nalézt například na stránkách Ministerstva zemědělství eAGRI v záložce poradenství. KIS nešíří informace pouze prostřednictvím webových stránek, ale rovněž e-mai­lovou poštou, telefonicky, písemně i osobně v informačních střediscích, na výstavách a při konzultačních dnech.

Druhý stupeň: odborné konzultace 
Formou telefonického, elektronického, případně osobního kontaktu (časově limitovaného) k odborně zaměřeným dotazům provozního charakteru jsou poskytovány odborné konzultace.
V rámci zmiňovaného programu Ministerstva zemědělství – Podpora poradenství v zemědělství, je rovněž podporováno poskytování odborných konzultací. Poskytovateli konzultací a podporovanými poradenskými subjekty jsou resortně orientované výzkumné ústavy, veřejné vysoké školy a vyjmenovaná odborná sdružení nevládních organizací. Tento program rovněž slouží k přenosu odborných znalostí přímo z míst jejich vzniku, tedy výzkumných ústavů a univerzit s resortním zaměřením k uživatelům a rovněž slouží ke sběru zpětné vazby, tedy informací o řešené problematice v rámci odborné konzultační činnosti. Konzultační činnost pro oblast vodního hospodářství a rybářství poskytují přímo odborné útvary Ministerstva zemědělství a garantem speciálního poradenství pro živočišnou a rostlinnou výrobu je komoditní úsek Ministerstva zemědělství, který tuto formu poradenství zajišťuje prostřednictvím uznaných chovatelských sdružení, pěstitelských svazů, případně oprávněných osob.

Třetí stupeň: individuální poradenství 
Z hlediska významu a naplňovaných rolí je nejdůležitější složkou individuální poradenství zařazené do třetího stupně poradenského systému. Tento stupeň plní několik funkcí a slouží rovněž k přenosu poznatků výzkumu a vývoje do praxe.
Individuální poradenství, podporované Programem rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013 z opatření Využívání poradenských služeb, zabezpečují fyzické osoby, mající poradenství v předmětu činnosti, akreditované Ministerstvem zemědělství a vedené v Registru poradců Ministerstva zemědělství, nebo právnické osoby disponující akreditovanými poradci.
Zájemci o získání poradenské akreditace Ministerstva zemědělství se hlásí do jednotlivých akreditačních kol, vyhlášených Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) na základě požadavku Ministerstva zemědělství. ÚZEI je Ministerstvem zemědělství pověřen přípravou a organizací akreditačních kurzů, vedením Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství, jejich vzděláváním a kontrolou.
Nové akreditační kolo je vyhlašováno vždy po zhodnocení potřeb poradenského systému a požadavků na něj kladených. Základní pravidla pro postup při akreditaci jsou stanovena ve směrnici Ministerstva zemědělství č. j. 30/2010–18000 ze dne 11. února 2010 o akreditaci poradců MZe a jejich vedení v Registru poradců Ministerstva zemědělství (akreditační směrnice). Žadatel o akreditaci, pokud splnil kvalifikační předpoklady, je zařazen do přípravného kurzu. Po jeho úspěšném absolvování, obhájení akreditačního projektu před akreditační komisí je akreditován v příslušné oblasti, případně podoblasti. V současné době zahrnuje poradenský systém dvě oblasti – zemědělství a lesnictví. Oblast zemědělství se dále dělí na podoblasti rostlinná výroba, živočišná výroba, optimalizace hospodaření zemědělského podniku, ekologické zemědělství, zemědělství a ochrana přírody a krajiny, energetické využití agrárních produktů. Oblast lesnictví se na podoblasti nečlení.
Podpora poradenství je nastavena tak, že žadatelem ve zmíněném opatření Využívání poradenských služeb je zemědělský podnikatel, fyzická nebo právnická osoba hospodařící v lesích, tzn. vlastník nebo nájemce lesa, který je ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení, nebo ve vlastnictví obcí nebo svazků obcí. O podporu na poradenství ve zmíněném opatření žádá platební agenturu – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Po schválení žádosti je poradenská služba provedena poradcem akreditovaným MZe v příslušné oblasti nebo podoblasti.
Poradenská služba nemusí být provedena s podporou z veřejných prostředků, přesto, pokud je provedena akreditovaným poradcem, musí být dodržena pravidla stanovená akreditační směrnicí.
Zemědělský poradenský sys­tém v současné době disponuje dostatečným počtem poradců, dále je však nutné zlepšovat a rozšiřovat jejich odbornost. Přehled o nejvyšším dosaženém vzdělání, počtech podle odbornosti (akreditovaných oblastí a podoblastí) je ve výše uvedených tabulkách (zdroj Registr poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství), přehled podpořených žádostí je uveden v grafu vpravo nahoře (zdroj – webové stránky SZIF). Registr poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství je zveřejněn na adrese http://www.agroporadenstvi.cz/registr/.
Protože jsou někteří poradci akreditováni v několika podoblastech, je celkový počet akreditovaných podoblastí vyšší než počet poradců. Odborné zaměření oblastí a podoblastí je nastavováno podle potřeb uživatelů poradenství a v souladu s našimi i evropskými nařízeními a směrnicemi.
Poradci akreditovaní Ministerstvem zemědělství však kromě poradenských služeb musí plnit povinnosti určené akreditační směrnicí, musí se účastnit vzdělávacího programu, o poradenské službě vést deník poradce atd. Tyto povinnosti jsou kontrolovány a jejich nedodržování sankcionováno.

Čtvrtý stupeň: webové poradenství 
Ve čtvrtém stupni jsou provozovány webové stránky, které přinášejí specializované informace, metodiky, formuláře či doporučení. Využívání těchto informací záleží na počítačové gramotnosti uživatele, na snadnosti cesty, kterou se uživatel k informacím dostane, případně i nutnosti zpoplatnění přístupu k některým informacím. Webové stránky jsou hlavním prostředkem poradenství v oblasti vodního hospodářství. V oblasti rozvoje venkova je nositelem informační báze portál Farmáře, který rovněž plní funkci portálu Celostátní sítě pro venkov.
Webové informace jsou poskytovány ve všech úrovních poradenství, v různých stupních odbornosti. Podpora webového poradenství má za cíl zjednodušení přístupu k poradenským informacím možností dálkového přístupu a propojováním webových portálů.
Stanovenou úlohu plní např. portál farmáře, informační portály ÚZEI a portály organizací státní správy. Tato forma poradenství může účinným způsobem propojovat všechny stupně navrženého poradenského systému.

 

Klíčové informace

– Současná podoba zemědělského poradenského systému není konečná, bude muset reagovat na nová zadání přicházející od jeho uživatelů, ale i na požadavky vyplývající z připravované nové zemědělské politiky. Na některé změny je poradenství připraveno dlouhodobě, některé jej teprve čekají.
– Na celý poradenský systém budou kladeny neustále vyšší nároky a samozřejmě především na ty, kteří poradenskou službu poskytují, na poradce.
– Bude tedy rovněž nutné zkvalitňovat systém přípravy i kontroly činnosti poradců, aby poradenský systém splnil zvýšené požadavky
.

Ing. Josef Dvořák Ministerstvo zemědělství
oddělení vzdělávání a poradenstvi

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down