05.10.2004 | 06:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

SZIF vyhlásil další výběrové řízení na intervenční sklady

Státní zemědělský intervenční fond, se sídlem Ve Smečkách 33, Praha 1, PSČ 110 00 (dále jen “SZIF“), Č: 48 133 981, DIČ: CZ-48 133 981, vyhlašuje třetí kolo výběrového řízení na výběr osob, které na základě smlouvy o skladování zajistí pro SZIF činnosti spočívající v provádění intervenčních nákupů pšenice, ječmene a kukuřice, skladování těchto obilovin a činnosti s tím související a vyskladnění těchto obilovin.

Výběrové řízení je vyhlášeno dle § 11c odst. 6 zákona č. 256/2000 Sb., o SZIF,
ve znění pozdějších předpisů, na základě rozhodnutí výkonného aparátu SZIF.
Předmětem výběrového řízení je podání nabídky právnické nebo fyzické osoby
na zahrnutí jednoho nebo vícero zemědělských skladů, které provozuje, do sítě
intervenčních skladů obilovin SZIF.
Cílem výběrového řízení je uzavření smlouvy o skladování s těmi osobami,
u kterých SZIF ověří, že jsou schopny zavést a dodržet odpovídající postupy
při nákupu, skladování a vyskladnění intervenčních zásob obilovin Evropské unie.
Intervenční nákup na základě výše uvedené smlouvy budou intervenční sklady
provádět dle dispozic SZIF v období od 1. listopadu 2004 do 31. července 2005.
Intervenční sklady budou zajišťovat skladovou kapacitu pro intervenčně
nakoupené obiloviny do doby vytvoření jejich odbytu.
Třetí kolo výběrového řízení je vypsáno s cílem zvýšení počtu nabídnutých
skladů v rámci prvního a druhého kola výběrového řízení, případně je
vypsáno pro nové subjekty, které se do předcházejících kol výběrového
řízení nepřihlásily.
1. Základní podmínky a informace pro předkládání nabídek
1.1 Kvalifikační předpoklady
Uchazečem může být právnická nebo fyzická osoba usazená v České
republice, u které bude uvedena obchodní firma, sídlo, IČ, v případě fyzické
osoby číslo, které ji identifikuje, DIČ, je-li přiděleno, bankovní spojení, telefon,
fax a e-mail.
Uvedeno bude sídlo skladu, ve kterém provozovatel nabízí prostor
pro zabezpečení činností, které jsou předmětem výběrového řízení. Pokud
není sídlo skladu totožné s názvem katastrálního území, bude v závorce
doplněn název katastrálního území, tj. název obce. Sídlo skladu musí být
na území ČR.
Přiloženo bude oprávnění k podnikání k předmětu příslušné činnosti, tj.
originál nebo úředně ověřená kopie platného výpisu z obchodního rejstříku
nebo úředně ověřená kopie platného živnostenského listu.
Přiložen bude originál nebo úředně ověřená kopie dokladu o dispozičním
právu ke skladu, tj. list vlastnictví, nebo smlouva o pronájmu.
V listu vlastnictví bude červenou barvou zvýrazněn název katastrálního území
a nabízené objekty.
Přiložen bude originál nebo úředně ověřená kopie katastrální mapy, kde bude
červenou barvou zvýrazněn název katastrálního území a nabízené objekty.
Součástí nabídky do výběrového řízení bude písemné čestné prohlášení
statutárního orgánu nabízejícího subjektu o tom, že:
- na majetek nabízejícího subjektu, tj. provozovatele skladu, nebylo
zahájeno konkurzní nebo vyrovnací řízení, ani nebyl návrh
na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce,
- nabízející subjekt není v likvidaci,
- nabízející subjekt si není vědom toho, že by na majitele skladu, který
objekt skladu pronajímá, bylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnací řízení
a dále, že si nájemce není vědom toho, že by byl majitel skladu
v likvidaci (toto prohlášení bude součástí nabídky pouze v případě
doložení dispozičního práva ke skladu jiným způsobem než listem
vlastnictví),
- k datu uzávěrky výběrového řízení nemá nabízející subjekt závazky
vůči zemědělským prvovýrobcům po lhůtě splatnosti,
- k datu uzávěrky výběrového řízení nemá nabízející subjekt závazky
vůči státu splatné k datu uzávěrky výběrového řízení (daně, příspěvky
na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, Fond národního majetku,
Pozemkový fond, SZIF, PGRLF apod.).
Uchazeč k nabídce připojí vyjádření závazku přijmout plnou odpovědnost
za dodržení množství a kvality nakoupených obilovin po celou dobu
skladování (tento závazek včetně sankčního postihu v případě nedodržení
závazku bude specifikován ve smlouvě o skladování).
1.2 Nabídka volné skladovací kapacity intervenčního skladu
Uchazeč nabídne volnou skladovací kapacitu na zajištění požadovaných služeb
(tj. provádění intervenčních nákupů pšenice, ječmene a kukuřice, skladování
těchto obilovin a činnosti s tím související a vyskladnění těchto obilovin)
vyjádřenou v tunách s ohledem na podmínku minimálního objemu skladovacího
prostoru uvedenou níže (viz. bod 1.6). Uvedená volná skladovací kapacita musí
být skladujícím subjektem vyčleněna pro intervenční skladování od 1. listopadu
2004. Údaj bude uveden za každý nabízený skladový objekt zvlášť, přičemž by
měl nabízející subjekt brát v potaz tři druhy intervenčně nakupovaných obilovin,
dále oddělené skladování partií obilovin, které jsou pro svoji odlišnost
v kvalitativních parametrech neslučitelné, atp.
1.3 Další kvalifikační předpoklady
Informace o dosavadních zkušenostech v oblasti intervenčního nákupu a
skladování pro SZIF.
Informace o dosavadních zkušenostech v oblasti nákupu a skladování obilovin
a uvedení informace o tom, zda-li je či není nabízený sklad registrován MZe
jako Veřejný zemědělský sklad.
Základní ekonomické údaje o zájemci - uvedení obchodního obratu
dosaženého v posledních dvou uplynulých letech, případně doložení výroční
zprávy společnosti.
V případě, že nabízející subjekt v minulých letech nevykonával pro SZIF
intervenční nákup, uvede nabízející subjekt reference.
Uchazeč k nabídce připojí prohlášení, že s údaji uvedenými v nabídce může
SZIF nakládat v rozsahu nezbytném pro její vypořádání.
1.4 Vyplnění skladového dotazníku
Přiložen bude objektivně vyplněný formulář skladového dotazníku, a to
za každý sklad zvlášť. Formuláře SZIF jsou ke stažení na www.szif.cz . Nabízející
subjekt musí reálně odhadnout své možnosti a kapacity. Význam údajů v tomto
dokumentu bude stěžejní, a proto provedou kontrolní pracovníci SZIF před
zahájením intervenčního nákupu fyzickou kontrolu intervenčních skladů.
Na základě skladového dotazníku a jeho průběžně aktualizovaných údajů se
budou zainteresované strany (dodavatelé, odběratelé, skladovatel a SZIF) řídit
při rozvržení harmonogramu naskladnění a harmonogramu vyskladnění
jednotlivých partií obilovin.
1.5 Vytvoření schéma skladového prostoru
Přiloženo bude schéma skladového prostoru s vyznačeným číslováním nebo
označením jeho segmentů (buněk, asteroidů atp.) a s vyznačením přesných
rozměrů těchto segmentů. Musí být uveden celkový objem pro každý druh
segmentu, včetně matematického vzorce výpočtu objemu segmentu. Z údajů
musí být zřejmé hodnoty spodního trychtýřovitého vyskladňovacího prostoru
segmentů. Optimálním je přiložit zmenšenou kopii technického nákresu půdorysu
nabízeného skladového prostoru (do velikosti formátu A3), a dále přiložit
zmenšenou kopii technického nákresu podélného a příčného řezu skladového
prostoru.
1.6 Požadavky na intervenční sklad obilovin
Vhodnost nabízeného skladu ke skladování potravinářských obilovin.
Minimální skladovací kapacita skladu 1.000 tun.
Stanovený minimální objem skladového prostoru, který musí být vyčleněn
na skladování intervenčních zásob obilovin, činí 1.000 tun. V případě, že je
nabízený sklad silem, musí v něm být zajištěn dostatečný manipulační
prostor pro přepuštění obilovin mezi dvěma segmenty (buňka, asteroid).
Odpovídající technické vybavení skladu, odpovídající technické vybavení
laboratoře dle České technické normy (ČSN), případně smluvní zajištění
analyzování vzorků na náklady skladovatele v jiných laboratořích okolních
skladů ve smluvním vztahu se SZIF, nebo v jiných certifikovaných
laboratořích.
Minimální kapacita naskladnění a vyskladnění obilovin nejméně 50 t
za hodinu. Při nižší kapacitě příjmu a výdeje obilovin je skladovatel povinen
zajistit dorovnání této kapacity na 50 t za hodinu vícesměnným provozem.
Za přítomnosti kontrolního pracovníka SZIF bude skladovatel provádět příjem
nejméně 100 t obilovin denně (8 hod.).
Dobrá dopravní obslužnost skladu.
Existence technické dokumentace skladu. (V případě pochybností o statice
skladu po jeho fyzické kontrole může být požádáno o zajištění statického
posouzení objektu).
1.7 Základní činnosti skladovatele intervenčních zásob obilovin
Účinná a hygienicky nezávadná sanace skladových prostor, sil nebo skladů,
v dostatečném předstihu před naskladněním.
Navyšování volné skladovací kapacity operativním způsobem.
Spolupráce s dodavatelem a kontrolním pracovníkem SZIF při příjmu obilovin
na základě nabídky a harmonogramu dodávek.
Vzorkování a rozborování dodávaných obilovin, uchování kontraktního vzorku.
Uskladnění partií obilovin odděleně (1 nabídka = 1 partie = 1 silová buňka).
Slučování partií dle požadavků SZIF, nebo na základě žádosti skladovatele a
povolení SZIF.
Označení skladových míst štítky identifikujícími partie v místech skladování a
identifikace partií ve velínu sila.
Pravidelná kontrola uskladněných obilovin skladovatelem.
Udržování jakosti a nezávadnosti obilovin.
Umožnění prohlídky a odběru vzorků třetími subjekty na základě povolení
SZIF.
Vyskladňování dle dispozic SZIF a na základě harmonogramu vyskladnění
(do 30-ti dnů od uzavření smlouvy s odběratelem musí být partie odebrána).
Vzorkování a rozborování obilovin při vyskladnění, uchování kontraktního
vzorku.
Nakládka obilovin na dopravní prostředky včetně řádného převážení,
vystavení dodacího listu, přepravního dokumentu, a další související činnosti.
Průběžná aktualizace skladového dotazníku.
Vedení skladové a účetní evidence pomocí PC programu.
Vedení samostatných složek pro každou partii – veškeré informace o partii.
Vyhotovování hlášení o naskladnění – čtrnáctidenní interval.
Vyhotovování měsíčního výkazu zásob – měsíční interval.
Vyhotovování hlášení o vyskladnění – měsíční interval.
Roční ověřování kvalitativních parametrů partií.
Provádění roční inventury.
Ručení za uskladněné obiloviny (množství, kvalita).
Pojištění intervenčních zásob, aj.
1.8 Spolupráce provozovatele intervenčního skladu se SZIF bude
spočívat v zabezpečení kvality, úplnosti a včasnosti služeb při vykonávání výše
uvedených činností. Tyto činnosti budou vykonávány na základě smlouvy
o skladování, v souladu s NV č. 180/2004 Sb., kterým se stanoví bližší podmínky
při provádění opatření společné organizace trhu s obilovinami.
1.9 Intervenční nákupy obilovin jsou v Evropské unii realizovány
v každém hospodářském roce. Termín pro přijímání nabídek obilovin
k intervenčnímu nákupu bude od 1. listopadu do 31. května, dle Nařízení Rady
(ES) č. 1784/2003, o společné organizaci trhu s obilovinami. Intervenčně
nakupované obiloviny budou naskladňovány nejpozději do 31. července, dle
Nařízení Komise (ES) č. 824/2000, kterým se stanoví postupy přejímání obilovin
intervenčními agenturami a metody analýzy pro určování kvality obilovin.
1.10 SZIF nabízí cenu za naskladnění, skladování a vyskladnění
intervenčních zásob obilovin v následující výši:
Cena za naskladnění s pohybem zboží 70,- Kč/t + 19 % DPH.
Cena za naskladnění bez pohybu zboží 70,- Kč/t + 19 % DPH.
Pro proplacení ceny za naskladnění je rozhodující datum přejímky poslední dílčí
dodávky partie na sklad. Vzorec pro výpočet doby skladování:
počáteční stav [t] + konečný stav [t]
1. den v měsíci v 00,00 hod poslední den v měsíci ve 24,00 hod
2
Cena za skladování 35,- Kč/ t/ měsíc + 19 % DPH.
Cena za vyskladnění s pohybem zboží 70,- Kč/t + 19 % DPH.
Cena za vyskladnění bez pohybu zboží 70,- Kč/t + 19 % DPH.
1.11 SZIF si vyhrazuje právo:
Na pozdější smluvní úpravy rozsahu a obsahu služeb poskytovaných
intervenčními sklady s ohledem na legislativní změny Evropské unie a České
republiky.
Vyžádání si doplnění informací potřebných pro akceptaci nabídky.
Rozhodnout o neakceptování návrhu právnické nebo fyzické osoby
na zahrnutí zemědělského skladu, který provozuje, do sítě intervenčních
skladů obilovin SZIF, ještě před provedením fyzické kontroly skladu
pracovníkem SZIF.
Celé výběrové řízení nebo některou jeho část zrušit bez udání důvodu.
Nevybrat žádnou z přihlášených nabídek do výběrového řízení.
1. 12 Kontaktní osoby
V případě potřeby poskytují další informace Ing. Linda Cilková, tel. 222 871 441,
Ing. Martin Foreth, tel. 222 871 526, Ing. Dagmar Hejrovská, tel. 222 871 667,
Ing. Marie Kubíková, tel. 222 871 468 nebo Ing. Helena Ślizowská, tel. 222 871 468.
2. Požadavek na zpracování a doručení nabídek
2.1 Nabídka musí být vyhotovena:
V českém jazyce, v písemné formě.
Na předepsaném formuláři SZIF, který je ke stažení na www.szif.cz .
Nabídka bude podepsána nabízejícím subjektem a k podpisu bude připojeno
razítko, je-li nabízející subjekt fyzickou osobou. Půjde-li o nabídku právnické
osoby, bude nabídka podepsána a bude připojeno razítko v souladu se
způsobem podepisování podle výpisu z obchodního rejstříku. Pokud nabídku
podepíše zmocněnec statutárního zástupce, bude nutno přiložit originál či
úředně ověřenou plnou moc k zastupování.
Nedílnou součást nabídky tvoří přílohy dle podmínek výběrového řízení.
2.2 Nabídka do výběrového řízení musí být doručena v zapečetěné
obálce s označením: „NABÍDKA DO TŘETÍHO KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 2004 –
INTERVENČNÍ SKLADY OBILOVIN - NEOTEVÍRAT“ na adresu: Státní zemědělský
intervenční fond, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1. Přihlášky je možno zaslat
poštou, doručit do podatelny (č. dveří 429, 4. patro) osobně, nebo kurýrem. Lhůta
pro předkládání nabídek je stanovena do 8. října 2004, do 12,00 hod. Do tohoto
termínu musí být nabídka doručena na SZIF. Na neoznačené, neúplné, nebo jinak
doručené nabídky nebude brán zřetel.
3. Vyhodnocení nabídek
První fází vyhodnocení nabídek bude formální kontrola správnosti a úplnosti podané
nabídky na zahrnutí zemědělského skladu do sítě intervenčních skladů obilovin SZIF.
Tato kontrola bude provedena nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od
uzávěrkového termínu výběrového řízení a o výsledku bude uchazeč vyrozuměn
telefonicky nebo faxem.
Druhou fází vyhodnocení nabídek bude věcná kontrola podmínek podané nabídky
na zahrnutí zemědělského skladu do sítě intervenčních skladů obilovin SZIF, a to
na základě namátkové fyzické kontroly nabízeného skladu pracovníky SZIF.
O výsledku kontroly bude uchazeč vyrozuměn telefonicky nebo faxem.
4. Uzavření smlouvy o skladování
Pokud SZIF dojde k závěru, že je možno nabízený sklad zařadit do sítě intervenčních
skladů, tj. nabídka byla úspěšně ověřena jak po formální, tak po věcné stránce, bude
vybraný uchazeč telefonicky nebo faxem vyzván k uzavření smlouvy o skladování.
Uchazeč musí být schopen se dostavit k uzavření smlouvy v termínu stanoveném
SZIF. Po tomto termínu si SZIF vyhrazuje právo nebrat na výsledky výběrového
řízení zřetel a smlouvu neuzavřít.
Ing. Jan Höck, ředitel SZIF

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down