13.02.2001 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Tabulka Identifikace celkové výměry orné půdy žadatele

Tabulka

Vysvětlivky k tabulce:

* Tabulku žadatel vyplní za všechna katastrální území, ve kterých zemědělsky hospodaří na orné půdě bez ohledu na skutečnost, zda v daném k.ú. uvedl v průběhu hospodářského roku ornou půdu do klidu.
Výměra se uvede na 4 desetinná místa.
Typ užívání zemědělského pozemku v rámci daného katastrálního území se označí takto:
V=vlastnictví žadatele,
N1=nájem na základě písemné nájemní smlouvy,
N2=nájem na základě ústní nájemní smlouvy,
N3=nájem ze zákona,
P1=podnájem na základě písemné podnájemní smlouvy,
P2=podnájem na základě ústní podnájemní smlouvy,
PÚ= pozemková úprava schválená rozhodnutím příslušného pozemkového úřadu,
O=ostatní,
přičemž na jednom řádku může být uvedena výměra jen pro jeden typ užívání.
Typ užívání se při kontrole prokazuje těmito doklady :
- jde-li o zemědělský pozemek ve vlastnictví žadatele, dokladem o vlastnictví zemědělského pozemku
- jde-li o nájem zemědělského pozemku na základě písemné nájemní smlouvy, písemnou nájemní smlouvou,
- jde-li o nájem zemědělského pozemku na základě ústní nájemní smlouvy, kopií posledního daňového přiznání nebo, došlo-li ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, kopii dílčího daňového přiznání (§ 13a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů), podaného příslušnému správci daně k přiznání daně z pozemků,
a současně se přikládá doklad(y) o zaplacení daně z pozemků za poslední zdaňovací období,
- jde-li o nájem zemědělského pozemku ze zákona, například kupní smlouvou o prodeji zemědělských objektů (§ 15 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, § 17 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku) uzavřenou s Pozemkovým fondem ČR nebo výpisem z obchodního rejstříku (§ 27 a násl. obchodního zákoníku), dále kopií posledního daňového přiznání nebo, došlo-li ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, kopii dílčího daňového přiznání (§ 13a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů), podaného příslušnému správci daně k přiznání daně z pozemků, současně se přikládá doklad(y) o zaplacení daně z pozemků za poslední zdaňovací období,
- jde-li o podnájem zemědělského pozemku na základě písemné podnájemní smlouvy, písemnou podnájemní smlouvou,
- jde-li o podnájem zemědělského pozemku na základě ústní podnájemní smlouvy, kopií posledního daňového přiznání nebo, došlo-li ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, kopii dílčího daňového přiznání (§ 13a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů), podaného příslušnému správci daně k přiznání daně z pozemků,
a současně se přikládá doklad(y) o zaplacení daně z pozemků za poslední zdaňovací období,
- jde-li o pozemkovou úpravu, rozhodnutím pozemkového úřadu,
- jde-li o jiný právní důvod podle § 2 odst. 1 písm b), jiným příslušným dokladem.

** Vyplní se plodina uvedená v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

*** Nehodící se škrtněte.

3. Celková výměra

žadatelem obhospodařované zemědělské půdy je …………(ha).
(vyplní se na čtyři desetinná místa)

4. Základní mapa

Základní mapa v měřítku 1:10000 nebo podrobnějším se zákresem obhospodařovaných pozemků v rozlišení na ornou půdu neuvedenou do klidu a uvedenou do klidu, včetně zákresu plodin na půdě uvedené do klidu pěstovaných. Případně se zakreslí orná půda, která se v hospodářském roce zalesní, zatravní, nebo se na ní založí porost rychle rostoucích dřevin (§ 4 odst. 2 písm. a) až c)).

5. Souhlas s nakládání s osobními údaji

Souhlasím s tím, aby Fond mohl nakládat s mými osobními údaji uvedenými v žádosti o poskytnutí finanční podpory nebo finanční kompenzační podpory, a to v rozsahu nezbytném pro vyřízení mé žádosti.

V ……….. ….…dne…………. …………………………………….
Podpis žadatele (úředně ověřený)
nebo
podpis statutárního orgánu žadatele (úředně ověřený)
a otisk razítka

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down