27.05.2011 | 09:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Traktory a jejich specifické využití

Traktory jsou motorová vozidla vybavená koly nebo pásy, která jsou konstruována pro tažení, tlačení, nesení nebo pohon určitého nářadí, strojů nebo připojených vozidel. Mohou být vybaveny také pro přepravu nákladu a osob. Traktory jsou obecně stroje sloužící především k tažení přívěsů a návěsů s naloženými břemeny, k nesení, tlačení a pohonu rozmanité mechanizace v různých oblastech činnosti, zejména v zemědělství, v komunální oblasti, při lesních pracích a ve stavebnictví.

Z hlediska jejich předpokládaného nasazení se traktory vzájemně liší konstrukcí. Na zádi traktoru (někdy i na přídi) je tříbodové hydraulické zařízení, na které je možno upnout nářadí. V zadní části se nachází vývodová hřídel předávající točivý moment od motoru traktoru k zapřaženým, resp. neseným zařízením. Tato hřídel se u mnoha traktorů nachází i v přední části.
Speciální lesní kolové traktory jsou v přední části opatřeny čelním rampovačem a v zadní části navíjecím a stabilizačním zařízením (naviják s přibližovacím štítem). Disponují zvýšenou průchodivostí terénem díky velké světlé výšce a kloubovému řízení.
Zvláštní skupinu tvoří traktory pro zemní práce. Podle Normy ISO 6747 je traktor samohybný pásový nebo kolový stroj používaný k vynaložení tlačné nebo tažné síly prostřednictvím namontovaného pracovního zařízení (dozerová radlice, rozrývač, tažný závěs a naviják). Tyto traktory se v nedávné době používaly při melioračních pracích (budování svodných kanálů a drenáží) a při náročných pracích s potřebou přenesení tažné síly na podložku.

Užitné vlastnosti traktorů 

Od traktorů se obecně očekává, že budou disponovat špičkovými užitnými vlastnostmi. Z praxe je známo, že hodnocení užitných vlastností traktoru je relativní, protože odráží míru uspokojení konkrétního uživatele. Každý zájemce o traktor má o něm své osobní představy, to záleží na jeho budoucím předpokládaném nasazení. Jeden hodlá traktor využít především pro přepravu břemen o určitém objemu na nezpevněných cestách, druhý vyžaduje, aby traktor poháněl především pracovní adaptéry pro zemědělské, lesnické, komunální nebo zahradnické práce.
Znaky zvyšující užitné vlastnosti traktorů mohou být následující:
- bezpečnost obsluhy a provozu (srozumitelnost návodu k obsluze)
- energetická náročnost provozu (spotřeba pohonných hmot, údržba, servis)
- ekologie provozu (úroveň emisí, úniky provozních hmot)
- spolehlivost a životnost stroje a jeho součástí (nízká četnost poruch)
- technické přednosti stroje (výkon motoru, konstantní otáčky nožů při zatížení)
- úroveň ovládání stroje (vynaložení fyzické síly na ovládání, ergonomie)
- kvalita odvedené práce (soulad s očekáváním uživatele)
- nenáročná údržba (složitost a četnost úkonů při údržbě)
- estetický vzhled stroje (design, barvy, odlišnost od ostatních strojů v kategorii)
- náklady na zakoupení (konečná cena)
- snadná likvidace stroje (po ukončení předpokládané životnosti)
- ostatní vlivy (tradice značky, výsledky testů v odborných časopisech, předváděcí akce, podpora prodeje osobním jednáním zástupců firmy, módní trendy, doporučení ze strany odborníků apod.)

Malotraktory, traktory a traktorové stroje
Podle velikosti (výkonu motoru, hmotnosti) lze traktory rozdělit do dvou skupin:
a) malotraktory (s předpokládaným výkonem motoru do 32 kW)
b) traktory a traktorové stroje (výkon motoru od 32 do 340 kW)
Malotraktory a traktory lze spojovat do souprav s dopravním nebo pracovním zařízením, resp. kombinovaně (pracovní zařízení v přední části stroje a dopravní zařízení v zadní části stroje).
V zemědělské oblasti se například provádějí práce sadařské, lesnické, zahradnické, stavební, dopravní a specifické údržbové práce na účelových plochách. Z uvedeného vyplývají rozmanité požadavky na vytváření traktorových souprav a jejich mobilitu. S možností širokého využití souvisí i nutnost vytvářet pokud možno víceúčelové soupravy (vykonávají dvě nebo více operací současně) přívěsné i návěsné se zadním i předním připojením. V některých případech lze využít i mezinápravové připojení pracovních zařízení.
Pracovní zařízení používaná v zemědělství vyžadují přenos mechanické energie prostřednictvím vývodové hřídele (na pracovní orgán může být přenesena přímo nebo prostřednictvím převodovky) nebo přenos, kdy je mechanická energie od motoru přenášena na pracovní zařízení hydraulickým přenosem prostřednictvím hydromotoru.
Sestavená traktorová souprava musí bezpečně zajistit prováděnou pracovní operaci s požadovanou kvalitou a v některých případech také musí být dosaženo optimální výkonnosti, aby byly zajištěny požadované ekonomické výsledky (pokud jsou sledovány).
To znamená, že musí existovat optimální vazba mezi traktorem a pracovním zařízením, aby bylo na jedné straně zabezpečeno využití vlastností (dispozic) pracovních zařízení v závislosti na prostředí, ve kterém jsou práce vykonávány (charakter porostu, konfigurace terénu, prostorové uspořádání, omezené profily, vlastnosti hornin apod.) a na druhé straně, aby byly využity také technické parametry traktoru.

Malotraktory

Malotraktor definuje norma jako traktor, který je určen pro práci na nevelkých pozemcích v zemědělství a v jiných oblastech. Malotraktor je mobilní zařízení malé mechanizace na základě dvounápravového kolového nebo pásového pojezdového zařízení, určený k připojování výměnných nesených nebo přívěsných nástrojů, nářadí a přípojných vozidel. Do skupiny dvounápravových malotraktorů jsou obecně zahrnovány traktory, jejichž motor disponuje výkonem do 43 kW, jejich rozchod kol může být nastaven na hodnotu menší než 1150 mm, jejich maximální rychlost jízdy je 30 km/h a jejich provozní hmotnost nepřevyšuje 2000 kg. Pro spojování traktoru s přípojnými vozidly, platí § 14 Vyhlášky č. 341/2002 S. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, že okamžitá hmotnost přípojného vozidla smí být u soupravy s nejvyšší konstrukční rychlostí do 40 km/h nejvýše 2,5 násobku okamžité hmotnosti tažného vozidla.
Dvounápravové traktory mohou být konstruovány speciálně tak, aby vyhovovaly jediné předpokládané pracovní činnosti. Například žací malotraktory pro sečení okrasných ploch udržovaných parků, doprovodných travnatých ploch na návsích, podél cest, sportovních ploch (hřišť) a obdobných prostranství, jsou vybaveny integrovaným pracovním nářadím v podobě žacích nožů nebo žacích vřeten. Žací traktory mohou být využívány také pro tažení přívěsů nebo návěsů při dopravě malých nákladů, které odpovídají jejich tažné síle.
Výrobci reagují na požadavky uživatelů a proto dodávají na trh malotraktory pro univerzální použití. K dispozici jsou rychlozávěsy, vývodové hřídele s variantním počtem otáček, hydraulické převody umožňující plynulou regulaci pracovních orgánů a mají schopnost přizpůsobit se rozmanitým podmínkám při nasazení.
Dvounápravové malotraktory jsou vyráběny buď bez kabiny (s ochranným rámem nad řidičem nebo bez rámu) nebo s kabinou. Kabina se stále více stává automatizovaným "řídícím centrem" jak traktoru, tak i připojeného pracovního zařízení. Nadále se snižuje vnější hluk malotraktorů a také hluk uvnitř kabiny (pod úroveň 72 dB).
Pneumatiky mohou být montovány v několika variantách, záleží na charakteru povrchu pracovní plochy. Mohou být širší s tzv. antidevastačním dezénem, pro málo únosné nebo plastické povrchy nebo užší s agresívním dezénem pro zajištění konstantní tažné síly (bez prokluzu kol).
Standardně je montován přední hydraulický závěs s vývodovou hřídelí a rychlospojkami.

Traktory a traktorové stroje
Traktory jsou obecně motorová vozidla vybavená koly nebo pásy, která jsou konstruována pro tažení, tlačení, nesení nebo pohon určitého nářadí, strojů nebo tažení připojených vozidel. Přípojná vozidla kategorie OT jsou traktorové přívěsy a návěsy – ve smyslu technické normy ČSN EN 1853, určené k přepravě nákladů. Jejich nejvyšší konstrukční rychlost nesmí převyšovat 40 km/h. Okamžitá hmotnost přípojného vozidla smí být u soupravy s nejvyšší konstrukční rychlostí do 40 km/h nejvýše 2,5 násobku okamžité hmotnosti tažného vozidla. Přehledy jsou uvedeny v tabulce 1.
Přípojná vozidla se obecně rozdělují na přívěsy a návěsy. Přívěsy nesou svým podvozkem celý náklad, u návěsů zatěžuje určitá část nákladu tahač (traktor, automobil) a zbylá část spočívá na podvozku návěsu. Například podle užitečné hmotnosti lze rozdělit přívěsy a návěsy na malé s nosností 4 až 10 tun a objemem nákladu 6–12 m3; střední s nosností 10–20 tun a objemem nákladu 13–24 m3; velké s nosností 21 – 30 tun (a více) a s objemem nákladu 24–40 m3. S tím souvisejí i rozměry dopravních zařízení, s objemem se zvyšují rozměry koreb, resp. úložných prostorů pro břemena až do limitních hodnot, které stanovuje legislativa (šířka, délka, výška), pokud se takové dopravní zařízení pohybuje po silnicích. To platí i pro největší povolené hmotnosti, resp. zatížení na jednotlivé nápravy. Z tohoto důvodu jsou přípojná vozidla vyráběna s variabilním počtem náprav a velikostí kol. Na trhu jsou k dispozici jednonápravové přívěsy a návěsy, dvounápravové, třínápravové a čtyř a více nápravové přívěsy a návěsy.

Rozdělení traktorů v zemědělství
Traktory pro využití v zemědělství lze rozdělit podle mnoha hledisek – například podle konstrukce podvozku na skupinu traktorů kolových a pásových.
Podle způsobu řízení lze rozdělit traktory s natáčením jedné řídící osy stroje, natáčením kol obou os (různé varianty řízení), ovládáním směru pásového traktoru řídícím diferenciálem, ovládáním pomocí stranové spojky a brzdy na každé straně pásu a s řízením pomocí středového kloubu, kdy se natáčí přední část rámu stroje oproti zadní části rámu.
Podle způsobu pohonu jsou traktory rozděleny na traktory s pohonem mechanickým (například prostřednictvím hřídele, řemenů) a pohonem hydrodynamickým: mezi motor a převodovku je vložen hydroměnič, který vytváří převodový orgán s plynulou změnou točivého momentu a otáček motoru.
Hydroměnič pracuje 
- s využitím proudící kapaliny (od čerpadlového kola ke kolu turbínovému a přes vodící lopatky se vrací zpět ke kolu čerpadlovému), 
- pohonem hydrostatickým (kapalina s určitým provozním tlakem a objemovým průtokem prochází od hydrogenerátoru přes řídící prvky do hydromotorů, ve kterých se hydraulická energie opět mění na energii mechanickou, resp. na otáčivý pohyb),
- kombinovaným pohonem hydrostaticko-mechanickým (rozjezd stroje zajišťuje hydrostatický převodník a po rozjezdu elektronické zařízení automaticky přepíná rychlost pohybu stroje na přímý pohon planetovou převodovkou).
Traktory obecně disponují zvýšenou průchodivostí terénem díky vyšší světlé výšce a u některých modelů i kloubovému řízení.
Dvounápravové kolové traktory lze rozdělit do šesti výkonových tříd v závislosti na výkonu motoru a pohotovostní hmotnosti, jak je uvedeno v tabulce 2.
Pásové traktorové stroje lze rozdělit do šesti výkonových tříd (viz tabulka 3)
Traktorové stroje jsou podle normy ČSN ISO 6747 Stroje pro zemní práce definovány jako samohybné pásové nebo kolové stroje používané k vynaložení tlačné nebo tažné síly prostřednictvím připevněného pracovního zařízení. Jsou to dozery a skrejpry, které jsou využívány především pro zemní práce. V oblasti zemědělství jsou traktorové stroje pro své specifické pracovní orgány spíše nevyužitelné, ale v oblasti souvisejících prací, mají své nezastupitelné místo (stavby, zakládání parků, budování parkovišť, údržba skládek komunálního odpadu, rekultivace rybníků, apod.).
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvku.

 

Klíčové informace

– Užitné vlastnosti traktorů a malotraktorů lze rozdělit na technické, provozní, estetické ekonomické a doplňkové. 
– V každé skupině lze stanovit užitné znaky, na jejichž základě si zájemce traktor vybírá. Některé znaky preferuje, jiné potlačuje, protože užitné znaky mají rozdílné postavení u rozdílných zájemců. 
– Míra ovlivnění zájemců různými užitnými znaky je velmi rozdílná a průběžně se může měnit v závislosti na charakteru prováděných pracovních operací a také v závislosti na postupném detailním poznání užitných vlastností traktoru.

 

Ing. Ivo Celjak, CSc.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down