27.07.2012 | 09:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Trendem je financování úvěrem

Na uspokojování investičních potřeb zemědělců se podílí i nebankovní financování. Velký zvrat v objemu leasingových obchodů loni nenastal. Některé leasingové společnosti hlásí mírné oživení, jiné mírný pokles. Dlouhodobé celkové údaje za všechny tyto finanční instituce však zatím neexistují. Také na nebankovních prodejích se příznivě odráží dotace z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Průvodním jevem obchodů v agrárním sektoru je sezónnost, což pociťují i leasingové firmy, které nabízí úvěrové financování nákupu zemědělské techniky stejně jako banky.

Zemědělské a lesní stroje se jako zvláštní komodita v rámci nebankovního financování nesledovaly. To se však od začátku letošního roku změnilo, od letošního roku ji zaznamenává Česká leasingová a finanční asociace. „V prvním čtvrtletí 2012 prostřednictvím leasingu poskytly členské společnosti České leasingové a finanční společnosti (ČLFA) na jejich financování asi 240 milionů korun, prostřednictvím úvěrů asi 638 milionů korun, kromě toho směřovala do zemědělství i určitá část financovaných nákladních vozů,“ informovala Denisa Ranochová z ČLFA. „Z předchozích let máme údaje pouze o souhrnu pořizovacích cen komodit využívaných v zemědělství a lesnictví financovaných leasingem, v roce 2010 dosahovaly 1,4 miliardy korun a v roce 2011 klesly na 1,3 miliardy korun,“ dodala.

Vývoj investiční aktivity v nebankovním financování 

Jak pohlíží na investiční aktivitu vloni a letos leasingové společnosti? „I přes postupný pokles tempa ekonomického růstu v loňském roce, snižování meziročního růstu průmyslové výroby a téměř nulový rozvoj investic došlo k mírnému meziročnímu nárůstu celkového objemu na trhu leasingu movitých věcí a nebankovních úvěrů o 1,8 %. Mírné zvýšení leasingového trhu potvrdila i naše společnost meziročním nárůstem objemu nově uzavřených leasingových a úvěrových smluv o necelých 5 %, oznámil oblastní ředitel pobočky Čechy Jan Lokay z VB Leasing CZ, spol. s r. o. Domnívá se, že na financování zemědělské techniky se pokles tempa ekonomického růstu neprojevil tak výrazně jako v jiných odvětvích. „Naše společnost dokonce měla nejvyšší počet uzavřených smluv v oboru zemědělství v roce 2008, kdy docházelo ve financování předmětů z jiných oborů k výraznému poklesu vzhledem k zhoršující se hospodářské situaci,“ vzpomíná Jan Lokay. Nárůst počtu smluv od roku 2008 zdůvodnil novou příležitostí, kdy bylo možné nabízet klientům zvýhodněné financování zemědělské techniky s příspěvkem Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) prostřednictvím programu Zemědělec.
Společnost UniCredit Leasing CZ, a. s., vnímá investiční aktivitu v agrárním sektoru v letošním roce podobně jako vloni. „Jde spíše o sezónní výkyvy, protože zemědělci mívají v podzimní sezóně pozitivní vývoj cash-flow díky inkasovaným dotacím a úhradám za ­sklizenou úrodu. V loňském roce jsme profinancovali přibližně dvě stě zemědělských strojů,“ uvedl manažer řízení produktů Ing. Jiří Vintr. Do počtu uzavřených obchodů se mohly promítnout vládní úspory. „Vládní úspory se v roce letošním projeví ve snížení míry dotací přes PGRLF u financování zemědělských strojů tak, jak bylo oznámeno v dubnu, a dotknou se tedy zemědělců v podobě nižšího objemu dotací,“ potvrdil Ing. Vintr.
Jisté oživení na trhu leasingu loni sice nastalo, ale nebylo nijak zásadní a nemělo výrazný vliv na nárůst objemu financování, sdělil obchodní ředitel S Morava Leasing, a. s. Mírně pozitivní vývoj se podle něj projevil především ve druhém pololetí, kdy se podařilo financovat vyšší objem o 26 % v pořizovacích cenách bez DPH (27 % ve financované hodnotě) než v pololetí prvním. V rámci roku však financovali o 6 % nižší objemy než v roce 2010. Letošní rok by měl být však lepší. „Očekáváme v něm mírný nárůst v objemech financování i přes vládní úspory, které zřejmě nebudou mít výrazný vliv na investování zemědělských podniků do nových strojů a technologií,“ odhaduje.

Snížení dotací a vliv na poměr leasingu a úvěrů
 
Obecně se předpokládá, že by se dotace do zemědělství měly snižovat. Pak by již financování předmětů, na něž se nyní váže dotace, nebylo vázáno podmínkou financování prostřednictvím bankovního úvěru. A to by mohlo být ku prospěchu leasingových obchodů. „V takovém případě by pro zemědělce byl leasing alternativou, tedy za předpokladu, že by nepožadovali krátkodobé financování kratší, než je odpisová doba, nebo se jim nejednalo o jednorázový odpis DPH. Když není zemědělec vázaný na tyto daňové faktory, je pro něj leasing alternativou již nyní. Pro příjem dotací, pokud i nadále existují, je však klíčový úvěr,“ uvedl Vintr. Reálně však neočekává, že by zemědělci o dotace do financování nové techniky zcela přišli. „Na přerozdělení v používání úvěrů namísto leasingu tedy ani případné omezení dotační politiky nebude mít vliv,“ prohlásil.
Jak potvrdil Jan Lokay z VB Leasing, v současnosti převládá díky dotacím z různých fondů zájem převážně o úvěr. „U naší společnosti v roce 2011 bylo uzavřeno v oboru zemědělství a lesnictví 66 % smluv formou úvěru a na každou druhou smlouvu na úvěr zemědělské techniky byly využity dotace od PGRLF. Pokud by tedy nebyly vázané dotace na úvěr, tak by samozřejmě došlo opět ke snížení poměru uzavírání smluv na leasing a úvěr. My se snažíme klientům nabídnout vždy to, co je pro ně výhodnější, a přizpůsobit se jejich požadavkům. V případě změn bychom proto opět pro klienta hledali výhodný přístup k financování s ohledem na specifika zemědělství,“ komentoval možnou situaci. Poznamenal, že zatím zaznamenali jedinou změnu v dotacích v zemědělství, a sice snížení sazby podpory z PGRLF poskytované ve formě dotace části úroků z úvěru ze 4 % na 3 %, u mladých zemědělců (do 40 let) z 5 % na 4 %.
O růstu leasingových obchodů pochybuje Ing Josef Holcr z S Morava Leasing. „Co se týká financování zemědělských podniků, leasingové nepůjde nijak zvlášť do popředí. V posledních letech výrazně stoupla oblíbenost úvěrového financování a podle našeho názoru tento trend bude pokračovat dále. Financování formou leasingu bude stále méně preferováno,“ řekl.

 

Otázky pro leasingové společnosti

1. O jaké finanční služby mají zemědělci nyní největší zájem? Na jaké investice využívají formu leasingu a co financují úvěrem?
2. Jaké nové leasingové a úvěrové produkty jste zavedli nebo plánujte nabídnout?
3. Upraví vaše leasingová společnost na přání klienta podmínky pro splácení půjčky?

 

UniCredit Leasing CZ, a. s.
Ing. Jiří Vintr
manažer řízení produktů

1. Nedá se přímo rozlišit druh konkrétních strojů a následná volba produktu – na tomto faktoru volba nestojí. V současné době je více než 90 % zemědělských strojů financováno formou úvěru, a pokud bude politika dotací vázána na tento typ financování, trend se nezmění. Leasing je pro zemědělce dostupnější než úvěr z hlediska jednoduchosti schvalovacího procesu, nicméně vyberou si jej spíše ti, kdo na daný stroj nehodlají čerpat dotace, a to z různých důvodů. Zemědělci i nadále u úvěrových produktů oceňují hlavně možnost nastavení sezónních splátek i jednorázového uplatnění DPH na celý stroj. U naší společnosti zemědělci financují zejména mobilní techniku a dále vybavení nesené, závěsné či tažené, které se k ní používá. Stacionární stroje je možné financovat rovněž, ale jejich pořízení není tak časté.
2. Naše produktová paleta je dlouhodobě velmi široká. Pro oblast zemědělství nabízíme zejména rodinu úvěrových produktů CreditAgro, ať už jde o úvěr s pravidelnými, nebo sezónními nepravidelnými splátkami, jež se plně přizpůsobí výkyvům v příjmech klienta. Samozřejmostí je možnost nabídnout fixní i variabilní splátky a flexibilní dobu splácení od 12 do 84 měsíců. Naše společnost rozvíjí řadu zajímavých kooperačních vazeb, ať už v rámci značkového programu Some Finance nebo ve spolupráci s firmou Zetor Tractors, distribuční sítí Claas nebo pro nakladače JCB s distributorem Toko Agri. S nimi vznikají další speciální akční nabídky výše uvedených produktů.
3. Předně je třeba říci, že v případě financování zemědělských strojů se bavíme hlavně o úvěrových produktech, nikoliv tedy o mimořádné leasingové splátce, ale o části kupní ceny, kterou hradí klient ze svých zdrojů. Tato část může jít až na 0 % z ceny bez DPH, zpravidla zemědělci neplatí více než 40–50 % ceny stroje z vlastních zdrojů, pokud žádají o úvěr. Široké je délkové rozpětí – 12 až 84 měsíců. Zůstatková hodnota není u úvěrových produktů relevantní, je nahrazena možností ladění sezonálních splátek v průběhu splácení podle individuálních potřeb klienta, případně poslední zvýšenou splátkou úvěru.

VB Leasing CZ, spol. s r. o.
Jan Lokay
oblastní ředitel Čechy

1. Nejčastěji financujeme pro klienty traktory, které činí až 30 % předmětů financovaných v tomto oboru, dále přívěsy, nakladače, malotraktory, žací i secí stroje, podmítače, lisy, shrnovače a lesní stroje. Volba formy financování je velmi individuální. Obecně se dá říci, že na větší investice požadují zemědělci úvěr, aby mohli požádat o dotace z některého dotačního programu. Přitom nejčastěji využívaný je program Zemědělec v rámci PGRLF. Naopak na menší investice kolem 200 000 Kč se využívá leasing, neboť vyřízení leasingu je snadnější a pro klienty administrativně jednodušší.
2. Na veškerou zemědělskou a lesní techniku poskytujeme finanční leasing, operativní leasing a úvěr. Smlouvy uzavíráme na nákup nové i starší techniky s dobou splácení až 72 měsíců. Kromě toho nabízíme možnost zohlednění sezónnosti, odklad splátek až o šest měsíců a výhodné sazby pojištění. Vzhledem k tomu, že zemědělci poptávají zvláště úvěry s dotací, připravili jsme úvěr s podporou PGRLF za zvýhodněnou sazbu 5 %, to znamená při využití dotace z programu Zemědělec je sazba pro klienty 2 % a v případě zemědělců do 40 let dokonce 1 %. Úvěr poskytujeme až do 100 % pořizovací ceny předmětu bez DPH. V současnosti neplánujeme zavádět další nové produkty, neboť před pevně nastavenými produkty preferujeme individuální jednání s klientem.
3. Samozřejmě se přizpůsobujeme požadavkům našich klientů a specifikům, která plynou z jejich oboru. Víme, že pro zemědělce je důležité zohlednění sezónnosti a splátky upravujeme podle jednotlivých ročních období. Klientům umožňujeme aktivně se podílet na sestavování splátkového kalendáře s cílem minimalizovat jejich průběžnou finanční zátěž. Samozřejmě nabízíme také financování se zůstatkovou hodnotou, přičemž výše zůstatkové hodnoty se stanovuje podle typu předmětu.

S Morava Leasing, a. s.
Ing. Josef Holcr
obchodní ředitel a člen představenstva

1. V současné době je středem zájmu zemědělských podniků především úvěrové financování, zvlášť financování s možností využití dotací zejména pak od PGRLF. Tento druh financování se dostal do popředí především díky možnosti využít dotace na část úroků a zemědělci si tak půjčují peníze většinou pouze za 1 %. Rovněž tak je oblíbená možnost splácet tento úvěr až po dobu 84 měsíců. Co se týká leasingu, tak u nás klienti financovali převážně traktory a následně závěsnou techniku, jakou jsou secí stroje a různé shrnovače a shrabovače. U úvěrů jsou na prvním místě také traktory a poté opět zemědělské stroje tažené a nesené, jako jsou různé shrabovače, postřikovače, traktorové přívěsy a návěsy, kejdovače. Nemalou roli v našem portfoliu hrají sklízecí mlátičky.
Zemědělci častěji využívají financování formou úvěru z důvodů možnosti využití dotací na úroky od PGRLF. Smlouvy o leasingu jsou nejčastěji uzavírány u klientů, kteří nedosáhnou na podpory z dotačních programů. Nicméně v poslední době narůstá trend úvěrů i u klientů, kteří nejsou schopni dosáhnout na tyto podpory.
2. V loňském a letošním roce jsme se drželi osvědčených produktů, které nabízíme již několik let. Uspořádali jsme několik akcí ve spolupráci s obchodními partnery, jako jsou tři roky pojištění zdarma při pořízení traktorů Zetor, akční nabídky financování po dobu zemědělského veletrhu Techagro. V současné době chystáme vylepšené podmínky při financování vinařských podniků a firem.
3. Naše společnost se vždy snaží maximálně vyjít vstříc klientovi a podle toho má přizpůsobené i služby. Možnost sezónních či mimořádných splátek (20-40 %) akceptujeme a standardně tuto možnost nabízíme. Rovněž tak na požádání upravíme dobu splácení s tím, že umožníme i smlouvu předčasně splatit bez sankcí. V případě prodlení klienta se splácením se vždy snažíme najít společně možnou nejlepší cestu a výjimkou nejsou ani odklady splátek až o šest měsíců bez jakýchkoliv sankcí.

 

Eva Kořínková Seifertová

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down