04.02.2011 | 06:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Trendy jarní přípravy půdy a setí

Pro příznivce zemědělské techniky znamenají jarní polní práce začátek podívané po dlouhé zimní pauze. Pro zemědělce je to možná vítaná změna, ale také hodně práce, vypětí a starostí. Náročné – takové je předseťové zpracování půdy na jaře vždy. A s určitou pravidelností to potvrzuje i ne zrovna ideální počasí v posledních dvou letech. Úspěch je ovlivněn také průběhem podzimu, v závislosti na tom, kolik prostoru měly operace základního zpracování půdy na jednotlivých pozemcích.

Zvláště kvalitní zorání pozemku vyžaduje čas a určitý přístup. To se týká především dokonalého zaklopení rostlinné hmoty a udržení pracovní hloubky. Pokud se tedy opozdí sklizeň, následné podmítky a výsev ozimů, může dojít k tomu, že také na orbu zbývajících ploch bude málo času. Nicméně podniky vybavené moderní výkonnou technikou mohou díky svým rezervám dobře zvládnout i takové situace.

Hlavní cíle na jaře 

Hlavním cílem přípravy půdy je vytvořit správné seťové lůžko s utuženým dnem, ale kyprou vrchní vrstvou, které zajistí vysokou vzcházivost osiva. Platí to pro obilniny a zvlášť významně pro cukrovku a kukuřici. Z požadavků rostlin je možné odvodit následující úkoly při přípravě půdy: 
– urovnání vrchní vrstvy,
– rozmělnění a rozdrobení hrud,
– rovnoměrná hloubka zpracování,
– zpětné utužení seťového lůžka,
– narušení půdního škraloupu.
Všeobecným představám o přípravě půdy odpovídá rozložení jemných částic v místě uložení osiva a hrubších na povrchu půdy. Každá půda má určitý (střední) obsah vlhkosti, ve kterém je její zpracování nejsnazší. Mimo tento rozsah klesá ochota ke zpracování a je třeba ji vyrovnávat větší intenzitou, což však nebývá vždy možné. Základní zpracování půdy má za úkol nakypřit půdu do hloubky, rozdrobit a eventuálně otočit, nářadí pro zpracování povrchu slouží k přípravě seťového lůžka podle požadavků plodiny. Tento postup bývá také označován jako sekundární zpracování půdy. Mělo by probíhat po dostatečném vyschnutí půdy, kdy je možné připravit rovné seťové lůžko bez nadměrného utužování.

Flexibilitou k prosperitě 

V oblastech s nízkou intenzitou srážek je třeba šetřit vláhou, a proto zde přichází ke slovu redukované zpracování půdy či bezorebné setí. Půda je vzápětí po nakypření (ještě ve vlhkém stavu) povrchově upravena a do určité míry pokryta rostlinnými zbytky. Vysoká plošná výkonnost omezuje vyschnutí povrchové vrstvy půdy během práce.
Množství podniků se na základě vlastních zkušeností rozhodlo k používání několika odlišných technologií tak, aby bylo možné reagovat na rozdílné půdní podmínky pozemků nebo odlišné požadavky plodin.
Klasické postupy s orbou jsou stále osvědčenou technologií pro přípravu „čistého stolu“. Mnoho manažerů se ale již pod vlivem přítomnosti výkonných traktorů nezajímá o to, zda by nebylo možné lepším nastavením pluhu dosáhnout snížení tahového odporu, a tím i energetické náročnosti práce. Měření výrobců dokazují, že již u radličného pluhu s pracovním záběrem 1,4 m činí rozdíl mezi vhodným a nevhodným nastavením celých 10 k. V našich podmínkách se za silnými tahači běžně používají pluhy s osmi až dvanácti radlicemi, které mají pracovní záběry 4 až 6 m. Čili případný vliv správného nastavení na hektarovou spotřebu zde bude již značný.
Při práci za nízké vlhkosti půdy se zvyšuje opotřebení orebních těles a roste spotřeba paliva. Snaha zorat příliš vyschlou půdu je příčinou snížené kvality práce, což pak může způsobovat problémy při jarní předseťové přípravě. Zrovna tak orba při nadměrné vlhkosti přináší značné utužení podorničních vrstev ať působením plazů, opěrného kola pluhu nebo i kol traktoru, který musí být pro tyto účely více dotížen. Nadměrný prokluz hnacích kol také není pro půdu zrovna příznivý.
Důležité je rovněž správné nastavení traktoru (hydraulického systému, převodovky atd.)

Vývoj moderních technologií
Minimalizační a půdoochranné technologie, které původně využívaly pouze mělkého zpracování půdy, se stále vyvíjejí. Jejich výkonnost je vysoká, avšak je třeba vyřešit otázku hospodaření s rostlinnými zbytky. Ponechání těchto zbytků na povrchu v meziporostním období či přes zimu zabraňuje erozi, ztrátám vláhy, ale zároveň podporuje přezimování houbových chorob. Z mnoha důvodů je vhodné do půdoochranných technologií používaných často pro obilniny, luskoviny nebo olejniny, ve zvolené periodě zařadit podzimní orbu.
Pro toho, kdo klasický radličný pluh vytrvale odmítá, pak slouží speciální stroje – například tzv. dlátový pluh. Nabízí alternativu klasické orby, ovšem při nižších nákladech, vyšší pracovní rychlosti a menší energetické náročnosti (až o 60 %). Stroj je vybaven podrývacími radlicemi s trojnásobným zalomením, takže snadno vnikne i do suché a tvrdé půdy. Naruší i spodní utužené vrstvy, k nimž se pluhem nelze dostat, přitom nedochází k jejich vynášení nahoru. Zároveň i povrchově zpracovává půdu, hroudy jsou ihned drobeny hrotovým tandemovým válcem. Také průchodnost stroje je extrémní – rám je ve výšce 87 cm a podrývací tělesa jsou od sebe vzdálena 85 cm. Verze se záběrem 3 m vyžadují 180 až 240 k, čtyřmetrové již 280 až 350 koní.

Úspora času v době pracovních špiček
Systémy redukovaného zpracování půdy dokáží významně uspořit čas v době, kdy je této veličiny největší nedostatek.
Vícenosníkové kypřiče vybavené sadami výměnných radlic mohou kromě podmítek v podletí vykonávat též předseťovou přípravu půdy. Rychlovýměnný systém radlic, případně hydraulické nastavení hloubky záběru z kabiny, jsou v tomto případě výhodou.
Naproti tomu ochrana rostlin vyžaduje více času a výkonnější i precizněji pracující techniku pro cílené zásahy. To často znamená investice navíc: buď do postřikovače s větší výkonností, nebo také například do GPS navigací pro přesné navádění do záběrů a zvýšení efektivity aplikací nákladných přípravků.

Klasicky většinou pro jařiny
Z důvodu úspory času s náročnou přípravou půdy využívá dnes velké množství podniků bezorebnou technologii pro založení porostů ozimů. Na části zbývajících ploch může být aplikováno organické hnojivo a zaoráno, nebo také zapraveno radličkovými kypřiči.
Většina podniků pak přistupuje k založení porostů jařin jedním přejezdem, což je výhodné jak časově, tak i z půdoochranného hlediska. K tomu účelu doposud stále slouží secí kombinace s rotačními bránami. Neocenitelné služby poskytne tento stroj na zoraných polích s těžkou půdou vyžadující intenzivní drobení. A rotační brány dokáží bez ucpávání pracovat i v mulči. Četní výrobci dnes již nabízejí možnost změnit nejenom otáčky, ale i směr otáčení hřebů naostro či natupo. Optimalizovaný tvar hřebů také umožňuje zvýšit pojezdovou rychlost více, než tomu bylo před několika lety.

Kompaktní = moderní a oblíbený
Výsostné postavení klasického nástavbového secího stroje na rotačních bránách je dnes stále více ohrožováno kompaktními secími kombinacemi s pasivními orgány. A to nejenom ve velkých a středně velkých podnicích, ale tento trend se začíná projevovat také u malých farem (zatím spíše v západní Evropě).
Pasivní orgány (většinou dvě řady talířů) jsou jednodušší, lehčí, nenáročné na údržbu, ale na druhou stranu vyžadují udržování vyšší pojezdové rychlosti. A rozvory, svory nebo hlubší brázdy na poli nedokáží dokonale zarovnat, takže osevu takových polí nejprve předchází stržení hrubé brázdy (smykem, bránami, disky apod.). Souprava traktoru se secím strojem pak může udržovat i pracovní rychlost 12 až 14 km/h, takže její výkonnost je vysoká, a to je také hlavní devizou. Kombinace je navíc řešena tak, aby se na souvratích snadno otáčela, což práci ještě zrychluje. Naopak na malých pozemcích se požadovaná rychlost bude udržovat jen stěží. Velká kapacita zásobníku osiva zkracuje ztrátové časy při plnění osivem.

Precizní kombinátory 
Příznivý poměr mezi časovou náročností a tvorbou optimálního seťového lůžka vykazují kombinované stroje pro přípravu půdy, tzv. kombinátory. To je jak ekonomickou, tak organizační výhodou. Dovolují pracovat v krátkých agrotechnických termínech a v optimálním období pro zpracování půdy.
Stroje jsou konstruovány se zaměřením na velice precizní hloubkové vedení, což garantují přední a zadní drobicí válce a vzadu uložený pěchovací válec. Válce kopírují povrch pozemku a v nastavené pracovní hloubce udržují dvě řady šípových radliček zavěšených mezi nimi v paralelogramu. Ty půdu v celé šířce záběru kypří na úrovni seťového lůžka. Pokud jejich působením dochází k tvorbě hrud, odstraňuje je drobicí válec.
Zajímavá je účinnost smykových lišt: vpředu uložená lišta otočena naostro (středně těžké až těžké půdy) nebo natupo (lehké půdy) zajišťuje zarovnání seťového lůžka. Vzadu nesená řezací lišta provádí správné rozdělení půdy: jemnou zem směřuje pod sebe, tedy do spodu lůžka, kdežto hrubší podíl přechází přes její horní hranu a zůstává na povrchu. Zde vytváří krycí vrstvu proti škodlivé evaporaci, případně zamazání. Velké, výškově seřiditelné válce na závěr dodatečné pozemek utužují. Výsledkem je seťové lůžko v požadované hloubce, zakryté jemnou půdou, poskytující ideální podmínky ke klíčení a vzcházení rostlin.
Lišty je možné nastavit tak, aby na půdách náchylných k zamazání stroj zanechával hrubší povrch. Pro přípravu půdy před setím cukrovky vyžadující intenzivnější zpětné utužení lůžka jsou u kombinátorů samozřejmostí těžké croskillské drobicí válce. Taková těžká sestava zanechává na jeden přejezd rovné a rovnoměrné seťové lůžko vhodné i k uložení jemných osiv.

Kdy závěsné provedení 
S větší složitostí stroje zároveň stoupá i hmotnost a těžiště se posouvá do větší vzdálenosti od zadní nápravy traktoru. Přetěžování zvedacího zařízení i náprav traktoru lze předejít pořízením kombinace v závěsném provedení.
Specializované firmy dokážou ale vyrobit i kombinované nářadí v „lehké“ verzi (menší válce, lehčí rám). Krátká a kompaktní konstrukce zajišťuje příznivou polohu těžiště. Stroj potom může být agregován jako nesený v šířkách až do devíti metrů. Do transportní polohy se skládá plynule díky řízenému sklápění sekcí. Tyto stroje jsou určeny pro toho, kdo požaduje vysokou plošnou výkonnost.
V porovnání s nářadím používaným pro základní zpracování půdy mají kombinace na přípravu půdy před setím relativně nízkou energetickou náročnost. Velký vliv má i hloubka záběru příslušných pracovních orgánů a půdní podmínky. V závislosti na provedení kombinace se počítá zhruba se 14 až 20 kW na metr záběru.

Správná agregace je důležitá 
Podle výkonu motoru traktoru je třeba provést pečlivé sladění šířky záběru kombinace. Je-li zvolený stroj příliš široký, vznikne plno problémů. Nemůže být udržována optimální pracovní rychlost a tím ani požadovaný účinek, vznikají hluboké koleje od kol traktoru, v nichž je navíc půda poškozována prokluzem, což vede k nutnosti pozdějšího opětovného kypření do větší hloubky, než by bylo původně nutné. Při přípravě půdy platí pravidlo, že úzký stroj udělá práci rychleji a lépe než široký a pomalejší. Tudíž by ve sporném případě měla být dána přednost kombinaci s menší šířkou záběru.
Výkonnost celé technologie předseťové přípravy půdy má přímý vliv na dodržení výsevu ve vhodném termínu. Proto je třeba volit technologii s odpovídající výkonností, nejlépe ještě s rezervou. To platí jak o výkonu motoru traktoru, tak i o pracovním záběru nářadí. Nabídka strojů na zpracování půdy je velmi mnohostranná, dokonce lze vybírat mezi různými ucelenými koncepty jednotlivých výrobců.
Skutečně dosaženou výkonnost ale stejně jako v ostatních případech zřetelně ovlivňuje velikost, tvar a délka pozemků. S kombinací o záběru 6 m lze při rychlosti jízdy 10 až 12 km/h počítat zhruba s výkonem 5 až 6 ha/h, což v praxi znamená maximálně 55 ha za desetihodinový pracovní den.

Vhodný stroj pro čelní závěs
Namísto čelního přídavného závaží mohou být do předního závěsu traktoru umístěny prizmatické válce. Hranolové špičky kotoučů vniknou téměř svisle do půdy, v hloubce zhruba 30 mm mají krátký mísicí účinek a poté opět zhruba vertikálně z půdy vycestují.
Dochází k tomu, že jemná půda se dostává do horizontu výsevu, kde přikrývá osivo a podporuje kapilární proudění vlhkosti. Zároveň jsou drceny větší hroudy; vznikající hrubší podíl zůstává na povrchu půdy. Tyto válce se osvědčily při přípravě půdy na svažitých pozemcích nebo tam, kde existuje velká náchylnost k zamazání.

Nářadí pro samostatné operace 
Je na místě také uvést, že existuje nemálo praktiků, kteří tvrdí, že u kombinovaného nářadí omezuje jedna sekce ve svém účinku ostatní. Z toho důvodu dávají přednost nasazení jednoúčelových nářadí pro samostatné operace. To má zase výhodu v možnosti jít až do značných šířek záběru – 12 metrů i více. Pro jarní předseťovou přípravu se osvědčily například tažené talířové kypřiče s vykrajovanými disky o malém průměru i tloušťce, které mají dobrou průchodnost i na zoraných půdách. Poněkud (ale neprávem) zapomenuté jsou tzv. krátké kombinace se dvěma řadami radliček na pružných slupicích a opěrným válcem.
Krátká kombinace může být tvořena sadou pružných prstů, které rozbijí největší hroudy a částečně srovnají povrch půdy tak, aby následný válec pracoval lépe. V neseném provedení v předním tříbodovém závěsu zároveň přebírá funkci přídavného závaží a stabilizace traktoru za jízdy po silnici.
Traktor se secí kombinací v zadním závěsu jinak musí být vpředu dotížen přídavným závažím pro zajištění kontaktu předních kol. Na poli je toto přídavné závaží ale výhodné jen na souvratích, v průběhu setí musí přední náprava přes hrubý povrch nést zbytečnou zátěž, a tím je trvale namáhána. Zároveň se více boří do půdy, kde vytváří koleje, a s větším valivým odporem vzrůstá spotřeba paliva.
Je-li v předním závěsu umístěno nářadí s odpovídající hmotností, tak na souvratích a na silnici traktor rovněž stabilizuje. Během setí přenáší svou hmotnost na půdu a nezatěžuje s ní přední nápravu; traktor se může pohybovat snadněji, zároveň vjíždí na již předem upravený, urovnaný a utužený povrch půdy. Díky tomu také zanechává menší koleje, které vzadu umístěné nářadí snadněji srovná. Taková souprava připravuje půdu a seje na jeden přejezd bez vzájemného omezování účinnosti.

Jak se vyvarovat nadměrného utužení
Právě při sekundárním zpracování půdy je třeba vyvarovat se škodlivého utužování půdy. Vždy je výhodou vybavení traktoru širokými pneumatikami, případně dvoumontážemi. Opatřením „zdarma“ je také snížení tlaku vzduchu pro práci na poli, ideálně pokud je to možné pod hranici jednoho baru.
Ke snížení přejezdů po pozemku může přispět i GPS navigace, protože poskytuje řidiči dobrou orientaci na poli (ve dne i v noci), možnost nejvhodnějšího rozvržení jednotlivých jízd a samozřejmě snižuje překrývání mezi záběry na minimum. Čím výkonnější stroj a čím širší nářadí za sebou táhne, tím má toto opatření větší význam.

Setí stále náročnější
Požadavky na uložení osiva a jeho spolehlivé zakrytí jemnou půdou významně vzrostly s tím, jak se rozšířil výsev do mulče. Při práci nesmí docházet k ucpávání pracovních orgánů. Výrobci se spoléhají již téměř výhradně na jedno nebo dvoukotoučové secí botky, a to také u mechanických secích strojů. Botky vytvářejí přesnou výsevní rýhu.
Dále musí být zajištěno udržování konstantní hloubky setí. K tomu slouží kopírovací kolečka spojená s botkami pomocí různých systémů. Kolečka jednak vedou každou botku samostatně v pracovní hloubce a jednak uzavírají výsevní rýhu a přitlačují osivo půdou. Nejnovější generace botek dovoluje zcela nezávislý výkyv botky a kolečka při najetí na překážku. Rovněž rozpětí, ve kterém lze nastavovat přítlak na botky, je dnes podstatně širší než dříve. Zóny půdy mezi botkami zůstávají nakypřené, což vytváří optimální podmínky pro vodní režim, rozvoj kořenové soustavy a vzcházení (především při setí za sucha).

Výběr secích botek 
Provedení secích botek a zařízení pro zakrytí a uzavření osiva v půdě je třeba věnovat zvláštní pozornost především v případě, že secí stroj bude pracovat jak v klasické, tak i bezorebné technologii.
Dobře známé radličkové secí botky jsou vhodné do předem dobře připravených podmínek. V konzervačních technologiích se uplatňují kotoučové secí botky, většinou ve zdvojeném provedení. Bývají zavěšeny na paralelogramu se samostatnými kopírovacími a přítlačnými kolečky, čímž je zaručena konstantní hloubka setí. Přesazené uspořádání zabraňuje ucpávání. Tyto botky dovolují pojezdové rychlosti i více než 12 km/h, i když ohlasy některých praktiků ukazují, že právě zde je limit jejich optimální kvality práce. Přítlak lze změnit podle podmínek, takže výsev může probíhat jak po podmítce, tak po orbě. Dalšími variantami jsou speciální dlátové nebo šípové radličky, které pronikají v ostrém úhlu do půdy.

Pro zdárný vývoj porostu
Optimální uložení osiva má svůj význam i v klasické technologii. Napomáhá zdárnému vývoji rostlin v prvních fázích vegetace, má pozitivní vliv na vzcházivost a pomáhá snižovat náklady na osiva. Porost poté prochází všemi fázemi vývoje jednotně, což platí i o dozrávání, takže jak zásahy k ochraně rostlin, tak i sklizňové práce mohou probíhat plynuleji. Výsevek je již běžně nastavitelný plynule, a to v rozmezí od 0,5 až do 500 kg/ha.
Ve velkých podnicích se od secích strojů vyžaduje vysoká výkonnost. Pneumatické secí stroje zaručují precizní výsev v celé šířce záběru (dnes až do 12 m). Zároveň jsou osazeny velkoobjemovými zásobníky osiva s kapacitou 5800 l i více. Proud vzduchu rozděluje osivo po celém záběru výsevní lišty; rovnoměrnost je zaručena také tím, že otáčky ventilátoru nejsou závislé na otáčkách motoru traktoru. Výsev je řízen počítačem, který získává informace o ujeté dráze od impulzního kola.
Stále větší význam v současnosti mají senzory hlídající dopravu osiva semenovody až k botkám. Řidič může z kabiny kontrolovat zakládání kolejových meziřádků a práci všech dílčích sekcí stroje. Displej monitoru v kabině řidiči ihned zobrazí případný ucpaný řádek, takže není třeba složitě hledat příčinu problému.
Novinkou je automatické vypínání a zapínání výsevu v sekcích na základě informací o poloze stroje pomocí GPS, které rovněž šetří náklady na osivo. Pneumatické secí stroje se vyrábějí i jako nástavbové a v šířkách záběru 3 a 4 m jsou určeny pro malé a střední podniky, pro něž jsou k dispozici za nižší cenu. 

 

Klíčové informace

– Hlavním cílem jarní přípravy půdy je vytvořit správné seťové lůžko s utuženým dnem, ale kyprou vrchní vrstvou, které zajistí vysokou vzcházivost osiva.
– Optimální uložení osiva napomáhá zdárnému vývoji rostlin v prvních fázích vegetace a má pozitivní vliv na vzcházivost.
– Většina podniků zakládá porosty jařin jedním přejezdem, což je výhodné jak časově, tak i z půdoochranného hlediska.
– Systémy redukovaného zpracování půdy dokáží významně uspořit čas v době, kdy je ho největší nedostatek.
– Do půdoochranných technologií používaných často pro obilniny, luskoviny nebo olejniny je vhodné ve zvolené periodě zařadit podzimní orbu.
– Nabídka strojů na zpracování půdy je velmi mnohostranná, lze dokonce vybírat mezi různými ucelenými koncepty jednotlivých výrobců.

 

Ing. Petr Beneš

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down