13.07.2012 | 07:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Trendy v technice pro aplikaci hnojiv

Minerální hnojiva představují cenný a v mnoha případech silně převažující, ne-li jediný, zdroj živin pro polní plodiny a trvalé kultury dodávaný během vegetace. Nákup minerálních hnojiv představuje zásadní položku rozpočtu výroby konkrétních komodit. Minerální hnojiva, v našem případě pevná minerální hnojiva, se aplikují různými typy rozmetadel. Existují také další technologie, které mohou být součástí secích strojů. Ty společně s ukládáním osiv zajišťují i aplikaci hnojiva.

Výběru aplikační techniky je nutné věnovat mimořádnou pozornost.
Konstrukčních principů existuje celá řada, přičemž pro aplikaci pevných minerálních hnojiv se v polních podmínkách využívají zejména rozmetadla odstředivá a pneumatická. Další provedení nacházejí uplatnění zpravidla v komunálním sektoru či pěstování speciálních plodin a trvalých kultur.

Provedení aplikační techniky
 
Prvním hlediskem, podle kterého lze rozdělit jednotlivé modely rozmetadel minerálních hnojiv, je způsob agregace s energetickým prostředkem.
Asi nejčastěji se setkáme s rozmetadly nesenými, které se agregují prostřednictvím zadního tříbodového závěsu traktoru, případně do tříbodového závěsu speciálních překládacích vozů, kdy taková souprava tvoří rozmetadlo tažené.
Možností je agregace se speciálními podvozky. Můžeme říci, že součástí agregace s trak­­čním prostředkem je dnes systém regulace dávky, respektive nastavení dávkovacího ústrojí v závislosti na pojezdové rychlosti, což je pomalu považováno za standard. Tento požadavek platí také pro další typy rozmetadel.
Tažená rozmetadla jsou poměrně rozšířena na velkých farmách či v zemědělských podnicích a u poskytovatelů zemědělských služeb.
Poslední skupinu tvoří rozmetadla, která můžeme označit jako nástavbová a tvoří je de facto nástavby určené pro nosiče speciální konstrukce, systémové nosiče a nesmíme zapomínat také na nákladní automobily. Poslední kombinace pak zažívá v některých zemích a také některých českých regionech jistou renezanci. 
Systémové a jiné nosiče mohou být osazeny pouze zásobníkem hnojiv a aplikace samotná může probíhat prostřednictvím neseného rozmetadla agregovaného v zadním tříbodovém závěsu, obdobně jako v případě kombinace speciálních překládacích vozů s tříbodovým závěsem.
V případě nosičů různé konstrukce či nákladních automobilů jsou rozmetací nástavby v průběhu roku zaměňovány za jiná provedení, kdy jde například o postřikovače, cisterny či o klasické nástavby pro dopravu zemědělských materiálů v případě nákladních automobilů. Některé nosiče pracují rovněž s postřikovači a nabízejí při práci s rozmetací nástavbou především vyšší světlou výšku v porovnání s klasickými trakčními prostředky a tedy větší možnosti nasazení ve vzrostlých porostech.
Z pohledu agregace můžeme pohlížet na jednotlivé modely také z hlediska pohonu pracovního ústrojí. Setkáme se s mechanickým pohonem prostřednictvím kardanového hřídele, další možností je hydraulický pohon rozmetadel, přičemž řada návěsných a nástavbových modelů je opatřena vlastním hydraulickým okruhem.
Mimo tyto vyjmenované druhy pohonu také někteří výrobci vyvíjejí elektrický pohon, který svou efektivitou přenosu výkonu předčí systém hydraulický, avšak tento způsob vyžaduje další testování.
Kromě požadavků na samotná rozmetadla, zejména z pohledu ovládání, regulace dávky, komunikace se systémy precizního zemědělství atd., záleží také na provedení a výbavě daného trakčního prostředku či nosiče. Především je třeba zvolit správné obutí, které umožní pohyb soupravy v různých podmínkách.
Jiné požadavky se kladou na podvozek a pneumatiky v období regeneračního hnojení v předjaří, kdy jde o to, provádět toto agrotechnické opatření s co nejnižším měrným tlakem, stejně tak v případě aplikace před setím či po zasetí, kdy je vytvoření hlubších stop nežádoucí. Naopak produkční či kvalitativní hnojení je záležitostí práce v porostu, respektive v kolejových řádcích a tedy s kultivačními pneumatikami a s co možná nejmenším poškozením porostu.
Také zde hrají významnou roli půdní a klimatické podmínky a také zde platí, že tvorba kolejí je značně nežádoucí, avšak pravděpodobnost jejich vytvoření s kultivačními pneumatikami na straně jedné a flotačními pneumatikami na straně druhé netřeba rozebírat. S agregací samotnou souvisí také povinná výbava pro provoz na pozemních komunikacích, která zpravidla zahrnuje předepsané osvětlení či výstražné tabule se známým šrafováním. Samostatnou kapitolu představuje aplikace v řádkových kulturách. Setkáváme se také se systémy změny tlaku v pneumatikách.
Během aplikace je rovněž důležitá logistika a zajištění průběžného zásobování různých typů aplikační techniky minerálními hnojivy v požadovaném množství. Pro zásobování hnojivy se využívají různé typy překládacích vozů, které se pro tyto účely vybavují rozličnými nástavci pro plnění rozmetadel.
Obecně můžeme konstatovat, že požadavek na zásobování roste se snižujícími se kapacitami zásobníků hnojiv. Naopak u samojízdných nosičů je nežádoucí, aby opouštěly pozemek, kde provádějí aplikaci, neboť jejich pořízení je investičně náročné a platí zde obdobná pravidla jako v případě všech samojízdných pracovních strojů.
Za ideální stav lze považovat průběžné zásobování všech druhů výše uváděné aplikační techniky.

Odstředivé modely rozmetadel
 
Odstředivá provedení rozmetadel využívají diskové, chcete-li kotoučové rozmetací ústrojí s jedním nebo dvěma disky. Z hlediska konstrukčního řešení v současnosti dodávaných rozmetadel se s provedením s jedním kotoučem setkáme zejména v případě komunálních modelů. Pro polní práce se většinou využívají modely osazené dvojicí rozmetacích disků. Některé modely pro menší hospodářství mohou být vybaveny jedním diskem.
Pracovní disky jsou opatřeny různým počtem a typem lopatek, které se odlišují svým tvarem, možnostmi nastavení či materiálem, z něhož jsou vyrobeny. Z pohledu pracovního záběru můžeme říci, že se dodávají dvě provedení.
První možností je využívání jednoho druhu disků pro všechny pracovní záběry, přičemž pracovní záběr se mění prostřednictvím nastavení lopatek nebo změny bodu dopadu hnojiva.
Druhá možnost pak představuje nastavování pracovního záběru na principu výměny rozmetacích kotoučů. Obecně můžeme říci, že se setkáme se záběrem diskových rozmetadel na úrovni 10–40 m, avšak některé modely nabízejí záběr více než 50 m. V případě využití několika sad disků se setkáme například se sadami o záběru 10–18 m, 18–28 m a třeba 24–36 m či 36–48 m. Podle typu rozmetadla dodávají výrobci například 4–6 sad rozmetacích kotoučů.
Co se pracovního záběru týká, pak je kromě disků samotných také ovlivněn letovými vlastnostmi hnojiv, kdy se volí jednotlivé typy kotoučů podle tzv. rozmetacích tabulek dodávaných výrobcem. Ty jsou k dispozici pro většinu registrovaných hnojiv a výrobci je průběžně aktualizují. Kromě klasických disků se dodávají různé adaptéry pro hnojení řádkových kultur s cílenou aplikací. Rovněž se setkáme s přídavnými šneky pro aplikaci vápenatých hmot.
Mezi příslušenství diskového rozmetacího ústrojí patří různé clony pro tzv. hraniční hnojení, které zamezují aplikaci mimo hranice pozemku, kde probíhá právě aplikace. Některé modely rozmetadel řeší hraniční hnojení prostřednictvím polohy stolu s aplikačními disky. Součástí konstrukce je dávkovací zařízení, které se liší opět podle typu rozmetadla.
U nesených rozmetadel vykazuje násypka trychtýřovitou konstrukci a na dně se nacházejí otvory doplněné šoupaty pro nastavení dávky. Šoupata se nastavují mechanicky u nejjednodušších modelů, střední třída rozmetadel je vybavena hydraulicky ovládanými šoupaty a modely, které se kombinují se systémy precizního zemědělství, jsou dodávány s elektrickým ovládáním.
Typickým příkladem je kromě aplikace na základě mapových podkladů také možnost dávkování hnojiv na základě obsahu chlorofylu v listech a tedy množství dusíkatých látek, kdy systém nastavuje takovou dávku hnojiva, kterou porost dokáže využít.
Součástí dávkovacího zařízení je čechrač zamezující tvorbě tzv. klenby a přispívající k plynulému dávkování hnojiva. Konstrukce čechrače je různá a u modelů pro aplikaci minerálních hnojiv musí pracovat šetrně, s nižšími otáčkami, aby nedocházelo k narušování struktury některých hnojiv, což značně mění jejich letové vlastnosti.
Mezi hojně využívané příslušenství zásobníků hnojiva patří různé typy nástavků pro zvětšování jejich kapacity. Z hlediska objemů zásobníků můžeme říci, že menší modely rozmetadel se dodávají se základním objemem od 250 do 1000 l, větší modely pak s objemem nad 1000 l, avšak s využitím vhodných nástavků se dostáváme u výkonnějších nesených typů až k objemu okolo 5000 l. Takovou kapacitu vykazuje rovněž řada modelů rozmetadel tažených. Násypka může být vyrobena z odolného plastu, avšak nejčastěji se setkáme s využitím pevného plechu s výztuhami. Veškeré komponenty, které mohou korodovat, a to zejména díky kontaktu s agresivními látkami, se vyrábí z nerezových dílů nebo musí vykazovat vysoce odolnou povrchovou úpravu a lakování.
Druhou skupinu představují rozmetadla tažená a můžeme říci, že také nástavbová, která z jejich konstrukce vycházejí.
Tažené modely se dodávají s jednoosým a dvouosým podvozkem, přičemž pro volbu kol a jejich obutí platí stejná pravidla, jaká jsou popsána v souvislosti s trakčními prostředky, a to včetně nastavení rozchodu kol. V případě dvouosých tažených rozmetadel se dodává zpravidla podvozek s řiditelnou nápravou.
Rozmetací ústrojí je v případě tažených modelů dvoudiskové, přičemž existují různé adaptéry pro zimní posyp komunikací s jedním diskem. Nastavení pracovního záběru je zajištěno opět díky různým sadám disků nebo prostřednictvím změny bodu dopadu hnojiva na rozmetací kotouče. Také zde se setkáme s clonami pro hraniční hnojení. Pracovní záběry korespondují s pracovními šířkami, které jsou uvedeny v případě nesených rozmetadel.
Co se dávkování týká, je nástavba opatřena ve spodní části řetězovým dopravníkem nebo pásem vyrobeným z odolné technické pryže s textilní výztuhou. V případě tažených modelů je poháněn podlahový dopravník v závislosti na pojezdové rychlosti.
Základní typy rozmetadel se dodávají s mechanickým posuvem, kdy je dopravník poháněn od pojezdových kol prostřednictvím třecího mechanismu. Modely určené zejména pro využití v systémech precizního zemědělství či nástavbová rozmetadla pro systémové nosiče disponují hydraulickým posuvem podlahového dopravníku s elektronickou regulací. Případně se můžeme setkat s pohonem doplněným převodovkou pro řazení rychlostních rozsahů.
Dávkovací zařízení je doplněno nastavitelným hradítkem pro regulaci množství hnojiva, které bude dopadat na rozmetací kotouče. Hradítko se nastavuje manuálně podle stupnice na základě rozmetacích tabulek, přičemž u sofistikovaných modelů se setkáme s hydraulickým nastavováním. Opět v kombinaci se systémy precizního zemědělství se setkáme s odpovídajícím způsobem nastavení.
Kromě minerálních hnojiv deklarují výrobci některých typů tažených rozmetadel, že je možné s těmito modely, zejména s řetězovým podlahovým dopravníkem, aplikovat také například komposty a obdobné materiály.
Také v případě tažených modelů, stejně jako nesených se setkáme s různým provedením vážicího zařízení. To obecně funguje jako tenzometrická váha nebo na principu průtoku hnojiva rozmetacím ústrojím, avšak existují rozmetadla, která oba způsoby kombinují. Co se objemů násypky týká, můžeme říci, že tažené modely se dodávají v poměrně širokém rozsahu kapacity a jedná se řádově asi o 2500–16 000 l.
Také zde je možné opatřit násypku nástavky a zvětšit její objem řádově o 20–30 %. Stejně jako v případě nesených modelů je násypka uvnitř opatřena mříží a může být rovněž dodávána krycí plachta různé konstrukce.

Pneumatické modely rozmetadel
 
Významnou roli mezi aplikační technikou hrají pneumatická rozmetadla, s nimiž se dnes setkáme zpravidla v taženém provedení a také v případě různých nástaveb určených pro samojízdné nosiče. Objem násypky odpovídá taženým modelům s odstředivým rozmetacím ústrojím.
Pneumatické modely fungují na principu pneumatického secího stroje a pracovní ústrojí je tedy tvořeno ventilátorem coby zdrojem proudu vzduchu, dávkovacím ústrojím, které pracuje na principu výsevního válečku, a dále je součástí systému potrubí pro dopravu hnojiva. Na konci jsou jednotlivé sekce opatřeny nárazovým plechem, který zajišťuje rovnoměrný rozptyl hnojiva v celé šíři záběru.
Tažené modely se dodávají v provedení s jednou nápravou, přičemž můžeme říci, že vývojem a výrobou pneumatických modelů se zabývají zejména ti výrobci, v jejichž programu nalezneme rovněž pneumatické secí stroje a využívají tak řady společných komponentů.
De facto můžeme říci, že pneumatická rozmetadla jsou vybavena aplikačními rameny připomínajícími ramena postřikovačů a to včetně vypínatelných sekcí. Samozřejmě že ramena mohou mít různou konstrukci a jsou hydraulicky sklopná.
Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně investičně náročné technologie, dodávají se tato rozmetadla právě v provedení pro velké zemědělské podniky a poskytovatele služeb v oblasti výživy rostlin a hnojení s pracovními záběry, které odpovídají diskovým rozmetadlům vyšších výkonových tříd osazených disky pro největší záběry.
Pokud srovnáme princip aplikace, je zřejmé, že v případě pneumatických modelů je záběr nominální zároveň záběrem maximálním, zatímco v případě kotoučových modelů platí maximální hodnota pro hnojiva nejvyšší kvality, například granulovaná, s vynikajícími letovými vlastnostmi.
Proto se pneumatické modely často využívají pro aplikaci pevných minerálních hnojiv nižší kvality, kdy se jedná o hnojiva prášková, která lze rovnoměrně aplikovat ve velkých záběrech. Systém pneumatického rozmetadla eliminuje do určité míry povětrnostní vlivy. Pokud obsluha potřebuje provádět aplikaci v menším záběru, jsou tato rozmetadla opatřena vypínáním sekcí.
Co se použitých materiálů týká, aplikační ramena, respektive aplikační trubice se dodávají v nerezovém provedení nebo jsou vyrobeny z takových materiálů, které korozi nepodléhají. V případě nosných prvků se opět používají komponenty opatřené odolnou povrchovou úpravou a lakováním, aby byly schopny odolávat agresivnímu prostředí.
Obecně lze říci, že pneumatické modely rozmetadel se dodávají s vyspělými systémy ovládání a nechybí například automatické uzavírání sekcí ovládané prostřednictvím signálu GPS v systému navádění strojů.

 

Klíčové informace

– Volba vhodné techniky je pro efektivní aplikaci a využití živin zásadní a základním požadavkem je taková aplikace, která přináší nejnižší náklady na jednotku plochy, respektive na jednotku produkce.
– Základním kritériem je tak především přesnost aplikace s minimálními ztrátami, rovněž s ohledem na ochranu životního prostředí.
– Ztráty, které vznikají během aplikace, respektive dávky hnojiv vyšší, nežli je skutečná potřeba, významně zhoršují ekonomické ukazatele
.

Ing. Filip Javorek

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down