15.06.2012 | 07:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ukončování vegetace u hlavních plodin

Desikace je stav extrémní suchosti nebo proces extrémního vysušení. Hygroskopická látka, která vyvolává takový stav nebo k němu napomáhá, se jmenuje desikant. V zemědělské výrobě znamená desikace chemické ošetření rostliny. Obecně způsobuje předčasné usychání listů nebo jejich nadzemních částí. Desikace se tedy užívá k urychlení dozrávání některých plodin, ke zvýšení sušiny píce nebo k zabránění šíření infekčních listových chorob.

Řepka 

V letošním roce jsou porosty na mnohých místech prořídlé díky vymrznutí, a proto desikace bude u velké části porostů nutností. Nelze ji však uspěchat, protože ztráty při předčasné aplikaci jsou výrazné (až 10 % výnosu) díky nižší HTS a „podtržení“ vegetace části rostlin.
Na nevyrovnanosti kvetení nebo nehomogenním dozrávání šešulí se podílí nejen poškození mrazem během zimy či předjaří, průběh počasí na jaře, ale i fakt, že řepky na podzim vzcházely, zejména na Moravě, velmi nevyrovnaně.
Homogenita porostů závisí na homogenitě založení porostů, vyrovnanosti dávkování vstupů a volbě odrůd s homogenním kvetením. Nehomogenitu podporujeme nevhodnými kombinacemi tank-mixů přípravků (s většími či menšími projevy fytotoxicity), nerovnoměrnou aplikací N hnojiv, morforegulátorů a fungicidů.

Kdy a čím desikovat?
 
Přípravky na bázi glyphosate (Barclay Gallup 360, Clinic, Dominator, Glyfogan 480 SL, Kaput, Kaput Harvest, Roundup Klasik, Touchdown Quatro)
Tyto přípravky se v řepce aplikují v dávkách 3–4 litry v dávce vody 100–150 l při poklesu vlhkosti semen pod 30 %, kdy dvě třetiny šešulí již mají hnědnoucí semena a porost přechází ze zelené do žluté barvy. Správný termín aplikace nastává 2–3 týdny před sklizní.
Aplikace dokáže snížit vlhkost semen při sklizni v průměru o 2–3 %.
Aplikaci lze spojit s lepidly, která mají za úkol udržet pružnost a nepukavost šešulí.
Používá se Agrovital 0,4 až 0,5 l/ha, Spodnam DC 0,6 až 0,7 l/ha, Elastiq 0,5–0,6 l/ha s plnou nebo redukovanou dávkou přípravku na bázi glyphosate.
Podle současné legislativy ne­lze použít v ochranném pásmu vod II. stupně a je nutné vynechávat 5 m neošetřené pásmo vzhledem k nezemědělské půdě.
Přípravek na bázi glyphosate-potassium (Roundup Rapid).
Roundup Rapid se používá v rozmezí dávky 2–3 l/ha ve 200–300 l vody.
Dávka přípravku se volí nižší při aplikaci v časnějším termínu – zhruba 19–23 dní před sklizní, a vyšší dávka při aplikaci zhruba 15–18 dní před sklizní. Dávka vody se zpravidla volí podle mohutnosti porostu, aby byly efektivně ošetřeny všechny zelené či nazelenalé části porostu včetně případných plevelů.
Roundup Rapid se aplikuje zpravidla o něco dříve než klasické přípravky s účinnou látkou glyphosate-IPA a lze ho aplikovat ve větším množství vody bez ztráty účinnosti.
Pro správné načasování je nutno sledovat stupeň zralosti šešulí ve středním patře porostu, kdy zhruba 2/3 šešulí by měly mít 2/3 semen nahnědlých. Pokud je většina semen zelených, je třeba s desikací počkat. A naopak, pokud jsou téměř všechna semena ve středním patře již černá, je na desikaci Roundupem Rapid pozdě. Celkově by porost řepky v optimálním termínu pro aplikaci měl být ze 30–50 % nazelenalý, na tento odhad je nutná určitá zkušenost a zohlednit podmáčená místa
Při aplikacích Roundupu Rapid je popisovaná i jeho lepivá účinnost na šešule, neboť díky jeho časnější aplikaci oproti jiným přípravkům je dosaženo výrazného snížení otevírání šešulí při dozrávání, a proto nemusí být kombinován s lepidly.
Podle současné legislativy ne­lze použít v ochranném pásmu vod II. stupně a vynechávat 5 m neošetřené pásmo vzhledem k nezemědělské půdě.

Slunečnice
 
Desikaci porostů slunečnice provádíme z důvodů sladění zralosti celého porostu do jednoho termínu, čímž se umožní bezproblémové mechanizované sklizně (nerovnoměrné vzcházení porostu).
Desikace brání šíření houbových chorob v úborech a pomáhá zlepšit kvalitu oleje včasnou sklizní. V neposlední řadě jsou likvidovány vytrvalé plevele a plevele z druhotného zaplevelení. Zkrácení dozrávání umožňuje omezit sklizňové ztráty způsobené volně žijícím ptactvem.
Na výběr je použití pozemní aplikační techniky s vysokou světlostí či letecká aplikace. Pro aplikaci musí být v porostu již osmdesát procent nažek dozrálých a jejich vlhkost pod třicet procent.
V praxi se téměř výhradně používá k desikaci Reglone ve vodném roztoku nebo rozpuštěné v roztoku 50 % DAM 390, jak uvádí tabulka.
DAM 390 zrychluje účinnost a urychlí rozpad posklizňových zbytků.

Mák
 
Ke konci vegetace se ztrátou listové plochy se v řidších porostech začne rozvíjet zaplevelení, které může komplikovat sklizeň. Zároveň část rostlin máku u nevyrovnaných porostů může mít viditelně posunutou vegetaci, a proto je většinou nutné provádět desikaci nebo defoliaci. Celkově se musí zvážit několik faktorů:
 Nerovnoměrné dozrávání, které může být způsobeno větvením máku v řidších porostech (makovice na hlavním stonku dozrávají dříve než makovice na větvích). To může při sklizni znamenat barevnou nevyrovnanost sklizené produkce a zvýšení vlhkosti. Ke zmlazování a nerovnoměrnému dozrávání přispívá i nerovnoměrná aplikace strobilurinů na již částečně napadené porosty.
 Pozdní zaplevelení jako obnovení růstu plevelů retardovaných předchozími aplikacemi herbicidů nebo vzcházením pozdních či vytrvalých plevelů. To komplikuje sklizeň a ohrožuje kvalitu produkce obtížně čistitelnými příměsmi a zvýšením vlhkosti. Směs semene a makoviny má pak podstatně vyšší vlhkost a může plesnivět.
 Sekundárnímu zaplevelení lze předcházet aplikací přípravků na bázi chlortoluronu postemergentně, což dokáže udržet nejdůležitější plevele.
K desikaci se používají přípravky:
Přípravek na bázi glufosinate-ammonium (BASTA 15) v dávce 2,5–3 l/ha, což zajistí rovnoměrné a pozvolné dozrávání porostu. Současně jsou hubeny i plevele, což zrychluje sklizeň.
K úplnému odumření plevelů dochází obvykle za 7–14 dní v závislosti na počasí – teplé a suché počasí účinnost zrychluje. Aplikaci provádíme v termínu, kdy makovice mění barvu na žlutou a všechna semena jsou již uvolněna od přepážek a nehrozí tak jejich podtržení. Z pohledu termínu to nejčastěji odpovídá 10–14 dnům před sklizní.
Účinnější desikací s vlivem i na vytrvalé plevele by sice bylo použití přípravků na bázi glyfosátu, ale toto použití není v ČR registrováno.

Obilniny
 
U obilnin je vyrovnanost porostu dána jejich hustotou a v drtivé většině porostů ukončování vegetace není nutno podporovat přípravky na ochranu rostlin.
V některých ročnících či lokalitách se však můžeme setkat se zmlazováním (díky proředění porostů vyzimováním či díky poškození během vegetace mrazem či nevhodnou aplikací). 
U takovýchto porostů je ukončování vegetace vždy spojeno i s likvidací vytrvalých plevelů, a pokud se nevyskytují, je použití sporné.
Téměř výlučně se v těchto případech používají přípravky na bázi glyphosate (Barclay Gallup 360, Clinic, Dominator, Glyfogan 480 SL, Kaput, Kaput Harvest, Roundup Biaktiv, Roundup Klasik, Touchdown Quatro) v dávkování 2 až 3 litry na hektar. To sjednotí dozrávání vegetujících odnoží obilniny, zmlazených rostlin v kolejích (částečná mechanická likvidace pojezdem techniky) či delší vegetaci rostlin v podmáčených částech pole nebo v sousedství lesa. Zároveň likvidujeme nadzemní i podzemní část plevelů, čímž bráníme jejich následnému obrůstání při deštivém průběhu žní.
Aplikaci provádíme, když vlhkost zrna klesne pod 30 %, to znamená, že zrno z průměrného klasu nejde nehtem přepůlit. Ideální je, když v zrnu zůstane pouze rýha po vrypu nehtem.

Brambory
 
Způsob odstranění natě závisí na využití produkce. Obecně je délka vegetace brambor závislá na ranosti odrůdy, fungicidní ochraně porostu, hnojení, půdních podmínkách a průběhu počasí. Konec vegetace se projevuje žloutnutím a zasycháním natě a současně vyzráváním hlíz, zpevňováním a vybarvováním slupky. U sadbových porostů zabraňujeme desikací přenosu viróz, přechodu chorob do hlíz a zvyšujeme výtěžnost sadby.
U sadbových porostů je desikace povinná, a to u všech stupňů množení, vyjma stupně B, kde je pouze doporučena.
Termín předčasného ukončení vegetace desikací upravujeme podle nebezpečí šíření virových chorob, výskytu a šíření plísně bramboru, výtěžnosti sadby či konzumu a dalších ukazatelů.
U konzumních brambor jde především o zabránění přenosu plísně bramborové na hlízy (zejména u brambor určených na skladování).
Zvyšujeme tak podíl tržní produkce, zvyšujeme vyzrálost slupky při sklizni, snižujeme náchylnost k mechanickému poškození, ovlivníme obsah škrobu a sušiny (podle náchylnosti odrůdy k moučnatění), snižujeme výskyt skládkových chorob, zamezujeme tvarovým poškozením (zmlazování, rozprasky), likvidujeme zbylé plevele, což vede k podstatnému zrychlení mechanizované sklizně a zvýšení kvality produkce.
Zároveň s desikací se ukončí tvorba výnosu, proto se termín aplikace musí bedlivě zvážit.
Drcení natě kladívkovými drtiči je sice energeticky a časově náročné, ale má okamžitý efekt. Jeho účinnost závisí na stupni zničení natě. Neúplné zničení vede k obrůstání. Proto i drcené porosty se často ještě desikují při podstatné úspoře desikantu. Kombinace mechanického a chemického ničení natě se používá především u sadby a u konzumu, u kterého si můžeme dovolit částečný nárůst hlíz.
Desikace je rychlý a účinný způsob s menším rizikem obrůstání. V současné době jsou u nás registrovány pouze dvě účinné látky:
1) Diquat dibromide (Reglone, Barclay D-Quat, Dessicash 20 % SL, Quad-Glob 200 SL).
Jedná se o neselektivní listové herbicidy s kontaktním účinkem s velmi rychlou absorpcí. Poškozují i víceleté plevele, ale jen dočasně. Jsou využitelné u všech užitkových směrů. Doporučená dávka je max. 5 l/ha, v případě použití smáčedel se dávka snižuje na 3 l/ha. U dozrávajících porostů při suchu a teplu lze použít sníženou dávku.
U porostů bujných lze doporučit dělenou aplikaci, kdy základní dávka 5 l je rozdělena na dvě aplikace. Po prvním ošetření 3 l následuje za 5–7 dní druhé ošetření dávkou 2 l/ha. Účinnost je výrazně snížena při dlouhotrvajícím suchu, kdy může dojít i k poškození hlíz.
Ochranná lhůta před sklizní je 7–14 dní. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody (OP II. st.).
2) Glufosinate-ammonium (Basta 15).
Jedná se o neselektivní listový herbicid s kontaktním a částečně systémovým účinkem. Má dobrý účinek proti trávovitým i dvouděložným plevelům s možností použití u konzumu i sadby.
Aplikuje se na počátku přirozeného dozrávání natě, a to v dávce 2,5–3 l/ha. Působí pomaleji než diquat. Po mechanickém ničení by aplikace měla přijít za 3–7 dní v dávce 1,5–2 l/ha bez smáčedla. U sadby je povolena dávka 2,5 l/ha po předchozím mechanickém rozdrcení natě při plošné aplikaci nebo 1,25 l/ha při řádkové aplikaci.
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody. Za účelem ochrany necílových rostlin při 90% redukci úletu pomocí trysek není nutné dodržet ochrannou vzdálenost.

Hrách 

Ke sklizni hrachu přistupujeme při vlhkosti 21–16 %, kdy dochází k nejnižšímu poškození semen, Při sklizni přezrálých porostů dochází k narůstání ztrát a zvyšuje se poškození semen. Nevyrovnané porosty lze připravit ke sklizni aplikací Reglone v dávkách 2,5–4 l/ha. Žlutosemenné hrachy se desikují při poklesu vlhkosti semen na 30–35 %, zelenosemenné lze desikovat již od vlhkosti 40 %. Porosty jsou v té době žlutohnědé, pouze vrchol je žlutozelený, chlopně lusků jsou zaschlé, osemení lze těžko oddělit od děloh a semeno ztrácí voskovitý lesk.
Termín desikace by se měl určovat vždy podle vlhkosti semen. Hrách se sklízí nejdříve za šest dnů po aplikaci Reglone.

Semenné porosty jetelovin 

Nejvíce množitelských ploch je u jetele lučního, kde je určení termínu desikace velmi důležité.
Předčasná desikace znamená zvýšení počtu zaschlých a nedozrálých semen. Při opožděné desikaci dochází k rozpadu suchých hlávek a zvýšení ztrát. Optimální termín je při výskytu 80–85 % hnědých hlávek, ve kterých jsou vybarvená semena. Desikujeme Reglone 3–3,5 l/ha se smáčedlem Alimo (80% řepkový olej) v dávce 1,5 l.
Vlastní sklizeň semenného porostu se provádí 6–8 dnů po desikaci sklízecí mlátičkou, kterou je nutno seřídit tak, aby nedošlo ke ztrátám a k mechanickému poškození semen. Dále je přípravek Reglone registrován do semenných porostů jetele nachového inkarnátu, jetele plazivého, jetele alexandrijského, jetele perského, jetele zvrhlého, ale použití je vždy nutné konzultovat se společnostmi zajišťujícími odbyt.
Účinnější desikací s vlivem i na vytrvalé plevele by sice bylo použití přípravků na bázi glyfosátu, ale toto použití není v ČR registrováno.

Semenné porosty trav
 
Vzhledem k rozličnosti jednotlivých druhů trav je nutné desikaci semenných porostů vždy konzultovat se společnostmi zajišťujícími odbyt.
Jde v podstatě o poměrně razantní zásah, jehož cílem je usnadnit přímou kombajnovou sklizeň silně podrostlých a často i zmlazených travních porostů. Téměř vždy dochází rovněž ke snížení kvality sklizeného osiva. Se zvyšujícími se dávkami desikantů se snižuje klíčivost a při příliš časné desikaci i parametr HTZ.
Proto je vhodné důsledně provádět opatření, vedoucí k velmi dobré vyrovnanosti porostů nebo se zaměřit na dvoufázové sklizně, kde jsou rizika snížení kvality i množství osiva minimální.

 

Klíčové informace

– Desikace řepky snižuje ztráty výdrolem (o 10 až 20 %) a ztráty na sklízecí mlátičce, zvyšuje výkon sklízecí mlátičky (až o 30 %).
– V neposlední řadě není nutné dosoušet sklizenou produkci, kde jsou náklady na sušení a provoz dosoušecí linky nemalé.
– Po dešťových srážkách desikovaný porost rychleji vysychá, což opět zrychluje sklizeň.

Ing. Jiří Šilha, Ph.D.
Ing. Jiří Cejtchaml

Soufflet Agro, a. s.

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

 1. Osobne som skúsil obdobne "spáliť" zemiakovú vňať, ale dávkou 3kg 46% močoviny rozpustenej v 4l vriacej vody, schladenej 6l studenej a celkový obsah kvapaliny 10l s rozpustenou močovinou som aplikoval postrekom na pravé poludnie počas jasného slnečného dňa na zelenú zemiakovú vňať, ktorá v priebehu 14 dní schradla, zoschla spolu s burinou medzi zemiakmi. Ako spálená napríklad Kaput, Fondo apod.

  Tiež do 24 hodín okamžite podochli mladé larvy mandeliniek (tretia generácia), žlté vajíčka na listoch sčerneli, dospelí chrobáci mandeliniek sa nažrali listov a po 48 hodinách znehybneli, stvrdli, sprkeneli, zrejme otrávení močovinou na listoch. Takže som nebol nútený striekať insekticidmi, napr. osvedčeným Mospilanom. Tento rok 2018 bol vegetačne posunutý spolu s pažravou háveďou mandeliniek, ktorá sa množila prekotom. Takúto záplavu amerického brúka som ešte nezažil.

  Zemiaky nádherne v zemi vyzreli po tomto bohatom listovom pohnojení močovinou. Zatiaľ som vykopal na skus jeden riadok, počkám až komplet vňať spodných stvolí uschne.

 2. Pred nekolika lety bylo mozne si nechat vyklicit semena hrachu, cocky, psenice ci cizrn, dnes mi nevyklici temer nic., ani to, co koupim ve slavnych bioshopech. Desikace znamena primy vstup roundupu&spol do lidskeho tela ale zaroven take nasvedcuje tomu, ze na nasem uzemi dochazi k pouzivani geneticky modifikovanych semen, protoze prodej roundupu je vazan prave na jejich prodej a byl vyvinut k likvidaci negeneticky modifikovaneho porostu. 1+1=2. Ceska republika patri k zemim s nejvyssim poctem rakoviny strev na svete, nebylo by tedy moudre se presvedcit, jestli zde neexistuje jista spojitost (krome milovanych uzenin)?

 3. Pánové Ing., tak k tomu jste studovali aby jste sloužili k zabíjení této planety, aby jste sloužili k zabíjení lidi, zvířat a děti... Aby jste otrávili vodu, zemí a vzduch. Už se proberte! ze svých výnosů a zlepšování toho co vaše matka Země stvořila. Zabijite svojí Matku! Rozhledně se kolem sebe. Což nic, kromě svých výnosů nevidíte? Nevidíte si ani na špičku nosu. Sloužite vrahům této planety. Už se zamyslete nad svými činy a jaké mají následky nejen pro planetu a pro lidstvo ale pro vás samotné, protože vy jste součástí planety, i vy jste jejími dětmi (bohužel)
  Proč zabijite svojí Matku? Proč? Pro koho? Komu nebo čemu sloužite? Proberte se!!! Však Ona s vámi brzy zatřepe, vy možná proberte, ale to už bude pozdě....

 4. Pánové Ing., tak k tomu jste studovali aby jste sloužili k zabíjení této planety, aby jste sloužili k zabíjení lidi, zvířat a děti... Aby jste otrávili vodu, zemí a vzduch. Už se proberte! ze svých výnosů a zlepšování toho co vaše matka Země stvořila. Zabijite svojí Matku! Rozhledně se kolem sebe. Což nic, kromě svých výnosů nevidíte? Nevidíte si ani na špičku nosu. Sloužite vrahům této planety. Už se zamyslete nad svými činy a jaké mají následky nejen pro planetu a pro lidstvo, ale pro vás samotné, protože vy jste součástí planety, i vy jste jejími dětmi (bohužel)
  Proč zabijite svojí Matku? Proč? Pro koho? Komu nebo čemu sloužite? Proberte se!!! Však Ona s vámi brzy zatřepe, vy se možná proberte, ale to už bude pozdě....

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down