16.07.2010 | 06:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Univerzální i speciální nabídka bank

Na finačním trhu jsou zavedeny bankovní domy, které běžně zahrnují do své klientely podnikatele na venkově nebo zemědělce v prvovýrobě. Mají pro ně připraveny produkty, z nichž některé jsou šité na míru v návaznosti na konkrétní podporované dotační tituly, jež směřují do resortu zemědělství. Většinou jsou ale univerzální, takže je může využít podnikatel v jakémkoli odvětví. Tyto standardní produkty pak finanční instituce kombinují s programy národními nebo vyhlašovanými Evropskou unií.

Z informací čtyř bank – Volksbank CZ, a. s., České spořitelny, a. s., GE Money Bank, a. s., a Komerční banky, a. s., vyplývá, že nabídka jejich produktů k financování investic nebo provozních potřeb se příliš neliší. Zemědělci od těchto finačních institucí obvykle potřebují prostředky na pořízení půdy, nákup techniky či technologií, strojního zařízení, na pořízení či rekonstrukci budov, ale i na výstavbu bioplynových stanic a také na úhradu provozních potřeb. Popis některých produktů uvádíme v následujícím textu.

 

Česká spořitelna, a. s.
Ing. Jan Heřman
vedoucí oddělení řízení rizik aktivních produktů

Česká spořitelna neposkytuje speciální úvěrové produkty určené výhradně klientům v zemědělském sektoru. Nicméně nabízí specializované zaměření na tento sektor například prostřednictvím Agrotýmu. „Naše standardní produkty lze kombinovat s programy PGRLF – Provoz a Zemědělec, a naši klienti mohou využít služeb dceřiné společnosti Grantika ČS při přípravě žádostí o dotaci z fondů Evropské unie,“ vysvětlil. 
Investiční úvěr
Tento typ úvěru je vhodný pro veškeré investiční projekty, například nákup strojů, zařízení, pozemků nebo pořízení či rekonstrukce budov, ale i třeba pro výstavbu bioplynových stanic. Peníze může klient získat postupně, formou čerpání jednotlivých tranší nebo jednorázově. Úvěr je určen všem subjektům splňujícím podmínky pro kladné posouzení žádosti. Maximální výše úvěru není specifikována, rozhoduje se o ní individuálně podle charakteru projektu a bonity žadatele.
Individuálně se stanovují úrokové sazby. Doba schvalování žádosti o úvěr záleží na charakteru klienta, jeho projektu a na výši investice.
Splatnost úvěrů může být až patnáct let pro projekty v oblasti bioplynových stanic, standardní doba splatnosti je maximálně deset let. Při splácení lze využít rovnoměrné či anuitní splátky jistiny, stejně tak jako individuálně nastavený splátkový kalendář s nepravidelnými splátkami jistiny.

 

Volksbank CZ, a. s.
Mgr. Blanka Kadlíčková
vedoucí oddělení financování zemědělství


Financování banky v kombinaci s fondy Evropské unie

Investiční úvěr (Program rozvoje venkova)
Úvěr je určen pro zemědělské podnikatele – prvovýrobce, tedy pro právnické osoby i fyzické osoby – podnikatele, jejichž příjmy ze zemědělské prvovýroby činí minimálně 25 % z celkového obratu, závisí na konkrétním ustanovení daného programu.
Z úvěru lze hradit výstavbu nebo rekonstrukci zemědělských objektů, pořízení nové technologie v návaznosti na konkrétní podmínky právě vyhlášeného programu. Čerpání finančních prostředků se děje na základě smlouvy o dílo a kupních smluv po doložení faktur přímo na účet dodavatele. Banka financuje projekt až do výše 100 % hodnoty investice, možné je předfinancování dotací (dotace EU až do výše 60 % ceny projektu). Úrokovou sazbu lze volit fixní nebo variabilní, stanovuje se individuálně a aktuálně se pohybuje mezi 5 až 8 procenty ročně.
Doba schvalování úvěru trvá zhruba čtrnáct dní po dodání veškerých podkladů nutných pro posouzení úvěrové žádosti. Maximální doba splatnosti úvěru činí patnáct let, splácení probíhá v kapitálových splátkách (jistina a úroky jsou spláceny zvlášť) nebo paušálních splátkách (jistina i úrok jsou spláceny v rámci jedné splátky). Frekvence splácení jistiny je měsíční nebo čtvrtletní, po obdržení dotace je možné složit mimořádnou splátku úvěru.

Financování banky v kombinaci se státní podporou

Hypoteční úvěr (program Podpora nákupu půdy)
Úvěr slouží k nákupu nestátní zemědělské půdy. Je určen pro zemědělské podnikatele – prvovýrobce, tedy pro právnické osoby i fyzické osoby – podnikatele, jejichž příjmy ze zemědělské prvovýroby činí minimálně 25 % z celkového obratu. Banka vyplácí peněžní prostředky na základě kupních smluv na účet prodávajícího.
Maximální výše úvěru je 90 % z kupní ceny pozemků, 10 % financuje klient z vlastních zdrojů. Podle podmínek programu Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) je horní hranicí pro úvěr deset milionů korun. Úrokovou sazbu lze volit fixní nebo variabilní, stanovuje se individuálně a aktuálně se pohybuje mezi 5 až 8 procenty ročně. Schvalování žádosti o úvěr trvá od tří do deseti dní. Maximální splatnost úvěru je dvacet let. Splácení probíhá v kapitálových splátkách s frekvencí měsíční nebo čtvrtletní. 
Investiční úvěr (program Zemědělec, Mládí)
Úvěr slouží k nákupu veškeré zemědělské techniky. Jednotlivé stroje, u kterých lze žádat o dotaci, jsou uvedeny v pokynech k programu na internetových stránkách PGRLF. Úvěr je určen pro zemědělské podnikatele – prvovýrobce, jejichž příjmy ze zemědělské prvovýroby dosahují minimálně 25 % z celkového obratu. Úvěr lze čerpat na základě faktury na účet dodavatele stroje. Maximální výše úvěru činí až 100 % kupní ceny. Volksbank CZ nabízí i možnost financování DPH s tím, že tato daň je financována zvláštním úvěrem, nevztahuje se na ni dotace PGRLF. Maximální výše úvěru není stanovena, závisí na konkrétní ekonomické situaci žadatele o úvěr. Úrokovou sazbu lze volit fixní nebo variabilní, stanovuje se individuálně. Aktuálně se pohybuje mezi 5 až 8 % ročně, z toho úroková dotace v rámci programu Zemědělec činí 4 % a programu Mládí 5 % ročně. Doba schvalování trvá maximálně týden. Nejdelší možná splatnost úvěru je sedm let od podpisu úvěrové smlouvy. Splácení probíhá v kapitálových splátkách (jistina a úroky jsou spláceny zvlášť), frekvence splácení jistiny bývá zpravidla měsíční, čtvrtletní nebo pololetní. 
Provozní úvěr (program Provoz)
Úvěr slouží k financování provozních nákladů po odečtení nákladů na nákup pohonných hmot a mzdových nákladů, popřípadě profinancování prokázaných (fakturovaných) provozních nákladů. Úvěr je opět určen pro zemědělské podnikatele – prvovýrobce, jejichž příjmy ze zemědělské prvovýroby dosahují minimálně 25 % z celkového obratu. Klient čerpá prostředky formou kontokorentu nebo provozního úvěru s pevnými splátkami. Maximální hranice pro jeden úvěrový rámec je 25 milionů korun, vždy záleží na konkrétních možnostech klienta. Roční úroková sazba se stanoví individuálně a aktuálně se pohybuje mezi 6 až 8 %, výše dotace je vyhlašována fondem a činí přibližně 1 až 4 %. Doba schvalování trvá asi deset dní. Úvěry se poskytují se splatností maximálně 18 měsíců od data podpisu úvěrové smlouvy.

Úvěry bez dotací pro podnikatele

V rámci oddělení financování zemědělství poskytuje Volksbank CZ všechny výše zmíněné druhy úvěrů – investiční úvěry na pořízení strojů, technologií, na výstavbu a rekonstrukci zemědělských objektů, dále také úvěry na nákupy zemědělské půdy i provozní financování – to vše i bez úrokové dotace ze strany PGRLF a fondů EU. Podmínky financování jsou z velké části shodné s již zmiňovanými úvěry podporovanými z národních nebo evropských zdrojů, pro klienta ale představují větší finanční zátěž, jelikož veškeré výdaje hradí čistě z vlastních zdrojů.

 

Komerční banka, a. s.
Mgr. Jan Hanuš
vedoucí municipalit a programů veřejné podpory


 Financování banky v kombinaci s fondy Evropské unie

Ponte II
Z úvěru mohou hradit právnické a fyzické osoby – podnikatelé veškeré výdaje, které jsou pro realizaci projektu nezbytné, včetně těch, které poskytovatel dotace neuznává, takzvané nezpůsobilé výdaje.
Úvěr lze čerpat jednorázově nebo postupně, a to k přímým platbám na účet dodavatele nebo prodávajícího na základě předložených dokladů, případně mohou být prostředky výjimečně převedeny i na běžný účet klienta (například když poskytovatel vyžaduje, aby veškeré náklady projektu byly hrazeny přes speciální účet). Komerční banka vždy vyžaduje určitou míru spoluúčasti z vlastních zdrojů klienta. Tato výše závisí na hodnocení klienta a financovaného projektu, přihlíží se rovněž k nabídnutému zajištění. Výše úvěru závisí na velikosti projektu a hodnocení finanční situace klienta a projektu. Minimální ani maximální výše úvěru není omezena. Úroková sazba závisí na hodnocení klienta a financovaného projektu, přihlíží se rovněž k nabídnutému zajištění. Schvalování úvěru trvá řádově týdny, u menších úvěrů dobře hodnocených klientů je tato doba kratší. U úvěru na předfinancování dotace EU je jistina především splácena z dotace vyplácené z fondů EU, úvěry na spolufinancování projektu jsou hrazeny podle splátkového kalendáře dohodnutého s klientem.

Financování banky v kombinaci se státní podporou

Podnikatelský úvěr
Úvěr slouží zemědělským prvovýrobcům k nákupu nestátní zemědělské půdy, zemědělské techniky a na provozní financování. Čerpání úvěru je účelové – postupné nebo jednorázové, v případě provozního úvěru se může opakovat. Podle výše jmenovaných účelů musí klient splňovat podmínky programů Podpora nákupu půdy, Zemědělec a Provoz, případně Zpracovatel – Provoz definované PGRLF.
Výše úvěru na nákup půdy závisí na podnikatelském záměru a vyhodnocení návratnosti úvěru, maximálně však může být podle podmínek programu PGRLF do 10 milionů korun. Naopak maximální hranici banka neuplatňuje u úvěrů na nákup techniky a provozní financování, výši posuzuje podle podnikatelského záměru a vyhodnocení návratnosti úvěru. Podpůrný fond však výši podpory omezuje. Úroková sazba může být u všech typů úvěru pevná, fixovaná na určité období nebo celou dobu splatnosti, anebo pohyblivá. Doba schvalování je individuální podle rozsahu podnikatelského záměru a výše úvěru. Splácení může být při nákupu půdy postupné pravidelné anuitní, postupné pravidelné oddělené splácení jistiny a úroků. U úvěrů na nákup zemědělské techniky a na provozní financování je možné splácení jednorázové, postupné oddělené splácení jistiny a úroků pravidelné/nepravidelné, postupné pravidelné anuitní splácení, revolvingové. U úvěrů na nákup techniky je splatnost omezena programem Zemědělec – splatnost krátkodobá (do 1 roku), střednědobá (do 5 let) a dlouhodobá (maximálně 7 let). Provozní financování omezuje program PGRLF splatností do 18 měsíců. 
Profi úvěr
Produkt mohou prvovýrobci i zpracovatelé využít na investice do zemědělské techniky, na provozní financování i na nákup nestátní zemědělské půdy.
Vyznačuje se výrazně zkrácenou dobou schvalování proti standardním úvěrům, redukovaným počtem požadovaných materiálů a příznivými úrokovými sazbami.
Čerpání Profi úvěru je účelové (postupné, jednorázové). Aby zájemce o úvěr mohl čerpat podporu PGRLF, musí klient i úvěr splňovat podmínky programů definované PGRLF.
Poskytuje se do výše až osmi milionů korun. Úroková sazba se stanovuje jako pohyblivá, případně pevná sazba. Splatnost může být krátkodobá, střednědobá, musí odpovídat požadavkům programů PGRLF. Splácení je možné postupné pravidelnými měsíčními splátkami, banka povoluje odklad tří měsíčních splátek (krátkodobý úvěr), šesti měsíčních splátek (střednědobý úvěr).

Úvěry bez dotací pro podnikatele

Podnikatelský úvěr
Tento úvěr lze využít na provozní potřeby, investice, oběžné prostředky (zásoby, pohledávky), přechodný nedostatek finančních prostředků, konsolidaci úvěrů. Je určen podnikatelům, včetně zemědělců.
Čerpání financí je účelové (postupné, jednorázové), kontokorentní, revolvingové. Výše úvěru není omezena, závisí na podnikatelském záměru a vyhodnocení návratnosti úvěru. Úroková sazba může být pevná fixovaná na určité období nebo celou dobu splatnosti, pohyblivá. Doba schvalování je individuální podle rozsahu podnikatelského záměru a výše úvěru. Splatnost se uplatňuje krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá. Splácení je jednorázové, postupné oddělené splácení jistiny a úroků pravidelné/nepravidelné, postupné pravidelné anuitní splácení, revolvingové.
Podnikatelský hypoteční úvěr
Podmínky tohoto úvěru se shodují s podmínkami uvedenými u předcházejícího produktu Podnikatelský úvěr. Tento hypoteční úvěr slouží ale k financování nemovitostí, popřípadě konsolidace úvěrů na investice do nemovitostí.
Profi úvěr
Profi úvěr bez podpor je určen na provozní (materiál, opravy, údržba) a investiční potřeby, oběžné prostředky (pohledávky, zásoby), na předfinancování zásob. Ostatní údaje o tomto produktu se shodují s Profi úvěrem, jenž je popsán výše. Lze ho kombinovat s dotovanými programy.
Povolený debet
Povolený debet do výše tří milionů korun slouží podnikatelům, včetně zemědělců, na provozní potřeby nebo výkyvy v oběžných prostředcích.
Čerpání úvěru je opakované. Klient splácí půjčku do šesti měsíců, po splacení může opět čerpat bez nutnosti dodatku ke smlouvě. Úrokovou sazbu vyhlašuje Komerční banka. Vyřízení žádosti o debet trvá maximálně do druhého dne. Pokud klient využije debet do 500 000 Kč, může ho získat bez zajištění, nad 500 000 Kč jej banka zajišťuje avalem na krycí blankosměnce.
Kreditní karta pro podnikatele
Produkt pro všechny podnikatele slouží na krátkodobé financování podnikatelských výdajů. Finance lze čerpat opakovaně do výše až 200 000 Kč. Úrokovou sazbu vyhlašuje banka. Karta na žádost klienta je vydána do týdne. Pravidelná měsíční splátka činí jednu desetinu čerpaného úvěru plus úroky. Půjčka se poskytuje bez zajištění.

 

Ge Money Bank, a. s.
Ing. Jiří Patera
ředitel oddělení úvěrových produktů pro firemní klienty

 Financování v kombinaci s fondy Evropské unie

Financování výstavby zemědělských bioplynových stanic
Z úvěru mohou zemědělské společnosti financovat výstavbu zemědělské bioplynové stanice. Čerpání úvěru je účelové proti fakturám generálního dodavatele. Výše úvěru vyplývá z dohodnuté ceny, která je stanovena ve smlouvě o dílo. Úrokové sazby stanoví banka individuálně. Vyřízení a schválení úvěru trvá asi čtrnáct dní od dodání všech potřebných dokumentů a od odeslání úvěrového návrhu na oddělení schvalování. Splatnost činí až patnáct let.

Financování banky v kombinaci se státní podporou

Financování nákupu zemědělské techniky
Úvěr je určen všem zemědělským subjektům na nákup zemědělské techniky všech značek zemědělských strojů podle výběru klienta.
Čerpání úvěru je účelové na běžný účet distributora/dealera příslušné zemědělské techniky. Minimální výše úvěru je 300 000 Kč, maximální hranice není stanovena. Úrokové sazby se pohybují od 5 do 8 % podle výše úvěru, bonity klienta a procenta zajištění. Klient má možnost při dodržení daných podmínek získat dotaci úroku od PGRLF až 5 %. Žádost klienta o úvěr bývá schválena do týdne. Splatnost úvěru činí dva až osm let, v případě využití dotace úroků od PGRLF musí být splatnost úvěru maximálně sedm let. S klientem se lze dohodnout o splátkovém kalendáři na základě cash flow s možností odkladu splátek.
Financování nákupu zemědělské půdy
Hypoteční úvěr je určen všem zemědělským subjektům na nákup nestátní zemědělské půdy. K němu lze využít dotace úroků v rámci programu Podpora nákupu půdy od PGRLF. Maximální výše hypotečního úvěru, na který bude fondem poskytnuta podpora, nesmí překročit deset milionů korun.
Čerpání úvěru je účelové a je podmíněno předkládáním kupních smluv. Klientovi je schválen finanční limit na dobu až dvanáct měsíců. Klient má tak čas na uzavírání kupních smluv s prodávajícími a má jistotu finančních prostředků. Minimální výše úvěru je 300 000 Kč, maximální výše není omezena. Úrokové sazby jsou od 5 do 8 % podle výše úvěru, bonity klienta a procenta zajištění. Vyřízení úvěru trvá asi čtrnáct dní. Splatnost úvěru může být až dvacet let. Klient má možnost splácet pravidelně i nepravidelně podle svých finančních možností.
Provozní financování – úroda
K financování provozního kapitálu v zemědělství slouží flexibilní úvěr (kontokorent, revolving). Čerpání úvěru může být účelové i neúčelové. V případě využití podpory od PGRLF musí být zajištěna účelovost. Klient může finanční prostředky čerpat do výše akceptovaného zajištění nebo v případě regulovaného provozního úvěru se klientovi možná výše čerpání nastavuje podle aktuálních kreditních obratů nebo výše pohledávek. Výše úvěru vyplývá z potřeb nebo je určena na základě objemu financovaných faktur. Úrokové sazby jsou 5 až 8 % podle výše úvěru, bonity klienta a procenta zajištění. Schválení úvěru trvá asi týden. Splatnost úvěru se pohybuje od dvanácti měsíců až na dobu neurčitou.

Úvěry bez dotací pro podnikatele

GE Money Bank je univerzální banka. Podnikatelé z oblasti zemědělství mohou využít úvěrových produktů Expres Business či Flexi Business, ale také zcela individuálně řešené typy předexportního a exportního financování.
Prioritní oblastí GE Money Bank jsou malé a střední podniky. Podle toho je postavena i nabídka, která zahrnuje produkty usnadňující financování jejich potřeb, ale také produkty týkající se platebního styku, spořicí a termínované účty či produkty Trade Finance.
Financuje také ekoenergetické projekty podnikatelů v zemědělství. Řešení GE Money Bank na podporu obnovitelných zdrojů energie bylo odbornou porotou oceněno prvním místem v kategorii Podnikatelské úvěry 2009 v soutěži Zlatá koruna, a to za úvěr ECO--Energy, který nabízí financování až do výše 100 % investičních nákladů a dobu splatnosti úvěru až patnáct let. 

 

Eva Seifertová

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down